• No results found

Nazev BC_2_02_KROUZEK1 KTS_BC_2_02 1:1 NEKOTOVANE SRAZENI: 0.5x45° 15356.3 1234ABCDEFFEDCBA1324

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Nazev BC_2_02_KROUZEK1 KTS_BC_2_02 1:1 NEKOTOVANE SRAZENI: 0.5x45° 15356.3 1234ABCDEFFEDCBA1324"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

1 2 3 4

A

B

C

D

E

F F

E D C B A

1 2 3 4

36

15 35

6.3

Roz. -Polot. Krn 35-40 CSN 42 5510 Presnost ISO 2768-mK

Tolerovani ISO 8015

c) Mater. 11373 Tr. odp 001

b) C. hm 0.000 Hr. hm.

1:1

a)

Zmena Datum Index Podpisy

Meritko Pozn. Navrhl

Kreslil Hadinec

Nazev BC_2_02_KROUZEK1 KTS_BC_2_02

Prezkousel

C. seznamu Technolog

C. sestavy KTS_BC_2_00 Normaliz. Cis. vykresu

list 1 listu1

Stary vykr. Schvalil -

Novy vykr. Datum 09-06-2016

NEKOTOVANE SRAZENI: 0.5x45°

References