• No results found

Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "Erkännande och utbyte av körkort som utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Remissvar 1 (1)

Datum Dnr/Beteckning

2020-11-09 TSG 2020-8803

Ert datum Er beteckning

2020-10-08 2020/02546 Kopia till annica.liljedahl@regeringskansliet.se Infrastrukturdepartementet i.remissvar@regeringskansliet.se Transportstyrelsen Generaldirektör 601 73 Norrköping Besöksadress

Olai Kyrkogata 35, Norrköping

Telefon 0771-503 503 Olof Stenlund

olof.stenlund@transportstyrelsen.se 010-495 58 40 Telefax 011-185 256 transportstyrelsen.se kontakt@transportstyrelsen.se T S1 00 7, v0 4. 00 , 2 01 9-05 -03

Erkännande och utbyte av körkort som

utfärdats i Färöarna eller Förenade kungariket

Transportstyrelsens synpunkter

Transportstyrelsen tillstyrker förslagen i fråga om erkännande av körkort

och i fråga om utbyte av körkort, men anser att ytterligare en paragraf

behöver utvidgas till att omfatta även Färöarna eller Förenade kungariket.

För att ge möjlighet för Transportstyrelsen att pröva utbytet även om körkortets giltighet förfaller under tiden för handläggningen eller om körkortshavaren inte lämnat in sin ansökan i tid anser Transportstyrelsen att Färöarna och Förenade kungariket behöver tillföras i 8 kap. 10 § p 5

körkortsförordningen (1998:980).

Transportstyrelsen vill också påtala att det, med anledning av att körkort från Färöarna och Förenade kungariket föreslås undantas från ettårs regeln i 6 kap. 2 § andra stycket körkortslagen (1998:488), behöver utredas

ytterligare hur sådana körkort ska hanteras i Sverige efter ett

körkortsingripande. Detta gäller exempelvis eventuell lämplighetsprövning efter rattfylleri.

_____

Beslut i detta ärende har fattats av ställföreträdande generaldirektör Anita Johansson. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog utredarna Susanne Alger och Olof Stenlund, den senare föredragande.

Anita Johansson

References

Related documents

Frågan om att det skulle vara tidskrävande för en person, som är innehavare av ett körkort utfärdat i Förenade kungariket, att inom ett år från det att han eller hon har

Trafikverket har inga invändningar på de ändringar som promemorian föreslår i körkortslagen (1998:488) och förordningen (1998:980) för att möjliggöra erkännande och utbyte

Detta remissvar har beslutats av överåklagaren Lennart Guné efter föredrag- ning av kammaråklagaren Johan Bülow. I den slutliga handläggningen har även överåklagaren Mikael

Beslut om detta remissvar har fattats av chefsjuristen Åsa Lindahl efter föredragning av verksjuristen Cecilia Ljung.. I arbetet med remissvaret har även verksjuristen Annika

Domstols- verket har bedömt att förslagen inte, i någon större mån, påverkar Sveriges Domstolar på ett sådant sätt.. Domstolsverket har därför inte något att invända

Den nödvändiga vården står för en större andel än den planerade vården vilket bör innebära att det totala antalet ärenden inte kommer att minska i någon större

bestämmelserna om fortsatt utbetalning av sociala trygghetsförmåner till personer i Förenade kungariket samt bestämmelserna om ersättning för vissa vårdkostnader.. Utöver

Vid den slutliga handläggningen har också följande deltagit: överdirektören Fredrik Rosengren, rättschefen Gunilla Hedwall, enhetschefen Pia Gustafsson och sektionschefen