• No results found

Průběh obhajoby závěrečné práce

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Průběh obhajoby závěrečné práce"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

TECH N lcKÁ UN IVERZITA V L| BERC|

Fakulta strojní il

Průběh obhajoby závěrečné práce

Autor Vojtěch Hanz!ík

Název práce ,,Nóvrh a konstrukce jednoúčelového zořízení pro zkoušky posilovačŮ spoikv

Druh závěrečné práce bakalářská dipIomová

disertační ngoroznr

Vedoucí práce Ins. Jozef Kaniok. PhD.

Známka vedoucího V e | m i d o b ř e

Oponent Ins.Petr Marušiak

Známka oponenta Výborně

č|enové komise

Doc. Ing. Josef Dvořák, CSc.

!ng. Jaroslav Maxa - omluven prof. !ng. Jaroslav Beran, CSc.

doc. Dr' |ng. Němeček Pave!

Ing. Jaroslav Kopal, CSc.

Ing. o|dřich Sojka - om|uven Ing. Milan Stejskal, CSc.- omluven doc. lng. Martin Bí|ek, PhD.

Doc. |ng. Jiří Vejvoda, CSc.

Prof. |ne. Vladimír Práši|' DrSc.

Datum obhaiobv

L9.6.20L2

Průběh obhaiobv

1) Seznámení komise s výs|edky práce, student představíteze a výs|edky práce

lng. Kaniok: Jaký je souvis|ost s dé|kou a zdvihem štes|u? - zodpovězeno Jak se mění dráha štes|u s opotřebením spojky - zodpovězeno

Doc. Němeček: Jak se mění odpor vá|ce se zdvihem posiIovače? _ zodpovězeno

Doc. Veivoda: Jak ie rea|izováno k|oubového uložení ze vzduchového vá|ce? - zodoovězeno

2l Seznámení s posudky oponenta a vedoucího práce 3)

Reakce studenta na posudky

Rozprava: lng. Kopal: Jak vo|íme pás u pásového dopravníku?Jaké parametrY potřebují?. zodpovězeno částečně

Jak ov|ivňuje pásový dopravník t|oušťka pásu?- zodpovězeno

Jak by to bylo u dopravníku se sítem? Jak ho napínat a držet ve správném chodu? - zodpovězeno Prof. Beran: sestavení pohybové rovnice u obecného pohybu na nak|oněné rovině - zodpovězeno Doc. Dvořák: Kdy platí Newtonův zákon? Kdy neplatí? - zodpovězeno částečně

Doc. Němeček: Kdy při výpočtu těžiště použijete metodu momentu p|och? - zodpovězeno částečně

Hodnocení Velmidobře

Rozhodnutí komise o

vÝs!edku obhaiobv: Výborně ..}niipt,it,ttH' ?Bn.ťg l ,Eí/ O?ťa2aBn aEcww vittvrt. !2z: vÉL|lboBEF /.

Datum

,W,ť;ďú t/',

//,

I

-iriI !r!L

References

Related documents

Druh závěrečné práce bakalářská dipIomová disertačn í ngoroznI Vedoucí práce prof.. Petr Louda,

Název práce optimaIizace konstrukce forem zadního vstřikování, pro stabi|itu procesu s e|iminací optických vad dílů.. Druh závěrečné práce bakalářská

Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační rigorózní Vedoucí práce Ing.Adam Hotař,Ph.D. Známka vedoucího výborně.. Oponent Ing.

Název práce Plazmová úprava polymerních materiálů pro zlepšení povrchových vlastností při lepení.. Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační

Název práce Nedestruktivní diagnostika oduhličení souboru ocelí Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační rigorózní Vedoucí práce Doc.Ing2.

Název práce Studium povrchových struktur vybraných přírodních objektů a možnosti vytváření jejich analogií.. Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační

Název práce Využití plazmových procesů v biologii a lékařství Druh závěrečné práce bakalářská diplomová disertační rigorózní Vedoucí práce Ing..

Druh závěrečné práce bakalářská dipIomová disertační ngoroznl Vedoucí práce |ng..