• No results found

Nedan skall uppgifter om företaget anges. Berörd personal som ska certifieras anges i ansökan om certifiering för montör. Ansökan insändes till:

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nedan skall uppgifter om företaget anges. Berörd personal som ska certifieras anges i ansökan om certifiering för montör. Ansökan insändes till:"

Copied!
2
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Ansökan om auktorisation för företag, termiska energimätare reviderad 2013-03-13

1 (2)

Ansökan om auktorisation för företag, termiska energimätare

Denna blankett gäller för ansökan om auktorisation av företag som installerar eller byter mätare i fjärrvärmesystemet. Med mätarinstallation menas all hantering av mätare och dess kringutrustning såsom elanslutning, röranslutning, funktionskontroll och felsökning i samband med mätarhanteringen. Kontroll av närliggande utrustning som berörs av installationen inklusive kontroller före och efter montage.

Andra arbeten av medierör typ svetsning och lödning berörs ej av ovanstående definition, svetsning skall utföras av företag med giltig svetslicens.

Regler för auktorisation framgår i

Regler för auktorisation och certifiering, termiska energimätare” som finns på Energiföretagens hemsida

Nedan skall uppgifter om företaget anges. Berörd personal som ska certifieras anges i ansökan om certifiering för montör.

Ansökan insändes till:

Energiföretagen Sverige Auktorisationsnämnden mätare 101 53 STOCKHOLM

Firmanamn: ...

Organisationsnummer: ...

Postadress: ...

Ort och postnummer: ...

Besöksadress: ...

Kontaktperson: ...

Telefon/mobil: ...

E-postadress: ...

(2)

Ansökan om auktorisation för företag, termiska energimätare reviderad 2013-03-13

2 (2)

Kvalitetssystem

Det auktoriserade företaget skall upprätta ett kvalitetssystem. Med kvalitetssystem menas de åtgärder som företaget dokumenterat i arbetsbeskrivningar och som rutinmässigt görs i egenkontroller samt arbetsprotokoll.

Arbetsbeskrivningar skall finnas upprättade som omfattar installationsanvisningar samt anvisningar för hantering av felaktiga produkter och avvikande förutsättningar vid installationsplats.

Arbetsmiljö

Ange de skriftliga hanterings- och skyddsföreskrifter beträffande personlig

skyddsutrustning och arbetsmiljö som används. T.ex. vilka AFS:ar arbetar ni efter i Arbetsmiljölagen. Arbetar ni efter systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM?

...

...

...

...

...

...

...

Företagets skyddsombud: ...

Ort: ...

Datum: ...

Underskrift av firmatecknare: ...

Namnförtydligande: ...

References

Related documents

Vårt företag godtar de gällande avgifter som Säker Vatten AB beslutat ska gälla för auktorisation av VVS-företag enligt branschregler Säker Vatten- installation. Fortsättning

• verksamhetsplan som beskriver hur den planerade verksamheten harmoniserar med Strategi2025, målen i partnerskapet och respektive SF-plan. Alla handlingar måste

En nackdel med att läsa modersmål inom språkvalet kan vara att du därmed inte får möjlighet att läsa något av de moderna språken som språkval och på så sätt inte få

Kredit gäller för avlämning av avfall på Sysavs återvinningscentraler, med undantag för företags-ÅVC på Spillepeng i Malmö, enligt de villkor som framgår nedan. Ansökan om

Ansökan som ges in mer än tre månader efter det att tidigare licens löpt ut: 500 kronor Förnyad licens: 300 kronorB. Ange anknytning till

Lokala företag och föreningar kan fram till 31/12 2021 ansöka om betalningsanstånd för fakturor gällande vissa

Då sparkontoansökan har registrerats hos Serafim Finans AB, sänds bekräftelse med kontouppgifter samt uppgifter för insättning via säkert meddelande med e-postnotifikation

Bränslen som företaget självt använt för annat än kombinerad produktion av el och