Myndighet får, med vissa undantag, inte efterforska vem som lämnat ett meddelande

Download (0)

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Stockholms läns landsting 2013-09-17

Interpellation av Gunilla Roxby Cromvall (V) om bristande meddelarfrihet i SLL I Dagens Nyheter den 10 september kunde vi ta del av påståenden om att en chef på Bup- kliniken i Stockholm öppet skulle ha försökt ta reda på vem som gjort en anmälan till Ivo (Inspektionen för vård och omsorg) om missförhållanden på kliniken.

Tidigare har vi nåtts av liknande rapporter om att chefer på bland annat Södertälje sjukhus och inom SL, forskat i vem som lämnat över uppgifter till massmedier om förhållanden på

arbetsplatsen, helt i strid med den grundlagsskyddade meddelarfriheten.

Jag har med stigande oro noterat hur bristfällig kunskapen om grundlagens fri- och

rättigheterna är bland chefer inom Stockholms läns landsting. Meddelarfrihet, som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF), innebär rätten att meddela och offentliggöra uppgifter i vilket ämne som helst. En meddelare har rätt att vara anonym enligt 3 kap TF. Meddelarfriheten gäller även offentliga tjänstemän. Myndighet får, med vissa undantag, inte efterforska vem som lämnat ett meddelande.

Med anledning av detta vill jag fråga ansvarigt landstingsråd:

1. Delar du min oro över att chefer inom landstinget inte verkar känna till vad vår grundlag stadgar i form av meddelarfrihet för offentliganställda och förbudet att efterforska källan?

2. Vilka åtgärder ämnar du vidta för att den här typen av lagöverträdelser inte ska upprepas inom SLL?

Gunilla Roxby Cromvall (V)

Figur

Updating...

Referenser

Relaterade ämnen :