Fakturering 11.321 MSEK + 11%

Full text

(1)
(2)

INNEHÅLL

Några viktiga data Vart att notera 1987 Prognos för 1988 1987 bättre än väntat Förvaltningsberättelse l O år i sammandrag Alfa-Laval aktien Affärsområden

Livsmedelsteknik Agr i

Marin & Kraft Termisk teknik Separeringsteknik

Doserings- & Analysteknik Flödesteknik

Automation

1.e-knik

Bioteknik

J:!.iimn.,

Alfa-Lavals fastigheter Koncernens resultaträkning Koncernens balansräkning Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Finansieringsanalyser

Ändrade koncernredovisnings- principer 1987

Kommentarer till boksluten Förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse Styrelse

Revisorer

Koncernledning och koncernstaber Alfa-Laval koncernen

l 1 l 2

6

10 11

12 14 16 18 20 22 24

26

28 30 31 32 34 35 36 37 38

39 40

47 47

48

49

50 51

BOLAGSSTÄMMA

PLATS OCH TID

Ordinarie bolagsstämma hålls i Stock- holmsmässan, Älvsjö, tisdagen den 10 maj 1988, kl16.00.

ANMÄLAN

Aktieägare, som önskar deltaga i bo- lagsstämman, skall anmäla sig under adress Alfa-Laval AB, Koncernstab Juri- dik, Box 12150, 102 24 Stockholm eller per telefon 08/80 99 05 eller 80 99 06 senast torsdagen den 5 maj 1988, kl16.00.

RÄTIAn DELTAGA

För att ha rätt att deltaga i stämman, måste aktieägare vara införd i den av Vardepapperscentralen VPC AB förda aktieboken senast fredagen den 29 april 1988. Den som låtit förvaltarre- gistrera sina aktier, måste tillllilligt om- registrera dem i eget namn senast sam- ma datum. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste medde-_

la sin önskan härom till sin förvaltare:

FÖRSLAG TILL VINSTUTDELNING Styrelsen och verkställande direktören föreslår bolagsstämman att utdelning:;~ för 1987 lämnas med kronor 13 per utelöpande aktie, samt att avstämnings- dag skall vara den 16 maj 1988. Utdel- ningen tar i anspråk 190,8 MSEK och beräknas betalas ut från VPC den 24 maj 1988.

(3)

Orderingång 11.998MSEK + 18%

Fakturering 11.321 MSEK + 11%

Orderstock 3.670MSEK + 23%

Resultat efter finansnetto 801 MSEK + 10%

Resultat efter extraordinärt netto 1.266MSEK +77%

Cash flow efter företagsförvärv 201 MSEK

Vinstmarginal 7,1% (7,2)

Avkastning på sysselsatt kapital 15,9% c 15,5)

Avkastning på eget kapital 15,8% (12,9)

Vinst per aktie 41:- (31:80)

Utdelningsförslag 13:- (11:-)

198

Affärsområde Agri visar högsta lönsamheten någonsin.

Företagsförvärven ökar omsättningen per år med 2,2 miljarder.

Ewos avyttras.

Positiv cash flow efter investeringar och företagsförvärv.

Rationalisering inom livsmedelsteknik, Separeringsteknik och Bioteknik reducerar antal anställda med 900.

R

Under årets två första månader låg orderingången 11 procent över föregående år.

Resultatförbättringar förväntas för de flesta affårsområdena,

speciellt för Livsmedelsteknik och Separeringsteknik, medförande ett betydande resultatlyft för koncernen.

l

(4)

1987 BÄITRE Å VÄ TAT

Koncernens resultat på 801 miljoner kronor överträffade den i oktober läm- nade prognosen. Detta sammanhänger framför allt med en hög fakturering under årets sista månader.

Vårt största affärsområde, Livsme- delsteknik, hade en något svagare or- deringång än förväntat på mejeriut- rustning, vilket påverkade resultatet.

Affärsområde Agri blev årets stora framgäng och uppvisar hög lönsamhet och räntabilitet i en dämpad marknad.

Efterfrågan i vissa länder, bland annat inom EGochi USA, visar dock en för- bättring. Bakom resultatförbättringen ligger ett konsekvent genomfört ratio- naliseringsprogram avseende tillverk- ning, kapital och antal anställda.

Affärsområde Marin & Kraft bibehål- ler hög vinst och räntabilitet och en förbättring i efterfrågan noterades.

Affärsområdena Termisk teknik och Doserings-& Analysteknik fortsätter sin lönsamma tillväxt. Integreringen av gjorda företagsförvärv fortlöper plan- enligt

Affärsområde Automation (SattCont- rol) harvänt 1986 års svaga resultat till en betydande vinst. Integreringen med Alfa-Lavals tidigare automationsenhe- ter genomförs framgångsrikt.

Affärsområde Flödesteknik, det af- färsområde inom vilket de flesta före- tagsförvärven skett (Reginox!Brasilien, Tri-Clover/USA och Gallaher-gruppen/

Storbritannien) utvecklas gynnsamt, men mycket av struktureringsarbetet återstår: Lönsamheten ligger dock re- dan nära värt avkastningsmål.

Efterfrågan på separatorer till meje- rier och fartyg var svag och medförde att beläggningen i våra separatorfabri- ker inte blev helt tillfredsställande. Ett mycket omfattande struktureringsar- bete pågår för att sänka kostnadsnivån och minska kapitalbindningen. Pro- grammet sträcker sig in i 1988 och medför stora extraordinära kostnader.

Vårt förnyade försök att finna en lämplig partner inom affärsområde

2

)

Bioteknik blev inte helt framgångs- rikt. Vi koncentrerar vår aktivitet till Schweiz, till Chemaps fermentorer, och drar samtidigt ner något på vår ambitionsnivå. Konkurrensen är hård och valutautvecklingen är ogynnsam för denna verksamhet. Resultatmässigt blev 1987 ett bakslag för affärsområ- det.

Den amerikanska marknaden har genom företagsförvärven blivit kon- cernens absolut största och närmar sig nu 2 miljarder. Vi bedömer att vi 1988 tar en högst betydande resultatförbätt- ring på denna marknad, där lönsamhrf""

ten i flera år varit mindre tillfredsstäi-'-·

lande.

De nyförvärvade företagens resultat utvecklades bättre än planerat och kon- cernens finans,iella styrka framgår av ett fortsatt positivt finansnetto och sto- ra extraordinära intäkter. All goodwill har skrivits bort och koncernens ba- lansräkning är därmed m)cl:et välkon- soliderad.

MÅl OCH STRATEGIER

Efter en god vinst och lönsamhetstill- växt under början av 1980-talet, som kulminerade 1983, blev det uppenbart att den normala tillväxten på cirka 15 procent i löpande priser inte skulle kunna bibehållas. Alltför stor del av"ft~

verksamhet var förknippad med kris- marknader eller med marknader med låg tillväxt. Vårt finansiella mål är att uppnå 15-20 procents avkastning på eget kapital efter skatt under en kon- junkturcykel. Detta mål skulle vi inte kunna nå inom en rimlig tidsperiod.

I valet mellan att antingen diversifi- era koncernen ytterligare genom stör- re företagsköp i helt nya branscher el- ler komplettera våra redan etablerade affärsområden genom förvärv, valde vi det senare. Det tekniska och marknads- mässiga kunnandet föreligger och vi har en läng tradition och stabilt faste

(5)

världsmarknaden. Vi har idag en förändrad affii.rsportfölj, där tillväxt- områden balanserar mer mogna aktivi- teter.

Det bör dock starkt framhållas, att inom dessa mogna aktiviteter finns det förutsättningar både till god lönsam- het och framtida tillväxt. Vara fram- gångar inom Agri och Marin & Kraft är __ påtagliga bevis .

...,. >Det gångna året har kännetecknats

av ett fortsatt arbete med att genomfö-

ra

en omfattande strukturering av flera affarsområden samt att integrera ny- -"1rvärvade företag. De mer påtagliga

'-<;;ffekterna av dessa strävanden kom-

mer från och med 1988.

Vi känner starkt att det strategival som gjorts är korrekt. Vi har tillfört koncernen en omsättningsökning drka 20 procent o.ch ett potentiellt vinsttillskott på 200-300 miljoner kro- nor. Vi har bibehållit, ja till och med stärkt, vår redan tidigare starka finansi- ella ställning. Detta ger trygghet i dessa tider av finansiell oro och skapar förut- sättningar för nya framtida, offensiva åt- gärder.

I linje med vårt strategival har vi under året genomfört ytterligare fyra före- .... -;J,gsförvärv. Ett av förvärven, Gallaher-

·-.)uppen, omfattade fyra separata före- tagsenheter.

Kännetecknande får alla företagen är att de har en klart världsledande position inom sin speciella produkt- nisch. Dessutom stärker företagen re- dan existerande verksamheter inom Alfa-Laval. Vi uppnår således dels målet att stärka vår redan existerande mark- nadsposition, dels får vi fram kostnads- besparingar i tUlverknings- och distri- butionsledet.

Det bör åter understrykas att det inte är frågan om en diversifiering utan tvärtom, en förstärkning av existerande

3

Harry Faulkner; verkställande direktör och koncernchef

(6)

....

nischer. Kostnaderna för förvärven uppgick 1987 sammanlagt till cirka 763 miljoner kronor.

Totalt har förvärven under 1986 och 1987 kostat cirka 1,3 miljarder kronor med en goodwill på cirka 550 miljoner kronor.

Ewos AB med dotterbolag har under hösten överlåtits på Finska Socker Ab.

Bakgrunden till affåren är att Ewos framgångsrika utveckling och framtid alltmer kommit att ligga inom områ- den utan anknytning till Alfa-Lavals öv- riga verksamhet, nämligen foder för fiskodling. Internationaliseringen av denna verksamhet kräver även mycket stora investeringar framöver, varför vi bedömt det affärsmässigt riktigt att avyttra verksamheten.

Under 1988 blir företagsförvärvsak- tiviteten starkt begränsad. Inriktning- en är i stället att strukturera och inte- grera gjorda förvärv.

Det sedan årsskiftet påbörjade projek- tet att, vid sidan av det fortlöpande ar- betet med att effektivisera lager- och kundfordringsförvaltningen, frigöra kapital ur lågavkastande tillgångar ut- vecklas positivt.

25 procent av vårt innehav av aktier i det amerikanska bioteknikföretaget Genentech har avyttrats. Vidare har bland annat tre fastigheter i Sverige, där koncernen inte bedrivit en egen aktivitet, sålts.

Tillsammans med från rörelsen i öv- rigt genererade medel, har härmed våra företagsförvärv de senaste åren på cirka 1,3 miljarder kronor nästan helt kunnat självfinansieras.

Genom leasingaffären av vårt indust- rikantar i Alvik, Stockholm, och försälj- ningen av Ewos AB har vår likviditet i början av 1988 förstärkts med cirka 600 miljoner kronor.

Med en beräknad likviditet på cirka 4 miljarder kronor vid kommande års-

skifte, är vi således väl rustade för nya offensiva steg.

l den föränderliga värld vi lever i, får anpassningiförändring aldrig avstanna i ett företag. Dock räknar vi med att i stort avsluta den städning och struktu- rering som skett de gångna åren i Alfa- Laval och som blev mycket mer längt- gående än vad vi förutsåg 1984/85.

Inom livsmedelsteknik, Separerings- teknik och Bioteknik får detta arbete ordentlig resultateffekt 1988.

I själva verket kommer det totala an- talet anställda i koncernen från 1982 tilll988 att ha minskat med över 30 procent. De nyförvärvade företagen har dock tillfört cirka 3.400 anställda.

Det är således en mycket stor föränd- ring som Alfa-Laval koncernen genom- gått de senaste åren.

Dessutom noterar vi en ljusning på efterfrågesidan inom våra höglönsam- ma affärsområden Agri och Marin &

Kraft. Den relativt svaga marknaden i fjol på mejerisiclan bedömer vi som temporär. Termisk teknik, Doserings-

& Analysteknik, Flödesteknik och Au- tomation fortsätter sin lönsamma till- växt. Våra företagsförvärv utvecklas gynnsamt och lämnar växande resultat- bidrag. Vår mycket starka finansiella ställning ger utrymme för nya förvärv framöver.

1988 blir ett sanningens år. Visserligen är vi redan på rätt väg, men nu ska vi även bevisa att vi uppnär våra resultat- och lönsamhetsmäL Jag bedömer att den rådande oron världens finansi- ella marknader är ett av de största ho- ten. Försvagningen på världens börser och instabiliteten på valutaområdet gör det oerhört svårt att bedöma efter- frägeutvecklingen.

4

Inom EG har man sedan länge enats om nya kvoteringar för mjölkproduk~

tionen. I februari träffades en överens- kommelse om jordbrukspolitiken i stort, vilken bör leda till ett stabilare investeringsklimat ,

Trots denna svårbedömbara påver- kan av yttre faktorer, räknar vi med re- sultatförbättringar för de flesta affärs- områdena, i synnerhet för livsmedels- teknik. Därmed får koncernen ett bet("' dande resultatlyft och en förbättrad lönsamhet.

Harry Faulkner

(7)

5

(8)

. ,..

ORVA T . GSBE

Alfa-Laval är leverantör till många olika industrier samt till världens mjölkbön- der. Företaget säljer i de flesta av värl- dens länder, men tyngdpunkten är i Västeuropa, USA och Fjärran Östern.

Det stora antalet kundkategorier samt den stora geografiska spridningen gör an Alfa-Laval är mindre konjunktur- känsligt än många andra företag.

Mjölkkvoteringen har i Sverige len till balans i tillgång och efterfrågan, och detsamma kan förväntas bli fallet inom EG efter några år. Marknaden för mjölkningsutrustning var fortsan svag men stabiliserades under året, och en förbättring noterades inom vissa EG- länder och i USA. En återhämtning vän- tas i flera länder under 1988.

Efterfrågan på mejeriutrustning sjönk under året, medan andra områ- den inom livsmedelsindustrin visade en gynnsam utveckling. Hit hör pro- dukter för beredning, tillagning, lag- ring och transport av färdiglagad mat.

Aktiviteten inom varvsindustrin låg kvar på fjolårets nivå med oförändrat antal nya fartygskontrakt, men kapaci- teten inom rederinäringen var högt ut- nyttjad, och investeringsviljan ökar.

Inom läkemedelsindustri, kemisk in- dustri och cellulosaindustri var tillväx- tengod.

U

l

1987 1986

Föränd- ring Orderingång 11.998 10.171

Fakturering 11.321 l 0.156 Orderstock 3.670 2.993

+ 18%

+11%

+23%

Försäljningen ökade grund av de fö·

retagsförvärv som gjorts under 1986 och 1987. Orderingången exklusive fö- retagsförvärv steg med 5 procent. För- värven tillförde koncernen en fakture·

ring på 1.640 MSEK under 1987 och 249 MSEK 1986. Orderstocken består nästan uteslutande av order som skall utlevereras under 1988.

Affärsområdenas fakturering fram- går av nedanstående tabell.

1987 1986 livsmedelsteknik 2.944 3.021

Agri 2.287 2.177

Marin & Kraft 1.017 1.119

Bioteknik 217 248

Djurhälsa & Växtskydd 495 533 Termisk teknik 1.003 824 Separeringsteknik 540 512 Doserings-& Analysteknik 677 447

Flödesteknik 734 198

Automation 566 249

Övriga företag 841 828

Totalt 11.321 10.156

Fakturering per marknad,%

Norden exkl Sverige 12%

Nord· och Latinamerika 22%

6

Huvudkonkurrenten inom affärsområ- dena Separeringsteknik och Agri är det privatägda företaget Westfalia i Oetde, Våsttyskland. Huvudkonkurrenten inom affärsområde Livsmedelsteknik är APV, en börsnoterat brittiskt företag.

APV förvärvade under året det danska företaget Pasilac DTD och ökade där- igenom sin beroende av den mjölkba-.

serade marknaden. APV har också vi förvärv av Baker Perkins i Storbritan-

nien diversifierat sig inom bageri-och

~keriindustrierna, områden utanför Alfa-Lavals produktområden.

_ En företag i den japanska Mitsubisht- koncernen konkurrerar i Fjärran ös-

tern med affårsområde Marin & Kraft, framför allt inom segmentet marinse- paratorer. På agrisidan finns förutom Westfalla en stort antal smärre lokala konkurrenter. Detta förhållande gäller också för affårsomrädena Flödesteknik och Termisk teknik.

Alfa-Laval koncernen är domineran·

de på världsmarknaden inom sina pro- duktområden och har det gångna året behållit och i vissa fall ökat sina mark·

nadsandelar.

Under 1986 och 1987 har en flertal fö- retagsförvärv genomförts. Dessa för-

12

ro

8

6

4

Fakturering, MSEK och vinstmarginal, PROCENT

Fakturering

c:::::::::::r Vinstmorginar

8

6

2

(9)

värv tillför koncernen en sammanlagd årlig försäljning på 2,2 miljarder kro- nor. Som framgår av vidstående tabell, berör förvärven sex av koncernens af- färsområden.

Samtliga förvärv ligger inom indust- ridelen av koncernen och ger affärs- områdena en dominerande ställning inom repektive segment på världs-

)arknaden.

Huvuddelen av utvecklingen utföres

=-pm respektive a.tfårsområde. Alfa-I.a-

""Val är tekniskt ledande inom i stort sett alla områden där företaget arbetar.

Inom affårsområde Uvsmedelstek- nik utvecklas nya processer för aseptis- ka applikationer. Agri lanserade under 1987 nya elektroniska processtyrnings- system för ladugården, inklusive elekt- roniska pulsatorer, avtagare och mjölk- mätare. Affärsområde Separeringstek- nik genomför successivt ett genera- tionsskifte i stora delar av produkt- grupP.erna centrifugalseparatorer och dekantrar. I början av 1988 introduce- rade Termisk teknik en ny typ plattvär- ..rneväxlare, som utgör ett tekniskt och

= rismässigt starkt alternativ till den tra- ditionella tubvärmeväxlaren, varige- nom försäljningspotentialen ökas kraf- tigt. Affärsområde Automation lansera-

~ ett nytt processtyrningssystem.

Alfa-laval har även vissa projekt som drivs i bolagsform och finansieras cen- u·alt, bland annat ett joint-venture, Al- fastar, med Swedish Match. Projektet innebär utveckling av ett nytt system för förpackning och lullbarhetsbe- handling av fasta livsmedel De första livsmedelsprodukterna som utnyttjar dessa system kommer att testlanseras under våren 1988.

Kostfladerna för forskning och ut- veckling ökade med 15 procent under året från 424 MSEK 1986 till487 MSEK 1987

Årlig försälj-

Företag ning (MSEK) Affärsområde

Sverige Euroheat SottControl Brasilien

Reginox Danmark

Atlas Deselination Storbritannien

Sounders Valve SSP Pumps MPL Pumps USA

Formax MG l Technicon Tri-Ciover Totalt

KO

s

ES

Resultat efter finansnetto Extraordinärt netto

Resultat efter extraordinärt netto Engångsnedskrivning av goodwill Resultat före bokslutsdispo- sitioner och skott

Till skillnad mot föregående är har ut- landsföretagen omräknats enligt den så kallade dagskursmetoden. Om den- na metod hade använts för 1986, skulle resultatet efter finansnetto ha uppgått till 690 MSEK i stället för 731 MSEK.

Företagsförvärven gav koncernen ett sammanlagt resultatbidrag på 67 MSEK efter·finansieringskostnader.

7

250 Termisk teknik

500 Automation

50 Flödesteknik

70 Marin & Kraft

300 Flödesteknik

50 Flodestekn i k

40 Doserings-& Analysteknik

200 Livsmedelsteknik

50 Flödesteknik

340 Doserings-& Analysteknik

350 Flödesteknik

2.200

1987 1986 Förändring

801 731 + 10%

465 - 16

1.266 715 +77%

-566 -165

700 550 +27%

I de extraordinära intäkterna ingår realisationsvinster vid försäljning av fastigheten i Alvik i Stockholm till Fas- tighetsRenting AB samt försäljning av fastigheter i vilka koncernen icke be- drev egen verksamhet. Dessutom in- går realisationsvinst vid försäljning av affärsområde Djurhälsa & Växtskydd.

De extraordinära kostnaderna ut- gjordes av kostnader för aweckling av icke lönsamma verksamheter. Inom af- farsområde Separeringsteknik starta- des under året ett projekt som syftar till

(10)

en total omstrukturering av affärsom- rådets produktion och konstruktions- verksamhet, innebärande avveclding av vissa separatortyper samt en ge- nomgripande omlokalisering av pro- duktionen mellan koncernens separa- torfabriker. För detta projekt har l 00 MSEK redovisats som en extraordinär kostnad. Därav utgör 60 MSEK en re- servering för framtida kostnader.

Genom en engångsnedskrivning av goodwill på 566 MSEK (165) har all goodwill skrivits bort från koncernens balansräkning.

1987 1986

Vinstmarginal 7,1% 7,2%

Avkastning på syssel-

satt kapital*) 15,9% 15,5%

Avkastning p6

eget kapital*) 15,8% 12,9%

Vinst per aktie*) 41:00 31:80

•J För definition av dessa begrepp se sid 10

Agri förbättrade lönsamheten genom fortsatta kosmadsbesparingar och ka- pitalrationalisering. Rörelseresultatet efter planenliga avskrivningar förbätt- rades från 163 MSEK til1203 MSEK, och avkastningen på sysselsatt kapital steg från 20 procent till 26 procent.

Räntabilitet, PROCENT

l'i'83 ~~~4 IYII~ IVIIO t9117 Avkastning på sysselsalt kapital före •katt

Avkastning på eget kapital efter lull skolt

c=::::::! Inflation i Sverige

Industriverksamhetens sammanlag- da rörelseresultat förbättrades från 507 MSEK till 530 MSEK, medan avkast- n ingen på sysselsan kapital sjönk från 17 procent till15 procent. Industri be-

s~r av åtta av varandra beroende affärs- områden. Beroendeförhållandet be- står framför allt i internleveranser mel-

lan affärsområdena. På grund därav och med hänsyn till konkurrenssitua- tionen anges icke enskilda affärsområ- dens resultat. Industriverksamheten utgjorde 70 procent av koncernens fak- turering.

Avkastning på.

sysselsatt kapital, %

Industri 1987 1986

livsmedels-

teknik 2 11

Marin & Kraft >20 >20

Bioteknik neg 13

Termisk teknik >20 >20 Separering s-

teknik 8 10

Doserings-&

Analysteknik >20 >20

Flödesteknik 20 11

Automation 20 6

Totalt 15 17

Lönsamheten för affärsområdena Ter- misk teknik, Flödesteknik, Marin &

Kraft och Automation har ytterligare

Soliditet, PROCENT

1983 1984 1985 1986 1987 Solid itet efter kvittning av likvida medel mot finansiella skulder c:::::::J Soliditet

8

förbättrats under året. De inom affärs- område Livsmedelsteknik genomför- da rationaliseringarna har inte helt kunnat kompensera omstrukturerings- kosmader och nedgången i fakture- ring. Affärsområde Bioteknik omstruk- turerades· under året, och företagets joint-venture med Pharmacia löstes upp, vilket ledde till engångskostna- der. Ett projekt för omstrukturering

ar.

affärsområde Separeringsteknik start:\.. , des under året och kommer an avslutas under 1988.

Investeringar i byggnader, maskiner och inventarier uppgick till 424 MSEK ( 406). Investeringarna utgjordes hu- vudsakligen av verktygsmaskiner, labo- ratorieutrustning och datorer för pro- duktionsstyrning, forskning och ut- veckling.

Investeringar acn avskrivningar, MSEK

Investeringar .:

c:::::::::l Avskrivningar

(11)

l

Som framgår av finansieringsanalysen, genererade rörelsen ett överskott på 964 MSEK före företagsförvärv. Detta överskott uppstod genom ett starkt po- sitivt kassaflöde från vinst efter betald skatt, kapitalrationalisering samt för- säljning av lågavkastande tillgångar.

Likviden för Alviksfastigheten ( 430

-·~SEK) erhölls i januari 1988 och på-

-.b-kade alltså ej kassaflödet 1987. Net- to har 763 MSEK investerats i företags- förvärv.

1987 1986

Likviditetsöverskott 964 286 Företagsförvärv - 763 -487 l rörelsen

genererade medel +201 -201

Under året ökade likvida medel med 201 MSEK fdn överskottet i kassaflödet och med 574 MSEK från extern upplå- ning. Vid årets slut uppgick likvida me- del till2.939 MSEK, vilka med 65 MSEK överskred totala externa lån.

1987 1986

Jjkvida medel 2.939 2.164 tlern finansiering 2.874 2.300 Nettolikviditet/

finansiering 65 -136

bncernens finansiella netto uppgick

-till 58 MSEK (61) enligt nedanstående specifikation:

Räntenetto Kursdifferenser Övriga finansiella intäkter

1987 1986 - 9

-26 93

29 4 28

Försämringen av räntenettot sam- manhänger med företagsförvärv samt att affarsområde Finans gav ett något lägre överskott än föregående år. De negativa kursdifferenserna har till helt övervägande delen uppstått i det brasi- lianska dotterbolaget. ÖVriga fmansiel- la intäkter och kostnader utgörs av re- alisationsvinster vid försäljning av pla- ceringsaktier

soliditeten minskade från 31,4 pro- cent til130,7 procent. Anledningen till minskningen är att den externa finan- sieringen ökat. Eftersom de likvida medlen också ökat, ger det traditionel- la sättet att mäta soliditeten en något missvisande bild av koncernens finan- siella ställning. Kvittas likvida medel mot finansiella skulder, blir soliditeten 39,4 procent (38,6).

Varulager, MSEK

l 500- 15

l 000- lO

500- 5

o~~~--. . --c~~~~~ o 1983 19114 1Yö5 1986 1987

Vorulager c:::::::J Procent av fakturering

9

1987 1986

Medelantal

anställda i Sverige 5.539 5.627 Medelantal

anställda i utlandet 10.512 9.833 Totalt antal

anställda 16.051 15.460

Antalet anställda ökade med 591. Fö- retagsförvärven tillförde koncernen 1.817 personer varemot stod minsk- ningar om 325 genom försäljningen av affårsområde Djurhälsa & Våxtskydd och 901 till följd av rationaliseringar, framför allt inom affårsområdena Livs- medelsteknik, Separeringsteknik och Bioteknik.

Under årets två första månader låg or- deringången 11 procent över föregå- endeår.

Resultatförbättringar förväntas för de flesta affårsområdena, spedellt för Livsmedelsteknik och Separeringstek- nik, medförande ett betydande resul- tatlyft för koncernen.

Kundfordringar, MSEK

1983 1964 19B~ l\lö6 1987 Kundfordringar

c::::::::J Procent av fakturering

%

(12)

O ÅR l SA D

Medelvärde Belopp i MSEK 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 lO år 5 år Fakturerad försäljning 11.321 10.156 10.046 8.848 9.250 8.240 7.273 6.502 5.486 4.986

-tillväxt/år i % 11,5 l, l 13,5 -4,3 12,3 13,3 11,9 18,5 10,0 18,5 10,4 6,5

Resultat efter

finansiellt netto 801 731 651 416 803 662 516 479 391 322

-vinstmarginal i %11 7,1 7,2 6,5 4,7 8,6 8,0 7,1 7,4 7, l 6,5 7,0 6,8 Resultat efter full skatt21 605 467 441 211 522 380 239 281 221 145

Sysselsatt kapital3l 7.814 6.856 6.289 5.885 5.528 4.886 4.236 3.726 3.516 3.273 - kapitalomsättnings-

hastighet4l 1,5 1,5 1,7 l ,6 l ,8 1,8 1,8 l ,8 1,6 1,6 l ,7 l ,6

Justerat eget kapital5l 3.990 3.653 3.600 3.309 3.354 2.517 2.269 2.191 1.980 1.804

-tillväxt/år i % 9,2 1,5 8.8 -1,3 33,3 10,9 3,6 10,7 9,8 11,3 9,4 9,11

(

Avkastning på -eget kapital efter

full skatt i %61 15,8 12,9 12,8 6,3 17,8 15,9 10,7 13,5 11,7 8,5 12,2 12,5

-sysselsatt kapital före

skatt i %71 15,9 15,5 15,3 14,0 22,6 21,2 18,8 18,2 1~,1 15,8 16,3 15,7

Soliditet i %Bl 30,7 31,4 33,9 32,0 34,8 26,1 28,1 32,8 31,6 30,5 31,2 32,6

Räntetäckningsg rad91 3,5 3,7 3,2 2,3 3,5 3,2 3,3 3,7 3,7 3,8 3,4 3,2

Antal anställda 16.051 15.460 15.394 16.030 15.984 17.943 18.525 18.074 17.896 17.763 - varav i Sverige 5.539

l) Med vinstmarginal avses resultat ef- ter finansiellt netto dividerat med fakturerad försäljning.

2) Resultat efter full skatt utgörs av koncernens resultat efter finansiellt netto efter avdrag för full skatt. Vid beräkning av vinst per aktie har hänsyn tagits till ränta på konverte- ringslån.

3) Sysselsatt kapital utgörs av koncer- nens tillgångar minskade med rö- relseskulder och 50 procent av obeskattade reserver.

4) Med kapitalomsättningshastighet avses fakturerad försäljning divide- rad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras i not 3 ovan.

5.627 5.239 5.610 5.632 7.019 7.409 7.363 7.081 6.875

5) justerat eget kapital består av eget kapital enligt balansräkningen ökat med 50 procent av obeskattade re- server:

6) Avkastning på eget kapital efter full skatt utgörs av koncernens resultat efter full skatt dividerat med ge- nomsnittligt justerat eget kapital.

Justerat eget kapital definieras i not 5 ovan.

7) Avkastning på genomsnittligt sys- selsatt kapital före skatt utgörs av koncernens resultat före extraordi- nära intäkter och kostnader, engångsnedskrivning av goodwill, bokslutsdispositioner och skatter ökat med räntekostnader (inklusiVe ränta på pensionsskuld) och kurs-

lO

differenser dividerat med koncer- nens genomsnittligt sysselsatta ka- pital. Sysselsatt kapital definieras i

not 3 ovan. , .--..

8) soliditeten har beräknats som jus terat eget kapital i procent av ba- lansomslutningen. justerat eget ka- pital definieras i not 5 ovan.

9) Med räntetäckningsgrad avses re- sultat efter avskrivningar med till- lägg för utdelningar, ränteintäkter och övriga finansiella intäkter i re- lation till räntekostnaderna.

(13)

31 december 1987

Aktiekapital 734,3 MSEK

Nominellt värde 50SEK

Antal aktier 14.685.416

varav

A (l röst) bundna 7.046.000

fria 45.796

B (1/1.000 röst) fria 7.593.620

31 december 1987 röstetal i%

..L.undbergföretagen 25,36

pvidentia 13,52

Investor 13,44

S-E-Bonkens aktiesparfond 5,03

SPP 3,42

This be 3,04

Munksjö 1,85

Skandinaviska Bankens

pensionsstiftelse l ,41

Handelsbankens skattefond 0,89 Skandia Internationol

lnsuronce 0,81

1a-laval B fr J

1 ()()() 800 F 1·3 800

500

500

4(()

150

160

100

110 80

.2Q._ _ _ 60

1982 1983 1984 1985

%av totala storleksklass Antal aktieägare ca antalet aktier

1- 500 21.510 14

501- 5.000 1.350 10

5.001-20.000 80 5

20.001- 60 71

Totalt 23.000 100

o

NO (definitioner se sid l O)

Medel- 1987 1986 1985 1984 1983 värde Alfa-Loval B-aktiens börskurs

31 december, kronor 251 271 260 193 266

Beräknat resultat per aktie

efter full skott, kronor l l 41,0 31,8 30,0 14,3 35,0

P/E-tal21 6 9 9 13 8 9

Utdelning i kronor per aktieliJI 13,0 11,0 10,0 9,0 8,9

direktavkastning, %4J 5,2 4,1 3,8 4,7 3,3 4,2

i procent av beräknot resultat 31,7 34,6 33,3 62,9 25,4 33,8 tillväxt per år, % 18,2 10,0 11, l l, l 20,3 12,0 Justerat eget kapital/oktie 268 245 241 225 225

Substansvärde/ aktie51 336 350 307 282 282

Börskurs/substansvärde per

aktie,% 74,7 77,4 84,7 68,4 94,3 79,7

11 Antalet aktier för resp år har justerats med hänsyn till land-och nyemissioner somt utelöpande kanvertibler.

21 Alla-laval aktiens justerade börskurs dividerad med beräknat resultat per aktie.

31 För 1987 föreslagen utdelning.

41 Justerad utdelning per aktie dividerad med börskursen 31.12.

51 Justerat eget kapital inkl "dolda reserver''

- generalindex

~ ~

Beräknat resultat och utdelning per aktie, sEK

Beroknot resultat

ö w r=::::J Utdelning

1986 1987

11

(14)

uvs EDELSTEK

Bo Wirsen, chef for affärsområde Livsmedelsteknik.

K

MSEK 1987 1986 %

Orderingång 3.141 3.086 102 Fakturering 2.944 3.021 97 Orderstock 1.660 1.463 113 Antal anställda 2.995 3.802 79 Räntabilitet, % 2 11

Andel av koncernens fakturering

Livsmedelsteknik 26%

Affärsområde Uvsmedelsteknik har specialiserat sig på utrustning och pro- cesser till livsmedelsindustrin. Affärs- området utvecklar, tillverkar och mark- nadsför utrustning samt projekterar och installerar processlinjer och an- läggningar. Den egna tillverkningen är koncentrerad till utrustning för spe- cialprodukter, till exempel ost och glass, samt anläggningar för värmebe- handling av livsmedel, aseptik.

Största delen av förädlingsvärdet lig- ger i ingenjörstjänster för konstruktion och byggande av anläggningar. Stor del av affärsområdets inköp sker från and- ra enheter i Alfa-Laval koncernen, främst Termisk teknik, Separeringstek- nik, Flödesteknik och Automation.

Affärsområdets styrka ligger dels i kunskapen om råvaran och dess föräd- ling till den slutliga konsumentpro- dukten, dels i hur processer och an- läggningar skall dimensioneras och automatiseras för att motsvara bestäl- larnas krav på effektiv produktion till konkurrenskraftiga kostnader. Cirka 60 procent av faktureringen avser hela an- läggningar. Återstoden är service, en- skilda maskiner, eftermarknadspro- dukter och teknisk assistans.

12

)

Den fakrurerade försäljningen för 1987 uppgick till2.944 MSEK, vilket är en minskning med 3 procent jämfört med fjolåret. Orderingången ökade med 2 procent och orderstocken med 13 pro- cent, vilket skapar goda förutsättningar för en ökad faktureringsvolym under 1988. Bakom den mindre gynnsamma volymutvecklingen 1987 ligger en

minskning av orderingången till mejc rimdustrin samt förskjutning av ett par stora projekt, som nu faktureras 1988

respektive 1989.

En av de viktigaste faktorerna som på- verkar affärsområdets tillväxt är pro- duktion och konsumtion av mjölk och förädlade mjölkprodukter.

Här finns fortfurande ett överskotts- problem, som i första hand gäller pro- duktion av mjölk och smör.

EGs och USAs kvoteringssystem på mjölk biter emellertid allt hårdare och en balans mellan produktion och kon- sumtion närmar sig. Efterfrågan på mejeriutrustning har minskat med cir- ka 20 procent sedan 1983. Marknaden för processer till förädlade produkter som glass och ost visar samtidigt fort satt god tillväxt. ·

Många mindre tillverkare har lön- samhetsproblem, vilket skapar förut- sättningar för en fortsatt och nödvän dig strukturering av branschen mot färre och större tillverkare.

Förändringar i konsumtionsmönst- ret skapar samtidigt nya möjligheter för leverantörerna till mejerisektorn.

För närvarande flnns en allmän ten- dens att av näringsfysiologiska skäl minska fettmängden i födan. Differen- tierad fetthalt i mjölkprodukter kräver dock nya processlinjer.

H LIVSMEDElS·

Under den senaste fernårsperioden har affiirsområdet systematiskt arbetat

(15)

med att minska beroendet av mejeri- sektorn genom att utveckla anlägg- ningar och processlinjer för annan livsmedelsindustri där tillväxten är mer gynnsam. Hit hör framställning av fruktsafter, öl och fårdiglagad mat samt utvinning och raffinering av vegetabi- lisk olja, animaliska fetter och protei- ner etc. Här är Alfa-lavals ställning inte lika dominerande som inom mejeri, Jarför det finns goda möjligheter till fortsatt expansion.

Ett område med mycket intressanta framtidsutsikter är aseptiska processer, - 10m förlänger hållbarheten utan att - förändra matens kvalitet Konsumen- ten upplever en större bekvämlighet, då varorna kan lagras och transporte- ras vid normal rumstemperatur. Tekni- ken har tidigare använts för mjölk och fruktjuicer, men gör nu entre för fär- diglagad mat, soppor, etc. Alfa-Laval har utvecklat ett brett program sterili- satoret för olika produkter.

Försäljningen av stora anläggningar ökar kraftigt. Affärsområdet har fram- gångsrikt lanserat en aseptisk anlägg- ning för förpackningar i bulk och till storkök, StarAsept, som snabbt bryter __.mark Det nyförvärvade företaget, Heat

transfer i Australien, marknadsför in- ternationellt tubvärmeväxlaren Spira- flo med stor framgång till kunder inom aseptik.

- 1 Inom sektorn fasta livsmedel har

~fa-Laval stärkt sin position i första

hand genom förvärv av de amerikans- ka företagen Formax och Cashin, som levererar utrustning för produktion av haJ:!lburgare och skivad lunchmat

I framför allt USA ökar efterfrågan på fardiglagad mat av hög kvalitet drama- tiskt. Tillverkarna, som blev tagna sängen av den snabba utvecklingen för hamburgare och annan fast-food, slår nu tillbaka med fardiga rätter, som dis- tribueras i detaljhandeln. Tillagningen sker i mikrovågsugn, som finns i mer än hälften av alla hushåll i USA Tren- den mot högkvalitativa färska fårdigrät-

ter kommer att förstärkas och skapa in- tressanta affärsmöjligheter för Alfa- Laval.

I det större perspektivet baseras efter- frågan på produkterna på två grundläg- gande yttre faktorer. Den ena är befolk- ningstillväxten och den andra är det växaode behovet att tillvarata och för- ädla den samlade livsmedelsproduk- tionen i världen.

En viktig faktor på kort sikt är jord- brukspolitiken i västvärlden med EG och USA i spetsen. Känsligheten för politiska beslut är stor, framför allt när det gäller de mjölkrelaterade proces- serna.

Alfa-Lavals fortsatta satsning på an- nan livsmedelsindustri kommer att ge affärsområdet bättre balans och goda tillväxtmöjligheter.

Nya geografiska marknader tilldrar sig ökat intresse. Efter några års relativ tystnad är Sovjetunionen åter i fokus.

Den nya regimens politik stöder bland annat en kvalitetshöjning på maten och en drastisk förändring i medborgarnas dryckesvanor. 1987ledde detta till att Alfa-Laval fick beställning 22 anlägg-

13

Genom StarAsept kan flytande livsme- del till storkök och andra stotfårbru- kare lagras och transporteras vid nor- mal rumstemperatur.

ningar för avalkoholisering av vin till druvsaft. I februari 1988 erhölls vidare en order på l O margarinanläggningar till ett värde av cirka 500 MSEK. Affärs- området har sedan lång tid tillbaka väl upparbetade relationer r;ned inköpsor- gan i Sovjetunionen.

Även i Kina har Alfa-Laval haft bety- dande framgångar, liksom i Sydost- asien. I det senare fallet sker en kraftig utbyggnad av raffineringskapaciteten för vegetabiliska oljor. Intresset för soja som bas för olika df)cl:er ökar åter. Kostnaderna för framställning av sojamjölk är cirka en tredjedel jämfört med komjölk. Dessa produkter är bra alternativ i länder med livsmedelsbrist och låga inkomster per capi~.

USA svarar för cirka en tredjedel av världens investeringar inom livsme- delsindustrin. De stora volymerna och bredden i utbudet på färdiga produk- ter i kombination med ett uppdämt re- investeringsbehov gör att marknaden har stor potential. Alfa-Lavals satsning- ar på denna marknad börjar nu ge re- sultat, bland annat i form av stora an- läggningsleveranser till några av de do- minerande livsmedelskoncernerna.

För att snabbt förbättra lönsamheten och avkastningen på sysselsatt kapital genomför affii.rsområdet ett omfattan- de rationaliseringsprogram. Antalet anställda reduceras både i Sverige och på vissa utlandsmarknader samtidigt som kapitalet i omsättningstillgångar reduceras. Dessutom görs selektiva satsningar inom tillväxtområden. För- utsättningarna är goda för en väsentlig resultatförbättring 1988.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :