SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET

36  Download (0)

Full text

(1)

o

Arsredovisning 1979

SKÅNSKA CEMENTGJUTERIET

(2)

o o

o

o

(3)

styrelse

Ake Palm, ordförande Allan Skarne

Sten Lindh Assar Ericsson*

Bengt Haak, verkst. direktör Lena Ekman

Sven Johansson Rolf Gustavson*

Suppleanter Stig Sunne

Christer Olausson*

Birger Löwhagen Ernst Saalo*

• personalrepresentanter

Revisorer

Inge Brantberg, aukt. revisor Lars Elvstad, aukt. revisor :.so Fridman, aukt. revisor

Suppleanter

Ragne Billing, aukt. revisor Hans-Ove Bramsved, aukt. revisor Bruno Niklasson, aukt. revisor

Ordinarie bolagsstämma

,Aktieägarna i AB Skånska Cementgjuteriet kallas härmed

!till ordinarie bolagsstämma på bolagets kontor i Malmö (Nordenskiöldsgatan 4, samlingssalen, 6:e våningen) ons- dagen den 28 maj 1980 kl 15.00. Aktieägare, som önskar deltaga i bolagsstämman, skall anmäla sig till bolaget se- nast kl12.00 fredagen den 23 maj 1980. Sådan anmälan kan ske skriftligen till AB Skånska Cementgjuteriet, Juristexpe- ditionen, 182 25 Danderyd, eller per telefon 08/753 86 01.

Rätt au deltaga l bolagsstämman

För rätt att deltaga i bolagsstämman fordras- förutom att anmälan därom skett till bolaget senast fredagen den 23 maj 1980 kl 12.00- att aktieägaren är registrerad i den av Värdepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 16 maj 1980. Aktieägare, som låtit förvaltar- registrera sina aktier, måste senast den 16 maj 1980 tillfäl- ligt inregistrera aktierna i eget namn för att äga rätt att del- taga i stämman.

Ärenden

Ärenden som enligt bolagsordningen skall förekomma på ordinarie bolagsstämma, däribland framläggande av års-

Innehåll

Aret i sammandrag Förvaltningsberättelse . Ko n cern resultaträkning Koncernbalansräkning .

Sammandragsbalans konsortier (vari bolaget äger 50% eller mindre) . . . . . . , . .

sid 2 3 11

• 12

• 14 Aktieägare och kursutveckling per aktie . .

Förklaringar till vissa redovisningsbegrepp Noter till koncernredovisningen . . Finansieringsanalys för koncernen .

l ' 14

Moderbolagets resultaträkning . . Moderbolagets balansräkning

Specifikation av moderbolagets aktier och andelar . Noter till moderbolagets balansräkning

Finansieringsanalys för moderbolaget Vinstdisposition . . . • Revisionsberättelse . . . .

Resultat- och balansräkningar fqr koncernens större fastighetsbolag . . . , Resultat- och balansräkningar för övriga större

koncernbolag . . . . Koncernens och moderbolagets verksamhet i

sammandrag . . . . • . • • •

16 16 18 19 20 22 23 24 25 25

26 27 28 30 Utiandsverksamheten och risktagandet

Styrelsen. . • l l 32

Organisation . . . • . • . • 32

redovisning och revisionsberättelse, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse, beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningar och om dispositioner beträf- fande vinst samt fastställelse av avstämningsdag för utdel- ning, beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören, val av styrelse och revisorer samt beslut om arvode åt dessa.

Utbetalning av utdelning

l bolagsstämmans beslut om utdelning kotnmer att angivas den dag då aktieboken och den i anslutning till denna för- da förteckningen över panthavare m fl skall avstämmas för fastställande av vilka som är införda i dem. styrelsen och verkställande direktören har som avstämningsdag föresla-

git fredagen den 30 maj 1980. Beslutar bolagsstämman i enlighet med detta förslag beräknas utdelningen komma att utsändas från Värdepapperscentralen VPC AB fredagen den 6 juni 1980 till dem som på avstämningsdagen är in- förda i aktieboken eller i den nämnda förteckningen.

Aktieägarna ombedes anmäla adressändring till VPC, Box 7444, 10391 Stockholm, för att utdelning m m skall nå rätt adressat.

(4)

Koncernen

Året i sammandrag

(i miljoner kronor)

Omsättning . . varav utiandsbyggande

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt . . . . . . varav entreprenader m m . fastighetsförvaltning finansförvaltning

1979 1978

8.678 7.623 2.385 2.054 (27°/o) (27 °/o}

436 127 58 251

346 106 46 194

Omsättningsfastigheter (bokfört värde) . 2.357 2.035

Balansomslutning 8.627 7.263

soliditet

Utdelning per aktie: kronor . Antal anställda i Sverige .

i utlandet

11 13

18.445 18.652 7.817 6.483

·Aktiekapitalet har under 1979 genom fondemission ökat från 134,6 1111 201,9 Mkr. Efter riktad nyemission med 2,4 Mkr- registrerad i mars1980 - uppgår aktiekapitalet till204,3 Mkr.

2

(5)

Förvaltningsberättelse

styrelsen och verkställande direktören för Aktiebolaget Skånska Cementgjuteriet får härmed avge berättelse över bolagets verksamhet under 1979, bolagets nittiotredje verk- samhetsår.

KONJUNKTUREN

Den ekonomiska utvecklingen inom landet präglades under 1979 av den konjunkturuppgång, som inleddes redan under närmast föregående år. Tillväxttakten dämpades visserli- gen mot slutet av året, men trots detta ökade bruttonatio- nalprodukten med drygt 4%. Härtill bidrog bl a en fortsatt gynnsam utveckling för exporten. Under andra halvåret

1 steg oljepriserna kraftigt. Okningen av konsumentprisindex kom därför att uppgå till närmare 10%. Sysselsättnings- läget förbättrades, men ungdomsarbetslösheten var fort- farande av betydande omfattning.

Byggnadsinvesteringarna ökade med ca 3% jämfört med 1978. Brist på arbetskraft inom många regioner och dålig planberedskap m.edverkade till en oförutsedd minskning av bostadsbyggandet. Antalet påbörjade bostadslägenheter sjönk således från 56.200 till 54.800. lndustrlbyggandet, som under flera år visat en starkt sjunkande tendens, ökade un- der andra halvåret. Väg- och anläggningsbyggandet var i stort oförändrat medan kommunernas byggnadsinveste- ringar visade en kraftig uppgång.

Åtgärder på penningmarknaden medförde drastiskt steg- rade räntor i flera ledande industriländer. Det svenska dis- kontot höjdes som följd härav under andra halvåret med sammanlagt 2,5 %. Vid årets slut låg diskontot på den myc- ket höga nivån av 9 %. Även ränteläget på långa fastighets- lån var högre än vid något tidigare tillfälle. l stort har bo- stadsfinansieringen under året fungerat tillfredsställande.

Svårigheterna med toppfinansiering av nyproducerade små- hus har dock fortsatt. Väntetiderna för avlyft av byggnads- kreditiv i oprioriterade kontors- och industriobjekt uppgick - liksom tidigare - l många fall till fem å sex år.

Koncernen

FAKTURERING OCH RESULTAT

Koncernens fakturering under 1979 uppgick till 8.678 Mkr {f å 7.623), innebärande en ökning med 14 ·%. l reala ter- mer torde tillväxten uppgå till ca 5 %. Utiandsfaktureringen har ökat från 2.054 Mkr till 2.385 Mkr, vilket Innebär en ök- ning med 16 tlfo. l de angivna värdena ingår koncernens an- del l fakturering avseende sådan byggnadsverksamhet, som utförts tillsammans med andra byggnadsföretag.

Koncernens vinst före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 435,7 Mkr (346,0). Okningen kan i huvudsak hän- föras till moderbolaget och Myrasjökoncernen men även övriga koncernbolag - med undantag för två utländska företag -visade en positiv utveckling.

Vid produktion i egen regi av fastigheter, som kvarblivit i koncernens ägo för egen förvaltning, har i några fall de nedlagda produktionskostnaderna överstigit ett beräknat avkastningsvärde. Liksom tidigare har aktivering i sådana fall skett till de beräknade avkastningsvärdena. Därvid uppkommande underskott har direkt påverkat byggande bolags rörelseresultat.

PERSONAL

Antalet inom byggnadsbranschen sysselsatta arbetare har fortsatt att sjunka. För hela riket uppgår nedgången till ca 1.000 personer. Den stigande byggnadsproduktionen med- förde därför att brist på arbetskraft uppstod i stora delar av landet. Speciellt i Stockholm och Göteborg fick detta till följd att länsarbetsnämnderna senarelade igångsätt- ningen av ett antal objekt. För att motverka bristen på ut- bildad arbetskraft, som delvis är beroende av tidigare stat- liga ingripanden på arbetsmarknaden, har en omfattande lärlingsutbildning skett. Hos enbart moderbolaget har såle- des ca 800 lärlingar varit anställda under året.

En redogörelse för antalet anställda och utbetalda löner inom koncernen lämnas i bilaga till förvaltningsberättelsen.

INVESTERINGAR Omsättningsfastigheter

Under 1979 har fastigheter, som färdigställts för egen för- valtning, tillgångsförts för 189 Mkr (62}. Bland dessa märks objekt för kommersiella ändamål i Kalmar, Nacka, Stock- holm, Tomeliila och Växjö samt bostadsobjekt i Helsing- borg och Malmö.

Genom aktie- och andelsförvärv, som behandlas i det följande, har fastigheter med ett bokfört värde av 179 Mkr tillförts koncernbalansräkningen. l likhet med tidigare år gjordes en rad marköverlåtelser i samband med att färdig- byggda småhus försåldes.

Bokförda värdet av koncernens omsättningsfastigheter har ökat från 1.907 Mkr till 2.235 Mkr. Förvaltningsfastig- heternas bokförda värde uppgår till 1.910 Mkr {1.617), me- dan motsvarande värde för råmark och saneringsfastighe- ter utgör 325 Mkr (290).

Aktier och andelar

Under året förvärvades aktler och andelar för sammanlagt 28,0 Mkr, varav 2,5 Mkr genom deltagande i nyemissioner hos koncernbolag. Bokfört värde av under året försålda aktler och andelar utgjorde 2,1 Mkr. l de nämnda värdena ingår ej förvärv eller försäljning av placeringsaktier.

Bland förvärven från utomstående kan nämnas resteran- de andelar i åtta kommanditbolag, vilkas verksamhet drivits inom ramen för samarbetet i handelsbolaget Prosako. Kon- cernen har tidigare ägt en tredjedel av dessa bolag. Vidare har resterande aktler och andelar i de tidigare hälftenägda bolagen AB Perukmakaren och Byggnads AB Klensmeden

& Co Kommanditbolag i Göteborg förvärvats. Den i 1978 års förvaltningsberättelse omnämnda optionen att överta återstående aktier i AB Stranden har under året utnyttjats.

Bland försäljningarna märks främst aktierna i AB Norr- vikens Villastad.

l slutet av året erhölls tillstånd från kanadensiska myn- digheter att förvärva 48 % av aktierna i entreprenadföreta- get Canadian Foundation Company Ltd. Bolaget bedriver med huvudkontor i Toronto verksamhet såväl i Kanada som i andra länder. Förvärvet fullföljdes i början av 1980. För att underlätta marknadsföringen av koncernens tjänster i Saudi Arabien beslöts under hösten att tillsammans med saudi- arabiska intressenter bilda ett bolag i Jeddah. Koncernens andel uppgår till 60 %. Bolaget har i februari 1980 registre- rats under namnet Skanska Saudi Arabia.

(6)

Mkr

Koncernen: Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

500 ---

Nedskrivning av bokförda värdet på aktier och andelar har skett med 14,8 Mkr (11 ,2).

Maskiner och Inventarier m m

De under året påbörjade kraftverksobjekten i Sri Lanka och Malagasy (Madagaskar) har i förening med en utvidgad verksamhet inom landet krävt en betydande ökning av ma- skinresurserna. Moderbolaget har därför anskaffat maski- ner och Inventarier samt skepp för 197 Mkr (93). Koncer- nens inköp har ökat från 117 Mkr f å till 234 Mkr.

Maskiner och inventarier med ett bokfört värde av 15 Mkr (6) har under året försålts.

Anläggningsfastigheter

Bokförda värdet på koncernens anläggningsfastigheter, dvs fabriks-, förråds- och kontorsfastigheter för användning i den egna rörelsen, uppgick vid årets slut till 170 Mkr (180).

Arets aktiveringar stannade vid 12 Mkr (24). Bl a fullföljdes en tillbyggnad av Myrasjökoncernens anläggning l Myrasjö samt kontor och förråd för moderbolagets verksamhet l Luleå.

Vid årets slu~ fanns anläggningsfastigheter under uppfö- rande till ett värde av 1 Mkr (2).

DOTTERBOLAGENs VERKSAMHET l ÖVRIGT

Ett sammandrag rörande de större dotterbolagens resultat- räkningar och balansräkningar per den 31 december 1979, dotterbolagens andelar i handels- och kommanditbolag samt vissa andra uppgifter ur årsredovisningarna återfinns på sid 26-27.

Entreprenadföretagen

Arets omsättning uppgick till 558 Mkr {475).

Byggnadsfirman Ohlsson & Skarne AB ökade sin omsätt- ning från 245 Mkr f å till 264 Mkr. Härav utgjorde 50 Mkr respektive 57 Mkr hyresintäkter. Resultatet före bokslutsdls-

4

Mkr

Koncernen: Omsättningsfastigheter

(bokförda värden)

2500---

positioner och skatt uppgick till 16,0 Mkr (13,0). Entrepre- nadavdelningarnas orderbeläggning medger en god syssel- sättning såväl under 1980 som 1981. Uppförandet av ett större industri- och kontorskomplex tör egen förvaltning inom Kistaområdet på Järvafältet fortsatte planenligt. Till- sammantaget har numera ca 40.000 m2 i detta projekt fär- digställts och uthyrts.

Sentab, Svenska Entreprenadaktiebolaget bedrev liksom( ··

under tidigare år sin verksamhet så gott som helt utom- - lands. Omsättningen uppgick till 101 Mkr (91}. Resultatet · före bokslutsdispositioner och skatt var oförändrat 1,8 Mkr,

Det helägda danska dotterbolaget C G Jensen A/S ökade sin omsättning till 159 Mkr {143). Resultatet före boksluts- dispositioner och skatt uppgick till 11,2 Mkr {20,9). Bolaget'"

har under året bl a erhållit beställningar på två bevattnings- projekt i Tanzania.

Fastighetsförvaltande företag

Koncernens förvaltningsfastigheter ägs i huvudsak av sär- skilda fastighetsbolag. Uthyrningsläget inom detta fastig- hetsbestånd var fortsatt tillfredsställande. Som framgår av not 1 till koncernredovisningen uppgick de totala hyresin- täkterna till 368 Mkr {318}. Merparten av de i det föregåen- de omnämnda andelsförvärven skedde vid årets slut, var- för dessa törvärv påverkat hyresbeloppet med endast 2 Mkr.

Driftskostnaderna har fortsatt att stiga väsentligt snabba- re än konsumentprisindex. Orsaken är främst kraftiga höj- ningar av oljepriset och kommunala taxor för vatten och elström.

Under året beslutades om igångsättning av ett antal objekt tör egen förvaltning. Flertalet avsåg byggnader för

kommersiella ändamål. _

Fastighets AB Drott- som till 74% ägs av Byggnadsfir- man Ohlsson & Skarne AB- uppvisade en vinst före dis- positioner och skatt om 7,5 Mkr {7,7). Bolagets hyresintäk- ter ökade till 24 Mkr (21).

(7)

Koncernen

Omsättning

Moderbolaget Dotterbolag

... Fast penningvärde koncernen (1970 års priser) MKr

9000 ---

Omsättning ·fördelad på produktionsområden

%

100--- --..___-..._

..._._~ ..

··--- - ---

---~

80~---

50--~---~---

10~~ ~~---~ · ---~

Utiandsverksamheten ingår i respektive produktionsområde.

Hyresintäkter

Försäljning av varor

Ovriga anläggningar

(bergrum, hamnar, farleder, vatten- och avlopps- anläggningar etc)

Kraftverk

Gator, vägar och broar

Ovriga byggnader

(skolor, sjukhus, hotell, affärs- och kontorsbyggnader etc)

Industribyggnader

Flerfamiljshus

Småhus

(8)

~vriga företag

Omsättningen i seG-koncernens övriga rörelsedrivande företag ökade till 494 Mkr (397). Även resultatet före bok- slutsdispositioner och skatt förbättrades.

Myrasjökoncernens omsättning ökade från 287 Mkr f å till 349 Mkr. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt förbättrades från

33.4

Mkr till 47,4 Mkr.

Resultatet för Jacobson & Ponsbach Fondkommission AB före bokslutsdispositioner och skatt - som belastats med goodwillavskrivning avseende 1978 års förvärv av Ahlen & Holm Premieobligationer- uppgick till 5,1 Mkr (5,5).

l det delägda iranska k-oncernbolaget Sentab earpentry lndustry uppstod en förlust före bokslutsdispositioner och skatt om 8,1 Mkr. Omfattningen av bolagets verksamhet är numera nedskuren och någon svensk personal finns inte längre kvar i Iran.

PROGNOS

Utsikterna för en ökning av byggnadsinvesteringarna under 1980 kan bedömas som små. l finansplanen förutses visser- ligen ett ökat bostadsbyggande men igångsättningen har under de första månaderna 1980 varit mycket låg. Det of- fentliga byggandet synes också komma att minska. En vän- tad ökning inom handels- och industrisektorerna torde inte vara tillräcklig för att uppväga nyssnämnda nedgångar. Bl a med hänsyn till det svenska kostnadsläget är koncernens möjligheter till volymtillväxt på utlandsmarknaden begrän- sade. Det är därför tveksamt om koncernomsättningen un- der innevarande år kommer att öka i reala termer.

Den svenska entreprenadrörelsens lönsamhet bedöms bli oförändrad under 1980. Andelen resultatavräknade utiands- arbeten torde komma att öka, vilket sannolikt medför att koncernens rörelseresultat stiger något. Finansnettot kan likaledes - främst till följd av det nuvarande höga ränte- läget - komma att ytterligare förbättras. Detsamma gäller resultatet av koncernens fastighetsförvaltning. 1980 års re- sultat före bokslutsdisposiHoner och skatt kan således sammantaget förväntas bli bättre än 1979 års resultat.

DISPONIBLA VINSTMEDEL

Enligt avgiven koncernbalansräkning uppgår koncernens fria egna kapital till 268,1 Mkr, varav 137,8 Mkr hänför sig till årets rörelse. För föreslagna avsättningar till bundet eget

kapital åtgår 11 ,2 Mkr.

Moderbolaget

FAKTURERING OCH RESULTAT

Faktureringen för Skånska Cementgjuteriet och de dotter- bolag, som driver sin rörelse i kommission för moderbola- get, utgjorde under det gångna året 7.358 Mkr (6.426). l beloppen ingår 1.818 Mkr (1.412) utgörande bolagets andel i fakturering avseende sådan byggnadsverksamhet, som ut- förts i samarbete med andra byggnadsföretag. Ett flertal av de utlandsuppdrag, i vilka bolaget medverkar, är av en om- fattning, som nödvändiggör en samverkan mellan flera en- treprenörer.

Moderbolagets inköp från andra koncernföretag uppgick till 71 Mkr och försäljning till andra koncernföretag till 303 Mkr.

6

Rörelseresultatet efter avskrivningar visar för törsta gången på flera år en viss ökning, trots att volymen resul- tatavräknade arbeten är lägre än 1978. Alltjämt gäller att den utländska entreprenadverksamheten uppvisar en bättre lönsamhet än motsvarande rörelse i Sverige.

Räntenivån på specialinlåning i bank har under året sti- git snabbare än diskontot. Bolagets likvida tillgångar har dessutom ökat Finansnettot uppvisar därför en tillväxt om drygt 20 %. Under året uppkomna kursförändringar på va- lutor har inte nämnvärt påverkat bolagets resultat.

ORDERLÄGE

Vid utgången av 1979 uppgick bolagets orderstock till ca 6,8 miljarder kronor (6,9). Av orderstocken avsåg 40% (48) uppdrag i utlandet.

De största ingångna beställningarna har liksom närmast föregående år gällt utlandsprojekt, bland dem ett s k nyc- kelfärdigt hotell i Libyens huvudstad Tripoli. Bolag'et svarar således för såväl projektering och byggande som för inred- ning och utrustning av hotellet. Andra uppdrag avsåg bygg- nadsarbetena tör ett vattenkraftverk i Malagasy -och ett i Sri Lanka. Det senare är uppdelat på två kontrakt, av vilka det första omfattar förberedande arbeten och det andra alla underjordsarbeten tör kraftverket. Därutöver kan näm- nas ett "nyckelfärdigt" sjukhus i Yanbu, Saudi Arabien, där kontraktet även inkluderar driftansvar under i första hand två år.

En betydande del av de under 1979 ingångna beställ- ningarna från den svenska marknaden avsåg bostadshus, både småhus i grupp och flerbostadshus. Jämfört med närmast töregående år har andelen flerbostadshus ökat liksom blandningen av båda bostadsformerna inom ett och samma område. Beställningarna gällde större bostadspro- jekt i Ekerö, Gävle, Halmstad, Helsingborg, Härnösand, Kil, (

Lindesberg, Malmö, Motala, Nynäshamn, Partille, Stock- holm, Täby, Upplands Väsby, Uppsala, Vallentuna, Varberg, Visby, Vänersborg och örnsköldsvlk.

På husbyggnadssidan i övrigt kan nämnas kontorsbygg- nad för Länsstyrelsen i Kristianstad och förvaltningsbygg- .- nad i Trollhättan, vårdcentraler och sjukhem i Halmstad' och Karlshamn, större skolbyggnader i Borlänge och ...._

Kungsbacka, bibliotek i Örebro samt skol- och stabsbygg- nader för signalregementet i ·Enköping. Ett par av dessa uppdrag utförs i samarbete med andra entreprenörer.

Bland industribeställningarna kan nämnas en verkstads- byggnad i Karlskrona, tak över mellanlager vid cementfa- briken i Slite, stamleveranser m m tör pappersbruk i Frövi samt leveranscentrum med verkstäder för bilar och trakto-

rer i södertälje.

Den otillfredsställande orderingången på väg- och an- läggningssidan har under 1979 något förbättrats. Bolaget har sålunrl':l erhållit fyra större vägbyggen, nämligen ut- byggnaden av E18 genom Västerås, sträckorna Frillesås- Varberg på E6, Jordbro-Handen på väg 73 mot Nynäshamn och Brottby-Söderhall på E3 mot Norrtälje. Bland beställ- ningar i övrigt märks en 1.162 m lång bro över Strängnäs- fjärden, Volgsjöfors kraftverk i Angermanälven, utbyggnad av stockhalms tunnelbanas Järvadel samt delar av järn:

vägsombyggnaden mellan Älvsbyn och Boden med bl a en 930 m lång bergtunneL Även några av dessa uppdrag ut- förs i samarbete med andra byggföretag.

(9)

Koncernen: Antal anställda

Tusental 28 26

24

l lJtcmland~

22

20 18

l Sverige 16

14 12 10

75 76 77 78 79

PERSONAL

En redogörelse för antalet anställda och utbetalda löner lämnas i bilaga till förvaltningsberättelsen.

Medelantalet anställda i Sverige har som framgår av upp- ställningen ökat med 130 personer från 1978. Sysselsätt- ningen under årets första månader var klart lägre än under motsvarande tid 1978. Under andra halvåret har emellertid ':ordersituationen medfört en märkbart högre sysselsättning,

·varför antalet anställda vid årets slut var ca 8% högre än vid årets början. Under året har i medeltal 570 (575) av bo- lagets anställda med svenskt medborgarskap varit kon- traktsanställda utomlands.

Genom beslut vid ordinarie bolagsstämman 1979 anslogs ,ett belopp om 10 Mkr för gratifikationer till anställda med en lägst~ anställningstid om fem år. Gratifikationerna skulle underlätta de anställdas teckning av vardera sex aktier i Skånska Cementgjuteriet till en kurs av 60 kronor per aktie.

Det riktade emissionserbjudandet accepterades av 8.129 anställda inom koncernen, motsvarande drygt 80% av an- talet teckningsberättigade. Antalet nya aktieägare kom att uppgå till cirka 5.500. Om också 1975 års riktade nyemis- sion medräknas uppgår antalet anställda eller f d anställda som utnyttjat erbjudandena att teckna aktier i Skånska Ce- mentgjuteriet till närmare 10.000.

ÄNDRINGAR l BOLAGETS STYRELSE OCH ORGANISATION

l samband med den ordinarie bolagsstämman våren 1979 avgick Ulf Widerström som ordförande i Skånska Cement- gjuteriets styrelse. Till ny ordförande utsågs Ake Palm. Ur styrelsen avgick vidare Lennart Rönnmark och personalre- presentanten Göran Svensson. Till nya ledamöter i styrel- sen utsåg bolagsstämman Lena Ekman och Sven Johans-

Koncernen: Löner och sociala kostnader

Mkr

2500---

Sociala kostnader for

15 oo ---~====~~a~M~m~ll~d~a~IS~v~e~n~ge~

1

~~~~~~~

=::J

...----...J~r

for anstalida t

= ====~---~Sve::~~~o:c:h:~:::l~::~---

1 000

500---

75 76 77 78 79

son och till ny suppleant Birger Löwhagen. Tjänstemanna- organisationerna utsåg den tidigare suppleanten Rolf Gus- tavson till ny ordinarie ledamot i styrelsen och Ernst Saalo till ny suppleant.

Till chef för en nyinrättad utiandsförvaltning med uppgift att samordna företagets hela utiandsverksamhet har under året utsetts Birger Löwhagen. Till innehavare av en nyin- rättad tjänst som teknisk-administrativ direktör har utsetts Harald Alexandersson.

OBESKATTADE RESERVER

Reserven för oavslutade arbeten har ökat med 95,1 Mkr- varav 11,5 Mkr överförts från koncernbolag i samband med kommissionärsavtal - och uppgår härefter till 904,4 Mkr.

Reserven tör material- och varulager har ökat med 0,6 Mkr. Vid årets slut uppgår den till 43,7 Mkr, vilket motsva- rar det högsta skattemässigt tillåtna beloppet.

Avsättningen för garantirisker redovisas - i likhet med de senaste åren - som en kortfristig skuld. Beloppet har under året ökat med 6 Mkr till 70 Mkr.

EGET KAPITAL

Skånska Cementgjuteriet har under 1979 ökat sitt aktieka- pital genom fondemission från 134,6 Mkr till 201,9 Mkr i en- lighet med beslut vid ordinarie bolagsstämma den 30 maj 1979. Reservfonden har tillförts 13,4 Mkr och uppgår där- efter till 40,4 Mkr. De nya aktierna medför rätt till utdelning fr o m för verksamhetsåret 1979.

Den tidigare omnämnda riktade nyemissionen registre- rades den 3 mars 1980, varefter bolagets aktiekapital upp- går till 204,3 Mkr. Reservfonden tillfördes genom emissio- nen ytterligare 0,5 Mkr. Även dessa aktier medför rätt till utdelning för 1979. Antalet utdelningsberättigade aktier uppgår därför numera till 4.085.962 stycken.

(10)

Bilaga. Personal

Antalet anställda Inom koncernen (inkl andel i konsortier) har un- der året l medeltal uppgått till 26.262 (25.135), varav i Sverige 18.445 (18.652) och i utlandet 7.817 (6.483).

Motsvarande siffror för moderbolaget inkl kommissionärsbolag är 22.477 (21.389), varav i Sverige 16.379 {16.249) och i utlandet 6.098 {5.140).

Medelantalet anställda i Sverige har framräknats med stöd av Riksförsäkringsverkets anvisningar för beräkning av antalet års- anställda.

l Sverige har entreprenadverksamheten uppdelats på regionala förvaltningar och annan verksamhet på kommuner med fasta driftsställ en.

Medelantal anställda Sverige

Entreprenadverksamhet: Koncernen Moderbolaget

Göteborg 2.086 2.084

Malmö 3.073 3.073

Stockholm- Danderyd Sundsvall

1.721 2.885 2.487 1.712

Växjö 3.135 3.000

Örebro 2.209 2.159

15.109 14.515 Annan verksamhet:

Danderyd 38

Gävle 35 34

Göteborg 235 180

Helsingborg

.

22

H åbo 86 86

Höör. 38

Jönköping . 46 44

Kalmar . 140 139

Karlskrona 46 45

Karlstad 45 45

Kil 25 25

Kristianstad 57 56

Le rum 214 214

Malmö 274 136

Mjöl by

. . . .

22 22

Nässjö 34 34

Piteå. 56

Ronneby 34 33

Sigtuna . 74

Slaffanstorp 162 162

Stockholm. 174 49

Sundsvall 128

Sävsjö 60

södertälje . 26

Timrå 21

Uddevalla 25. 25

Upplands Väsby

. . . .

140 140

Vetlanda 626

Växjö

. .

21 21

Astorp . 51 51

Älmhult . 60

örnsköldsvik . 28 28

Kommuner med mindre än 20 anställda

i medeltal 293 295

3.336 1.864

Summa i Sverige

. . . .

18.445 16.379

Utlandet

Algeriet . 8

Danmark 390 15

Frankrike 31

Holland . 15

Hong Kong 234

8

Koncernen Moderbolaget Irak •

Iran . Italien Kenya Libyen Malagasy Norge • O man Panama Peru • . Qatar . . Saudi Arabien Schweiz Sovjetunionen Sri Lanka Tanzania Thailand Tunisien USA . . Vietnam . Västtyskland övriga . .

Summa i utlandet , , Totalt

Löner och ersäHningar Sverige

styrelseledamöter och verkställande direktörer

varav i tantiem . . . . övriga anställda . . . . Sociala avgifter, pensioner och allmän arbetsgivar- avgift . . . . • . .

Koncernen Mkr 4,0 (1,3) 1.302,9 1.306,9

548,5 1.855.4

Utlandet (respektive lands valuta)

Algeriet . 702.176 DZD

Danmark . • 39.302.988 DKK

Frankrike 1.850.092 FRF

Holland . 524.149 NLG

Hong Kong . 9.089.000 HKD

Irak 1.097.767 IQD

Iran . . 62.793.130 IRR

Italien. 54.198.058 ITL

Kenya . 530.300 KES

Libyen • 385.912 LYD

Malagasy. 242.388.250 MFG

Norge . 1.043.094 NOK

278 181 3 19 76 365 13 484 278 823 27 3.476 3 7 149 417 18 399 48 8 62 5 7.817 26.262

Moderbolaget Mkr

2,0 (0,9) 1.159,7 1.161,7

278 3 19 73 365 13 484

~f

27 ·-

3.448 7 149

399

5 6.098 22.477

1.659.389 DKK

1.097.767 lOD

Oman . 896.390 OMR

54.198.058 ITL 530.300 KES 369.912 LYD 242.388.250 MFG

1.043.094 NOK 896.390 OMR 2.520.743 PAB 484.957.949 PES 701.242 QAR 121.272.482 SAR

Panama 2.520.743 PAB

Peru . 584.550.691 PES

Qatar . . • 701.242 OAR

Saudi Arabien 122.168.122 SAR Schweiz . . • 96.380 SFR

Sovjetunionen 69.134 SUR

Sri Lanka 6.300.356 LKR

Tanzania . 4.888.400 TZS

Thailand . 8.252.957 THB

Tunisien . 612.814 TND

USA . . 1.553.906' USD

Vietnam . • 636.923 VDD

Västtyskland 2.725.572 DEM

69.134 SUR.

6.300.356 LKR

612.814 TND

Till styrelseledamöter och verkställande direktörer i utländska dot- terbolag har utgått löner och ersättningar, vilka tillsammans mot- svarar 1,1 Mkr.

(11)

..

-

~

-

Vid de flesta av bolagets ullandsbyggen används i stor utsträckning byggmaterial, maskiner, utrustning, konsulHjänster osv från svenska företag. l det 1979 avslu- tade Panama-projektet med kraftverken La Estrella, bilden, och Los Valles motsvarade värdet av denna svenska export ca 75 'lo av den totala entreprenadsumman.

Koncernen arbetade 1979 i ett 25-tal stater utanför Sverige. Siffrorna på kartan avser omsättningen i Mkr i resp stat. Totala utlandsomsättningen var 2.385 Mkr.

USA ~·

Panama 47

a

Peru 75 •

• Grönland 5 Norge 7•

Danmark 1408

HoUand 23111

a

Västtyskland 37 Frankrike 5 •

Tu~"

34

r'

100

Algeriet 7 • • ~ 17 • lnln 7 Saudi Arabien

1 560 •

a

Kenya 3

a

Tanzania 34

8 HongKong 42 Thailand 8

• • VIetnam 10 Sri Lanka 66

a

Malagasy 66

/

(12)

10

(13)

Koncernresultaträkning

(i miljoner kronor)

RÖrelsen

Arets totala fakturering • • , . • • • Tillkommer: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 1.1

Avgår: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 31.12 Total fakturering på under året resultatavräknade arbeten,

fabriksverksamhet m m • • • • .

Produktionskostnader för resultatavräknade arbeten, fa- briksverksamhet m m samt administrationskostnader. Rörelseresultat före avskrivningar (not 1) . • • . Avskrivningar

överparivärden

Aktier och andelar . • Goodwill

Nyttjanderätter • Skepp

Maskiner och inventarier Omsättningsfastigheter Anläggningsfastigheter

Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella Intäkter och kostnader Utdelning på aktier och andelar Ränteintäkter .

Räntekostnader . • •

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av aktier

Vinst vid försäljning av anläggningsfastigheter Extra avskrivning av anläggningsfastigheter . Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner

Reserv för material- och varulager Reserv för oavslutade arbeten

Nedskrivning av omsättningsfastigheter Nedskrivning av överparivärden Avsättning till investeringsfond

Avskrivning av maskiner och inventarier med fondmedel Avskrivning av anläggningsfastigheter med fondmedel lanspråktagande av investeringsfond

lanspråktagande av särskild investeringsfond lanspråktagande av arbetsmiljöfond

Resultat före skatt . • Minoritetsintressens andel l resultat • Skatt.

Arets vinst •

1979 8.678.1 7.446,7

9.326,3 -1.879,6

13,5 0,9 8,3 0,6 15,5 131,3 52,6 9,9

6,1 352,9 -224,9

3,1 0,7

8,9 84,3 2,1 0,4 19,3 4,7 11,2

+

16,0

+

0,2

+

0.3

6.798,5 6.268,1 530,4

232,6 297,8

134,1 431,9

3,8 435,7

-114,4 321,3

0,3 183,2 137,8

7.048,8 7.446,7

9,3 1,0 6,3 0,5 18,7 113,2 42,7 12,8

5,7 276,7 -196,7

0,8 0,6 12,4

4,7 45,7 5,1 0,9 15,7 5,3 8,0

+

13,2

+

1,3

1978 7.622,5 -397,9 7.224,6 6.748,8 475,8

204,5 271,3

85,7 357,0

- 11,0 346,0

- 70,9 275,1

2,1 150,2 122,8

(14)

Koncernbalansräkning

(i miljoner kronor)

Tillgångar

Omsättningstillgångar Kassa och bank .

Aktier och andelar (not 2) Obligationer . . . Växelfordringar . • • •

Kundfordringar . . . • Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Andra fordringar (not 3) .

Material-och varulager . . . • . • • • Omsättningsfastigheter m m

Omsättningsfastigheter (not 6 b) . . • . . • Omsättningsfastigheter under uppförande . • . . . . Bostadslånapost i anslutning till lagen med vissa bestäm-

melser om bokföring av bostadslån m

m

{not 4) .

Spärrkonton hos Riksbanken För investeringsfond . . . För särskild investeringsfond För arbetsmiljöfond

Anläggningstillgångar Aktier och andelar (not 5) . Reversfordringar

Goodwill . . . . Nyttjanderätter . . • . . Skepp (not 6) . . . . Maskiner och inventarier (not 6) .

Lämnade förskott på anläggningstillgångar Byggnader (not 6) . . . . • • . · Byggnader under uppförande . . . Mark och övrig fast egendom (not 6)

överparivärde (not 7) .

ställda panter

Fastig hetsinteckningar Företagsinteckningar . Aktier . . . .

Banktillgodohavanden (not 8) . . Fordringar (omsättningstillgångar) Fordringar (anläggningstillgångar) Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser Garantiförbindelser

12

1979

1.708,4 30,1 31,1 3,7 840,3 25,6 2.481,7 146,5 5.267,4

2.234,7 121,8

18,8 2.375,3 29,1 0,4 0,1 29,6

94,7 205,9 21,9 10,8 24,8 320,3 8,3 129,1 1,0 41,1 857,9

96,9 8.627,1

2.609,1 22,9 0,1 118,0 144,1 17,6

265,6 67,8

1978

1.359,0 9,0 48,8 2,0 699,0 28,0 1.892,1 134,7 4.172,6 1.907,4 127,7

18,8 2.053,9 28,0 0,5 0,5 29,0 97,5 305,3 30,1 11,4 37,9 239,4 5,1. 138,7

1,8 41,5 908,7 98,7 7.262,9 2.093,9 23,8 0,1 102)1 142,4 24,7

434,6 38,0

(15)

Skulder och eget kapital

Kortfrisliga skulder

Leverantörskulder . • . . . • • • • . • skatteskuld . . . • . . . • Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Andra skulder • . . . . • . . .

Oavslutade arbeten

Fakturering från arbetenas början

Nedlagda kostnader från arbetenas början

Lån l omsättningsfastigheter

Byggnadskreditiv , • • . • . • • . • . Inteckningslån . . . . Andra skulder . . . . Bostadslånapost i anslutning till lagen med vissa bestäm-

melser om bokföring av bostadslån m m • . • . • • Långfristiga skulder

Byggnadskreditiv Inteckningslån Andra skulder

Avsatt till pensioner (not 9) . Obeskattade reserver

Reserv för material- och varulager Reserv för oavslutade arbeten . . Nedskrivning av omsättningsfastigheter Investeringsfond (not 10). . . . Särskild investeringsfond (not 10) Arbetsmiljöfond (not 10) . . · . .

Minoritetsintressen . Eget kapital (not 11) Bundet eget kapital

Aktiekapital . . . . . Bundna reserver • • . . . Inbetald ej registrerad nyemission Fritt eget kapital

Fria reserver . . Arets vinst . . .

1979 655,6 140,9 550,5 892,5 2.239,5 9.326,3 -7.511,3 1.815,0 295,2 1.553,2 7,1 18,8 1.874,3 84,9 145,1 335,7 361,2 926,9 92,8 944,1

61,4 81,7 0,4 0,3 1.180,7 19,2

201,9 98,6 2,9

130,3 137,8 571,5 8.627,1

1978 510,0 106,7 521,4 666,8 1.804,9 7.446,7 -5.970,0 1.476,7 202,9 1.379,0 6,6 18,8 1.607,3 62,3 171,8 269,8 309,4 813,3 83,7 860,8 58,8 78,4 0,5 0,6 1.082,8 19,3

134,6 68,4

132,8 122,8 458,6 7.262,9

(16)

Sammandragsbalans utvisande summan

av koncernens andel i tillgångar och skulder, vilka ingår i konsortier (t ex i form av handels- och kommanditbolag),

vari bolaget äger del med 50 'Yo eller mindre

(i miljoner kronor)

Tillgångar

Omsättningstillgångar Kassa och bank .

..

Kundfordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Andra fordringar .

.

Material- och varulager Omsättningsfastigheter Anläggningstillgångar Aktier och andelar . Fordringar .

Maskiner och inventarier . Byggnader

Mark .

. .

ställda panter

Fastighetsinteckningar Fordringar (omsättnings-

tillgångar) . . . Garantiförbindelser

1979 1978

94,3 73,3

415,3 267,0

4,4 18,1

878,8 962,3

76,0 38,2

98,3 175,5

0,1 0,1

4,5 5,3

47,6 55,5

0,2 0,3

0,2 0,2

1.619,7 1.595,8

- -

100,9 186,8

0,1

0,2 0,1

·Belopp avseende arbetskonsortier ingår även l moderbolagets respektive koncernens balansräkning.

Kursutveckling per aktie

efter justering för fondemissioner. Logaritmisk skala.

Kr 500

Skulder

1979

Kortfristiga skulder

Leverantörskulder 73,0

Upplupna kostnader och

förutbetalda intäkter 284,0

Andra skulder 643,9

Oavslutade arbeten*

Fakturering från

arbetenas början 3.708,0 Nedlagda kostna-

der från arbetenas

början -3.196,4 511,6

Lån l omsättningsfastigheter Checkräkningskredit

Byggnadskreditiv 20,3

Inteckningslån

.

52,9

Andra skulder 19,3

Långfristiga skulder

Checkräkningskredit 0,1

Andra skulder 1,0

Obeskattade reserver Reserv för material- och

varulager 0,2

Reserv för oavslutade

arbeten

. . .

3,0

Eget kapital

Andelskapital . 3,5

Nettobehållning 6,9

- -1.619,7

Aktieägare (per den 25 mars 1980)

2.168,6

-1.911,8

1978

109,4 386,0 669,5

256,8

5,3 21,4 115,5 14,1

0,2 5,8

0,2

4,8 6,8 1.595,8

o

400 Procent av

aktiekapitalet

300

200

100

75 76 77 78 79

14

Protorp . Opus . . Trygg-Hansa Skandia . . Allan Skarne

Ellenbo'gskonsortiet . ,

Beijerinvest . . . . • , Svenska Handelsbankens Pensionsstiftelse SPP . . . • • • . • . . stiftelsen Tjänstemännens Trygghetsfond . • Svenska Arbetsgivareföreningen . . . Skandinaviska Bankens Pensionsstiftelse Einar Järnland . . . •

övriga aktieägare

(ingen med större innehav än 0,8 %)

13,1 9,4 4,9 4,2 4,2 3,2 2,2 1,8 1,4 1,1 1,1 1,1 1,0 51,3

(17)

Bolaget är sponsor l ett Internationellt konsortium som utför ett omfattande flodregleringsprojekt med bl a två jordfyllnadsdammar vid Sidi Saad 1 Tunisien.

'

(18)

Förklaringar till vissa redovisningsbegrepp

Omsättning

Som mått på omsättningen anges årets totala fakturering. l om- sättningen inräknas även andel i faktureringen avseende bygg- nadsverksamhet som skett tillsammans med andra entreprenad- företag i konsortieform. För den del av produktionen som utgörs av varor (färdig betong, betongvaror, asfaltmassa m m) ansluter faktureringen ti[[ gängse praxis i andra branscher. För den domi- nerande delen, nämligen entreprenadverksamheten, gäller att om- sättningen utgörs av den fakturering, som verkställts under året med stöd av överenskomna faktureringsplaner. Dessa kan vara bundna antingen till utförandeetapper eller tm tidsplaner. Härige- nom erhålles ett bättre besked om det aktuella årets produktions- volym än om enbart volymen av under året resultatavräknade ar- beten skulle anges. l omsättningen inräknas inte kontor, fabriker etc som byggts för den egna rörelsen.

VInst

Den framräknade vinsten hänför sig till under året avslutade ""

resultatavräknade arbeten. Riksskatteverket har utfärdat anvis- ningar, av vilka framgår att den skattemässiga resultatavräkningen på entreprenadarbeten bör ske vid den slutliga ekonomiska upp- görelsen, dock i regel senast ett år efter slutbesiktningen.

Reserveringar

För byggnadsföretagens värdesättning vid inkomsttaxering av la- ger, avsättning för garantirisker och reserv för oavslutade arbe- ten gäller Riksskatteverkets anvisningar av den 18 juni 1975.

Nedskrivning av egna fastigheter, som utgör lagertillgång (om- sättningsfastigheter), får inte överstiga 15% av fastigheternas sammanlagda anskaffningsvärde, varvid endast direkta byggnads- kostnader behöver medräknas.

Maximalt medges avsättning för garantirisker med 1 Ofo av fak- turerade belopp för arbeten, vilkas garantitid inte utgått vid bok- slutstillfället. Arets förändring av avsättningen föres på rörelsen.

r balansräkningen ingår reserven för garantirisker bland kortfris- tiga skulder.

Reservering för förlustrisker i oavslutade arbeten får inte över- stiga ett belopp motsvarande 20 Ofo av de nedlagda direkta bygg- nadskostnaderna. Nedskrivningsrätten skall ses mot bakgrunden

av svårigheten att bedöma de risker, varmed de oavslutade arbe- tena ofta är förknippade. l de fall törlust beräknas uppstå på visst oavslutat arbete belastas enligt praxis årets rörelse för hela den förväntade förlusten. Detta sker inom ramen för den medgivna reserveringsrätten. Vid entreprenad på s k löpande räkning töre- ligger normart inte någon reserveringsrätt

Fastigheter Allmänt

l moderbolagets balansräkning redovisas samtliga fastigheter som anläggningstillgångar. l moderbolagets ägo finns endast fastig- heter för egna kontor, förråd och fabriker jämte grustag. l kon- cernbalansräkningen ingår även fastigheter under rubriken om- sättningsfastigheter m m representerande dotterbolagens innehav av uthyrningsfastigheter, fastigheter för avsalu och råmark.

Värderingsprinciper

Vägledande för det värde vartill i egen regi producerade tastig- hetsobjekt bokförs har varit de normer som hyressättande myn- digheter och statliga fånemyndigheter tillämpat för varderingen.

Ävenledes har hänsyn tagits till objektens avkastnings- och mark- nadsvärden. Då fastigheterna behålles inom koncernen görs re- servering för eventuella internvinster, varför koncernens rörelse- resultat inte påverkas av sådana överskott. På det sålunda fast- ställda värdet har årlig avskrivning verkställts efter de riktlinjer som angivits av skattemyndigheterna.

Investeringar i råmarksområden och saneringsobjekt är bok- förda till anskaffningskostnader jämte andra nedlagda kostnader i de fall särskilda avvikelser inte ansetts motiverade. De årliga räntekostnaderna har emellertid inte tillagts värdena utan belastat respektive års resultat.

Oavslutade arbeten

l balansräkningen anges nettot av fakturering och nedlagda kost- nader. Detta saldo påverkas av faktureringstakten för både utgå- ende och ankommande räkningar. Denna takt är inte alltid över- ensstämmande med upparbetningsgraden.

l värden för fakturering och nedlagda kostnader ingår även an- del i arbeten som pågår i konsortier.

Noter till koncernredovisningen

Allmänt

Koncernbalansräkningen har upprättats enligt parivärdemetoden.

Tillgångar och skulder hos utländska dotterbolag har i koncern- redovisningen upptagits till balansdagens kurs.

Värderingsprinciper

Värderingsprinciperna är oförändrade i jämförelse med föregåen- de år. Omsättningstillgångar har värderats enligt lägsta värdets princip.

Utländska fordringar har upptagits till den vid bokföringstillfället eller balansdagen lägsta kursen och skulder har upptagits till den högsta kursen.

Oavslutade arbeten har värderats till direkta kostnader samt vis- sa indirekta kostnader.

Avskrivning av överparivärden sker enligt plan.

Avskrivning på maskiner och inventarier har i allmänhet gjorts med 20°/o på de senaste fem årens anskaffningsvärde. l vissa kon- cernbolag har i stället kommunalskattelagens huvudregel använts.

Byggnader som är anläggningstillgångar avskrivs planenligt.

Not 1. Rörelseresultat före avskrivningar Fastighetsförvaltning (Mkr)

Av bruttoresultatet hänför sig 227,6 Mkr till fastighetsförvaltning.

Från denna post avgår avskrivningar och räntor. Av nedanstående uppställning framgår utfallet av nämnda verksamhet.

16

Fastighetsförvaltningen avser hyresfastigheter men ej råmark och exploateringsfastigheter. Uppställningen omfattar fastigheter med ett bokfört värde 1979-12-31 av 1.943 Mkr (1.724), belånade för 1.697 Mkr (1.530). Under året har s k underhållslån (se SFS 1978:992) upptagits för ett mindre antal fastigheter. Lånebeloppet utgör för hela koncernen 5,5 Mkr. Någon motsvarande tillgångs- post har inte bokförts, varför resultatet inte påverkats.

Hyresintäkter . . . . Avgår drifts- och förvaltningskostnader Rörelseresultat före avskrivningar . . Avskrivningar. . . .

Räntor på inteckningslån . . . . . Resultat före bokslutsdispositioner, skatt

och ränta på insatt kapital . . . . .

1979

. 368,3 . 140,7

• . 227,6 52,4 . 117,0 58,2

1978

317,9 120,8 197,1 44,2 106,8 46,1 Fördelningen av årets hyresintäkter samt motsvarande lägen- hetsytor 1979-12-31 framgår av följande uppställning:

Bostäder Affärer Kontor övrigt

Hyror Mkr

177 49 92 50 368

Ytor 1000 m' 1.050 215 312 185

(19)

1

J

l

J

Not 2. Aktler och andelar (omsättningstillgångar) Innehav per 1979-12-31

Aga . . • • Alfa Laval . ASEA Beijerinvest El don

Företagsfinans LM Ericsson B S-E-Banken . SKF A . . . SKF B . . .

Svenska Cellulosa . . Svenska Handelsbanken pref A Volvo . . . .

Handelslager av aktier och andelar hos Jacobson &

Pensbach Fondkommission AB•

Antal

5.000 2.000 5.000 39.950 43.320 70.000 24.000 9.600 10.250 13.000 17.200 25.000 15.500

värde Nom tkr 250 100 250 1.998 2.166 3.500 1.200 480 513 650 860 500 775

• Betr specifikation hänvisas till nämnda bolags årsredovisning.

Not 3. Andra fordringar (omsättningstillgångar)

Bo kf värde tkr 724 244 335 4.024 4.187 7.000 2.448 1.133 583 780 1.823 200 1.100

5.509 30.090

Under denna rubrik redovisas fordringar på de konsortier i vilka . koncernen är delägare, fordringar på kunder i fondkommissio-

närsrörelse, insättning på Riksbanken på konto för likviditetsut- jämning samt korta placeringar.

Not 4. Bostadslånepost i anslutning till lagen med vissa bestäm- melser om bokföring av bostadslån m m

Med stöd av under 1972 utfärdade lagföreskrifter beträffande vissa bestämmelser om bokföring av bostadslån m m har bolaget för de fastigheter inom koncernen för vilka paritetslån tagits, i resp ba- lansräkning som tillgångspost bokat upp tidigare kostnadsförda skuldökningar för räntor. Dessa poster har dock inte påverkat re- sultatet utan motsvaras av en lika stor post på balansräkningens skuldsida. Sedan den statliga bostadsfinansieringen ändrades vid 1975 års ingång har paritetslånasystemet ersatts av s k räntebi- drag innebärande att tidigare upptagna paritetslån kvarstår men att inga nya lån lämnas.

Not 5. Aktler och andelar (anläggningstillgångar) Innehav per 1979-12-31

Antal Innehav Nom Bok f

'lo värde värde tusental

) Moderbolagets innehav e ni t kr

specifikation på sid 22 73.866

Dotterbolagens innehav:

Byggnads AB Tryckeriet 600 50 60 60

Combiglas AB . 2.000 50 200 200

Fastighets AB Nötskrikan 500 50 500 500

Fastighets AB Sibos . 5.000 50 500 500

··:Förvaltnings AB öreköp 250 50 250 250

Makadam AB Lapillus 126 50 126 126

AB Sydsten . 60.000 40 3.000 4.000

Såbi AB 900 1 90 90

Åkerigrus ·i Sun.ds~ali AB : 1.000 33 100 230 Östgötabanken . . . . 11.921 3 1.192 1.591 A/S Entreprenörservice,

Norge 500 50 NOK 500 394

Faundatian International

Ltd, Kanada . . . . . 246 49 CAD 275 1.108 Grove Overseas Corp, USA 24 48 USD 2 137 The G rov e C o l n c, USA 300 30 USD 15 69 Partnergrund Grundstucks

Gesellschaft mbH,

Västtyskland . 50 DEM 150 362

Bostadsrättsföreningen

Borgens 37 4.911

Diverse aktier och andelar• 6.328

94.722

• Innefattar aktier under 50 tkr samt andelar 1 handels- och kommanditbolag m m.

Fullständiga uppgifter om andelar på 50 tkr och dAröver kan på begäran er-

håll as hos bolaget. ·

Not 6. Anläggningar (Mkr)

a) Anskaffningsvärden och sammanlagda avskrivningar

Anskaffning s- Sammanlagda värde för avskrivningar kvarvarande och ned-

tillgångar skrivningar

1979 1978 1979 1978

Skepp (mudderverk, pråmar). 123,4 121,8 98,6 83,9 Maskiner och inventarier . 1.175,6 1.009,8 655,3 770,4

Byggnader 288,1 284,1 159,0 145,4

b) Taxeringsvärden 1979 1978

Omsättningsfastigheter 1.843,5 1.671,4 Anläggningstillgångar

Byggnader 216,3 209,0

Mark och övrig fast egendom 65,6 72,5

Not 7. överparivArden (Mkr)

Med överparivärde avses skillnaden mellan, å ena sidan, bokförda värdet på aktier i dotterbolag samt, å andra sidan, nominella vär- det på dessa aktier. Overparivärdet är hänförligt till följande pos- ter:

1979 1978

Bundna reserver . 13 8

Obeskattade reserver

./. 50% skatt 13 20

Omsättningsfastigheter 60 59

Maskiner 1 1

Anläggningsfastif)heter 10 11

Not 8. Ställda panter

Ställda panter i form av banktillgodohavanden och fordringar av- ser säkerheter för återlån ur AP-fonden, entreprenadåtaganden och rebelånade värdepapper.

Not 9. Avsatt till pensioner (Mkr)

PRI-skuld . . . . övriga pensionsåtaganden .

Not 10. Investeringsfond m m (Mkr) Investerings-

fond

Ingående fond

.

76,4

Arets avsättning 19,3

lanspråktagande av fondmedel . -16,0 Utgående fond

. .

81,7

Nol11. Förändring av eget kapital (Mkr)

Belopp vid årets början . . . . . överfört till aktiekapital (moderbolaget) Overfört till aktiekapital (dotterbolag) Overfört till bundna reserver Utdelning

Ändrad sammansättning i koncernen Belopp vid årets slut

Arets avsällning 51,9 - 0,1 51,6

Skuld per

1979-12-31

~43,0

~ 361,2

Särskild ArbetsmilJö- Investerings- fond

fond

0,5 0,6

-0,1 - 0,3

0,4 0,3

Aktie- Bundna Fria

kapital reserver reserver 134,6 66,4 255,6

+67,3 -67,3

-

7,8

+15,3 -15,3 -35,0 +14,9 + 0,1 201,9 98,6 130,3 Under 1979 inbetald ej registrerad nyemission 2,9 Mkr (se moder- bolagets not B).

(20)

Finansieringsanalys för koncernen

(i miljoner kronor)

Tillförda medel

Från resultatavräknad verksamhet internt tillförda medel (se nedan) Minskning av fångfristiga fordringar

Ökning av långfristiga skulder Nyemission . .

Använda medel

Utdelning . . . . NettoföräfJdring av omsättningsfastigheter . . . . Investeringar i aktier och andelar . . . . Avgår förvärvat eget kapital och obeskattade reserver Investeringar i anläggningsfastigheter och maskiner

Förändring av rörelsekapitalet

Specifikation av rörelsekapitalförändring Förändring av saldo i pågående arbeten ökning av material- och varulager • Ökning av kortfristiga fordringar Ökning av kortfristiga skulder Ökning av kassa och bank Summa förändring . . . .

Beräkning av posten "Från resultatavräknad verksamhet internt tillförda medel"

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt . • •

Minoritetens andel i vinsten . . . . Avskrivningar . . . . Skatt . . . · · · · Insättning på/uttag från spärrkonto hos Riksbanken

18

1979 484,2 99,4 380,5 2,9 967,0 35,0 374,0 10,2 7,0 232,9 645,1 321,9

-338,3 11,8 733,6 -434,6 349,4 321,9

435,7

+

232,6 0,3 -183,2 0,6 484,2

1978 414,2 138,8 229,6 782,6 29,6 252,3 22,4 2,4 164,2 470,9 311,7

-449,8 7,7 728,5 -267,7 293,0 311,7

346,0

+

216,9 2,1 -150,2

+

3,6

414,2

(21)

Moderbolagets resultaträkning

(i miljoner kronor)

Rörelsen

Arets totala fakturering • . • . • • • , , Tillkommer: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 1.1 Avgår: Fakturerat men ej resultatavräknat per den 31.12 Total fakturering på under året resultatavräknade arbeten,

fabriksverksamhet m m •

Produktionskostnader för resultatavräknade arbeten, fa- briksverksamhet m m samt administrationskostnader Rörelseresultat före avskrivningar

Avskrivningar

Aktier och andelar i dotterbolag Aktier och andelar i andra bolag Nyttjanderätter

Skepp

Maskiner och inventarier Anläggningsfastigheter

Rörelseresultat efter avskrivningar Finansiella intäkter och kostnader Utdelning på aktier och andelar

i dotterbolag i andra bolag

Ränteintäkter . • Räntekostnader . •

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Extraordinära Intäkter och kostnader

Vinst vid försäljning av aktier

Vinst vid försäljning av anläggningsfastigheter . Aktieägarti liskott

Extra avskrivning av anläggningsfastigheter . Resultat före bokslutsdispositioner och skatt Bokslutsdispositioner

Reserv för material- och varulager Reserv för oavslutade arbeten

Avskrivning av anläggningsfastigheter med fondmedel lanspråktagande av investeringsfond

lanspråktagande av arbetsmiljöfond Resultat före skatt

Skatt . Arets vinst

6.834,7 -8.805,5

8,5 0,1 0,3 15,5 109,8 5,2

15,3 5,6 301,0 69,4

3,1 0,2 1,3

0,6 83,6 5,4

+

5,4

1979 7.357,7 -1.970,8 5.386,9 5.182,8 204,1

139,4 64,7

252,5 317,2

2,0 319,2

84,2 235,0 116,0 119,0

6.460,3 -6.834,7

0,6 0,3 0,3 18,6 89,5 6,6 '

17,4 5,1 243,2 59,5

0,5 1,5 12,0

2,5 49,8

+

6,3 6,3

+

0,4

1978

6.425,9 -374,4 6.051,5 5.878,8 172,7

115,9 56,8

206,2 263,0

- 13,0 250,0

- 51,9 198,1 98,0 100,1

(22)

Moderbolagets bal· ansräkning

(i miljoner kronor)

Tillgångar

Omsältningstillgångar

Kassa och bank . . . • . • . . • • . Obligationer . . . • Kundfordringar . . . • . , Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Andra fordringar (not 1) . . . • .

Material- och varulager . • . . • . . . •

Spärrkonton hos Riksbanken För investeringsfond .

Anläggningstillgångar

Aktier och andelar i dotterbolag enligt specifikation • Aktier och andelar i andra bolag enligt specifikation . Fordringar mot dotterbolag

Andra fordringar (not 2) . . . . Nyttjanderätter . . . . . Skepp (not 3) . . . . Maskiner och inventarier (not 3) .

Lämnade förskott på anläggningstillgångar Byggnader (not 3) . . . . Byggnader under uppförande . . . Mark och övrig fast egendom (not 3)

ställda panter

Fastighetsinteckningar Aktier . . . .

Banktillgodohavanden (för dotterbolag) Banktillgodohavanden (övriga) (not 4) • Fordringar (omsättningstillgångar) Fordringar (anläggningstillgångar) .

Ansvarsförbindelser

Borgensförbindelser för dotterbolag . övriga borgensförbindelser .

Garantiförbindelser . . . • • .

20

1979 1.406,4 651,9 19,1 1.795,9 72,7 3.946,0

23,2

92,5 73,9 1.016,6 166,7 9,2 24,7 263,7 6,2 63,5 1,0 17,3 1.735,3 5.704,5

85,2 0,1 1,8 115,7 0,2 17,6

385,9 235,0 35,6

1978 1.144,4 19,8 531,5 23,0 1.317,8 71,8 3.108,3

23,8

93,0 75,6 862,1 253,7 9,5 37,6 193,0 4,7 67,3 1,3 17,7 1.615,5 4.747,6

82,2 0,1 4,1 97,4

0,2 24,7

231,3 352,1 32,1

(23)

Sku l der och eget kapital

1979 1978 Kortfristiga skulder

Leverantörskulder

. . .

543,8 417,1

skatteskuld

. . .

97,5 75,0

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 421,4 404,4

Andra skulder

. . .

752,6 521,2

1.815,3 1.417,7 Oavslutade arbeten

Fakturering från arbetenas början 8.805,5 6.834,7

Nedlagda kostnader från arbetenas början -7.121,0 -5.467,1

1.684,5 1.367,6

Långfristiga skulder

Skulder till dotterbolag 105,5 133,8

Byggnadskreditiv 0,4

Inteckningslån 82,7 94,2

Andra skulder 269,8 210,9

Avsatt till pensioner {not 5) . 309,3 262,8

767,3 702,1

Obeskattade reserver

Reserv för material~ och varulager

. .

43,7 43,1

Reserv för oavslutade arbeten 904,4 809,3

Investeringsfond

.

48,4 53,8

996,5 906,2

Eget kapital (not 6) Bundet eget kapital

Aktiekapital {not 7) . - 201,9 134,6

Reservfond

. . .

40A 26,9

Inbetald ej registrerad nyemission (not 8) .

2..9

Fritt eget kapital

Balanserad vinst 76,7 92,4

Arets vinst .

.

119,0 100,1

440,9 354,0

5.704,5 4.747,6

Figure

Updating...

References

Related subjects :