• No results found

innehåller ammoniumkarbonat f?

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "innehåller ammoniumkarbonat f?"

Copied!
4
0
0

Full text

(1)

f?

Kommerskollegium

National Board of Trade Sweden

YTTRANDE

Enheten för handel och tekniska regler 2018—12-10 Dnr 2018/01751-3

Tomas J onsson

Endast via e-post

Miljö- och energidepartementet

Yttrande

om

förslag

till förbud

mot

användning

avgödselmedel

som

innehåller

ammoniumkarbonat

Er ref. dnr M2018/02659/R.

Sammanfattning

Kommerskollegium bedömer att Miljö- och energidepartementet inte

behöver anmäla förslaget om förbud mot användning avgödselmedel som

innehåller ammoniumkarbonat enligt direktiv (EU) 2015/1535, eftersom

det utgör ett genomförande av EU-lagstiftningen i direktiv (EU)

2016/2284.

Kommerskollegium bedömer vidare att forslaget ej behöver anmälas

enligt direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden.

Kommerskollegiums

uppdrag

Kommerskollegium ansvarar för frågor som rör utrikeshandel, EU:s inre

marknad och handelspolitik. Kommerskollegiums uppdrag är att verka

för frihandel. Det innebär att vi verkar för fri rörlighet på den inre

marknaden och för liberaliseringar av handeln mellan EU och omvärlden

samt globalt.

Anmälan

av tekniska

föreskrifter

Enligt 20 § 6 p. i förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet ska Regeringskansliet anmäla förslag till författningar i

enlighet med de procedurer som följer av Sveriges EU-medlemskap eller

av andra internationella överenskommelser, bland annat enligt

Box 6803, 113 86 Stockholm

Besöksadress: Drottninggatan 89

Telefon: 08-690 48 00, fax: 08-30 67 59

(2)

2(3)

proceduren i anmälningsdirektivet för tekniska föreskrifter ((EU)

2015/1535).l

Tekniska Föreskrifter enligt anmälningsdirektivet är bl.a. krav på varors

egenskaper eller provning, begränsningar av varuanvändning,

bestämmelser om återvinning av varor samt vissa förbudsbestämmelser.2

Tekniska föreskrifter som genomför EU-lagstiftning behöver inte

anmälas,3 med undantag för om EU-lagstiftningen ger medlemsländerna

ett stort utrymme för olika nationella lösningar och medlemsstaten väljer

att utnyttja detta utrymme.4

Ett förbud mot ammoniumkarbonat

i gödselmedel

följer av

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2284 av den 14

december 2016 om minskning av nationella utsläpp av vissa

luftfb’roreningar. Enligt bilaga III, del

2

punkt 3, ska detta förbjudas i

medlemsländerna.

Eftersom det rör sig om införlivande i svensk lagstiftning av en åtgärd

som följ er av en EU-rättsakt, behöver inte den tekniska föreskriften

anmälas till EU-kommissionen.

Anmälan

av nya krav på

tjänsteverksamhet

Av 20 § p 6 förordningen (1996:1515) med instruktion för

Regeringskansliet följer att Regeringskansliet ska anmäla förslag till

törfattningar i enlighet med informationsförfaranden som följer av

Sveriges medlemskap i EU. Ett sådant förfarande föreskrivs i

tj änstedirektivet avseende nya eller förändrade krav på

tjänsteverksamhet.5

Enligt kollegiets bedömning innehåller förslaget inte krav på

tjänsteverksamhet och omfattas därför inte av anmälningsplikt.

' Andra procedurer år de i enlighet med tjänstedirektivet (2006/123/EG) samt

Världshandelsorganisationens (WTO) TBT-avtal (Agreement on Technical Barriers to Trade).

3 Anmälningsdirektivet artikel l.l(f). 7" 1 l § FOrordningen om tekniska regler.

4 EU-domstolens dom i mål C-443/98, Unilever (2000) p. 29.

5 Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG om tjänster på den inre marknaden, artiklama 15.7 och 39.5

(3)

3(3)

Årendet har avgjorts av enhetschefen Oscar Wåglund Söderström efter

föredragning av utredaren Tomas J

onsson.

I ärendets handläggning har

även utredaren F redrik Ahlstedt deltagit.

Stockholm som ovan

7 7’

Os

'

'Wåghifiä Söderström

Enhetschef f,,fä / I " Tomas J onsson Utredare

(4)

References

Related documents

Table 3.1 shows a comparison of the supply voltage, the area, and the power dissipation for simple, pipelined, parallel, and pipelined + parallel data paths [14].. 3.3

Denna Europastandard anger tekniska leveransbestämmelser för tunnväggiga svetsade rör av rostfria stål i första hand avsedda för vattenanvändning, även för dricksvatten,

• Stödtjänster definieras i elmarknadsdirektivet som en tjänst som behövs för driften av ett överförings- eller distributionssystem, såsom balansering och icke-

The Authority works to achieve radiation safety in a number of areas: nuclear power, medical care as well as commercial products and services. The Authority also works to achieve

This essay on Lennox Berkeley’s Theme and Variations for Guitar serves as the written half of my final dissertation for my bachelor’s degree in classical music, following my

Mångfaldsarbetaren upplever att en del i arbetet handlar om att stå och banka huvudet mot en stenhård vägg (Ah- med 2012: 26) Problemet för mångfald- sarbetaren är att policyer

Karlstads kommun avstår från att yttra sig

Tekniska föreskrifter som genomför EU-lagstiftning behöver inte anmälas, med undantag för om EU-lagstiftningen ger medlemsländerna ett utrymme för olika nationella lösningar

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur

De ekonomiska konsekvenserna för enskilda av ett förbud mot användning av gödselmedel som innehåller ammoniumkarbonat kan antas vara försum- bara då det i dag inte finns något

dels att rubriken närmast före 3 § ska lyda ”Kadmium och ammonium- karbonat i gödselmedel”,9. dels att det ska införas en ny paragraf, 3 a §, av

Som framgår av promemorian kommer Sverige ha svårt att klara sitt åtagande för ammoniak till år 2020 i takdirektivet.. Eftersom ammoniumkarbonat i dag knappt

Benämningen ”ammonium carbonate fertilisers” visar att det rör sig om gödselmedel som baseras på ammoniumkarbonat snarare än gödselmedel som naturligt innehåller

Kemikalieinspektionen tillstyrker förslaget till förbud mot användning av gödselmedel som innehåller arnrn.oniumkarbonat och har inga synpunkter på materialet i promemorian. I

Såvitt Regelrådet kan bedöma har regelgivarens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit synnerligen begränsat i förhållande till

Beslut om detta yttrande har på rektors uppdrag fattats av dekan Torleif Härd vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap efter föredragning av remisskoordinator

Post: 118 82 Stockholm, Besök:Hornsgatan 20 Tfn:växel 08-452 70 00, Fax:08-452 70 50 Org nr:222000-0315, info@skl.se, www.skl.se Sektionen för planering, säkerhet och miljö.

Detta yttrande har beslutats av stf generaldirektör Kajsa Möller efter föredragning av utvecklingsansvarig Mats Öberg. I den slutliga

I detta ärende har riksgäldsdirektören Hans Lindblad beslutat efter föredragning av ekonomen Sofia Nilsson. Hans

Detta behöver tydliggöras för att undvika ett regelverk som eventuellt skulle kunna leda till ett antal ”öar” med lägre krav på till exempel leveranssäkerhet,

Det finns alltså anledning för Sverige att säkerställa att svensk implementering av EU- lagstiftning inte missgynnar svenska företags konkurrenskraft och inte heller bidrar

Tekniska föreskrifter som genomför EU-lagstiftning behöver dock inte anmälas, med undantag för om EU-lagstiftningen ger medlemsländerna ett stort utrymme för olika

På andra raden under rubriken Förslaget till lag om landstingens och kommunernas kostnadsansvar för viss vård i utlandet på sidan 5 skall ordet ”före” rätteligen