• No results found

ehr,r.L/t " /. il,r,(//

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "ehr,r.L/t " /. il,r,(//"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Jm6no: Barbora BLAZI{OVA Osobni dislo: P061001 14

)i 1,r rHodnocenf navrhovan6 vedoucirn diplonri:r'v,! gri'6cir:

Hodnocenf navrhovan6 oponentem diplomBv6 prdce:

Prrlb6h obhajoby diplornov6 prd.ce:

/f/y'L^

f "

"ee,/

\_

l'U' Y>('LV<-t- '

4'- A-a

'.Er-/*-r,t4tu/'

? '

ff-o*-&

' i-t ,*r-r {L4- A/1"'-t<-;6-4-.

, ( / , t ' - / I / ^ n

Klasifikace:

*'Datum obhajoby:

i . c o , - z / "

zTww--u-(/ ehr,r.L

/t " /. il,r,(//

podpis piedsedy

References

Related documents

Vlastni prece studenta je dokumentovdna ivybranli'mi fragmenty zdrojoveho k6du.. Vysledkem je program, kteni spliuje zSkladni pozadavky kladen e zadinlm. Student prokazal

Jméno: Inka SODOMKOVÁ Osobní číslo: EO90OO279. Hodnocení navrhova,né vedoucím diplomové

Sidsteg (5): På första takten göres en nigning på vänster fot samtidigt som höger fot föres ett steg åt sidan, vänster fot föres till högär om höger fot

Wihlborgs är ett av Sveriges största fastighetsbolag, med verksamheten koncentrerad till tillväxtregionerna Stockholm och Öresund. I dessa regioner finns 92% av bolagets hyresvärde

Efter Business Partnerns uppsägning på grund av inaktivitet, såsom det beskrivs här, eller en frivillig eller ofrivillig uppsägning av hans/hennes/dess avtal, bland annat för

Listen finns i aluminium, mässing och rostfritt stål i en mängd olika färger och ytor.. För mer information om materialens egenskaper se ”Materialegenskaper” på

styrelsesuppleanter och lekmannarevisorer eller motsvarande revisorer i hel- och delägda kommunala företag. Förtroendevalda har också laglig rätt till skälig ersättning för

V prvnich kapitoEch student velmi strudnC zmini ieseny probl6m, a v dalsim textu pak navrhuje mozne zp&amp;soby