Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (1)

Datum Dnr/Beteckning

2020-11-09 TSG 2020-8803

Ert datum Er beteckning

2020-10-08 2020/02546 Kopia till annica.liljedahl@regeringskansliet.se Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Transportstyrelsen Generaldirektör 601 73 Norrköping Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

Telefon 0771-503 503 Olof Stenlund

olof.stenlund@transportstyrelsen.se 010-495 58 40 Telefax 011-185 256 transportstyrelsen.se kontakt@transportstyrelsen.se T S1 00 7, v0 4. 00 , 2 01 9-05 -03

Erkännande och utbyte av körkort som

utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Transportstyrelsens synpunkter

Transportstyrelsen tillstyrker förslagen i fråga om erkännande av körkort

och i fråga om utbyte av körkort, men anser att ytterligare en paragraf

behöver utvidgas till att omfatta även Färöarna eller Förenade kungariket.

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in sin ansökan i tid anser Transportstyrelsen att Färöarna och Förenade kungariket behöver tillföras i 8 kap. 10 § p 5

körkortsförordningen (1998:980).

Transportstyrelsen vill också påtala att det, med anledning av att körkort från Färöarna och Förenade kungariket föreslås undantas från ettårs regeln i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488), behöver utredas

ytterligare hur sådana körkort ska hanteras i Sverige efter ett

körkortsingripande. Detta gäller exempelvis eventuell lämplighetsprövning efter rattfylleri.

_____

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Anita Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog utredarna Susanne Alger och Olof Stenlund, den senare föredragande.

Anita Johansson

Figure

Updating...

References

Related subjects :