Bilaga: Motion om att sprutbyte i landstinget regi inte ska verkställas Förslag till beslut Björn Tenland urhadi (SD) yrkar bifall till motionen

Full text

(1)

eJ ~n~ i'

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 16 november 2015

§ 262

Svar på motion om att sprutbyte i landstingets regi inte ska verkställas. Ärendenummer 2015/00488

Landstingsstyrelsen beslutar i enlighet med landstingsstyrelsens arbetsutskotts förslag att föreslå landstingsfullmäktige besluta

att avslå motionen Reservation

Mot beslutet reserverar sig Björn Tenland urhadi (SD) och Margareta Forslund (SD) till förtnån för sitt bifallsyrkande.

Sammanfattning av ärendet

Sverigedemokraterna har lämnat in rubricerad motion.

Motionären anför att man "i flera landsting har börjat understödja missbrukare genom att ge dem verktyg för att de ska kunna knarka, ett understödjande som nu även Blekinge hakat på".

Vidare anför motionären att narkotikamissbruk och kemiskt beroende måste hjälpas genom behandling, inte genom att öka sprutornas tillgänglighet. Motionären förordar en nolltolerans mot narkotika och betonar vikten av att landstinget inte ska sända några signaler som kan uppfattas som acceptans för droger.

Motionären yrkar Att

Att

Landstinget Blekinge beslutar att inte verkställa beslutet att erbjuda sprutbyte utreda hur vi bästa sätt i Blekinge kan hjälpa människor med ett drogberoende till ett liv utan droger.

Beslutsunderlag

Missiv: Arbetsutskottets beslut angående svar på motion om att sprutbyte i landstinget regi inte ska verkställas

Missiv: Förslag till yttrande över motionen "motion om att sprutbyte i landstinget regi inte ska verkställas".

Bilaga: Motion om att sprutbyte i landstinget regi inte ska verkställas Förslag till beslut

Björn Tenland urhadi (SD) yrkar bifall till motionen.

Erik Ohlson M yrkar bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen.

(2)

'i ~~ &P

LANDSliNGET BLEKINGE

Landstingsstyrelsen den 16 november 2015

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag att avslå motionen mot Björn Tenland Nurhadis (SD) yrkande att bifalla motionen och finner propositionen på bifall till arbetsutskottets förslag att avslå motionen vara med övervägande ja-besvarad.

Protokollet ska skickas till:

Landstingsnllhnäktige Som ovan.

b~

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :