• No results found

Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Förordning om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Förordning

om ändring i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet

Utfärdad den 15 juli 2021

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet ska införas sex nya paragrafer, 8 f, 15 a–15 d och 17 a §§, och närmast före 15 a § en ny rubrik av följande lydelse.

8 f § Myndigheten utför de uppgifter som följer av förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

Delegationen för kommunal ekonomi i balans

15 a § Inom myndigheten finns ett särskilt beslutsorgan som benämns Delegationen för kommunal ekonomi i balans. Delegationen ska pröva frå- gor om bidrag enligt förordningen (2021:820) om tillfälligt statsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans.

15 b § Delegationen består av en ordförande och högst fyra andra leda- möter.

Delegationen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

15 c § Delegationen ansvarar för sina beslut.

Delegationen ansvarar för sin verksamhet i övrigt inför myndighetens led- ning.

15 d § Myndighetens ledning ansvarar inför regeringen för att delegationen tilldelas resurser för sin verksamhet och att verksamheten bedrivs författ- ningsenligt och effektivt och redovisas på ett tillförlitligt sätt.

17 a § Ledamöter i Delegationen för kommunal ekonomi i balans utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser även ordförande i delega- tionen.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2021.

På regeringens vägnar LENA MICKO

Magnus Bengtson (Finansdepartementet)

SFS 2021:821

Publicerad den 20 juli 2021

References

Related documents

Förordning med instruktion för Integritetsskyddsmyndigheten 1 § 1 Integritetsskyddsmyndighetens uppgift är att arbeta för att människors grundläggande fri- och

Bolagsverket ger även ut en tidning för kungörelser av insända års- redovisningar och revisionsberättelser samt meddelande av näringsförbud och

dödande av en förkommen inteckningshandling enligt 4 § andra stycket lagen (2011:900) om dödande av förkommen handling i de fall Bolagsverket är inskrivningsmyndighet,.. dödande

rättsmedicinska åldersbedömningar på uppdrag av domstol, allmän åklagare, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Migrationsverket,6. rättsmedicinsk medverkan i övrigt

Regeringen föreskriver att 9 § förordningen (2007:1174) med instruktion för övervakningsnämnderna ska ha följande lydelse. 9 § En underrättelse om en övervakningsnämnds

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket ska ha följande lydelse. 3 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består

Regeringen föreskriver att 29 § förordningen (2007:1447) med instruktion för Riksgäldskontoret ska ha följande lydelse. På regeringens vägnar

Kriminalvården ska särskilt vidta åtgärder som syftar till att brottslighet under verkställigheten förhindras, frigivningen förbereds, narkotikamiss- bruket bekämpas