• No results found

di . ame

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "di . ame"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Saemiedigkie Sametinget

TJÅHKANIMBIEVDDEGIRJJE 2016:3 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016:3

§ 16-24

Giellasiebrrerade/Språknämnden

Tjåhkanimbiejvve Sammanträdes datum

2016-06-03

Staare samt via video/telefon

(2)

Bajkke ja ajgge/Plats och tid

Mierredidd je/Beslutande

Ietja oassalasste/

Övriga deltagare

Paragraf af Paragrafer Duodastidd j e/J usterare

Vuollajtjallaga/

Underskrifter

tjalle/

sekreterare

justerare

Sametingets kansli i Staare samt .via video och telefon 2016-06-03, kl. 08.30-13.50

Josefina Lundgren Skerk, åvddåulmusj/ordförande David Kroik via video

Åsa Blind

Kristina N ordling

Anne Madeleine Kuhmunen

Nils-Olof Sortelius, sekreterare via video

Marie Louise Allas, avdelningschef via telefon, 13.00-13.50

16-24

David Kroik

'/ ~

/fl;h, tt:tn:-tfr~

...

··~!··

. : ..

'.~

... .

Nils-Olof Sortelius

David Kroik

(3)

Organa/Organ

Tjåhkanimbiejvve/Sammanträdesdatum

Duodastibme l guladuvvam guladisdablluj.

Justeringen har tillkännagivits enligt anslag.

Samedikke giellasiebrrerade/Sametingets språknämnd

2016-06-03

Guladisbiejvve/Datum för anslags uppsättande

... . ~Pf P.. :lf.. 9.P ...

Bievddegirje vuorkkimsadje/

Förvaringsplats för protokollet

Vuollajtjala/Underskrift

Samedikke dåjmadahka, Giron/

Sametingets kansli, Kiruna

(4)

§ 16 Fastställande av föredragningslista Nämnden beslutar

att fastställa föredragningslistan enligt nedan:

§ 16 Fastställande av föredragningslista

§ 17 Val av justerare

§ 18 Föregående protokoll

§ 19 Ordföranderedovisning/Ordförandebeslut

§ 20 Budgetuppföljning

§ 21 Sametingets språkpolitiska handlingsplan

§ 22 Mål för språkarbete 2016

§ 23 Förslag till budgetäskande 2018-2020

§ 24 Ledning av det samiska språkarbetet under 2016

§ 25 Umesamiskans godkännande

§ 26 Strategi för att göra Sametinget till en samiskspråkig arena

§ 27 Samas muinna/Samasta mujna/Saemesth munnjien

§ 28 Mötesplan 2016

§ 29 Övriga ärenden

Information om arbetet med pitesamiska

§ 17 · Val av justerare Nämnden beslutar

att utse David Kroik till justerare.

§ 18 Föregående protokoll

Dokument:

./. - Sammanträdesprotokoll 2016:2 Språknämnden 2016-03-17--18

Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Nämnden beslutar

att lägga protokollet till handlingarna.

(5)

§ 19

att

§ 20

att att

§ 21

Ordföranderedovisning/Ordförandebeslut

Ordförande Josefina Lundgren Skerk har överlämnat Lägesrapporten:

De samiska språken i Sverige 2015 till Gustav Fridolin på Utbildnings- departementet. Deltagit i seminarium i Riksdagshuset som anordnades av Sametingets Språkcentrum och Språknämnd för att förbättra kunskaperna, förståelsen och attityderna om samernas språksituation, ett 10-tal riksdags- ledamöter deltog. Träffat Sebastian Navab, vd för företaget NavPR i Stockholm, kommit överens om att träffas igen den 15 juni i Stockholm för att diskutera kring rådgivning och strategisk kommunikation m.m. Sametinget

håller på att skriva en skuggrapport som ska överlämnas till Europarådet.

Att Sametingets president i Norge Aili Keskitalo har överlämnat stafettpinnen till Sametinget i Sverige den 31 maj 2016 i Staare, och därmed har startskottet för Samas muinna/Samasta mujna/Saemest munnjien-kampanjen startat i Sverige.

Träffat Statens kulturråd, samt varit på samrådsträff med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Skatteverket.

Nämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna.

Budgetuppföljning

Dokument:

./. - Budgetuppföljning Språknämnden t.o.m. 2016-05-25

Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Nämnden beslutar

lägga informationen till handlingarna,

bjuda in Sametingets jurist till språknämndens höstsammanträde för att gå igenom och få förklarat vissa frågor kring Språknämndens delegationsordning.

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram

Dokument:

./. - Sametingets språkpolitiska handlingsprogram 2016

(6)

att att

att

att

§22

att

§23

Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Sametingets språkpolitiska handlingsprogram 2016 blev antaget av Sametinget den 2016-05-31--06-02 i Staare med tillägget att också umesamiska skrivs in där de övriga samiska språken synliggörs i handlingsprogrammet. Diskussion fördes kring prioriteringsordning, fånga upp vad som redan är påbörjat,

hur man ska hitta sätt att mäta och följa upp insatserna, hur man får in handlingsprogrammet i språkstrategin, även göra en mall liknande den för motioner för uppföljande m.m.

Nämnden beslutar

kansliet tar fram en plan och förslag samt skapar en modell för måluppföljning och att diskussionen fortsätter vid nästa sammanträde,

bjuda in Samernas utbildningscentrums rektor och ordförande till höstsammanträdet för diskussion kring insats 10: ett särskilt ansvar för kurser för korttidsstudier, och insats 15: dokumentering och revitalisering av traditionell kunskap och språk m.m, bjuda in Sameskolstyrelsens skolchef och ordförande till höstsammanträdet för diskussion kring insats 3: samisk undervisning, insats 4: fjärrundervisning och insats 6: samiska läromedel m.m.,

bjuda in universitetskanslern och Umeå universitet för att starta en dialog kring samiskan och hur man ska få till ett fungerande samråd m.m.

Mål för språkarbete 2016

Dokument:

./. - Sammanträdesprotokoll 2016:2 Språknämnden 2016-03-17--18, § 11 Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Nämnden beslutar

språkarbetet för år 2016 prioriteras enligt följande med utgångspunkt från Sametingets språkpolitiska handlingsplan:

1. Insats 1: Utformandet av en samisk språklag,

2. Insats 5: Få igång samisk förskolelärar- och grundskolelärarutbildningar, 3. Insats 15: Dokumentering och revitalisering av traditionell kunskap och språk.

Förslag till budgetäskande 2018-2020

(7)

att

§24

att att

Dokument:

Budgetunderlag 2017-2019 beslutad av Sametingets styrelse 2016-02-03 ./. - Sammanträdesprotokoll 2016:2 Språknämnden 2016-03-17--18, § 12 Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Nämnden beslutar

ärendet återremitteras till kansliet för fortsatt beredning fram till Språknämndens höstsammanträde.

Nästa sammanträde

Föredragande: Josefina Lundgren Skerk

Nämnden beslutar

nästa språknämndsmöte blir den 15 juni 2016 i Stockholm.

sammanträdet avslutas och övriga ärenden på föredragningslistan ajourneras, och uppdrar till kansliet att fortsätta med ärendeberedningen.

7 (7)

References

Related documents

Det är även allvarligt för äldre människor att drabbas av kolera eftersom hjärtat utsätts för hårda ansträngningar till följd av diarréerna.. Att kolera bryter ut i Maputo

Problemet kvarstår dock att det finns en ansenlig mängd elever som skolan ti- digt definierar som att vara i behov av särskilt stöd och där de specialpedagogiska insatser som sätts

(Askheim & Starrin, 2007: 9) ”socialt kapital” består i sin tur av ömsesidiga och tillitsfulla sociala nätverk mellan människor (Putnam, 2006: 18). Båda dessa anses ha

En elev vid gymnasieskolans musikalprogram berättar för mig att hennes lärare sagt något i stil med, ” För att bli bra på scen måste man ha det, vissa kan öva och öva men

Beskriv övergripande vad kommunikationens mål är för respektive målgrupp; är det att skapa kunskap hos målgruppen, att påverka målgruppen till ett positivt synsätt, eller är

Anders Häger berättar att det generellt finns många olika sätt att använda sig av ambassadörer och många roller den kan ha (Häger, e-mail intervju, 2010-05-11), men

Sollentuna kommuns premium för lovvärd insats tilldelas personer som gjort viktiga insatser inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Premien är på 2 500 kronor och

Sollentuna kommuns premium för lovvärd insats tilldelas personer som gjort viktiga insatser inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. Premien är på 2 500 kronor och