• No results found

Lag om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken

Utfärdad den 16 december 2021

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att lagen (2020:1241) om ändring i lagen (2019:646) om ändring i socialförsäkringsbalken ska utgå.

På regeringens vägnar ARDALAN SHEKARABI

Kjell Rempler

(Socialdepartementet)

1 Prop. 2021/22:1, utg.omr. 11, bet. 2021/22:SfU2, rskr. 2021/22:104.

SFS 2021:1245

Publicerad

den 17 december 2021

References

Related documents

utlänningen enligt 3 § första stycket 1–4, 3 a § första stycket 1–4 eller andra stycket har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett ut- ländskt företag som

kriterier för de finansiella tillgångar som medel i en specialfond får placeras i, vilka tekniker och instrument en AIF-förvaltare får använda samt villkor och gränser för

Den som är ansvarig för grundutbildning av en totalförsvarspliktig enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt ska underrätta Totalförsvarets plikt- och prövningsverk om

Den nya bestämmelsen tillämpas första gången i fråga om underhålls- stöd som avser juli 2021. På regeringens vägnar

27 § Försäkringskassan ska med den försäkrades samtycke se till att såda- na insatser som avses i 26 § inleds. 28 § 2 Regeringen eller den myndighet som regeringen

På regeringens vägnar EVA NORDMARK.

På regeringens vägnar IBRAHIM BAYLAN. Maria Wetterling