§10 Ökad grad av tillagning vid serveringsköken

Download (0)

Full text

(1)

Protokoll 1 (4)

Sammanträdesdatum 2013-11-01

Kostnämnden

Utdragsbestyrkande:

Plats och tid: Guldsmeden klockan 9.30 - 11.00

Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande:

Karl-Olof Tunelid (M) Siw Karlsson (S) Tommy Berger (S) Maria Aspers (MP) Carl-Ewert Ohlsson(C)

Bernt Larsson(SVP) Göran Wiklund (MP)

Övriga deltagare: Sekreterare Siv Cavallin, kostchef Katarina Niemi, ekonom Samir Filipovic §9

Utses att justera: Carl-Ewert Ohlsson(C)

Justeringens plats

och tid: Omsorgsförvaltningen 24 februari 2013 klockan 9.00

Underskrifter: Paragrafer: §10

Sekreterare: Siv Cavallin

Ordförande: Karl-Olof Tunelid (M)

Justerande: Carl-Ewert Ohlsson

(2)

Protokoll 2 (4)

Sammanträdesdatum 2013-11-01

Kostnämnden

Utdragsbestyrkande:

Bevis/anslag

Protokollet är justerat. Justeringen tillkännagiven genom anslag.

Anslagstid, från och med till och med

2013-11-01 2013-11-15

Förvaringsplats för protokollet

Omsorgsförvaltningen

Underskrift

Siv Cavallin

(3)

Protokoll 3 (4)

Sammanträdesdatum 2013-11-01

Kostnämnden

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

Innehållsförteckning

§10 Ökad grad av tillagning vid serveringsköken ... 4

(4)

Protokoll 4 (4)

Sammanträdesdatum 2013-11-01

Kostnämnden

Justerandes

sign: Utdragsbestyrkande:

Delges:

§10 Ökad grad av tillagning vid serveringsköken

Med anledning av att avtalet mellan Gävleborgs Landsting och Hudiksvalls kommun sägs upp från och med 1 januari 2014 finns ett tjänstemannautlåtande med förslag till beslut. Enligt förslaget så avsätts 10,2 mkr i 2014 års investeringsbudget samt 0,4 mkr i 2015 års investeringsbudget för åtgärder i syfte att öka tillagningsgraden i befintliga serveringskök.

Kostnämnden beslutar att föreslå till kommunstyrelsen

att föreslå till kommunfullmäktige att avsätta medel enligt tjänstemannaförslaget.

Siw Karlsson (S) reserverar sig mot förslaget

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

____

Figure

Updating...

References

Related subjects :