Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum Sida

2019-01-24 1 (1)

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Torsdagen den 24 januari kl. 13.30

Plats Finabo, Kommunhuset Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande 2. Val av justerare

3. Fastställande av dagordning

13:30 4. Upphandling distanskurser vuxenutbildningen (B) Rektor Inger Strömberg 13:45 5. Begäran om att bedriva fristående pedagogisk omsorg

från Nyckelpigornas barnomsorg (FB) Administrativ chef Lena Ilhage

14:00 6. Modell för ersättning till fristående enheter (FB) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank 14:10 7. Årsrapport 2018 (FB)

Förvaltningschef Mari Sandell Molander Ekonomer

Johan Höglund, Marie Wank 14:45 8. Reglering av ersättning till fristående enheter (FB) Ekonomer Johan Höglund, Marie Wank

15:00 9. Val av kontaktpolitiker (FB) Ordförande

15:15 10. Planering för Habyskolans avveckling (FB) Rektor Rektor Eva Stenberg

11. Aktuella händelser (I) Förvaltningschef

Mari Sandell Molander

Leif Sternfeldt, ordförande

Figure

Updating...

References

Related subjects :