Beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 2016

Download (0)

Full text

(1)

;#

Datum

2016-03-04

Ärendebeteckning

| (2)

GYF 201610ll8-01.01

Handläggare

Hans Gustavsson

Beslut gällande ansökan till verksamhetsutvecklingsfonden 201 6

KOMMENTAR

Beviljas endast del av ansökt belopp.

Beviljas endast del av ansökt belopp.

Beviljas endast del av ansökt belopp.

Se Pulsträning och

kognition

-LK

BEVILJAT INVEST.

194 000

lr

175 000

kr BEVILJAT

DRIFT

9 7401,r 20 000

kr

23

954kr

I 14 000

kr

35 000l<r 95 500

kr

105 000

kr

100 000

kr

143 000

kr

-k -kr

55 000

kr 22 500kr

36 000I<r 24 000

kr

100 000

kr

24 000

kr

30 800

kr

70 000

k

SOKT INVEST

277 500k1 250 000

kr SOKT

DRIFT

9 740lKf 20 000

kr

23

954W

149 000

kr

35 000

kr

95 500

kr

105

0001Í

100 000

kr

143 000

kr

-kr -kr

55 000

kr

22

500kr

36 000

kr

24 000

kr

100 000

kr

24 000

kr

30 800

kr

70 000

kr UPPGIFTSLÄIVTN¡,RT

Ann

Siöbere Roland Sibe Susanne Truedsson Linda

Björk

Anne-Charlotte Erlandsson

Karin Hovmark

Helen

Nilsson

Mats Persson Inga Andersson Anders Alsegard Carl Stenström

Max

Poltee

Marie Wolke

Elisabeth Holmberg Johnsson Johan Karlsson

Marie V/olke

Äse

Möller

Hans Engström Jan Berggren

PROJEKTNAMN

Arbetsmirmets

roll ftir

inlåirnine -

AV/

Digitala

hiälpmedel

i

matematik -

AW Dvskalkvli

(arbetsminne) -

AW

Integration och vdrdegrund på SFI

(Malmö) -AW

Studiecafe -

AW

Utbildning i

civilkurage och Världens märk- ligaste land -

AW

together- tillsammans alltså -

GK ABBAOUEEN-

JN

Att

möta ett

nytt

land - JN

Det kollegiala hemklassrummet - JN

Flexibel

lärmiljö BF,

sal

Fl

- JN Integration och samarbete -

IN

Integration via litteratur - JN

Montessoripedagogik

i

Gymnasiesärskolan - JN

Pulsträning

for

att öka elevemas koncentrat- ion och inlärnine - JN

Studiehandledning

via

Skype - JN

Idrott

som integration -

LK

Intesration

for livet

-

LK

Integration

for

nyanlända ungdomar- deras lärande och sociala

villkor

-

LK

(2)

KOMMENTAR

Beviljas endast del av ansökt belopp.

Se Pulsträning

for

att öka elevernas koncentration och inlåirnine - JN

Beviljas endast del av ansökt belopo.

Beviljas endast del av ansökt belopp.

Beviljas endast del av ansökt belopp.

BEVILJAT INVEST.

130 000

kr

499 000

kr BEVILJAT

DRIF'T

84 000

kr

50 000

kr

20 000

kr

22 350

kr l6

000

kr

-kr

21 000

kr

I

l5

000

kr

30 600

kr

40 000

kr

|

407 4441(J

SÖKT INVEST.

185 000I<r

SÖKT

DRIFT

109 000

kr

50 000

kr

20 000

kr

22350tu

16 000

kr kr

21 000l<r 150 000

kr

30 600

kr

80 000

kr UPPGIFTSLÄTUN¡,NN

Heléne Walde

Jonas Hallén Hans Engström

Marie

Gasslander

Marie

Gasslander Mats Rosén

Dan Frendin Stefan Regebro

Danicl

Nilsson

Camilla

Ärevall

Grennborg

PROJEKTNAMN

Integrering

lor

nyanlända -

LK

Matteväqen NOvägen -

LK

Pulsträning och

kognition

-

LK

Samverkansproiekt

NASAI4

och

IMS

-

LK

Teater for

NA

åk

I

-

LK

Det öppna klassrummet - ST Hälsa

i

undervisninsen - ST Integration och delaktighet

-

ST

Nokflex

- ökar elevers studiemotivation

i

matematik - ST

Förstudie av

utbildning

med

inriktning

mot hemtiänst och äldreomsoreen - ÖG Summa

Joachim florbundschef

Figure

Updating...

References

Related subjects :