• No results found

INKÖP & UPPHANDLING

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "INKÖP & UPPHANDLING"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Aktuellt inom

INKÖP & UPPHANDLING

FYI! Newsletter is available in English, see attached file.

AVTAL OCH UPPHANDLINGAR

Ramavtal - Live cell imaging and analysis system

KI har ett ramavtal med Essen BioScience Ltd som går ut 2021-06-30. Leverantören Sartorius har aviserat att de tar över försäljningen för dessa produkter, överlåtelseavtal är dock ej klart.

Vi har undersökt behovet av instrument (Incucyte) och övrigt som ingår i detta avtal med de institutioner/aktuella core faciliteter inom live cell imaging som varit köpare resp är

intressenter på detta avtal. Det visar sig att i dagsläget finns inget behov. Den enda

institution som uttryckt behov har ännu ingen finansiering klar, och kommer inkomma med

’begäran om upphandlingsstöd’ när det blir aktuellt.

Om du som läser detta ser ett behov av detta ramavtal och inte fått frågan, vänligen kontakta omgående inkopupphandling@ki.se.

Ramavtalet – Consumables to laboratories Saveen & Werner

Uppdatering gällande pipettspetsar: ”Vi är lyckligt lottade och kan leverera ganska okej.

Leveranstiden är längre än normalt men ligger på ca 2-4 veckor för de vanligast modellerna.

Några få som det är enormt stor efterfrågan på kan dröja något längre. T ex filterspetsar 10, 200, 300 och 1000ul. Vi får stadigt leveranser varannan var tredje vecka men back-loggen är stor.

Övrigt där vi just nu har lite leveransproblem är PCR-plattor, Deepwell-plattor och seals, men samma sak här, vi får fortfarande leveranser men back-loggen är stor.”

Vita Verita

Vita Verita har fått tillåtelse att justera sina priser pga produkter som drabbats av coronaläget. Det handlar om stora prishöjningar för engångshandskar, men även ganska stora höjningar för pipettspetsar. På några av övriga deras produkter har priserna i gengäld kunnat sänkas. Se vidare i e-handeln.

Överlåtelse av ramavtal inom kaffeautomater med �llhörande varor och tjänster Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har godkänt överlåtelse av ramavtal

inom Kaffeautomater med tillhörande varor och tjänster. Verksamheten inom Compass Group FS Sweden AB, org.nr. 556045-1907 flyttas över i sin helhet till Compass Group AB, org.nr.

556258-1461 avseende ramavtal med avtalsnummer 23.3-2401-18:004. Överlåtelsen träder i kraft den 1 maj 2021.

Informa�on om Incoterms 2020 DDP

(2)

Vi vill informera er om att när det gäller leverans av varor och produkter tillämpar KI sig av det globala standardavtalet ”Incoterms 2020” med tillvalet Delivery Duty Paid (DDP).

Genom denna hänvisning åligger det säljande part att fritt leverera varor (och tjänster) till av KI specificerad plats. Säljande part har alltså att stå risken för varan till dess att den har överlämnats till oss, tillika att svara för ev. fraktkostnader, inkl. förtullning samt även tillse att godset är erforderligt försäkrat. Enheten för inköp- och upphandling har uppmärksamt att vissa företag tenderar att vilja lägga över delar av ansvaret/kostnaden för leveransen på KI, särskilt företag med produktion Storbritannien.

Vi ber er därför att vara särskilt uppmärksamma på vad som står i avtalsvillkoret för er beställning och acceptera inte något annat än DDP.

Hållbar Upphandling på KI – Projekt HUKI

Fastighetsavdelningen tillsammans med enheten för inköp- och upphandling har sedan årsskiftet inlett ett gemensamt projekt för att se över hur KI kan förbättra och hantera kravställande kring miljö- och hållbarhetsfrågor vid offentlig upphandling. Gruppen består av KI:s miljösamordnare och fyra upphandlare från IoU. I det initiala skedet har övergripande frågor diskuterats och inspiration har inhämtats från andra aktörer/myndigheter. I den fortsatta delen av projektet kommer gruppen att utarbeta en prioriteringsmodell – vilka upphandlingar ska prioriteras utifrån viktiga miljö- och hållbarhetsfrågor. Processfrågan är också av stort intresse att tydliggöra tillika mandatfråga. Gruppen har också som ambition att utveckla en livscykelmodell för upphandling som utöver sedvanliga kostnadsberäkningar också inkluderar miljö- och hållbarhetsaspekter. Sista biten som inryms i projektet berör uppföljning av ställda krav.

Ambitionen är att kunna presentera ett strukturerat arbetssätt för avtalsuppföljning.

HUKI söker transparens och öppenhet vilket innebär att KI:s intressenter är varmt välkomna att ta del av vårt arbete men också att lämna synpunkter och komma med idéer och förslag på det fortsatta arbetet.

NYTT UPPHANDLINGSBEHOV?

För att kunna planera kommande upphandlingar ber vi er skicka in Exceldokumentet ”Begäran om upphandlingsstöd”,

i vilket vi ber er ange anskaffningar på över 100 tkr som förutses.

Beskriv kortfattat behov, önskad avtalsstart, ungefärlig kostnad,

kontaktperson och skicka till inkopupphandling@ki.se så fort som möjligt så har vi på enheten större möjlighet att planera

kommande uppdrag och därmed prioritera.

References

Related documents

För att främja hållbar utveckling ska kommunen i arbetet med upphandling och inköp, så långt det är möjligt, ställa relevanta sociala- (till exempel krav

Revisionsfråga 3: Finns en ändamålsenlig avtalshantering, samt rutiner för att säkerställa att avtal finns för väsentliga inköpsområden.. Revisionsfrågan är

kommissionen definieras miljöanpassad upphandling som ”en process, där upphandlade myndigheter eftersträvar att upphandla varor, tjänster, och entreprenader med en

För upphandlingar över tröskelvärdet, för kommuner gäller för närvarande 2 197 545 4 kronor, kan den upphandlande myndigheten välja mellan de förfaranden som följer

Syftet är att säkerställa att inköp och upphandling utförs affärsmässigt, i enlighet med gällande lagstiftning och kommunens riktlinjer samt att de utförs med en god

Upphandling och inköp används som ett strategiskt verktyg för att nå miljömål och att ställa etiska krav såsom djurskyddskrav vid till exempel upphandling av livsmedel

Från pappersfaktura till e-faktura Vid ökning av andelen e-fakturor till 70%, antagande om 2 min tidsbesparing vid kontering och kostnad om 3,6 kr per skannad faktura.

I enlighet med Agenda 2030 ska kommunen vid inköp och upphandling arbeta för förändring mot ett hållbart samhälle, vilket syftar till att utrota fattigdom och hunger, förverkliga