• No results found

Platssituationen 2020 Förslag till beslut

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Platssituationen 2020 Förslag till beslut"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Sida

TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1)

Version Dnr

2020-06-17

2020-08-20 SN 2020/016

Socialförvaltningen

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se | www.horby.se

Socialnämnden

Platssituationen 2020

Förslag till beslut

Socialnämnden tackar för redovisningen.

Sammanfattning av ärendet

Vård och omsorgs platssituation redogörs till och med vecka 33 2020.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad Platssituationen 2020

References

Related documents

Socialförvaltningen har gjort en sammanställning över socialnämndens beslut under 2020 och gjort en genomgång av ifall dessa beslut har blivit verkställda eller

På förvaltningens kortidsboende finns för närvarande 15 personer

På förvaltningens korttidsboende finns för närvarande 15 personer

Ordförande yrkar att socialnämndens arbetsutskott beslutar föreslå socialnämnden att:. - notera platssituationen för

- socialnämndens arbetsutskott beslutar att listan ska uppdateras inför socialnämndens sammanträde samt att informationen ska

Hörby kommun, 242 80 Hörby | Besöksadress: | Tel: 0415- 37 80 00 | Fax: 0415-134 77 kommunen@horby.se |

Platssituationen på de olika särskilda boenden inom Vård- och omsorg redovisas för februari

Statistik över fattade beslut inom VOMS under februari. Platssituationen kommer att redovisas vid socialnämndens sammanträde i