• No results found

VELLINGE �KOMMUN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "VELLINGE �KOMMUN"

Copied!
36
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum 2018-10-04

Plats Kola backen

Tid 18:00-19:15

Paragrafer 166-187

Beslutande

Protokoll

Ledamöter Ola Freij (M), Ordförande

Marie-Louise Bergman (M), 1 :e vice ordförande Gisela Cavalli-Björkman Danred (M)

Elisabeth T edestål (M) Klas Kristensson (M) Lennart Eriksson (L) Per Edeheim (L) Jörgen Nord (S)

Kristian Svensson (SD), 2:e vice ordförande Tjänstgörande ersättare Stellan Carlson (M)

Madeleine C. Ahnell (NL) Ej beslutande

Ersättare

Tjänstemän

Johnny Fiskbaek (M) Ola Wemrin (M) Jörgen Glans (S) Carolle Papp (SD)

Gordh, Emma Gustafsson, Ola

Koistinen Hellborg, Maria Miettinen Wik, Mia Jönsson, Sandra

Dnr: MBn 2018/189

(2)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Utses att justera Jörgen Nord (S) Justering,

plats och tid Kommunhuset senast 2018-10-09

Dnr: MBn 2018/189

(3)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Miettinen Wik, Mia Sekreterare

Anslagsbevis

Protokoll

Protokollet är justerat och tillkännagivet genom anslag

Organ

Sammanträdesdatum Datum då anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet

Miettinen Wik, Mia Utdragsbestyrl<ande

Miljö- och byggnadsnämnden 2018-10-04

2018-10-10 2018-11-01

Kommunhuset

Dnr: MBn 2018/189

(4)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden

Ärendelista

§ 166 Val av justerare

§ 167 Ärendelista

§ 168 Närvaro

§ 169 Meddelanden till nämnden 2018-10-04

Protokoll

§ 170 Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2018

§ 171 Redovisning av delegeringsbeslut för juni och juli 2018

§ 172 Uppföljning av överklaganden

§ 173 Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare

§ 17 4 Svar på remiss, mobilitetsstrategi

§ 175 Yttrande till mark- och miljödomstolen - Höllviken 9: 122

§ 176 Årsrapport - kontroll av luftkvalitet

§ 177 Vattenprogram 2018

§ 178 Information om badsäsongen 2018

§ 179 Lilla Hammar 15:34 - Brädgårdsvägen 20, föreläggande att vidta åtgärder i livsmedelsanläggning

§ 180 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

§ 181 Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Dnr: MBn 2018/189

§ 182 Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, ansökan om bygglov för takterrass med terrassdörr

§ 183 Höllviken 12:98 - Badvägen 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus - inglasat uterum på befintlig terass

§ 184 Ljunghusen 5:76 - Vikensvägen 5D, ansökan om marklov för trädfällning

§ 185 Ljunghusen 6:57 - Elvabovägen 50, rättelseföreläggande

§ 186 Åkarp 4:27 - Vattle Byväg 5, ansökan om bygglov för ändrad användning

§ 187 Ljunghusen 6:72 - Elvabovägen 68, ansökan om marklov för trädfällning

(5)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Mbn § 166

Val av justerare

Ärendebeskrivning

Beslut

Protokollet från miljö- och byggnadsnämndens sammanträde ska justeras av ordföranden och en ledamot. Justering sker senast onsdag 10 oktober, hos nämndsekreteraren på miljö- och byggnadsavdeln ingen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. utse Jörgen Nord (S) att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

I

U Id mgsbesty,kaode

(6)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Mbn § 167

Ärendelista

Ärendebeskrivning Beslut

Ärende! ista 2018-10-04

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna ärendelistan med följande tillägg: Ärende rörande marklov för trädfällning på fastigheten Ljunghusen 6:72 til I kommer.

I

Utdragsbesty,kaode

(7)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Mbn § 168

Närvaro

Ärendebeskrivning Beslut

Godkännande av närvaro för Sandra Jönsson, nyanställd registrator på miljö- och byggnadsavdelningen.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. välkomna Sandra och godkänna att hon närvarar under dagens sammanträde.

I

Utdrngsbesty,kaade

(8)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-2020 Mbn § 169

Meddelanden till nämnden 2018-10-04

Ärendebeskrivning Meddelande inkomna mellan 2018-08-24 och 2018-09-24 Till meddelanden hör beslut från överprövande instanser, beslut och information från kommunfullmäktige, kommunstyrelse, kommunala nämnder och råd samt övrig information som miljö­

och byggnadsnämnden bör ta del av.

Beslutsunderlag 1.

2018/0812 Skanör 6: 142, bygglov för utvändig ändring och eldstad

2018-08-22, länsstyrelsen avslår överklagandet

2. 2017/1544, Vellinge 21:5, bygglov för ändrad användning 208-08-31, länsstyrelsen avslår överklagandet

3. 2018/1736, Svar på revisionsrappo1t - granskning av

kommunstyrelsen och nänmdernas system för intern styrning och kontroll

2018-09-03, kommunstyrelsen

2018/1739, Uppföljning av beslutade intern kontroll åtgärder 4.

2014-2016

2018-09-03, kommunstyrelsen

5. 2016/1187, Stora hammar 25:423, klagomål på buller från värmepump

2018-09-03, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 6. 2018/l 422, Höllviken 9:133, bygglov för ändrad användning och utvändig ändring

2018-09-05, länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning

I

Utdcagsbesty�aade

(9)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

I Josteriog

F

7. 2018/924, Ingelstad 3: 102, bygglov för tillbyggnad 20 l 8-09-03, länsstyrelsen avslår överklagandet

8. 2013/1340, Eskilstorp 42: 1 m fl, klagomål på trafikbuller 2018-09-07, länsstyrelsen avslår överklagandena

9. 2016/2216, Höllviken 19:54, bygglov för telemast och teknikbod

2018-09-11, länsstyrelsen avslår överklagandena

10. 2017/1155, Falsterbo 27:8, yrkande om inhibition avseende användningsförbud av takterrass

2018-09-10, mark- och miljödomstolen avslår yrkandet 11. 2018/1806, Gessie 9:7, ansökan om dispens från rcscrvatsförcskrifter - hästhage, ridbana

2018-09-12, länsstyrelsen beslutar avslå ansökan

12. 2017 /986, Höllviken 12: 1 16, bygglov för förråd och plank upphävdes av länsstyrelsen

2018-09-14, mark- och miljödomstolen avslår överklagandet 13. 2018/ 1864, Höll viken 20:31, bygglov för en bostadshus 2018-09-14, länsstyrelsen avslår överklagandet

14. 2017/2912, Åkarp 4:27, bygglov för ändrad användning - hunddagis

2018-09-1 8, länsstyrelsen upphäver och återförvisar ärendet 15. 2010/790, Höllviken 9:35, olovligt pooltak

2018-09-20 Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillståncl

I Utdcao,besty,kaode

(10)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslut

16. 2018/372, Vellinge 99:66, avslag på ansökan om ommålning av fasad

2018-09-21, länsstyrelsen avslår överklagandet 17. 2018/1570, Höll viken 23: 135, bygglov för mur 2018-09-20, länsstyrelsen avslår överklagandet

18. 2018/73 8, Skanör 8: 159, bygglov för pooltak och plank/mur 2018-09-21, länsstyrelsen avslår överklagandet

Miljö- och byggnadsnänmden har tagit del av informationen.

I

Uldragsbesty,kaede

(11)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-2022 Mbn § 170

Redovisning av delegeringsbeslut för augusti 2018

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Gällande delegeringsordning antogs av miljö- och byggnadsnämnden den 16 juni 2015.

Redovisning av delegeringsbeslut 2018-08-0 l - 2018-08-31 Miljöärenden

M 247 - 266 Byggärenden

BY 607 - 692 (bygglov)

BR 296 - 361 (startbesked m.fl.) BS 420 - 492 (slutbesked)

Bostadsanpassningsärenden BO 37 - 46

Reviderade beslut Övrigt

Yttrande Lilla Hammar Yttrande Skanör 7:206

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

I

Jos,.,,,,

r I I

Utd,agsbesty,kaade

(12)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1654 Mbn§171

Redovisning av delegeringsbeslut för juni och juli 2018

Ärende beskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Utifrån sitt reglemente delegerar miljö- och byggnadsnämnden till tjänstemän att fatta beslut i dess ställe.

Alla beslut som fattats med stöd av gällande delegeringsordning ska redovisas för nämnden.

Besluten från juni och juli 2018 redovisades för nämnden 2018- 08-30. Nämnden valde att återremittera ärendet för omarbetning då information saknades i listorna.

Redovisning av delegeringsbesl ut för perioden 2018-06-0 l - 2018-07-31

Miljöärenden M 174 - 246 Byggärenden

BY 359 - 606 (bygglov)

BR 211 - 295 (startbesked 111.fl.) BS 303 - 419 (slutbesked) Bostadsanpassningsärenden BO 21 - 36

Övrigt MBN (5)

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

I

J,.,,,;�

F

I

I Utdrngsbesty,kaod,

(13)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-2021 Mbn § 172

Uppföljning av överklaganden

Ärendebeskrivning Beslutsunderlag

Beslut

De beslut som fattas av miijö- och byggnadsnämnden och av tjänstemän med delegation kan överklagas.

En sammanställning av överklagade ärenden som inte vunnit laga kraft. Ändringar i sammanställningen är markerade med x i vänsterkanten.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I Josteriog

F

I

Utdragsbesty,kaode

(14)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1020 Mbn § 173

Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Bygg lovenheten

En lagändring har trätt i kraft 2018-08-01 som itrnebär att det inte ska krävas bygglov för att på en byggnad inom ett

detaljplanelagt område montera solcellspaneler och solfångare som följer byggnadens form.

Möjligheten förns för kommunen att peka ut områden där utökad lovplikt ska gälla för att t ex skydda kulturhistorisk värdefull miljö.

Miljö- och byggnadsavdelningen har tagit fram ett förslag till policy för hantering av solcellspaneler och solfångare i vilket man bl. a. kan läsa var bygglovsplikt ska gälla för solceller.

Ärendet hanterades av nämnden 2018-08-30 och återremitterades för omarbetning.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Förslag till policy

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

l. godkänna framtagen Policy för hantering av solcellspaneler och solfångare i Vellinge kommun för användning i miljö- och byggnadsnämndens verksamhet.

I

Josleciag

F I

qJ I Uldrngsbeslyckaade

(15)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1174 Mbn § 174

Svar på remiss, mobilitetsstrategi

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Tillväxtavdelningen

Tillväxtavdelningen har i maj 2018 skickat ut en remissversion av kommunens planerade mobilitetsstrategi till nämnderna för yttrande.

Mobilitetsstrategin är en fördjupning av Översiktsplan 2010 som rör områdena mobilitet och trafik och syftar till att

komplettera översiktsplanens mål och riktlinjer med strategiska insatsområden.

Remissvar av energi- och klimatstrateg Aida Zubic Prag Remiss

Förslag till mobilitetsstrategi

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överlämna tiänsteskrivelsen till tillväxtavdelningen som nämndens svar på remissen.

Tillväxtavdelningen

I

Josteriag

I

I Utdragsbesty,kaede

(16)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2010-181 Mbn § 175

Yttrande till mark- och miljödomstolen - Höllviken 9: 122

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Mark- och miljödomstolen

Miljö- och byggnadsnämnden har förelagts att lämna yttrande till mark- och miljödomstolen i ärenden rörande

rättelseföreläggande på fastigheten Höllviken 9: 122. Nämnden ska yttra sig över aktbilaga l samt 4-7.

Anstånd har beviljats till 11 oktober.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-01-25 om att förelägga fastighetsägaren till Höll viken 9: 122 att vidta rättelse genom att sänka byggnadshöjden så att den överensstämmer med beviljat bygglov. Föreläggandet förenades med ett löpande vite.

Nämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet.

Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till mark- och miljödomstolen.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden Föreläggande från mark- och miljödomstolen

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnänmdens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. överlämna yttrande med bilagor till mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.

Mark- och miljödomstolen

I

Utdragsbesty,kaode

(17)

VELLINGE

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1614 Mbn § 176

Årsrapport - kontroll av luftkvalitet

Initierat av

Ärendebeskrivning Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Miljöenheten

Miljöchef Ola Gustafsson redogör för ärendet

Årsrapport för Vellinge kommun 2017, Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

I

J,,,,,,�

P

I Utd,agsbesty,kaade

(18)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1762 Mbn § 177

Vattenprogram 2018

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Miljöenheten

Vattenprogram 2018 är en reviderad och uppdaterad upplaga av Vattenprogram 2014 och har sitt ursprung i arbetet med

kommunens Översiktsplan 2010.

Syftet är att ta ett samlat grepp om kommunens olika vattenfrågor och skapa en gemensam kunskapsbas för det framtida arbetet med vattenfrågor inom kommunen.

Miljöchef Ola Gustafsson informerar.

Tjänsteskrivelse av vattenstrateg/miljöinspektör Annelie Persson

Vattenprogram 2018

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

l. godkä1ma Vattenprogram 2018 och översända det till kommunstyrelsen och nämnden för gemensam

medborgarservice för information.

Kommunstyrelsen och nämnden för gemensam medborgarservice för kännedom.

Sydvästra Skånes Vattenråd för kännedom.

I

Utd,agsbesty,kaade

(19)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll

Ärendets dnr: MBN-2018-1761 Mbn§178

Information om badsäsongen 2018

Initierat av

Ärendebeskrivning

Miljöenheten

Information om badsäsongen 2018.

Miljöchef Ola Gustafsson informerar.

Dnr: MBn 2018/189

Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse av vattenstrateg/miljöinspektör Annelie Persson

Information om badsäsongen 2018

Tidigare behandling Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Beslut Miljö- och Byggnadsnämnden har tagit del av informationen.

Beslutet skickas till Sydvästra Skånes Vattenråd för kännedom.

(20)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1125 Mbn § 179

Lilla Hammar 15:34 - Brädgårdsvägen 20, föreläggande att vidta åtgärder i livsmedelsanläggning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Miljöenheten

Verksamhet: Burger King, Euroburger AB 556498-4564, Brädgårdsvägen 20, Höllviken.

Den 5 maj 2018 gjordes ett oanmält kontrollbesök på Burger King i Höll viken. Vid kontroll konstaterades ett antal avvikelser som innebär att kraven på livsmedelssäkerhet inte uppfylldes.

Verksamheten förelades att åtgärda bristerna senaste 15 juni 2018.

Vid uppföljande inspektion den 19 ju I i 2018 konstaterades att bristerna kvarstod. Verksamheten uppmanades att åtgärda avvikelserna senaste den 20 augusti 2018.

Ytterligare en extra kontroll utfördes den 7 september 2018, då de kunde konstateras att följande brister kvarstod:

Verksamhetens golv var mycket slitet. Flera klinkerplattor var trasiga och fogarna var i dåligt skick.

I inspektionsrapporterna informerades ansvarig om att miljö­

och byggnämnden avser att fatta beslut om förläggande med vite för att se till att bristernerna åtgärdas.

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid bristande efterlevnad besluta om de förelägganden eller förbud som behövs för att se till att verksamhetsansvarig avhjälper situationen.

Förelägganden och förbud får förenas med vite.

Tjänsteskrivelse av miljöchef Ola Gustafsson

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att med stöd av artikel 54 i förordning (EG) nr 882/2004 att

I

Jos,.,.,,

;r I

I Utdmgsbesty,kaode

(21)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslutet skickas till

vid vite förelägga Euroburger AB med organisationsnummer 556498--4564 på Brädgårdsvägen 20, Höllviken att vidta följande åtgärder i livsmedelsanläggningen "Burger King" på Brädgårdsvägen 20, 1-Iöllviken, senast 2 veckor efter

mottagande av detta beslut:

Reparera golvet, dvs ersätta trasiga klinkerplattor med hela och laga fogarna mellan klinkerplattorna.

2. Förena föreläggandet med ett vite på 10 000 kr.

Miljöenheten kommer att utföra uppföljande kontroll två veckor efter Euroburger AB mottagit detta beslut. Om det vid den uppföljande kontrollen konstateras att en eller flera brister kvarstår kommer miljö- och byggnadsnämnden att begära utdömande av vitet hos Förvaltningsrätten.

Verksamheten med överklagandeanvisning Fastighetsägaren

Euroburger huvudkontor

I

Utdragsbesty,kaode

(22)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Arendets dnr: MBN-2018-1630 Mbn § 180

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för lås på fönster och balkongdörr samt två kassaskåp.

Bidrag för lås på fönster och balkongdörr har beviljats.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden. Bidrag lämnas inte om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel som erbjuds av landstinget eller kommunen enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag för kassaskåp.

Lagen medger bidrag för fasta funktioner i bostaden och kassaskåp är ingen sådan.

Bostaden är ändamålsenlig för den sökande även utan kassaskåp.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utd,agsbesty<l<a"d'

(23)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Arendets dnr: MBN-2018-1636

Mbn § 181

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Sökande

Ansökan avser bostadsanpassningsbidrag för trapprollator.

Den sökande bor i en villa i ett och ett halvt plan. På bottenvåningen finns alla nödvändiga funktioner.

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.

Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för sökanden.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Mimmi Jacobsson Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. avslå ansökan om bostadsanpassningsbidrag.

På bottenvåningen finns alla nödvändiga funktioner och därför är bostaden ändamålsenlig för den sökande även utan att denne kan nå ovanvåningen.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utd,agsbesty,kaode

(24)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1427 Mbn § 182

Falsterbo 27:8 - Gamla Torg 1, ansökan om bygglov för takterrass med terrassdörr

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Sökande,

Ansökan avser takterrass med terrassdörr.

Fastigheten omfattas av stadsplan för centrala Falsterbo, laga kraft 1978-09-28 som numera gäller som detaljplan med tilläggsbestämmelser för Falsterbo bevarandeplan laga kraft 2006-11-09.

Förslaget innebär upptagande av terrassdörr, höjning av fasad samt uppförande av plank på taket för att tillskapa en takterrass.

Ärendet har pågått sedan 2014.

Sökande har nu inkommit med en ny ansökan där man justerat

"planket" för att minska insynen på fastigheten.

Enligt detaljplan får ändring av befintlig byggnad ske till höjd som är förenlig med byggnadens arkitektur och kulhirhistoriska värde.

Beteckning q definieras som varsamhetsbestämmelse för befintlig byggnad. När tilläggsbestämmelserna infördes gällde ÄPBL och i 3 kap. l 0§ stod följande:

"Tillbyggnader, ombyggnader och andra ändringar av en byggnad skall utföras varsamt så att byggnadens särdrag beaktas och byggnadstekniska, historiska, kulhtrhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tas till vara".

Även om den nu föreslagna åtgärden sker mot gård så är den väl synlig från Torggatan. Tilläggsbestämmelserna i Falsterbo bevarandeplan gäller även in mot gårdssidan om denna är synlig från gatan.

Tjänstesluivelse av bygglovhandläggare Fredrik Nilsson Ansökningshandlingar

Yttrande från sökande

Dokumentation från platsbesök

I

J,ste,tog

F I iJ I

Utdragsbesty,karnle

(25)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Tidigare behandling Beslut

Beslutet skickas till

Tidigare behandlingar i ärendet

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan

Åtgärden är inte att betrakta som sådan liten avvikelse som kan beviljas med stöd av 9 kap 31 b § plan- och bygglagen, SFS 2010 :900.

Avgift: 551 luonor, faktura skickas separat.

Sökande med överklagandeanvisning

I

Utdragsbesty,kaode

(26)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-759 Mbn § 183

Höllviken 12:98 - Badvägen 23, ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Beslutet skickas till

Sökande:

Ansökan avser tillbyggnad med uterum, inglasning av befintlig terrass.

Byggrätten överskrids med ca 9 kvm eller 10%.

Berörda grannar har fått möjlighet att yttra sig, en granne har inkommit med ett negativt yttrande.

Tjänsteskrivelse av bygglovarkitekt Pia Transe-Pedersen Ansökningshandlingar

Yttrande från gra1me

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja sökt bygglov med stöd av 9 kap. 31 b § PBL 2. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 24 § PBL

Avgift: enligt taxa, faktura skickas separat.

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbö1jats inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft.

För slutbesked ska kontrollplan lämnas och byggherren ska intyga att gällande byggregler och bygglov uppfyllts.

Sökande

I J,stecmg

F I I

Uldrngsbesly�aade

(27)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Grannar som yttrat sig med överklagandeanvisning

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om startbesked finns.

I

Utdragsbesty,kaode

(28)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2018-1408 Mbn § 184

Ljunghusen 5:76 - Vikensvägen 50, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Yrkande Beslutsgång

Sökande:

Ansökan avser marklov för fällning av en tall.

För fastigheten gäller detaljplan med tilläggsbestämmelse om marklovsplikt för fällning av träd med en stamdiameter om 200 mm eller större.

Sökande uppger som skäl till ansökan att tallen vid blåst fäller grenar och att några av dessa har skadat taket på deras hus.

Trädet förefaller vid syn på plats vara friskt och vitalt. Om enstaka grenar utgör förhöjd risk för olycka eller skada torde dessa kunna identifieras och tas ner lämpligen med hjälp av en certifierad arborist. Bygglovsavdelningen har efterfrågat arboristintyg för bedömning om tallen utgör risk. Sökande har då inte velat inkomma med ett sådant.

Tjänsteskrivelse av Ellen Andersson Ansökningshandlingar

kommunicering

dokumentation från platsbesök

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Lennait Eriksson (L) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att avslå ansökan och dels Lenna1t Erikssons (L) förslag om att bifalla ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med beredningens förslag.

I

J"''"""'

r I

Utd<agsbesty,>aade

(29)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslut

Reservation Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 1. avslå ansökan om marklov.

Åtgärden att fälla en tall på fastigheten anses strida mot bestämmelserna i detaljplanen samt mot verksamhetskravet i 2 kap. 6 § PBL som innebär att befintliga karaktärsdrag ska respekteras och tillvaratas.

Avgift: 250 kronor, faktura skickas separat.

Lenna1t Eriksson (L) lämnar skriftlig reservation.

Sökande med överklagandeanvisning

I

UtdragsbastyOOmde

(30)

Från:

Slciclcat:

Till:

Ämne:

Uppföljningsflagga:

Flagga:

Hej Mia!

Lennart Eriksson <lennart.eriksson9@me.com>

den 7 oktober 2018 09:35 Miettinen Wik, Mia Reservation.

Föij upp

Har meddelandeflagga

Utlovad reservation från senaste M&B-nämnd den 2018-10-04.

Hälsningar Lennnart Eriksson

Reservation

Liberalerna reserverar sig mot beslut i ärende MBN-218-1408, gällande avslaget marklov för fällande av tall på fastigheten Ljunghusen 5:76.

Liberalerna ser generellt att fastighetsägare skall fullt ut ha rätt att nyttja sin fastighets beskaffenhet och vegetation.

Att bevara och vårda fastigheten innebär även att gamla och skadade träd tas bort till förmån för nyplantering av lämplig växtlighet.

Vi anser också att detaljplaner i området bör ses över och justeras i fråga om marklovsbestämmelser.

För Liberalerna

Per Edeheim Lennart Eriksson

2

(31)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Arendets dnr: MBN-2016-1646 Mbn § 185

Ljunghusen 6:57 - Elvabovägen 50, rättelseföreläggande

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Tidigare behandling

Beslut

Bygglovenheten efter anmälan Fastighetsägare:

Ett uterum/poollounge har uppfö1ts på fastigheten utan bygglov.

Byggnaden är placerad i tomtgräns mot Ljunghusen 5: 116.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2017-03-02 att avslå ansökan om bygglov i efterhand för åtgärden.

Nämndens beslut har 2018-08-08 fått laga kraft.

Poolloungen ses som en olovlig byggnation och rättelse behöver vidtas.

Tjänsteskrivelse av tillsynsjurist Rima Anden Beslut från länsstyrelsen

Yttrande från fastighetsägaren

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnämndens beredning 2018-09-24.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. att med stöd av 11 kap. 20 §plan- och bygglagen (2010:900)

PBL, förelägga , ägare till

fastigheten Ljunghusen 6:57, att senast inom 1 kalendermånad från det att miljö- och byggnadsnämndens beslut har vunnit laga kraft, vidta rättelse genom att den uppförda konstruktionen, uterum i form av poollounge, undanröjs och att den berörda konstruktionen i sin helhet tas b01t.

2. att föreläggandet enligt 11 kap. 20 § plan- och bygglagen (20 I 0:900), PBL förenas med ett löpande vite om 25 000 kronor för vardera av ägarna till fastigheten Ljunghusen 6:57,

, enligt 11 kap. 37 § PBL, såvida rättelse enligt punkt 1 ej vidtas inom den föreskriva tidpunkten.

förpliktas vidare att därefter utge

I J",,,,;,,

p

I Utd,agsbesty,tmode

(32)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslutet skickas till

samma belopp om 25 000 kronor vardera för va1je period om en kalendermånad räknat från och med ovan angivna tidpunkt, som rättelse genom att den uppförda konstruktionen, uterum i form av poollounge, undamöjs och att den berörda konstruktionen i sin helhet tas bort, i sin helhet inte har utföiis.

3. att meddela användningsförbud

för uterum i form av poollounge på fastigheten Ljunghusen 6:57 enligt 11 kap. 33 § p.2 plan- och bygglagen (2010:900), PBL, på grund av att det inte finns förutsättningar för att ge

slutbesked en I igt I 0 kap. 34 eller 3 5 §. Av J I kap. 3 8 § PBL framgår att beslutet om användningsförbud gäller omedelbart.

4. att delegera till tillsynsjurist Rima Anden att ansöka om utdömande av vite om rättelse ej vidtas inom den förskrivna tidsfristen. En ansökan om utdömande av vite enligt beslutspunkt 2 skall skickas till Mark- och miljödomstolen.

Fastighetsägarna med överklagandeanvisning Klagande för kännedom

I "",,,.,.,,,., .. ,,

(33)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Ärendets dnr: MBN-2017-2912 Mbn§186

Åkarp 4:27 - Vattle Byväg 5, ansökan om bygglov för ändrad användning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Besluts underlag

Tidigare behandling

Sökande,

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2018-06-30 att bevilja bygglov för ändrad verksamhet på fastigheten.

Beslutet överklagades. Länsstyrelsen upphävde och

återförvisade ärendet till nämnden för fortsatt handläggning genom prövning mot för området gällande

områdesbestämmelser.

Ansökan är oförändrad.

Ansökan avser ändrad användning. Ett stall omvandlas till hunddagis.

Verksamheten kommer att ske dagtid, vardagar mellan 07-17.

Avståndet mellan byggnaderna där verksamheten ska bedrivas till grannfastigheter överstiger 15 111.

Fastigheten omfattas av områdesbestämmelser för Vattle by. I områdesbestämmelserna anges bland annat att bebyggelsen är avsedd endast för bostadsändamål och där så prövas lämpligt även för handel eller hantverk.

Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig över ansökan.

Ägarna till fastigheterna Åkarp 4: 19 och Åkarp 4:26 har framfört negativa synpunkter.

Tjänsteskrivelse av Lena J Carlsson Ansökningshandlingar

Yttrande från grannar

Ärendet har behandlats av miljö- och byggnadsnäiru1dens beredning 2018-09-24.

I'"""''"' p I �

I Uldragsbesty,kaode

(34)

�KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslut

Beslutet skickas till

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

I. bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen, SFS 2010:900.

2. Bevilja startbesked med stöd av 10 kap. 24 § PBL.

Miljö- och byggnadsavdelningens bedömning är att åtgärden är förenlig med områdesbestämmelsernas syfte och att

omgivningspåverkan från djurhållning får accepteras på landsbygden.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Beslut om lov eller förhandsbesked kungörs i Post- och inrikes tidningar. Meddelande om kungörelse enligt PBL 9 kap 41 b § skickas till rågrannar.

I

Utd<agsbestyckarule

(35)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Mbn § 187

Ljunghusen 6:72 - Elvabovägen 68, ansökan om marklov för trädfällning

Initierat av

Ärendebeskrivning

Beslutsunderlag

Yrkande Beslutsgång

Beslut

Sökande,

Ansökan avser marklov för fällning av en tall.

Sökande uppger som skäl till ansökan att han behöver ytterligare en parkeringsplats.

Tallen som avses fällas står i förgårdsmarken mot Elvabovägen, väl synligt från vägen. Trädet förefaller vid syn på plats vara friskt och vitalt.

Tjänsteskrivelse av Ellen Andersson Ansökningshandlingar

Yttrande från sökande

Dokumentation från platsbesök

Ordförande Ola Freij (M) yrkar bifall till ansökan.

Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut, dels tjänseskrivelsens förslag om att avslå ansökan och dels

ordförandens förslag om att bifalla ansökan.

Ordföranden ställer förslagen mot varann och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens förslag.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar

1. bevilja sökt marklov för trädfällning i enlighet med PBL 9 kap 35 §.

Nämnden anser att tallens placering nära bostadshuset samt antalet etablerade tallar på fastigheten i övrigt gör att ansökan kan bifallas.

2. Staitbesked meddelas enligt l O kap. 24 § PBL.

I

Utd,agsbesty,kaode

(36)

KOMMUN

Miljö- och byggnadsnämnden Protokoll Dnr: MBn 2018/189

Beslutet skickas till

I'"''·"", 7 , I �

Avgift: 500 kronor, faktura skickas separat.

Sökande

Grannar som yttrat sig, med överklagandeanvisning.

Meddelande om givet lov kungörs i Post- och Inrikes Tidningar samt skickas till de som avses i 9 kap. 41 § PBL.

Enligt PBL 9 kap 42 a § får ett beslut om att ge lov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i post- och inrikes tidningar, om sta1tbesked finns.

I

Utdragsbosty>kaade

References

Related documents

Miljö- och byggnadsnämnden antar bilagan till tjänsteutlåtande 2020-09-04, som sina synpunkter på förslag till motion väckt av Hannes Waldetoft (V) om drönare i kommunal

Samtliga ledamöter och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden förutom ordförande och justeringsperson uppmanas att delta i sammanträdet på distans.. Deltagande på distans sker

Miljö- och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med ny mandatperiod ta ställning till uppgiften om justerare, både i nämnden och i arbetsutskottet.

Miljö - och byggnadsnämnden ska vid ett konstituerande sammanträde i samband med nytt kalenderår, ta ställning till uppgiften som justeringsman, både i nämnden

Miljö - och byggnadskontoret har tagit fram förslag på sammanträdestider för miljö - och byggnadsnämnden och miljö - och byggnadsnämndens arbetsutskott för 2018.. Förslaget

Herrestorp 3:205 - Säfstaholmsgatan 10, ansökan om bygglov för nybyggnad av

Ordförande meddelar att det finns två förslag till beslut, dels beredningens förslag om att bevilja sökt bygglov med villkor, och dels Jörgen Nords (S) och Kristian Svenssons (SD)

12.3 Enligt 36§ lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp