Ingela Brickling (C), Marie Dahlén (L)

30  Download (0)

Full text

(1)

Utses att justera

Ingela Brickling (C), Marie Dahlén (L)

Paragrafer

18–37

Justeringens plats och tid

Sekreterare

Petter Hallberg

Ordförande

Johan Ohlin (SD)

Justerande

Ingela Brickling (C) Marie Dahlén (L)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2020-02-24

Datum för anslags

uppsättande

2020-02-28

Datum för anslags nedtagande

2020-03-23

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift

Marianne Ivarsson

Beslutande

Johan Ohlin (SD), Ordförande

Anders Malmgren (M), 1:e vice ordförande Paul Jönsson (C), 2:e vice ordförande Stefan Borg (SD)

Mona Olin (SD)

Cecilia Bladh in Zito (SD) Leif Rosvall (SD)

Marie Friberg (SD) Mattias Kihl (SD) Christina Nilsson (SD) Peter Svärd (SD) Anders Hansson (SD) Mårten Svensson (SD) Sten-Erik Månsson (SD) Lars-Göran Ritmer (M) Anette Persson (M)

Sven-Ingvar Sigvardsson (M)

Gert Nygren (SPI)

(2)

Bengt Hedlund (SPI) Bengt Bengtsson (SPI) Mikael Olsson (KD) Kristina Hansen (-) Ingela Brickling (C) Anders Larsson (C) Gunvor Håkansson (C) Jens Rosberg (L) Hans Frank (L) Marie Dahlén (L) Henrik Andersson (S) Tommy Hall (S) Renaldo Tirone (S) Anders Johansson (S) Lillemor Widh (S) Anette Börjesson (MP) Uno Hansson (V) Astrid Lofs (SD)

Peter Johansson (SD), tjänstgörande ersättare för Svend Östergaard (SD) Mattias Jeppsson (M), tjänstgörande ersättare för Eva Lindholm (M) Yvonne Kulstad (C), tjänstgörande ersättare för Alling Svensson (C) Stefan Jepson (L), tjänstgörande ersättare för Marie Keismar (L)

Harriet Olsson Strange (S), tjänstgörande ersättare för Per Persson Landqvist (S)

Övriga deltagande

Sandra Vighagen (KD)

Patrik Karlsson (C) Per-Erik Andersson (C) Josefin Sandell (L) Eva Lilja (S)

EvaMärta Granqvist (V)

Lena Mårtensson Stenudd, Kommundirektör Petter Halberg, Kommunsekreterare

Alfred Tilly, Nämndsekreterare Carl-Gustaf Folkeson, PwC

Kristina Holmqvist (M), Tjänstgörande revisor

(3)

Ärende Sida

§ 18 Upprop... 4

§ 19 Val av justeringspersoner... 5

§ 20 Sammanträdets kungörande... 6

§ 21 Godkännande av föredragningslistan... 7

§ 22 Information från Revisionen om granskning av kommunens värdegrundsarbete... 8

§ 23 Information från kommunstyrelsens ordförande... 9

§ 24 Återrapportering: Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård... 10

§ 25 Motion från Hans Frank (L) m.fl. angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun... 12

§ 26 Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta åt kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun... 15

§ 27 Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby... 17

§ 28 Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling... 19

§ 29 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående hur många ungdomar i Hörby kommun som inte studerar och inte arbetar... 21

§ 30 Svar på interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående ekonomichefstjänsten samt rekryteringsprocessen för tillsättande av chefer och kanslitjänster... 22

§ 31 Inkomna frågor... 23

§ 32 Inkomna motioner... 24

§ 33 Inkomna medborgarförslag 2020... 25

§ 34 Inkomna interpellationer... 26

§ 35 Avsägelser... 27

§ 36 Val av ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd... 28

§ 37 Meddelanden... 29

(4)

§ 18 Upprop

Beslut

Uppropet godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Vid dagens sammanträde deltar 36 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare.

_____

(5)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 19 Val av justeringspersoner

Beslut

 Ingela Brickling (C) och Marie Dahlén (L) utses att jämte ordförande justera protokollet.

 Tid och plats för protokollets justering är torsdag den 27 februari, klockan 17:00, Kommunhuset, Ringsjövägen 4.

Yrkanden

Ordförande yrkar att Ingela Brickling (C) och Marie Dahlén (L) utses att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförande yrkar att tid och plats för protokollets justering är torsdag den 27 februari, Kommunhuset, Ringsjövägen 4.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(6)

§ 20 Sammanträdets kungörande

Beslut

Kungörelsen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kungörelse om sammanträdet har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla den 14 februari 2020 och sänts till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare samma dag.

_____

(7)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 21 Godkännande av föredragningslistan

Beslut

Föredragningslistan godkänns.

Yrkanden

Ordförande yrkar att föredragningslistan godkänns.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(8)

Dnr KS 2020/064

§ 22 Information från Revisionen om granskning av kommunens

värdegrundsarbete

Beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Hörby kommun har PwC genomfört en granskning av kommunens värdegrundsarbete.

Granskningens revisionsfråga har varit: Säkerställer kommunstyrelsen att värdegrunden är känd samt att värdegrunden tillämpas av förtroendevalda och medarbetare?

Carl-Gustaf Folkeson, PwC, föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen godkänns.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport daterad 2020-01-27 Missivbrev sida 1

Missivbrev sida 2

_____

(9)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 23 Information från kommunstyrelsens ordförande

Beslut

Informationen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD), informerar om följande ärenden:

 Inkommen framställan enligt 6 kap. 6 a § arbetsmiljölagen

 Ekonomiskt resultat och kreditvärdighet

 Arbetet med den pågående organisationsöversynen

 Pågående byggnationsprojekt Yrkanden

Ordförande yrkar att informationen godkänns.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(10)

Dnr KS 2018/302

§ 24 Återrapportering: Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Beslut

Återrapporteringen godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Kommunförbundet Skåne har i samverkan med Region Skåne tagit fram ett förslag till ny överenskommelse som omfattar både patienter i den slutna psykiatriska hälso- och sjukvården och den slutna somatiska hälso- och sjukvården. Kommunfullmäktige i Hörby kommun beslutade 2018-12-17 att godkänna förslaget till ny överenskommelse mellan kommunerna i Skåne län och Region Skåne om samverkan vid utskrivning för patienter från såväl somatisk som psykiatrisk vård för Hörby kommuns räkning (2018-12-17, § 231) samt att en återrapportering skulle ske till

Kommunfullmäktige i oktober 2019 över utfallet hur kommunen hanterat överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård med speciellt fokus på medborgare utskrivna från psykiatrisk vård- och behandling. Socialnämnden beslutade 2019-11-21 § 235, att överlämna återrapporteringen till Kommunfullmäktige.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att återrapporteringen godkänns.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-12-11 § 467 Socialnämnden 2019-11-21 § 235

Tjänsteskrivelse 2019-09-19 Återrapportering psykiatri Kommunfullmäktige 2018-12-17 § 231

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne län om

samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

(11)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 24, forts

Beslutet skickas till

Kopia av fullmäktiges beslut skickas till Socialnämnden

_____

(12)

Dnr KS 2018/367

§ 25 Motion från Hans Frank (L) m.fl. angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun

Beslut

Motionen avslås.

Reservation mot beslutet

Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet

Kristina Hansen (-) reserverar sig skriftligen mot beslutet: ”Då ärendet om lokalvård har en pågående utredning är det rätta att anse motionen

besvarad. Lämnas reservation för eget yrkande.”

Hans Frank (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet: ”Liberalerna reserverar sig mot beslut att avslå motion om lokalvård med extern entreprenör. Enligt tjänsteskrivelsen i ärendet framgår det att arbetet numera är en del i pågående utredning om driftsmodell. Detta arbete är inte tidsatt vilket det bör vara med hänsyn tagen till angelägenheten. Det är enligt vår uppfattning fel att avslå motionen då den i högsta grad är angelägen och det tydligen numera pågår ett arbete utan tidsplan.”

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L), Marie Dahlén (L) och Jens Rosberg (L) har lämnat in en motion i vilken de yrkar att: samhällsbyggnadsförvaltningen uppdras att skyndsamt arbeta fram ett adekvat förfrågningsunderlag för att lägga ut lokalvården på privat entreprenad i syfte att utföra erforderliga tjänster till samma eller bättre kvalitet till lägre kostnad, att ta fram en mall med kvalitetskrav för uppföljning och utvärdering av entreprenörens arbete för lokalvården, att i förfrågningsunderlaget kravställa att den privata

entreprenören till viss del ska använda sig av Hörbys kommuninvånare med nedsatt funktionsförmåga och/eller annat skäl har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden vilket ska vara ett av utvärderingskriterierna. Med hänvisning till tjänsteskrivelsen daterad 2020-01-13, som beskriver att det pågår ett arbete med att utreda vilken driftsmodell som är mest

kostnadseffektiv samt att det inte är klarlagt huruvida det är mest

kostnadseffektivt att förändra driftsmodellen från att driva verksamheten i egen regi till upphandling av privata leverantörer, föreslog

Kommunstyrelsen (2020-02-10, § 27) Kommunfullmäktige att avslå

motionen.

(13)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 25, forts

Yrkanden

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen ska avslås.

Hans Frank (L) yrkar bifall till motionen.

Anders Larsson (C) yrkar bifall till Hans Franks (L) bifallsyrkande.

Kristina Hansen (-) yrkar att motionen skall anses besvarad.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på avslagsyrkande från Stefan Borg (SD), bifallsyrkande från Hans Frank (L) och Anders Larsson (C) och yrkande från Kristina Hansen (-) om att motionen anses besvarad och finner att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.

Votering begärs.

Kontrapropositionsvotering

Då det föreligger tre förslag till beslut låter ordförande meddela att huvudförslag är Stefan Borgs (SD) yrkande att motionen ska avslås.

Ordförande ställer proposition på huruvida motförslag till

huvudförslaget skall vara att motionen bifalles eller anses besvarad, och finner att motförslag till huvudförslaget är yrkandet om att motionen ska bifallas.

Den som önskar att motionen avslås röstar ”Ja” och den som önskar att motionen bifalles röstar ”Nej”.

Omröstning

Då voteringen utfaller 23 ”Ja”, 9 ”Nej” samt 9 ”Avstår”, beslutar Kommunfullmäktige att motionen ska avslås. Ledamöterna röstar enligt följande:

 ”Ja”: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson

(SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jepsson (M), Lars-Göran

Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M), Sven-

Ingvar Sigvardsson (M), Gert Nygren (SPI), Bengt Hedlund (SPI),

Bengt Bengtsson (SPI), Mikael Olsson (KD), Johan Ohlin (SD).

(14)

§ 25, forts

 ”Nej”: Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C), Gunvor Håkansson (C), Yvonne Kulstad, Jens Rosberg (L), Stefan Jepson (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L)

 ”Avstår”: Kristina Hansen (-), Harriet Olsson Strange (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S), Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S), Anette Börjesson (MP), Uno Hansson (V)

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 27

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15 § 15 Tjänsteskrivelse 2020-01-03

Tjänsteskrivelse 2019-12-04

Kommunfullmäktige 2018-11-26 § 220

Motion från hans Frank (L) m.fl. angående upphandling av lokalvården för samtliga lokaler som disponeras av Hörby kommun

Beslutet skickas till

Kopia av Fullmäktiges beslut skickas till:

Motionärerna

Kommundirektören

_____

(15)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 26 Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta åt kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun

Beslut

Motionen anses besvarad.

Reservation mot beslutet

Ingela Brickling (C) och Anders Larsson (C) reserverar sig mot beslutet.

Anette Börjesson (MP) reserverar sig mot beslutet.

Uno Hansson (V) reserverar sig mot beslutet.

Henrik Andersson (S) reserverar sig skriftligen mot beslutet:

”Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet att anse motionen angående den eventuella etableringen av ett fängelse i Hörby kommun besvarad. Mot bakgrund av att motionens andemening i praktiken utförs anser vi att motionen istället bör anses bifallen. Vår uppfattning är att det råder förhållandevis stark politisk enighet i frågan - så att styrets agerande blir ekvivalent med en helt onödig politisk strid. Riskerna överväger nyttan med styrets agerande - oenighet utåt sett i frågor i paritet med det här gynnar sällan processer i likhet med de som pågår för tillfället.”

Hans Frank (L) reserverar sig skriftligen mot beslutet: ”Liberalerna reserverar sig mot beslut att motion är besvarad då utredning kring intresse och möjlighet att låta kriminalvården etablera

fångvårdsanläggning i Hörby pågår. Då arbetet är högst aktuellt och pågår ganska intensivt inom Hörby kommun är det motstridigt att anse motionen besvarad. Detta då motionen var initiativet till att arbetet med utredningen startat upp. Rätteligen skall motionen bifallas.”

Sammanfattning av ärendet

Renaldo Tirone (S), Anders Larsson (C) och Marie Keismar (L) har lämnat in en motion i vilken de yrkar att Hörby kommun bör ta kontakt med kriminalvården för att utreda om det finns positiva förutsättningar för att etablera ett fängelse inom kommungränsen samt att frågan skyndsamt utreds, hanteras och beslutas av kommunfullmäktige. Tjänsteskrivelse daterad 2020-01-02 beskriver att en sådan process som motionsställarna efterfrågar redan har initierats. Med hänvisning till detta föreslog

Kommunstyrelsen 2020-02-10 § 28. Kommunfullmäktige besluta att anse

motionen vara besvarad.

(16)

§ 26, forts

Yrkanden

Renaldo Tirone (S) yrkar bifall till motionen.

Stefan Borg (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att motionen anses besvarad.

Anders Larsson (C) yrkar bifall till motionen.

Hans Frank (L) yrkar bifall till motionen.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på yrkande från Stefan Borg (SD) att motionen anses besvarad, mot yrkande från Renaldo Tirone (S), Anders Larsson (C) och Hans Frank (L) om att motionen ska bifallas och finner att Stefan Borgs (SD) yrkande bifalles.

Votering begärs.

Den som önskar att kommunfullmäktige beslutar att anse motionen vara besvarad röstar ”Ja” och den som önskar bifalla motionen röstar ”Nej”.

Omröstning

Då voteringen utfaller 20 ”Ja”, 20 ”Nej” och 1 avstår, utgör ordförandens röst utslagsröst och kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. Ledamöterna röstar enligt följande:

 ”Ja”: Cecilia Bladh in Zito (SD), Stefan Borg (SD), Mona Olin (SD), Sten-Erik Månsson (SD), Leif Rosvall (SD), Marie Friberg (SD), Mattias Kihl (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Svärd (SD), Anders Hansson (SD), Astrid Lofs (SD), Mårten Svensson

(SD), Peter Johansson (SD), Mattias Jepsson (M), Lars-Göran Ritmer (M), Anette Persson (M), Anders Malmgren (M), Sven- Ingvar Sigvardsson (M), Mikael Olsson (KD), Johan Ohlin (SD).

 ”Nej”: Gert Nygren (SPI), Bengt Hedlund (SPI), Bengt Bengtsson

(SPI), Ingela Brickling (C), Anders Larsson (C), Paul Jönsson (C),

Gunvor Håkansson (C), Yvonne Kulstad (C), Jens Rosberg (L),

Stefan Jepson (L), Hans Frank (L), Marie Dahlén (L), Harriet

Olsson-Strange (S), Henrik Andersson (S), Tommy Hall (S),

Renaldo Tirone (S), Lillemor Widh (S), Anders Johansson (S),

(17)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 26, forts

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, 2020-02-10, § 28

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15 § 14 Tjänsteskrivelse 2020-01-02

Kommunfullmäktige 2019-09-30 § 208

Motion från Renaldo Tirone (S) m.fl. om att upplåta kriminalvården att etablera ett fängelse i Hörby kommun

_____

(18)

Dnr KS 2019/155

§ 27 Besvarande av motion från Lillemor Widh (S) om att få koll på droganvändningen i Hörby

Beslut

Motionen bifalles.

Sammanfattning av ärendet

Lillemor Widh (S) har lämnat in en motion till Kommunfullmäktige 2019- 03-25. I motionen föreslås att kommunen ska använda sig av drogtester av avloppsvattnet, att kostnader för detta läggs på Kommunstyrelsen, att analyserna sker kontinuerligt samt att analyserna jämförs med andra kommuner. Motionen överlämnades till Kommunstyrelsen för beredning.

Ärendet har behandlats i Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 och 2019-10-30. Ärendet har båda gångerna återremitterats till förvaltningen för vidare beredning. Vid det senaste tillfället återremitterades ärendet med en explicit efterfrågan om en kostnadskalkyl för en eventuell

vattenprovstagning. En tjänsteskrivelse av Magnus brom inkom 2019-12- 18 där kostnaden för en eventuell provtagning redogörs. Kostnaden bedöms uppgå till 7050 kr/prov.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag till beslut att motionen bifalles.

Uno Hansson (V) yrkar att ärendet ska återremitteras med hänvisning till vidare beredning.

Ordförande yrkar att ärendet skall avgöras idag.

Ingela Brickling (C) yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen bifalles.

Beslutsordning

Ordförande ställer proposition på Uno Hanssons (V) återremissyrkande mot eget yrkande om att ärendet skall avgöras idag och finner att ordförandens yrkande bifalles.

Ordförande ställer eget yrkande, med bifallsyrkande från Ingela Brickling

(C), under proposition och finner att detta bifalles.

(19)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 27, forts

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, 2020-02-10, § 29

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-15 § 12

Tjänsteskrivelse - Svar Motion från S angående droganvändning Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-10-30 § 404 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott 2019-08-28 § 324

Tjänsteskrivelse Kommunledningsförvaltning 2019-07-10Svar på motion om droganvändning i Hörby kommun

Beslut Kommunfullmäktige 2019-03-25 § 84

Motion från Lillemor Widh (S) om att får koll på droganvändningen i

_____

(20)

Dnr KS 2019/096

§ 28 Besvarande av motion från Mikael Olsson (KD) gällande LOU, Lagen om offentlig upphandling

Beslut

Motionen avslås.

Sammanfattning av ärendet

Mikael Olsson (KD) har inkommit med en motion gällande lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU). Motionären yrkar att kommunstyrelsens ordförande tillsätter en utredning för att besvara följande frågor: Vilka ramavtal/upphandlingar kan Hörby kommun utnyttja för att undvika att använda LOU? Hur ser nämndernas rutiner för LOU ut?

Har Hörby kommun någon ansvarig tjänsteman vad gäller LOU? Vid hur många tillfällen användes LOU under 2018? Vid hur många projekt under 2018 användes ramavtal/upphandling och vad var priset på dessa projekt?

Ärendet återremitterades av Kommunstyrelsen 2019-12-02 till

Kommunstyrelsens arbetsutskott för vidare beredning. Tjänsteskrivelsen daterade 2020-01-22 besvarar ovan frågeställningar.

Yrkanden

Ordförande yrkar bifall till Kommunstyrelsens förslag att motionen avslås.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsen, 2020-02-10, § 30

Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2020-01-29, § 32

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen 2020-01-22 Tabell över kostnader och prognosticerade kostnader för fyra projekt i kommunen

Beslut Kommunstyrelsen 2019-12-02 § 292

Tjänsteskrivelse från Kommunledningsförvaltningen 2019-09-23

Motion från Mikael Olsson (KD)

(21)

Justerande Utdragsbestyrkande

Beslutet skickas till

Kopia av kommunfullmäktiges beslut skickas till:

motionären

Kommunledningsförvaltningen

_____

(22)

Dnr KS 2020/036

§ 29 Svar på interpellation ställd till

kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående hur många ungdomar i Hörby kommun som inte studerar och inte arbetar

Beslut

Med det muntliga och skriftliga svaret från Cecilia Bladh in Zito (SD) anses interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Ingela Brickling (C) har vid Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01- 27 ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD) angående ungdomar som inte studerar eller inte har ett arbete.

Beslutsunderlag

Svar på interpellation från Cecilia Bladh in Zito (SD), 2020-02-21 Interpellation från Ingela Brickling (C), 2020-01-13

Beslutet skickas till

Interpellanten

_____

(23)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 30 Svar på interpellation ställd till

kommunstyrelsens ordförande Cecilia Bladh in Zito (SD) angående

ekonomichefstjänsten samt

rekryteringsprocessen för tillsättande av chefer och kanslitjänster

Beslut

Med det muntliga och skriftliga svaret från Cecilia Bladh in Zito (SD) anses interpellationen besvarad.

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L) och Marie Dahlén (L) har vid kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27, ställt en interpellation till Kommunstyrelsens ordförande angående

ekonomichefstjänsten samt rekryteringsprocessen för tillsättande av chefer och kanslitjänster.

Beslutsunderlag

Svar på interpellation från Cecilia Bladh in Zito (SD), 2020-02-21 Interpellation från Hans Frank (L), Jens Rosberg (L), Marie Keismar (L) och Marie Dahlén (L), 2020-01-13

Beslutet skickas till

Interpellanten

_____

(24)

Dnr KS 2020/003

§ 31 Inkomna frågor

Beslut

Noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inga frågor har inkommit till dagens sammanträde med Kommunfullmäktige, 2020-02-24.

_____

(25)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 32 Inkomna motioner

Beslut

Motionerna får ställas och skickas till Kommunstyrelsen för beredning.

Sammanfattning av ärendet

 Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) har inkommit med motion om arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun.

 Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) har inkommit med en motion om tillköp av närtrafik från Skånetrafiken 2020-2021.

 Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion om förbud mot plastpåsar.

 Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion om att kommunen ska inta en aktiv roll för att stötta

föreningslivet i deras integrationsarbete.

 Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) har inkommit med en motion om pendling för gymnasieelever.

Yrkanden

Ordförande yrkar att motionerna får ställas och skickas till Kommunstyrelsen för beredning.

Beslutsordning

Ordförande ställer eget yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

Beslutsunderlag

Motion från Patrik Karlsson (C) och Paul Jönsson (C) om arbetsmiljöarbetet i Hörby kommun.

Motion från Gunvor Håkansson (C) och Ingela Brickling (C) om tillköp av närtrafik från Skånetrafiken 2020-2021.

Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om förbud mot plastpåsar.

Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om att kommunen ska inta en aktiv roll för att stötta föreningslivet i deras integrationsarbete.

Motion från Anders Larsson (C) och Yvonne Kulstad (C) om pendling för gymnasieelever.

_____

(26)

Dnr KS 2020/037

§ 33 Inkomna medborgarförslag 2020

Beslut

Noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Det finns inga nyinkomna medborgarförslag till dagens sammanträde med Kommunfullmäktige, 2020-02-24.

_____

(27)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 34 Inkomna interpellationer

Beslut

Interpellationerna får ställas och besvaras på Kommunfullmäktiges sammanträde i mars.

Sammanfattning av ärendet

Hans Frank (L) har inkommit med en interpellation ställd till

Kommunstyrelsens ordförande, Cecilia Bladh in Zito (SD), angående Sverigedemokraternas och Moderaternas klargöranden på respektive facebooksida.

Renaldo Tirone (S) har inkommit med en interpellation angående arbetsmiljön i kommunen.

Beslutsunderlag

Interpellation från Renaldo Tirone (S), 2020-02-06

Interpellation från Hans Frank (L), 2020-02-24

_____

(28)

Dnr KS 2020/001

§ 35 Avsägelser

Beslut

Avsägelserna godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Cecilia Bladh in Zito (SD) har lämnat in en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i Kävlingeåns vattenråds styrelse.

Rosmarie Lejonseraf (M) har lämnat in en avsägelse avseende uppdraget som ersättare i Överförmyndarnämnden.

Kristina Hansen (-) har lämnat in en avsägelse avseende uppdraget som ledamot och förste vice ordförande i Socialnämnden.

Kristina Hansen (-) har lämnat in en avsägelse avseende uppdraget som ledamot i Kommunfullmäktiges valberedning.

Beslutsunderlag

Avsägelse från Rosmarie Lejonseraf (M) Avsägelse från Cecilia Bladh in Zito (SD)

Avsägelse från Kristina Hansen (-) avseende uppdraget i Socialnämnden Avsägelse från Kristina Hansen (-) avseende uppdraget i

Kommunfullmäktiges valberedning

_____

(29)

Justerande Utdragsbestyrkande

§ 36 Val av ledamot i styrelsen för Kävlingeåns vattenråd

Beslut

Lars-Göran Ritmer (M) utses till styrelseledamot i Kävlingeåns vattenråd.

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsavsval efter avsägelse från Cecilia Bladh in Zito (SD) till styrelsen för Kävlingeåns vattenråd.

Yrkanden

Mattias Jeppsson (M) yrkar att Lars Göran Ritmer (M) utses som ledamot i Kävlingeåns vattenråds styrelse.

Beslutsordning

Ordförande ställer Mattias Jeppsons (M) yrkande under proposition och finner att detta bifalles.

_____

(30)

Dnr KS 2020/032

§ 37 Meddelanden

Beslut

Noterar informationen till protokollet.

Sammanfattning av ärendet

Inga meddelanden har inkommit till Kommunfullmäktige under perioden mellan Kommunfullmäktiges sammanträde 2020-01-27 och tidpunkten för kungörelsen avseende dagens sammanträde med

Kommunfullmäktige, 2020-02-24.

_____

Figure

Updating...

References

Related subjects :