Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Download (0)

Full text

(1)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-03-29

Instans

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott

Tid Måndag den 29 mars kl 09:00

Plats

Finabo, Kommunhuset (ordförande), övriga via videolänk (Net- publicator)

Behandlas

cirka kl. Ärenden Föredragande

09:00 1. Sammanträdets öppnande och upprop Ordförande Leif Sternfeldt

2. Val av justerare -”-

3. Anmälan och prövning av jäv -”-

4. Fastställande av dagordning -”-

5. Uppföljning av nämndens föregående protokoll -”- 09:10 6. Lägesrapport arbetsmarknad och integration (I) dnr

2020-3 600

Verksamhetschef Sara Dahlin

09:40 7. Fjärrundervisning i ämnet modersmål (FB) dnr 2021-36 610

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson Enhetschef Marika Blomquist 09:50 8. Remiss: Handlingsplan psykisk hälsa i Västra Götaland

2018-2022 (FB) dnr 2021-47 600

Verksamhetschef Cecilia Ragnarsson

10:00 9. Remitterad motion om läxhjälp i fritidshemmen (FB) dnr 2019-149 600

Verksamhetschef Marie Tell

Kvalitetsutvecklare Marie Nemhed Gus- tafsson

10:10 Paus

10:20 10. Lägesrapport lokaler (I) Enhetschef

Malin Ankarstrand

10:50 11. Prioriteringsordning för lokalinvesteringar (FB) dnr 2021-51 29

Enhetschef Malin Ankarstrand

11:20 Paus

11:30 12. Yttrande gällande medborgarförslag om namn på skola och idrottshallar (FB) dnr 2021-13 600

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:40

13. Återrapport av uppdrag gällande att låta gymnasieele- ver hjälpa till med byggnationer och renoveringar av kommunala lokaler (FB) dnr 2021-49 612

Förvaltningschef Mari Sandell Molander

11:50 14. Inrättande av bemanningsenhet (FB) dnr 2021-48 600 Förvaltningschef Mari Sandell Molander

12:00 15. Tilldelningsbeslut av inredning till Lyckeskolan (B) dnr 2021-32 611

Inköpsstrateg Lena Lindblad

(2)

KALLELSE/ÄRENDELISTA

Datum

2021-03-29

Leif Sternfeldt, ordförande

12:15 16. Lägesrapport kring Covid-19 (I) dnr 2020-63 60 Förvaltningschef Mari Sandell Molander

12:25 17. Övriga aktuella händelser (I) Förvaltningschef Mari Sandell Molander

Figure

Updating...

References

Related subjects :