• No results found

Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor

Utfärdad den 2 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 5 § lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor ska ha följande lydelse.

5 § Efter ansökan av en enskild får förhandsbesked lämnas i en fråga som avser sökandens skattskyldighet eller beskattning om det är av vikt för sökanden eller för en enhetlig lagtolkning eller rättstillämpning.

Första stycket gäller även den som i större omfattning förbrukar eller avser att förbruka elektrisk kraft eller bränslen om frågan rör beskattning enligt lagen (1994:1776) om skatt på energi.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2022.

2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande för ansökningar som har kommit in till Skatterättsnämnden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar MIKAEL DAMBERG

Linda Bolund Thornell (Finansdepartementet)

1 Prop. 2021/22:20, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.

SFS 2021:1167

Publicerad

den 7 december 2021

References

Related documents

9 a § Regeringen får meddela föreskrifter om att personuppgifter ur belast- ningsregistret ska lämnas ut om det begärs av Sveriges advokatsamfunds styrelse

1 b § 3 Vid behandling av personuppgifter som inte omfattas av brottsdata- lagen (2018:1177) kompletterar denna lag Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679

Vid behandling av personuppgifter enligt första stycket gäller lagen (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförord- ning och föreskrifter som

14 § Ett registrerat trossamfunds namn eller en benämning som är för- växlingsbar med detta namn får inte utan tillstånd offentligen användas av någon annan annat

På regeringens vägnar KAROLINA SKOG.

41 § vattenlagen (1918:523) ska anses bedrivas med stöd av en rättighet som har tillkommit enligt motsvarande bestämmelser i mil- jöbalken eller i föreskrifter som har meddelats

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist

På regeringens vägnar MORGAN JOHANSSON. Ulrika Söderqvist