H ÖRBY B OSJÖ 5

Full text

(1)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

1

H Ö R B Y B O S J Ö 5

Ernst Ahlgrensgatan 3, 242 31 Hörby

Statusbesiktning för köpare 2017-04-06

 2011 SBR Byggingenjörerna Version 2011-01

(2)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

2 Innehållsförteckning

1. TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT

INFORMATION FRÅN SÄLJARE ...5

2. O KULÄR BESIKTNING ...6

3. R ISKANALYS ...11

4. F ORTSATT TEKNISK UTREDNING ...11 B ILAGA 1

F OTOGRAFIER

(3)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

3

UTLÅTANDE ÖVER STATUSBESIKTNING

OBJEKT

Fastighetsbeteckning Hörby Bosjö 5

Adress Ernst Ahlgrensgatan 3

Postnummer/Ort 242 31 Hörby

Kommun Hörby

Fastighetsägare Mikael Harkell

Beställare Socialförvaltningen i Hörby, Eva-Klang Vänerklint

Adress Ringsjövägen 4

Postnummer/Ort 242 80 Hörby

E-post hans.olof.frank@gmail.com

Tel nr 076-139 22 82

Besiktningsman Martin Hollmann

av SBR godkänd besiktningsman

E-post info@bmhab.se

Tel nr 070-760 79 63

Besiktningsmannen är medlem i Svenska Byggingenjörers Riksförbund (SBR) och är registrerad i SBR:s förteckning över

besiktningsmän med därtill hörande förpliktelser.

Besiktningsdag 2017-04-06 Kl: 10.00

Närvarande Hans Frank, ordf. Socialnämnden Hörby Martin Hollmann

Besiktningens genomförande och omfattning

Rapportens syfte är att identifiera fastighetens skick. Endast betydelsefulla åtgärder är

upptagna i protokollet, mindre åtgärder och löpande underhåll är utelämnat.

En underhållsplan på fastigheten är ej beställd och ingår således inte i uppdraget.

Besiktningen är ej av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens undersökningsplikt enligt 4 kap 19§

jordabalken. Besiktningsmannen iklär sig ej

ansvar för eventuella fel beroende på felaktiga

sakuppgifter vare sig lämnade av

(4)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

4

uppdragsgivaren, myndigheter eller uppgifter

hämtade ur offentliga register. ABK 09 gäller.

(5)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

5

BESIKTNING

1 . T I L L H A N D A H Å L L N A H A N D L I N G A R S A M T I N F O R M A T I O N F R Å N S Ä L J A R E

Tillhandahållna Handlingar

- Objektsbeskrivning från mäklare

Säljarinformation Under denna rubrik är samtliga uppgifter lämnade av mäklarfirma Bjurfors. Uppgifterna är inte kontrollerade av besiktningsmannen.

Skriftlig information samt förtydligande eller rättelse till informationen som framkom vid besiktningstillfället och övrig fakta

Byggnadstyp 2-1/2 plans hus med tillhörande garage.

Byggnadsår 2007

Boarea Ca 220 kvm (avser boytan innan fastigheten konverterades till HVB-hem 2015).

Biarea 60 kvm

Antal rum 10 sovrum, 1 vardagsrum, 2 våtrumsutrymmen och 1 kök.

Tomtarea 574 kvm

Grundläggning Platta på mark

Grundmur Betong

Bjälklag Betong/trä

Stomme Betong

Fasad Puts

Fönster 2-glas isolerfönster

(6)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

6 Yttertak Tegeltakpannor

Plåtarbete Färgad plåt Uppvärmning Fjärrvärme Ventilation Mekanisk frånluft WC/Dusch Bad plan

1

Klinker på golv och kaklade väggar. Våtrumsdokument saknas.

Bastu plan 1 Klinker på golv med golvbrunn. Våtrumsdokument för golvet saknas.

WC/Dusch Bad plan 2

Klinker på golv och kaklade väggar. Våtrumsdokument saknas.

Ägarförhållanden Nuvarande ägare har ägt fastigheten sedan nybyggnationen 2007.

Övrigt Säljaren närvarade ej vid besiktningen varför

besiktningsmannen inte kunde ställa några frågor om fastigheten till säljaren.

2 . O K U L Ä R B E S I K T N I N G

Särskilda

förutsättningar vid besiktningen

Byggnaden var vid besiktningstillfället möblerad. Besiktning har skett av de delar som varit normalt åtkomliga utan omflyttning av belamrade ytor eller möbler.

Bakomliggande ytor ingår i köparens undersökningsplikt.

För ytor, utrymmen och byggnadsdelar som noterats helt eller delvis ej besiktningsbara eller belamrade har

besiktningsmannen inget ansvar.

Notering ”--” innebär att utrymmet eller ytan bedöms vara i normalt skick med hänsyn taget till byggnadens ålder och byggnadssätt.

Väderlek Klart väder

(7)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

7 Utomhustemperatur Ca +8 grader

Noteringar

Huvudbyggnad Utvändigt

Markförhållanden ----

Markförhållandena i österläge kunde dock ej

kontrolleras p.g.a. att tillträde till denna gavel ej var möjlig.

Grundmur/

Hussockel

Det förekommer färgsläpp på sockeln runt om huset (östra gaveln kontrollerades ej p.g.a. ej möjligt tillträde). Det förekommer också färgsläpp på skiljemuren mot västra grannen.

Fasad Skada på fasadens nederkant i västerläge under balkong.

Gula rinningar från fix/fogbruk på balkongkant i norrläge samt balkongkant i västerläge.

Ventilationsgaller till nyborrade tilluftsdon saknas på flertalet ställen.

Fönster/dörrar Utrymningsfönstret på plan 3 saknar fönsterbleck för korrekt vattenavledning samt att fönstersmygarna ej är förseglade mot fönsterkarm.

Sprickbildning i fönstersmygen mot fönsterkarm i fönster mot söder.

Putssläpp i ena vardagsrumsfönstret i västerläge uppe i det övre vänstra hörnet (under utrymningstrappan) Trappor Spiraltrappans stolpe har lossnat från spaljén på plan

3.

Yttertak Putssläpp i hörnet takfotssprång/gavelsprång i det

nordöstra hörnet samt vid takfotssprång/gesims till

höger om den infällda balkongen i norrläge.

(8)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

8

Skorsten/Huvar ----

Stuprör/hängrännor Lövsilen i det nord östra hörnet är trasig.

Vindsutrymme huvudbyggnad

Nockvind Nockvind saknas då taket är fört upp till nock.

Stödbensutrymme Stödbensutrymmen saknas.

Grundläggning huvudbyggnad

Platta på mark ----

Garage Utvändigt

Markförhållanden ----

Grundmur/

Hussockel

Putssläpp förekommer på garagets södra och västra sida (sockel/fasad).

Fasad Se ovan kommentar.

Fönster/dörrar ----

Yttertak ----

Stuprör/hängrännor ----

Grundläggning garage

Betongplatta på mark ----

Invändigt Huvudbyggnad Plan 1

Entré/hall ----

WC/Dusch/Bad Våtrumsdokument för bestyrkande av ett fackmässigt

utförande saknas.

(9)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

9 Golvbrunnen under badkaret är ej åtkomlig för besiktning.

Sovrum 1 ----

Sovrum 2 ----

Bastu Våtrumsdokument för bestyrkande av ett fackmässigt utförande avseende golvets tätskikt saknas.

Brunnsmanschetten är felaktigt avskuren ovanför den obefintliga klämringens spår i golvbrunnen. Utförandet är en riskkonstruktion. Se riskanalys pkt. 3.1.

Två spotar hänger löst ner från innertaket.

Hall till spiraltrappa Golvvärmefördelaren är infälld i väggen och saknar tät botten stridande mot gällande och dåvarande

branschregler – ”Säker vatten”.

Kök Droppskyddet under vaskskåpet sluter ej tätt mot

avloppsröret stridande mot gällande branschregler

”Säker vatten”. Vidare saknas droppskydd under kyl/frys samt under diskmaskinen för snabbare

identifiering av eventuella läckage och för att förhindra fuktskador i intilliggande organiskt material.

2 st. klinkerplattor framför terrassdörrspartiet är spruckna med intilliggande spruckna klinkerfogar.

Vardagsrum Spruckna fogar i klinkerplattorna framför terrassdörrspartiet.

Plan 2

Hall ----

Sovrum 3 ----

Sovrum 4 ----

Förrum mot västra balkongen/hall

----

(10)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

10

Sovrum 5 ----

Sovrum 6 ----

Sovrum 7 ----

Sovrum 8 ----

Balkong Ej besiktningsbar eftersom nyckel till balkongdörren saknas.

WC/Dusch/Bad Spricka i golv/vägg-vinkel i duschzonen (kan finnas risk att underliggande tätskikt är sprucket).

Golvbrunn under badkaret besiktigades ej enl.

överenskommelse eftersom badkarsfronten ej demonterades.

Våtrumsdokument för bestyrkande av ett fackmässigt utförande saknas.

Kontor-förråd/rum 14 ----

Plan 3

Hall ----

Sovrum 9 ----

Sovrum 10 ----

Sovrum 11 ----

Sovrum 12 ----

Trapphus/hall Räckesstolpen har lossnat från intilliggande räcke.

(11)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

11 Invändigt Garage

Garage ----

Nockvind Garagets nockvind besiktigades ej eftersom vredstången till vindsluckan ej kunde hittas.

3 . R I S K A N A L Y S

Om besiktningsmannen bedömer att det finns påtaglig risk för att fastigheten har andra väsentliga fel än de som framkommit under den okulära besiktningen, redovisas här förhållandet tydligt i en riskanalys. Till grund för en sådan

riskanalys tas bland annat hänsyn till fastighetens konstruktion, ålder och skick, iakttagelser som gjorts vid den okulära besiktningen, den information som

lämnats genom handlingar och upplysningar samt beskaffenheten hos jämförbara fastigheter och omständigheterna vid statusbesiktningen. I riskanalysen ges även en motivering till bedömningen.

1. Tätskiktets anslutning till golvbrunnen är felaktigt utfört och betecknas därför som en riskkonstruktion med risk för att väta söker sig under tätskiktet vid golvbrunnen. Det saknas klämring i denna Purus-golvbrunn och tätskiktet är felaktigt avskuret där detta borde legat bakom den obefintliga klämringen.

4 . F O R T S A T T T E K N I S K U T R E D N I N G

Besiktningsmannen kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i statusbesiktningen. Om besiktningsmannen gjort en anteckning om en påtaglig risk för väsentligt fel i form av en riskanalys, så föreslår inte

besiktningsmannen någon fortsatt teknisk utredning i den delen.

Uppdragsgivaren kan själv se till att den påtalade risken utreds. Fortsatt teknisk utredning ingår inte i statusbesiktningen.

1.

(12)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

12 BMH AB

Martin Hollmann

av SBR godkänd besiktningsman

Utlåtandet har 2017-04-06 mailats enligt nedanstående sändlista med originalet kort därefter postledes:

Hans Frank hans.olof.frank@gmail.com

(13)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

13 Bilaga Fotografier

Färgsläpp på hussockeln bredvid entrén Färgsläpp på hussockeln bredvid entrén

Trasig lövsil i det nordöstra hushörnet Färgsläpp på hussockel

Färgsläpp på hussockel Färgsläpp på hussockel och skada i

underkant fasad

(14)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

14 Färg- och putssläpp på garagets södra fasad Färg- och putssläpp på garagets västra

fasad

Färg- och putssläpp på mur mot västra grannen

Färg- och putssläpp på mur mot västra grannen

Sprickbildning i ena fönstersmygen mot söder Sprickbildning i ena vardagsrummets

fönstersmyg

(15)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

15 Rinning på balkongbjälklag mot väster Fönsterbleck och smyginklädnad runt

utrymningsfönster på plan 3 i söderläge saknas

Ventilationsgaller saknas på västra fasaden (blå pil)

Ventilationsgaller saknas på norra fasaden (blå pil)

Ventilationsgaller saknas på norra fasaden (blå pil)

Ventilationsgaller saknas på norra fasaden

(blå pil)

(16)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

16

Ventilationsgaller saknas (blå pil) Rinning på balkongbjälklag mot norr samt att ventilationsgaller saknas

Ventilationsgaller saknas på östra fasaden (blå pil)

Puts har spruckit i hörnet

takfotssprång/gavelsprång i det nord östra hörnet (blå pil)

Puts har spruckit i gesimsen bredvid den infällda balkongen i norrläge (blå pil)

Golvbrunn i WC/Dusch/Bad på plan 1 är ej

åtkomlig för besiktning

(17)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

17 Brunnsmanschetten är felaktigt avskuren

ovanför den obefintliga klämringens spår bastuns golvbrunn på plan 1

Brunnsmanschetten är felaktigt avskuren ovanför den obefintliga klämringens spår bastuns golvbrunn på plan 1

Spot i bastuns tak på plan 1 hänger löst Spot i bastuns tak på plan 1 hänger löst

Golvfördelarens botten är ej tät i spiraltrappans hall på plan 1

Det saknas droppskydd under diskmaskinen

(18)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

18 Droppskyddet inne i vaskskåpet sluter ej tätt

mot avloppsröret

Droppskydd saknas under kyl/frys

Fogsläpp vid klinkerplattor framför terrassdörr i vardagsrum på plan 1

Fogsläpp vid klinkerplattor framför terrassdörr i vardagsrum på plan 1

Fogsläpp vid klinkerplattor framför terrassdörr i kök på plan 1

Spruckna klinkerplattor framför terrassdörr i

kök på plan 1

(19)

Besiktningsföretag Adress Tel Org nr E-post Byggbesiktning

Martin Hollmann AB

Erikstorpsg. 20 217 54 Malmö

070-7607963 559034-6812 info@bmhab.se

19 Spruckna klinkerplattor framför terrassdörr i

kök på plan 1

Spricka i golv/vägg-vinkel i duschzonen på plan 2

Spricka i golv/vägg-vinkel i duschzonen i WC/Dusch/Bad på plan 2

Golvbrunn under badkaret besiktigades ej i WC/Dusch/Bad på plan 2

Räckesstolpen har lossnat från intilliggande

räcke i trapphus/hall på plan 3

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :