• No results found

#2–2008 34 -

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "#2–2008 34 -"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

a f g h a n i s t a n-n y t t

# 2 – 2 0 0 8 34

Under två seminariekvällar i Upp- sala och i Umeå i mitten av april fick sammanlagt runt 85 åhörare nya insikter och ökad kunskap om kvinnans situation i Afghanistan från fem olika föreläsare. Temat var kvinnans verklighet – hinder och möjligheter, vilket åskådlig- gjordes ur ett islamologiskt samt ur ett jämställdhets- och rättig- hetsperspektiv

t e x t & b i l d: s a n d r a h ä g g s t r ö m

”Olika synsätt på om det är möjligt att förena islam med en jämställdhets- tanke” Islamologen Jan Hjärpe och idéhistoriken Mohammad Fazhlhas- hemi talade om förhållandet mellan islam och jämställdhet mellan man- nen och kvinnan.

Hjärpe började det ena seminariet med att ge en bakgrund till jämställd- hetsdebatten inom den muslimska världen. Han förklarade att det är det tribala normsystemet med de karak- täristiska patriarkaliska tankesätten som påverkar den rådande situatio- nen där kvinnan har mindre rättighe- ter och därmed även mindre skyldig- heter. Fazhlhashemi berättade den andra kvällen att det var frigörelsen från kolonialmakterna under 1800-ta- let som innebar början till kvinnornas frigörelse och ifrågasättande av det patriakala systemet.

Både Hjärpe och Fazhlhashemi förklarade att det finns olika typer av svar på frågan om det är möjligt att förena islam med en jämställdhets- tanke. En grupp hävdar att islam i grunden är en jämställd religion men att den har tolkats kvinnofientligt och att det är kulturen och inte religio- nen som har lagt grunden för könens ojämställdhet.

– Det är inte männen som hindrar de afghanska kvinnorna från att arbeta utan det är svärmor, sa SAKs genus- rådgivare i Afghanistan, Wiiu Lillesaar.

I Afghanistan finns det ingen tra-

dition av att kvinnor slåss för sina rät- tigheter utan historiskt sett har de har blivit tilldelade rättigheter inklusive jämställdhetslagar och förordningar från kungen och regeringen. Att de sedan inte tillämpas har bidragit till stora problem. Det är dock inte en- bart männens ansvar menade Lilles- aar, utan det är även upp till kvinnor att skapa förändringar och bättre villkor för dem själva. Det är till ex- empel inte alltid mannen som hindrar kvinnan från att förvärvsarbeta utan ofta är det svärmödrarna som i pro- test inte ställer upp med barnpassning eller hushållssysslor.

SAK arbetar för att förbättra vill- koren och bedriver ett viktigt arbete i Afghanistan. Lillesaar påminde även åhörarna om att det är en dålig idé att importera den västerländska feminis- men till Afghanistan. En förutsättning för att jämställdhetsarbete ska bli framgångsrikt och förankrat i samhäl- let är att det relateras till islam och islams traditioner.

”Det finns hopp”

Rohina Abdul Khalil och Siwita Mohammed Nasser representerade den unga kvinnliga generationen. De pratade om deras erfarenheter av att vara unga afghansk-svenska tjejer i Sverige. Båda är födda i Afghanistan men har bott i Sverige i ett antal år.

De unga kvinnorna berättade

bland annat att det är vanligt att en familjs värderingar och kulturella insikter lever vidare i det nya landet, i det här fallet Sverige. Det innebär att de får två förhållningssätt. Å ena sidan erfar de idéer från det svenska samhället att alla – oavsett kön – har möjlighet, förutsättning och kapaci- tet till att utvecklas, studera och göra karriär. Å andra sidan upplever de från familj och släkt att det görs en skillnad mellan pojkar och flickor där pojkar får större plats och antas ha bättre förutsättningar och möjligheter.

Nasser nämnde att den sistnämnda inbillningen gör att kvinnan känner att hon inte har rättigheter och möjlighe- ter till att utvecklas. Det bidar till att kvinnan inte känner sig som en del av samhället och därmed lämnar över ansvaret till mannen. Integration med det svenska samhället gör dock att familjers förhållningssätt till döttrar och söner blir mer jämlikt, sa Khalil.

Båda kvinnorna pratade om jämställd- hetsutvecklingen med hopp och visade att det finns en vilja bland den unga generationen i Sverige att påverka jämställdhetsarbetet till det bättre.

Efter att föreläsarna hade talat fick den engagerade publiken möjlighet att ställa frågor. Seminariet visade att jämställdhetsarbete i Afghanistan är utmanande, komplext och ett nödvän- digt arbetsområde.

Sökes: Jämställdhet

Välbesökta seminarier i Uppsala och Umeå

Wiiu Lillesaar.

References

Related documents

I syftesdelen av denna uppsats skrev jag att jag ville försöka hitta mönster för att kunna säga vilka val spelare gör när han står inför val såsom de i min undersökning..

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

När behandlarna identifierar ungdomarna som en egen individ och upplever det ungdomen upplever, samt svarar an till ungdomen på ett sätt som är produktivt, gör att ungdomen

Andra medarbetare eller saker som underlättade deras arbete med patienter presenteras närmare under subkategorierna; kollegor och andra yrkeskategorier som medarbetare

identifiera sig med manliga egenskaper så som kraft, styrka och framåtanda. Hon menar att de äldre män som fortfarande besitter dessa egenskaper oftare upplever ett gott åldrande

Appen och webbtjänsten är en viktig del i vår digitala resa och i vår ambition att göra det enklare och smidigare att boka resa med oss och att minska behovet av att ringa

begreppskunskap. Verbfrasen är ”föra enkla resonemang … på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt”. Detta kräver förståelse kring begreppen som används men

Av-/på-knappen i Windows 8 gör det möjligt att stänga av datorn, starta om den, eller sätta den i viloläge. Om du däremot saknar den vanliga genvägen för att sätta datorn

I förhållande till studiens syfte bedömdes denna metod således vara mest fördelaktig eftersom den, till skillnad från andra metoder, möjliggjorde att studien kunde uppnå

I PC-tidningen vill vi helst skriva om all- ting som man kan använda en dator till, men i just den här artikeln handlar det i stället om fel, misstag och dumheter som vi

Kvinnorna förblir företagare för att de vill utveckla sina tjänster och produkter och skapa tillväxt medan 17 procent av kvinnorna ansåg att de är nöjda och inte har ambitionen

Han börjar med raketkrisen: ”Jag hade noga förklarat för honom (Goldberg) vad som stod i mitt skriftliga budskap till Krustjov: ’… om USA skulle invadera Kuba, ett land med

De flesta skolsköterskor ansåg att skolan utgjorde en viktig och central arena för arbetet kring psykisk hälsa och ohälsa hos elever, speciellt hälsofrämjande arbete, även om

De pekar på Östergötland och menar att de lyckades korta köerna när man införde vårdval 2013, men att hörselvården blivit betydligt sämre!. Bland annat pekar man på att

Vi i HRF ska värna barnens rätt till en bra start i livet genom att arbeta för att landstingets habilitering tar en aktiv roll för att ge alla hörselskadade barn och ungdomar

Då vi ska undersöka om det finns någon skillnad på andelen kvinnor och män som kommer till tals i ett debattprogram i en public service-kanal respektive privatägd kommersiell

har omfattet, far vi at vide af Absalon, ikke af Eslail: kapellet i ltiguge samt bispetiendeii af sognet. Til trods for, at bispetienden Bagesom ved Hciaby matte

Något som skiljer personporträtten som handlar om kvinnor åt från personporträtten som handlar om män är fokuset som finns på personens klädstil eller utseende..

Teorin menar också att det därför är möjligt att studera män genom kvinnor, efter som att kvinnor är medhjälpare till skapandet och upprätthållandet av genusstrukturer..

För att kunna besvara studiens syfte samt frågeställningar valdes en kvalitativ metod och genom semistrukturerade intervjuer fångades respondenternas upplevelse av hur

K3: Men grejjen är att så länge jag inte ens tänker att jag vill grilla så har jag ingen anledning att vilja spendera 5-tusen, eller 5-tusen och uppåt för en grill...först måste

Tinder verkar i citatet ovan använda sig av Baumans terminologi genom att beskriva gränser och relationer som ‘flytande’ för att förklara hur man genom deras tjänst kan få

Detta var något som inspirerade denna studie till att lyfta fram de sociala och kulturella skillnaderna som volontärerna för språkträningen hos Svenska Röda Korset menar