• No results found

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

LAGRÅDET

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2019-09-11

Närvarande: F.d. justitierådet Eskil Nord samt justitieråden Kerstin Calissendorff och Inga-Lill Askersjö

Lägre kapitalkrav för privata aktiebolag

Enligt en lagrådsremiss den 5 september 2019 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551).

Förslaget har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunnige Joakim Lindqvist.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

References

Related documents

Utredarens förslag om ytterligare sanktioner riskerar således inte bara att stå i strid med att vi enligt svensk rättsprincip inte dubbelbestraffar utan riskerar också att lägga

Enligt en lagrådsremiss den 19 juni 2019 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande. över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 23 maj 2019 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i brottsbalken. Förslaget

Enligt en lagrådsremiss den 28 mars 2019 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i utlänningslagen

Enligt en lagrådsremiss den 5 maj 2011 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Enligt en lagrådsremiss den 16 oktober 2008 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till1. lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 17 april 2008 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i aktiebolagslagen

Enligt en lagrådsremiss den 5 februari 2004 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till lag om ändring i

Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003 (Justitiedepartementet) har regeringen beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till1. lag om ändring i

Efter utgången av den tid som anges i 13 § får en sådan talan dock inte väckas senare än sex månader från konkursbeslutet.. Den äldre lydelsen av

4 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska innehålla ett uttalande om huruvida redovisningen har upprättats i överensstämmelse med 16 kap.. På regeringens vägnar

I bolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet får dock teckningskursen

aktier även får registreras om det i stället för ett sådant intyg som avses i 28 § första stycket 3 visas upp ett yttrande från en revisor.. Yttrandet ska vara undertecknat av en

Om aktiekapitalet är bestämt i euro och har varit bestämt i euro sedan bolaget bildades, ska det uppgå till minst det belopp i euro som enligt den av Europeiska

3 och 6 §§ lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism svarar dock revisorn, lekmannarevisorn eller den särskilda granskaren endast för

3 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) är även skyldig att på begäran lämna upplys- ningar om bolagets angelägenheter till de förtroendevalda revisorerna i

När det i denna lag hänvisas till aktiebolagsregistret, ska hänvisningen beträffande bankaktiebolag avse bankregistret och hänvisningen beträffande försäkringsaktiebolag

det som gäller om prospekt vid erbjudanden av värdepapper till allmän- heten enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juni 2017 om prospekt som

61 § 8 I ett publikt aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reg- lerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekono- miska

vilka rättigheter i det övertagande bolaget som ska tillkomma innehavare av aktier, teckningsoptioner, konvertibler och andra värdepapper med särskilda rättigheter

Om bolaget är försatt i resolution eller om Riksgäldskontoret inom sju dagar från det att myndigheten tog emot en sådan underrättelse meddelar styrelsen att bolaget

I avstämningsbolag är det, sedan ett avstämningsregister har upprättats, i stället värdepapperscentralen som är personuppgiftsansvarig, om det är en svensk