Remiss av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Download (0)

Full text

(1)

Remiss 2020-05-27 Fi2020/02469/S2 Finansdepartementet Telefonväxel: 08-405 10 00 Webb: www.regeringen.se Postadress: 103 33 Stockholm Besöksadress: Jakobsgatan 24 E-post: fi.registrator@regeringskansliet.se

Remiss av promemorian Ny punktskatt på övrig tobak

Remissinstanser

A Non Smoking Generation

British American Tobacco Sweden AB

Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) Datainspektionen Domstolsverket Ekobrottsmyndigheten Folkhälsomyndigheten Företagarna Förvaltningsrätten i Falun JTI Sweden AB Kammarrätten i Sundsvall Kommerskollegium Konkurrensverket Konsumentverket

(2)

2 (3) Länsstyrelsen i Skåne län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län Malmö kommun Näringslivets regelnämnd Philip Morris AB Regelrådet Skatteverket SMD Logistics AB Swedish Match AB Svensk dagligvaruhandel Svensk digital handel Svensk Handel Svenska Tobaksleverantörsföreningen Svenskt Näringsliv Tobaksfakta Tullverket Åklagarmyndigheten

Remissvaren ska ha kommit in till Finansdepartementet senast den 31

augusti 2020. Svaren bör lämnas i bearbetningsbar form (t.ex. Wordformat)

per e-post till fi.remissvar@regeringskansliet.se. Ange diarienummer Fi2020/02469/S2 och remissinstansens namn i ämnesraden på e-postmeddelandet.

(3)

3 (3) Remissvaren kommer att publiceras på regeringens webbplats.

I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemoria.

Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En

myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter.

Promemorian kan dessutom laddas ned från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss – hur och varför (SB PM 2003:2, reviderad 2009-05-02). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats www.regeringen.se.

Jan Larsson Ämnesråd

Figure

Updating...

References

Related subjects :