• No results found

Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lag om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1991:419) om resekostnadsersättning vid sjukresor

Utfärdad den 28 november 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1991:419) om rese- kostnadsersättning vid sjukresor ska ha följande lydelse.

1 §2 Regioner och kommuner som inte tillhör någon region (sjukvårds- huvudmän) ska, i fråga om personer som är försäkrade för bosättnings- baserade förmåner enligt 4 och 5 kap. socialförsäkringsbalken, lämna ersättning för resekostnader

1. i samband med öppen hälso- och sjukvård som anordnas av en region eller en kommun som inte ingår i en region eller i samband med sjukhusvård,

2. i samband med rådgivning om födelsekontrollerande verksamhet m.m.

som ersätts enligt föreskrifter som regeringen meddelat,

3. vid resor till och från sjukhus eller läkare som föranleds av en undersökning enligt förordningen (1975:1157) om ersättning för vissa läkarutlåtanden m.m.,

4. i samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt en person med funktionsnedsättning,

5. i samband med tandvård som avses i lagen (2008:145) om statligt tandvårdsstöd,

6. vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom studerandeorganisationernas hälsovård, för vilken statsbidrag betalas ut av högskolestyrelse,

7. i samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem som har tagits upp på förteckning som fastställs av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

8. vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med en insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade,

9. vid besök för sjukvårdande behandling som ges med stöd av bestämmelserna om den kommunala hälso- och sjukvården i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

I fråga om resekostnader enligt första stycket 2 ska ersättning lämnas även när rådgivningen bedrivs av organisationer med tillstånd av Inspektionen för vård och omsorg.

För resekostnader som avses i första stycket 1 behöver ersättning lämnas endast om vården eller behandlingen getts med anledning av sjukdom eller förlossning.

1 Prop. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48.

2 Senaste lydelse 2017:36.

SFS 2019:870

Publicerad

den 3 december 2019

(2)

2 SFS 2019:870 Sjukvårdshuvudmännen ska också lämna ersättning för resekostnader vid

vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid fysioterapi enligt lagen (1993:1652) om ersättning för fysioterapi.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.

På regeringens vägnar LENA HALLENGREN

Lars Hedengran (Socialdepartementet)

References

Related documents

Rätten kan för ett sådant ändamål som avses i 19 § första stycket, om det finns synnerliga skäl, även meddela Säkerhetspolisen eller Polismyndig- heten tillstånd

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/801 av den 11 maj 2016 om villkoren för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för forskning, studier, praktik,

Om patienten inte är bosatt inom någon regions område, ska den region inom vars område patienten eller familjemedlem- men är förvärvsverksam eller, när det gäller en person som

Med chefsöverläkare avses i denna lag chefsöverläkaren vid den sjuk- vårdsinrättning där patienten är inskriven.. 6 § Rättspsykiatrisk vård ges på

Om regeringen enligt 15 § andra stycket bestämt att vård enligt denna lag får ges på någon annan vårdinrättning än en sådan som drivs av en region, ska regeringen, eller

36 § 2 Har alkoholhaltiga drycker, narkotika, flyktiga lösningsmedel, så- dana medel som avses i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopnings- medel eller sådana varor

På regeringens vägnar ANNIKA STRANDHÄLL. Lars Hedengran

37 § 3 En muntlig förhandling hålls på sjukvårdsinrättningen, om inte pati- enten deltar genom ljudöverföring eller ljud- och bildöverföring enligt 14 §