e Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 731 MSEK, med hänsyn till avyttrad verksamhet

Full text

(1)

fiFRONTEC

(2)

l N N E H Å L L---~--·---·- -~---···-····-·--- .. , · --·---· ~--·-····--- ·~--- _ _ _

Året i korthet .. .. .. .. ... .. .... .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . ... . l Verkställande direktören: Ett år av fokusering 2

Affärside och strategi .. .. ... ... 4

Såhär arbetar Frontec ... 5

Frontec Nordie .. ... ... .... . .. .. . 6

Frontec Software ... 11

Miljöarbete, År 2000 ... 15

Frontecs medarbetare ... 16

Frontec-aktien ... 18

Ekonomisk översikt ... 20

Finansiella mål ... 20

Förvaltningsberättelse ... 22

Resultaträkningar ... 25

Balansräkningar ... 26

Finansieringsanalyser ... 28

Redovisningsprinciper ... 29

Noter ... 31

Revisionsberättelse ... 38

Styrelse, ledning och revisorer ... 39

Adresser, bolagsstämma, information ... .41

Mer information www.frontec.se

(3)

ARET

c

K O RTHET

e Nettoomsättningen ökade med 24 procent till 731 MSEK, med hänsyn till avyttrad verksamhet

• Rörelseresultatet uppgick till -70 MSEK

e Förbättrad likviditet 4:e kvartalet

• Konsultverksamheten växte med 25 procent och rörelseresultatet nästan fördubblades till 45 MSEK, med hänsyn till avyttrad verksamhet

e Tillväxten inom AMT-området var 44 procent

• Omstrukturering

i

USA genomförd

• Stora avtal med Volvo, Invandrarverket och för den nordiska och den engelska elmarknaden

• AMTrix passerade 2 300 levererade licenser och har certifierats av SAP

e Nytt personalutvecklingsprogram

(4)

ETT ÅR AV FOKUSEAING

1997 kan karaktäriseras som ett år av fokusering - en naturlig följd av de kraftiga satsningar på expansion och omstrukturering som vi genom- förde under 1996.

Och vi är på rätt väg. Vilket avspeglas i att 1997 också var ett år av tillväxt. Frontecs netto- omsättning ökade under året med 15 procent till 731 MSEK och med hänsyn till avyttrad verk- samhet med 24 procent.

T/LL.Vfi.x.T l Bll.liE AK:RDlC OCH .$Orr'VAR~

Vår konsultverksamhet, Frontec Nordic, visade under året en nettoomsättningstillväxt på 25 pro- cent, med hänsyn tagen till avyttrad verksamhet, och nära nog en rordubbling av rörelseresultatet.

Vår programvaruverksamhet, Frontec Soft- ware, visade också tillväxt. Nettoomsättningen ökade med 17 procent till 126 MSEK. Förbätt- ringstakten var dock inte lika snabb som vi hade förväntat och rörelseresultatet för Software blev kraftigt negativt. Resultatet belastades av an- passningen av UsA-verksamheten med cirka 25 MSEK.

Tillväxten inom AMT-området var samman- taget 44 procent, en ökning till 130 MSEK, och antaletAMTrix-licenser nådde över 2.300.

Resultatet efter finansiella poster för Frontecs samlade verksamhet stannade vid -69 (-50) MSEK för helåret. Koncernens likvida utflöde har kraftigt bromsats och har vänts till ett posi- tivt inflöde under fjärde kvartalet.

iAOtlll;C jRSRfOOVISWNG !H

Frontec Software är idag etablerat över stora delar av världen. satsningen sträcker sig över ett tiotalländer och samtliga tidszoner.

1997 innebar en milstolpe för Frontec Soft- ware. Vi har nu uppnått en kritisk massa, där re- gionerna under fjärde kvartalet sammantaget täckte sina direkta omkostnader. Organisationen har under året planenligt byggts ut och vi har nu kompletta marknadsförings- och supporttjänster på plats i Europa, Asien, Kina och USA.

Asienregionen svarade för den största till- växten under året. Installationerna av AMTrix i fyra kinesiska hamnar är nu godkända och nya avtal har tecknats med bland annat tullmyndig- heten i Kina och COSCO.

Min bedömning är att utiandssatsningen är central får att vi på lång sikt ska kunna bibehålla vår utvecklingspotentiaL

I många av de tidningsartiklar och analyser som behandlar Frontec får vår USA-satsning stor uppmärksamhet.

Ska man vara en framgångsrik aktör inom meddelandebaserad kommunikation krävs att

(5)

~·---

man också finns på den mest utvecklade markna- den. Därför beslutade vi i början av 1995 att gå in i USA. Vi byggde snabbt upp en egen organi- sation för att nå volym i försäljningen.

Försäljningen utvecklades dock inte i den takt vi hade förväntat oss. Kostnadskostymen blev för stor och vi har nu anpassat oss därefter.

Under våren omstrukturerades verksamheten och en ny ledning tillsattes. UsA-organisationen fungerar sedan tredje kvartalet fullt ut. Försälj- ningsintäkterna täcker nu de direkta omkostna- derna och uppgjorda planer följs.

Intelligent Messaging Tekniken (IMT) stod under 1997 för huvuddelen av intäkterna i USA.

NORD/C STARKT FRAMAT

Vår konsultverksamhet utvecklas i positiv rikt- ning och vi befaste under 1997 vår ställning som en av de ledande aktörerna på !T-marknaden i Sverige. Frontec Nordies utbud är ett av de absolut mest konkurrenskraftiga på marknaden.

Efterfrågan är god på samtliga Nordies tjäns- ter och begränsningarna för tillväxt och ökad lönsamhet är främst tillgången på kompetenta medarbetare respektive förmågan till finansie- ring.

De fortsatta investeringarna inom division Nordie inriktas alltmer mot kompetensutveckling och mot effektivare metod- och arbetsmodeller samt en mer offensiv marknadsföring.

PEPSONALVTVECKL!NG VIKTIG

Personalomsättningen är mycket hög i vår bransch. Särskilt i Stockholmsområdet. Vår stra- tegi att arbeta över hela landet har därmed visat sig riktig. Vi är idag störst på marknaden i Göte- borg och Luleå. Vår Linköpingsverksamhet ex- panderar och vårt Malmökontor får alltfler upp- drag på andra sidan sundet.

Under året har vi infört ett helt nytt personal- utvecklingsprogram för våra konsulter. Program- met innehäller dels en utvecklingsguide, dels ett bonussystem. Jag förutser även att andra incen- tives som exempelvis optionsprogram kommer

att bli viktiga inslag i utvecklingen av det fram- tida Frontec.

VAL POSIT10NERAT

Frontec är idag väl positionerat inom de segment av marknaden som växer snabbast, inom såväl konsult- som programvaruområdet.

Från att under 1997 koncentrerat oss på en ökad fokusering och omsättningstillväxt, är huvudinriktningen under 1998 att också öka lönsamheten utifrån den nu uppbyggda och fungerande organisationen.

Verksamheten har organisatoriskt och finan- siellt delats för att separat kunna hantera konsult- respektive programvaruverksamheten. Detta ger handlingsfrihet att kunna utveckla respektive verksamheter på egna meriter.

Den starka efterfrågan för konsulttjänster beräk- nas kvarstå under 1998. Efterfrågan på teknologi och lösningar som effektiviserar integrationen mellan olika system beräknas accelerera under 1998. Tillväxttakten är dock svårförutsägbar.

Den goda marknaden samt de gjorda inves- teringarna i utbyggnad av utbud och organisation som Frontec gjort de senaste två åren förväntas resultera i tillväxt och gradvis förbättrade mar- ginaler inom Frontec Nordic. Inom Frontec Software förväntas ökande intäkter och stabilise- rade kostnader ge ett kraftigt förbättrat resultat, dock på en hög risknivå.

Detta innebär sammantaget att Frontec under 1998 förväntas ge ett positivt resultat.

~

Bengt Wallentin

VD och koncernchef

FRONTCC ARSRCOOIIISNING !#1

e

(6)

AFFÄRSIDE OCH SIBAIEGI

Frontecs affärside är att erbjuda konsulttjänster och programvaror som hjälper våra kunder att forkorta ledtider i verksamhet och projekt.

Frontec har under många år utvecklat en skarvlös kedja av tjänster som kan ta en ide eller projekt från beslut av styrelse eller projekt- ledning till en fungerande lösning på kortast möjliga tid.

Verksamheten är uppdelad i två divisioner, Frontec Nordie och Frontec Software.

o

FOOPittC Art511 E.OOVISr ING ":7

Ambitionen är att etablera Frontec Nordie som ett av de ledande fr-konsultföretagen i Norden med inriktning på tidsfokus som diffe- rentierande faktor. Vi ska vara bäst på att hjälpa det snabba företaget genom hela förändrings- processen.

För Frontec Software är målet att vara en be- tydelsefull globalleverantör av programvaror för meddelandehantering och underhåll. För att nå detta mäl bygger vi egna dotterbolag på priorite- rade marknader och samarbetar med strategiskt viktiga globala partners.

l _)

(7)

SÅ HAR ARBETAR FBONTEC

TVA OMPLEITERANDE VERKSAMHETER

Frontecs verksamhet är uppdelad i Frontec Nordie och Frontec Software.

Konsultverksamheten i Nordie är vår bas och svarar för drygt 80 procent av den totala verk- samheten.

Frontec Software utvecklar och säljer pro- gramvaror direkt för världsmarknaden. AMTrix är vår mest kända produkt.

Våra två verksamheter kompletterar varandra och skapar nya affårsmöjligheter.

VI SPAR TID

Tid är en rättvist fördelad råvara. Alla företag, stora som små, f'ar varje dag 24 nya, helt oanvän- da timmar till sitt förfogande. De företag som använder råvaran bäst vinner.

Snabbhet ger konkurrensfördelar. Det snabba företaget kan sätta högre priser, vinna större marknadsandel, sänka sina kostnader och växa snabbare.

Det mest effektiva sättet att bli ett snabbt företag är att korta ledtiderna i verksamheten.

III HJALPFR DET SNASHA FORETAGE:T

Förmågan att agera snabbt i en föränderlig värld har blivit en allt viktigare nyckel till framgångs- rikt företagande. Därför gäller det att välja en !T- leverantör som kan snabba upp produktutveck- lingen, processerna och projekten.

För att klara detta krävs en ny typ av tjänster och teknologi som kan binda ihop affärskritiska informationsflöden.

VAPT KOI\'CEPT

Frontecs arbetssätt kan sammanfattas enligt följande:

• Skarvlös kombination av processutveckling mediT

liJ Tidsbesparande verktyg och metoder o Kombination av kompetens för utveckling

av både realtidssystem och administrativa system

• Snabbt ochjordnära genomförande

(8)

FRONTE C NORDIG

- V Å R K O N S U LTV E R K S A ML...IH....~....E---.a...I _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _

Frontec Nordie är vår konsultdivision och största verksamhet. Vår affärside är att med hjälp av !T- lösningar och administrativ kompetens korta led- tider i våra kunders verksamhet och projekt.

Vi erbjuder !T-inriktad verksamhetskonsulting, utveckling av informations-och tekniska system,

integrations~ ärrster och drift av !T-system.

Vår metodik är utmejslad for att hjälpa det snabba företaget i alla faser.

GEOGRAnSK EXPANSJON

Frontec Nordie finns över hela Sverige, med kontor från Pajala till Malmö. Successivt vidgas verksamheten till de övriga nordiska länderna.

Idag finns vi därför i Norge och i Danmark (via vårt Malmökontor). Där arbetar vi främst med integration baserad på vår programvara AMTrix. Vi ser AMTrix som en språngbräda för att kunna utöka våra uppdrag. En lyckosam inte- grationsprocess brukar resultera i att vi efter- frågas både framät och bakåt i "kedjan", ti11 exempel inom områdena informationssystem, verksamhetsutveckling och drift.

o

~"I'!ONTEC .Å.R!:>AEDOVISNING 97

Malmö och öresunds-regionen expanderar snabbt. I slutet av året var vi 16 medarbetare på Malmökontoret, en styrka vi räknar med att för- dubbla under 1998.

I Norge är vårt brofäste Halden, men vi ex- panderar nu successivt verksamheten till Oslo.

(9)

VÅRT KONCEPT

Verksamheten inom N ordic består av fem huvud- områden, som är nära kopplade till varandra. Vi brukar säga att vi erbjuder en skarvlös kedja av tjänster som kan ta en ide eller ett projekt från styrelserummet till en fungerande lösning på kortast möjliga tid.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn, där kundens verksamhetsflöden, organisation, produktutveck- ling och IT-system ska verka åt samma håll och stödja varandra.

Frontec är det enda IT-företaget i Sverige som arbetar med en skarvlös kedja från verksamhetsutveckling och produktutveckling till IT-drift. Det ger oss en stark position och skapar nya affärsmöjligheter. Våra uppdrag spän- ner i allt större utsträckning över flera av de fem områdena i kedjan.

Frontec Nordie

MSEK 1997 1996

Nettoomsättning 632 551

Rörelseresultat 45*) 12

Resultat efter finansiella poster 45*) 12

Medeltal. anställda 701 691

Nettoomsättning

per anställd (TSEK) 902 797

Frontec Nordie uppvisar en positiv utveckling.

Verksamheten omsatte 632 MSEK under året.

Med hänsyn till avyttrad verksamhet var tillväx- ten 25 procent. Rörelseresultatet nära fördubbla- des till 45 MSEK*).

*) Om i likhet med 1996 moderbolagets underskott fördelas pil divisionerna skulle Frontec Nordie belastas ytterligare med 6MSEK.

En skarvlös kedja frän verksamhetsutveckling till drift.

Genom den skarvlösa kedjan kan vi utveckla processer och IT-stöd parallellt och kunden slip- per de dyra och onödiga skarvarna mellan de oli- ka faserna i förändringsarbetet.

Produktlivscyklerna blir allt kortare inom alla branscher, speciellt inom elektronik och data.

Frontec har inom huvudområdet tekniksystem en unik kompetens för utveckling av elektronik- och databaserade produkter.

Nordie har ett unikt utbud som alltmer efter- frågas av våra kunder vilket attraherar kompe- tenta medarbetare. Vi spar tid åt våra kunder ge- nom att erbjuda en kombination av konsulttjäns- ter, verktyg och applikationer.

Nordie är även en kanal för koncernens utbud av programprodukter på den nordiska mark- naden.

(10)

HUVUDOMRADEH

VERKSAMHETSUTVECKl.ING

Frontec har utvecklat en egen metod för genom- gripande processförändringar som vi kallar för VAC-metoden, Value Added Control. Den går i korthet 1.1t på att vi på mycket kort tid kan hjälpa kunden att hitta förbättringspotentialer och före- slå nya och radikala processförbättringar.

Speciellt kända är våra "Flygningar", där vi under en mycket koncentrerad insats under tre dygn ger kunderna förslag på nya processer stöd- da av !T-effektiva arbetssätt.

Frontec hjälper till exempel SKF att utveckla sina processer och ta fram en metod för process- utveckling, där VAC-metoden utgör grunden.

Marknaden för verksamhetsutveckling växer snabbt. Vi har idag cirka 50 konsulter inom området.

Vår strategi är att fortsätta integrera Verksam- hetsutveckling med övriga delar av vårt utbud.

Syftet är att kunna erbjuda ökad kundnytta genom totala åtaganden. Vi investerar också i metodutveckling och utbildning av !T-strateger för att åstadkomma en skarvlöshet mot framför- allt området Informationssystem.

)

(11)

På flera Volvobolag ansvarar Frontecs verk- samhets- och R/3-konsulter för processutveck- ling och R/3-implementation.

Inom området Informationssystem utvecklar vi i huvudsak skräddarsydda administrativa system, men implementerar också standardsystem. Ut- vecklingen av informationssystem sker i växande omfattning i samarbete med våra verksamhets- konsulter. Den gemensamma arbetsmetoden är VAC, där vi utvecklar verksamheten och !T- stödet parallellt. Frontec har en gedigen erfaren- het av skiftande tekniska miljöer.

Vi arbetar i ett projekts alla faser, från pro- jektledning och utredningar till systemutveckling och införande. Vårt arbete genomsyras av en hel- hetssyn, där effektivisering av kundens verksam- het står i centrum.

Client/server-lösningar tillhör våra specialite- ter, liksom system för intranetlextranet Frontec är distributör av Syrrons utvecklingsverktyg Obsydian i Sverige och tillhandahåller konsult- tjänster och utbildning inom detta område.

Frontec är implementationspartner till tyska SAP gällande R/3. Alltfler lösningar bygger på standardsystem och där kommer vi att bygga vidare på vår SAP R/3-kompetens. Vi ökade vår konsultgrupp inom SAP från 10 till 35 med- arbetare under 1997.

För Telia TeleCom har Frontec byggt ett web-baserat driftsstödsystem för att effektivisera uppläggningen av nya internetabonnemang. För Plannja Bygg har vi byggt ett nytt !T-baserat system för produktionsstyrning som bidragit till en effektivare produktionsprocess.

Frontec är sedan länge känt som ett av Sveriges ledande företag inom utveckling av elektronik-

och datorbaserade produkter. Inom området tek- niksystem finns en djup kompetens inom områ- den som data- och telekommunikation, utveck- ling av elektronik och realtidssystem samt test och verifiering.

Marknaden växer kontinuerligt eftersom be- hoven av ny teknik ständigt ökar. Volvo och Ericsson är våra största kunder.

Vi är en av de största i Norden inom hård- varospecifika integrerade kretsar baserade på ASICIFPGA.

För Volvo utvecklar vi verktyg för att hantera och felsöka programvara i nya bilmodeller samt mätinsarnlings- och utvärderingssystem för bromstester.

Vi har också hjälpt Ericsson att utveckla marknadsfunktionaliteten "Call Completion Busy Subscriber". Tjänsten gör det möjligt för den som ringer att koppla ett samtal till en upptagen abonnent så fort den blir ledig, utan att behöva ringa upp igen eller vänta med telefonluren i handen.

Frontec har under året även för Luftfarts- verket utvecklat marknätverket i det nya GPS- baserade systemet för positionsbestämning av flygplan och fordon.

l !'/(t!i(:/•,:,1((!.01\1'

Inom området Integration har vi, förutom vår egen produkt AMTrix, också ett stort antal kon- sulter specialiserade på integration av kompletta

!T-lösningar.

En betydande kunskap har också byggts upp inom elektronisk handel, där vi medverkat i Telias konsortium Tradebase med den offentliga sektorn som målgrupp.

Marknaden utvecklas mot ett ökat behov av applikationsintegrering och därmed ett ökat be- hov av AMTrix. 17 av de 33 största svenska

(12)

börsbolagen med internationell verksamhet an- vänder idag AMTrix.

Tetra Pak har för avsikt att använda AMTrix i koncernen för att koppla ihop sina nya SAP R/3- system med befintliga egenutvecklade system samt för att i framtiden köra EDI-trafik med kunder och leverantörer.

Ä ven STORA har valt AMTrix för att ut- veckla sin IT-miljö och för att utbyta information mellan sina BPCS-system och andra applikatio- ner genom meddelandestyrd integration. Detta, tillsammans med att SCA med flera använder AMTrix, innebär att AMTrix kommer att do mi- nera som verktyg för meddelandebaserad integ- ration inom skogsindustrin i Sverige.

Elektronisk handel är ett delområde inom Integration som speciellt kommer att utvecklas i gränsytan mellan AMTrix och Internet/Intranet.

Samarbete med framstående partners är viktigt.

Ett strategiskt samarbete sker med IBM, där IBM står för programvaran inom Internet.

!T-strategiska branschinitiativ kan dessutom förutses, speciellt inom bank/finans, telekommuni- kation, försäkring, kraftindustrin och vårdsektorn.

fT-DRIFf

!T-drift i Frontec går under konceptet mjuk outsourcing. Vi kan erbjuda drifttjänster för alla ovan beskrivna lösningar. Inom Frontec N etwork Services har vi specialiserat oss på att utföra övervakning/drift och användarstöd av moderna client/server-miljöer.

Mjuk outsourcing innebär att vi i samarbete med kunden arbetar fram en ansvarsfördelning som ger en flexibel och bra lösning för kunden.

Vi arbetar sedan tillsammans med kundens egen personal för att skapa en god driftsmiljö, ge stöd till slutanvändarna och bygga upp kundens egen kompetens.

Flera marknadsbedömare anger !T-drift som det mest expansiva inom hela !T-området. För att nå en lönsam verksamhet krävs både stor volym och geografisk närhet till kunderna. Vi har idag en god infrastruktur som vi kommer att utveckla vidare. Under 1997 expanderade området !T- drift med mer än 50 procent.

Frontec N etwork Services tog under året över ansvaret för Statens Invandrarverks !T-verk- samhet för den kommande treårsperioden. Or- dem, som uppgick till 75 MSEK, är den största enskilda order som Frontec tecknat.

Vi kombinerar !T-inriktad verksamhetskonsulting med systemutveckling, integration och drift av IT-system.

(13)

..

FRONTEC SOFT WARE

- VÄRLDSOMSPÄ.NNANDE VEBKSAMHEJ _ .. __ ~-- --= -~ ~---

Frontec Software utvecklar, marknadsför och säljer programprodukter som stöder ledtids- reduktion. Produktema tillverkas direkt för v ärldsmark:naden.

Vi är marknadsledande inom meddelande- baserad kommunikation och applikationsintegra- tion. Vi är också en av de ledande leverantörerna av programvaror som stöder underhållsprocesser i industriföretag.

Våra program hjälper till att snabba upp pro- duktutveckling och affärsprocesser inom vitt skilda områden. V åra kunder återfinns inom till exempel handeln, tillverkningsindustrin, finans- sektorn, transportväsendet och läkemedels- industrin.

Frontec Software är idag etablerat över stora de- lar av världen. Organisationen sträcker sig över ett tiotal länder och samtliga tidszoner. V åra pro- gramprodukter finns installerade i över 50 län- der, vilket ger en stark konkurrensfördel gent- emot alla nya aktörer.

Vår största marknad är Europa, som inklu- sive Norden svarar for 68 procent av omsätt- ningen. Asien, inklusive Kina och Australien, svarar för 21 procent och USA för 11 procent av omsättningen.

Verksamheten inom Frontec Software är uppdelad i två affärsområden:

AMT- Application Messaging Technology FMS - Frontec Maintenance Systems

AMT är vårt största område och verksambeten baseras i huvudsak på vår programvara AMTrix.

Inom FMS tillbandahåller vi egna underhålls- system, som APipro och ldbammar 400 som är anpassade till de på marknaden vanligaste före- kommande tekniska plattformarna.

F rontec Software

MSEK 1997 1996

Nettoomsättning 126 108

Rörelseresultat -96*) -69

Resultat efter finansiella poster -97*) -70

Medeltal anställda 168 119

Nettoomsättning

per anställd (TSEK) 750 907

Nettoomsättningen i Frontec Software ökade med 17 procent till 126 MSEK under 1997.

Sammantaget täckte regionerna under fjärde kvartalet sina direkta omkostnader. Rörelse- resultatet för Software blev -96 MSEK*).

Resultatet belastades av anpassningen av USA-verksarnbeten med ca 25 MSEK.

Den totala AMT-verksambeten visade en tillväxt på 44 procent.

/ Om i likhet med 1996 moderbolagets underskott förde- las p~ divisionerna skulle Frontec Software belastas ytterligare med 7 MSEK.

(14)

AMT - APPLICATION MESSAGING TECHNOLOGY

Kraven ökar ständigt på att snabbt och effektivt kunna utbyta information mellan olika typer av datasystem. Mycket tid ägnas åt att programmera och underhålla befintliga system.

AMT, Application Messaging Technology, gör det möjligt att överföra elektronisk informa- tion mellan olika datasystem, oavsett vilka tek- niska plattformar systemen bygger på. Detta fri- gör resurser i företag och organisationer och kortar ledtidema.

AMT kan användas för både extern och in- tern kommunikation och löser därmed integra- tionsproblem både mellan egna applikationer och med leverantörer och kunder.

AMTfl/l - &~'Fri!/1\Tfil "li-~F

Frontecs AMT-verksamhet baseras på vår unika programvara AMTrix.

AMTrix fungerar som ett "lim" mellan olika sorters datasystem. Programmet innehåller bland annat standarder, gränssnitt och protokoll som gör det möjligt att skicka meddelanden mellan helt skilda världar och miljöer.

Mottagande datasystem kan alltid öppna, läsa och förstå sändande datasystems meddelande.

Med tillägg av Intelligent Messaging Teknik (IMT) kan dessutom informationen behandlas under transport.

MESSAGI

BROKER

AMTrix är det enda program på marknaden idag som kan användas för allt ifrån EDI till intelli- gent messaging, elektronisk handel och message broker.

Det största användningsområdet är message broker, där AMTrix används för att integrera samtliga elektroniska meddelanden i ett företag.

Det amerikanska analysföretaget Oartner uppskattar att 60 procent av alla affårssystem kommer att vara uppbyggda runt message bro- kers år 2000. Yankee Group, ett annat analys- företag, anser att Frontec har den produkt på marknaden, som täcker flest av behoven för applikationsintegration.

Branschanalytiker anser att Frontec har ett tek- niskt försprång på 18-24 månader jämfört med våra konkurrenter, därför att AMTrix har en arki- tektur som redan från början förutsett föränd- ringar och knyter ihop applikationerna utifrån detta synsätt i samarbete med kunder.

Under 1997 uppnåddes över 2.300 AMTrix- licenser. Vi kan därmed uppvisa prov på både le- verans- och driftsäkerhet. Vi arbetar nära tillsam- mans med marknadens främsta implementörer, erbjuder en komplett teknisk lösning och en bred

geografisk spridning.

AMTrix är unik som klarar alla fyra funktioner som be- hövs för att skapa skarvlösa informationsflöden såväl internt som mellan kunder och leverantörer.

AMTrix ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:

Message Broker: Integrera ett företags eller en organisations elektron i ska meddel and en.

EDI: Ta emot, tolka och skapa EDI-meddelanden.

lnternetkoppling: Åstadkomma dubbelriktad kommunikation med gränssnitt mot Internet.

Intelligent Messaging: Hantera elektroniska meddelanden i realtid.

t))

(15)

Frontec arbetar efter "best of breed"-filo- sofm, vilket innebär att vi erbjuder integration mellan marknadens bästa applikationer för en viss funktion- oberoende av teknisk plattform.

AMTrix certifierades under året som integra- tionsverktyg av SAP, vilket resulterar i att en ny, stor marknad öppnas för oss. Certifieringen be- kräftar också AMTrix höga tekniska standard.

Under året har en sk grafisk mapper integre- rats i AMTrix. Det är en "click and drag" funk- tion, som underlättar implementering hos nya kunder och ger intressanta möjligheter till mer- försäljning hos befintliga kunder.

Under våren 1998 lanseras AMTrix 4.1. Den nya versionen är ett mer lättnavigerat program med förbättrat användargränssnitt.

FRÅN "INTER-APPLICATION SPAGHETTI"

TILL MESSAGE BROKER-LÖSNING

Med AMTrix massage broker-lösning undviker man att hamna i s k "inter-appl ication spaghetti". AMTrix reder ut och organiserar alla meddelanden, både internt och externt.

FMS- FRONTEC MAtNTENANCE SYSTEMS

Frontecs FMS-verksamhet tillhandahåller system som stöder våra kunders produktion. Vi hjälper till att reducera ledtider och lösa upp flaskhalsar.

Verksamheten bygger i huvudsak på våra två egna programvaruprodukter, APipro och Idhammar 400.

Våra system kan minimera stilleståndstider, optimera försörjningen av reservdelar och maxi- mera integrationen mellan dessa processer och till exempel inköps-och finanssystem.

APipro är ett moduluppbyggt underhållssystem för Unix- och PC-plattformar. APipro är flexibelt och kan smidigt anpassas till både små system och stora installationer.

APipro är ett öppet system, vilket gör det en- kelt att kommunicera med andra applikationer.

Systemet klarar att arbeta i den miljö som kun- den själv definierat.

Idhammar 400 är en etablerad programvara för underhållssystem. Den är särskilt anpassad till IBMs plattform AS/400, men kan också använ- das för UNIX och Windows NT.

En av styrkoma med ldhammar 400 är att programmet har ett mycket funktionellt anlägg- ningsregister, som gör det enkelt och effektivt att sköta löpande underhåll.

Efterfrågan på såväl Idhammar 400 som APipro ökade under året. Order erhålls från flera välre- nommerade europeiska industriföretag.

Under året fick APipro-systemet ytterligare funktioner. Antalet plattformar har också utökats.

AS/400-systemet lanserades under året i en dient/server-lösning med grafiskt gränssnitt.

(16)

REGIONERNA

i!AARKNAD

Europa är Frontec Softwares största marknad, både inom AMT och FMS. Den globala marknadsförings-och säljled- ningen är sedan våren 1997 koncentrerad till London.

Under året valde 35 nya kunder i Europa- regionen (exklusive Norden) AMTrix för med- delandeintegration.

AMTrix fick också en nyckelroll när the Pub- lic Electricity Suppliers valde !T-lösning för den avreglerade engelska elmarknaden. Tjänsten, Data Transfer Service, ska svara för köp och för- säljning av elektricitet till mer än 20 miljoner konsumenter i England.

Nordiska partneravtal tecknades under året med såväl Agresso som WM-data. Det senare innebär att de tre konsortier, som valts av Topp- ledarforum för införandet av elektronisk handel inom offentlig sektor i Sverige, nu erbjuder en AMTrix-lösning.

Underhållsprodukterna IDH 400 och APipro säljs i forsta hand på den europeiska marknaden.

FOFUS~TT INBRYTNING l kiNA

Kina är en spännande region där Frontec medverkar i ut- vecklingen av världens störs- ta nationella system för EDI.

Projektet ska elektroniskt länka samman ett hundratal hamnar och. rederier. Varje EDI-centrum byggs runt en AMTrix-nod. Under året godkändes AM- Trix i fyra hamnar av Ministry of Communica- tions och nya avtal har tecknats med bland annat tullmyndigheten i Kina.

OMSTRUKTURERING l USA

USA svarar för halva världs- marknaden inom applikations- integration. Här finns viktiga samarbetspartners och de främsta branschanalytikerna.

Frontec startade i USA 1995 och har under 1997 genomfört en omstrukturering för att anpassa organisatio- nen till marknadsutvecklingen. Kostnaderna är nu under kontroll och en fortsatt förbättring väntas under 1998.

strategiskt intressant är att affärerna med Manugistics, som under 1997 svarade för en stor del av intäkterna i USA, utökades under året till att omfatta även andra programvaror. Inte minst Intelligent Messaging-tekniken har varit intres- sant för Manugistics och återfinns nu i deras Manugistics Intelligent Messenger.

Order från Penske Leasing och Du Pont be- kräftar AMTrix konkurrenskraft på den ameri- kanska marknaden.

HSS 11L!./Å.U f ASIENI PACIFIG

Asienregionen svarade för den högsta tillvä]C.ten under året.

Våra kunder finns framförallt i Malaysia, Singapore och Australien, de länder som kanske minst drabbades av Asienkrisen. Samtidigt är marknaden svår- prognosliserad då den kan förändras av politiska orsaker. Under hösten öppnade vi ett nytt kontor i Sydney i Australien för att betjäna befintliga kunder.

Exempel på nya kunder under året i Asien- regionen är BITS, en statlig bank i Malaysia och Australia Business On Line, ett nät för elektro- nisk handel.

(17)

FBONTECS MILJÖARBETE

Frontecs affårside är att spara tid - dvs att hjälpa kunderna att korta ledtiderna i sina affårsproces- ser. Kortare produktionsflöden, effektivare mate- rialhantering och minskade transporter spar såväl tid som kostnader och naturresurser.

Inom företaget pågår fortlöpande arbeten med miljöplaner samt utarbetande av miljöpolicy inom olika områden av skiftande karaktär. Som

exempel kan nämnas pappersförbrukning, el- vatten-avlopp, teknisk och övrig utrustning, reklam- och presentationsmaterial, resor, pro- dukter, tjänster samt förbrukningsmaterial.

Frontec deltar också i det miljöarbete som bedrivs inom Tf-Företagens branschorganisation.

ÅB_2D~n~o ___ ___________________ _

Den svenska Tf-kommissionen, Industriförbun- det, statskontoret och Tf-Företagen har tillsam- mans tagit fram en definition av "sekel- skiftessäkra" produkter. Med detta avses att pro- dukterna, när de används såväl före som efter se- kelskiftet, med bibehållen funktionalltet kan lag- ra, bearbeta, lämna och ta emot datum-och tid- sangivelser för såväl1900-talet som 2000-talet.

De av Frontecs produkter som uppfyller dessa krav märks med märket "Säker 2000"

(18)

EBONTECS MEDARBETARE

Den samlade kompetensen hos medarbetarna är naturligtvis vår största tillgång. Men också de ar- betsmodeller och den infrastruktur som vi byggt upp under årens lopp. Kombinationen gör oss konkurrenskraftiga och till en av de ledande ak- törerna på den nordiska !T-marknaden.

Vår affärside är att korta kundernas ledtider.

Detta präglar vårt beteende, på så sätt att vi alltid arbetar tidsfokuserat Inte bara genom att få pro- jekten klara i tid, utan också i samtliga små be- slutssituationer som finns i vår vardag.

En annan grundläggande värdering är att vi ska vara jordnära genomförare som skapar kon- kreta och tydliga resultat.

Medarbetamas delaktighet i företaget är en grundläggande förutsättning för att Frontec ska kunna utvecklas. Företaget och medarbetaren har gemensamt ansvar för kompetensutvecklingen, som utgör en stor del av våra investeringar.

Verksamheten bygger på att vi skapar lång- siktiga relationer med våra kunder. Förmågan att skapa förtroende hos kunden är därför en lika viktig kompetens som tekniskt kunnande.

REKRYTF.FING

!T-branschen präglas av hög personalomsättning, särskilt i Stockholmsregionen. Vi lägger därför stor kraft och vikt vid att rekrytera och framför- allt behålla våra medarbetare. Vi strävar efter att

åstadkomma en spridning såväl vad gäller kön som ålder.

Ansvaret för rekrytering ligger hos varje lo- kalt bolag inom Frontec, med stöd av koncernens centrala funktioner. Då verksamhetens art skiftar mellan olika enheter finns skillnader i personal- behov och därmed också i sättet att rekrytera.

Varje medarbetare uppmuntras att försöka identifiera potentiella arbetskamrater. Detta är också i praktiken den mest förekommande rekry- teringsmetoden.

Varje ny medarbetare har en introduktions- period på sex månader. Under denna tid genom- förs en introduktionsutbildning, som bland annat har till uppgift att skapa förståelse för och uppnå en samstämmighet om Frontecs grundläggande värderingar och arbetssätt. Koncernledningen spelar en aktiv roll i introduktionsutbildningen.

P~RSONLIG lli>IECKLIN(;

Ansvaret för den enskildes utveckling delas mel- lan medarbetaren och närmaste chef. Varje med- arbetare har en individuell utvecklingsplan, som uppdateras kontinuerligt i samband med det årli- ga utvecklingssamtalet

Långsiktighet ska prägla vårt förhållande till kunderna, men också till våra medarbetare. På Frontec ska man kunna utvecklas som medarbe- tare under många år. Under året har vi därför in-

(19)

fört ett helt nytt personalutvecklingsprogram för våra konsulter.

Varje medarbetare kan under sin tid på Frontec utvecklas genom tre olika faser: junior- fasen, konsultfasen och seniorkonsultfasen.

Målsättningen är att i varje fas tydliggöra både förväntningar från Frontec och de möjligheter som medarbetaren har.

NVTT BONUS">'YSTEM

I det nya personalutvecklingsprogrammet finns också ett bonussystem, där bonus tillkommer ut- över den fasta marknadsanpassade lönen.

Alla bolag inom Frontec N ordic använder samma beräkningssätt, men bonusen beräknas på respektive bolags resultat. Fördelningen beslutas av varje bolag.

Inom Frontec Software finns bonussystem av skilda slag.

VÅRA ARDETSMETODER OCH STODSYSTEM Vid sidan av medarbetarnas kompetens är våra medarbetares stödsystem en mycket viktig kom- ponent för att göra oss effektiva.

Vår konsultverksamhet bedrivs ofta i projekt- form med våra kunder. För att öka effektiviteten i sättet att arbeta förvärvade vi under året pro- jektstyrningsmodellen PROPS från Ericsson.

Den har anpassats för Frontecs verksamhet och införs nu löpande i de olika bolagen.

PROPS ingår som en komponent i Kompas- sen, vårt webbaserade stödsystem för konsulter.

Här lägger vi nu in on-line stöd för ett antal ar- betsmetoder för våra olika typer av verksamhet, både kommersiellt tillgängliga och de som vi utvecklat själva under åren. Tex kommer vi att utnyttja ROP (Rational Objectory Process) för systemutveckling och vår egen VAC-AMT för integrationsprojekt. Likaså kommer vårt kvali- tetssäkringssystem att finnas tillgängligt här.

Här finns också möjlighet att söka kompe- tens, dvs vi kan snabbt ta rätt på vilka av våra medarbetare som besitter en viss typ av kunskap eller erfarenhet.

(20)

FAONIEC - AKTIEN

Frontecs aktie serie B är sedan aprill995 noterad på Stockholms Fondbörs O-lista. Va:tje A-aktie representerar en röst och varje B-aktie en tiondels röst. Efter nyemissioner och split uppgår antalet A- och B-aktier till sammanlagt 22 615 168 aktier.

Det nominella värdet är l ,25 SEK. Dessutom fanns vid årsskiftet 1997 439.376 utestående teckningsoptioner.

AKTIEKAPITALElS UTOKN/I\IG

Vid börsintroduktionen 1995 uppgick aktiekapi- talet till drygt 13,2 miljoner kronor. Nyemissio- ner 1995 och 1996 samt utnyttjande av teck- ningsoptioner har inneburit en utökning av aktie- kapitalet med nästan 15 miljoner kronor. Det to- tala aktiekapitalet utgör idag drygt 28 MSEK.

AKTIEIIGARSTRUKTUP

Antalet aktieägare ökade under året med drygt 3 000 och uppgick vid årsskiftet till över 9 000.

66 procent utgörs av mindre aktieägare med un- der 500 aktier. Antalet utländska ägare har mins- kat under året och dessa innehar drygt 26 pro- cent av kapitalet.

H~NDELN UNDER 1997

Frontecs B-aktie är en av de mest omsatta aktier- na på O-listan. I medeltal omsattes 2,9 miljoner aktier per månad. Under 1997 var totalom- sättningen över 34 miljoner aktier. Under året föll börskursen med 41 procent. Börskursen var vid årets början 118 SEK och vid årets slut 69,50SEK.

Index för !T-branschen steg i genomsnitt med knappt 19 procent under året. Generalindex för Stockholms Fondbörs ökade med drygt 24 procent.

~ )

(21)

1/TDELN/NGSPOUTII<.

Eftersom Frontec betraktas som ett tillväxtföre- tag vill styrelsen ej binda sig vid en fast utdel- ningsandeL Styrelsens avsikt är att föreslå att genomsnittligt till aktieägarna dela ut cirka 20 procent av vinsten efter skatt, om likviditet, finansiell ställning och konsolideringsbehov tillåter.

Styrelsen i Frontec AB kommer ej att till bolagsstämman framlägga förslag till utdelning för 1997.

FRONTEC PJ~ INTERNET

På Frontecs Intemet-hemsida www.frontec.se finns fortlöpande information om aktiens kursut- veckling, kvartalsrapporter och årsredovisning.

Aktiekapitalets utveckhng

Totalt antal utestående År Transaktlon A- och B-aktier 1986 Bolagsbildande 5000 1986 Nyemission 75000 1986 Nyemission 100000 1990 Fondemission 300000 1993 Nyemission 329480 1994 Nyemission 331460 1995 Fondemission 331460 1995 Split 8:1 2651680 1995 Nyemission 3651680 1995 Utnyttjande av

teckningsoptioner 4609280 1996 Utnyttjande av

teckningsoptioner 4689280 1996 Nyemission 5627136 1996 Split 4:1 22508544 1997 Utnyttjande av

teckningsoptioner 22 615168 Utestående teckningsoptioner var 439.376.

AgarfOrdelning per 97-12-31

Ägare

Bengt Wallentin Sune Fogelström Göran Tuvstedt Olof Englund in kl familj Christer Wåhlander Fidelity fonder SPP

Nordbankens aktiefonder Skandia

AMF pensionsförsäkrings AB Övriga svenska aktieägare övriga utländska aktieägare Summa

Totalt aktiekapital iSEK 50000 750000 1000000 3000000 3294800 3314600 13258400 13258400 18258400

23046400 23446400 28135680 28135680

28268960

Serie A 963200 854400 854400 432000 336000

3440000

EKONOMISX INFORMATION 01\6 FRONTT::C

Bland analytiker som kontinuerligt följer Frontec kan nämnas:

Alfred Berg, J onas Fredriksson Aragon, Staffan Torstensson Carnegie, Fredrik Lithell Goldman Sachs, Richard Kramer Hagströmer & Quiberg, Odd Bolin Handelsbanken, Jörgen Michelsen SBC Warburg Dillon Read,

Per A Lindberg och Mårten Wading Swedbank, Karl-Mikael Syding

Agarstruktur per 97-12-31

Antal aktier Antal aktieägare

1- 500 6 076

501- 1000 1 741

1001-2000 633

2001- 5000 398

5001-10000 134

> 10000 192

9174 Nyckeltal per aktie

Per 31 december 1997

Årets resultat, SEK1l -2,89 Eget kapital, SEK21 9,70

P/E-tal, ggr 3l neg.

Börskurs, SEK 69,50

Andel o/o 66,2 19,0 6,9 4,3 1,5 2,1 100%

1996 -2,29 12,58 neg.

118,00 1) Arets resultat dividerat med antal aktier inklusive ute~tående

teckningsoptioner vid årets utgång.

2) Totalt eget kapital dividerat med antal aktier vid årets utgång.

3) P/E-tal: Börskurs dividerat med årets resultat.

Antal aktier

Andel Andel

Serie B Totalt av kapital av röster

963200 4,3% 18,0%

14400 868800 3,8% 16,0%

14400 868 800 3,8% 16,0%

32 912 462512 2,0% 8,1%

336000 1,5% 6,3%

810 188 810 188 3,6% 1,5%

709 400 709400 3,1% 1,3%

613 000 613 000 2,7% 1,1%

554 600 554 600 2,5% 1,0%

450 000 450 000 2,0% 0,8%

10817296 10819096 47,9% 20,3%

5158 972 5 158 972 22,8% 9,6%

19175 168 22615168 100,0% 100,0%

ntotmc AAsRroOVTSNrNG f17

Q

(22)

EKONOMISK ÖVERSIKT

Nyckeltal

Nettoomsättning, MSEK Rörelseresultat, MSEK Resultat före skatt, MSEK Rörelsemarginal,%

Vinstmarginal, %

Avkastning på sysselsatt kapital, % Avkastning på eget kapital, % Räntetäckni ngsgrad

soliditet, %

Nettoinvesteringar, MSEK Medelantal anställda

Nettoomsättning per anställd, TSEK

FINANSIELLA MÅL

RANTABILITET

Målet är att räntabiliteten, uttryckt som resultatet efter full skatt dividerat med genomsnittligt eget kapital, uthålligt skall uppgå till minst 5-7 pro- centenheter över rådande ränta på tioårig statsob- ligation.

SOL.IDITE'T

I samband med bl a koncernens internationella etablering och omfattande satsningar på egen produktutveckling, har rörelserisken ökat, varför

·-·--···----·--·--.41'''""'" ... ._.,,,..., , ,.,.,".L",',,,•,-,,,, ... , •• ,,,".~O.,,,',L

1997 1996 1995 1994 1993

73~ 634 573 459 324

-69,9 -54,1 44,3 32,6 19,7 -68,6 -50,4 43,4 29,7 11,9

-9,3 -8,6 7,7 7,1 6,1

-9.4 -8,0 7,6 6,4 3,6

-22,1 -18,7 31,8 28,4 18,8 -26,6 -23,5 29,1 45,0 39,1

-11,7 -13,6 8,3 5,6 2,3

51,5 60,5 50,8 24,3 17,8 29,9 71,5 43,0 32,3 10,9

878 810 722 594 449

832 783 793 773 722

fortsatt stor andel eget kapital är önskvärt. Målet för koncernens soliditet är att den skall uppgå till minst 35 procent.

W<VIDTTET

Målet är att likviditeten inklusive outnyttjade checkräkningslimiter skall motsvara 20 procent av koncernens nettoomsättning. Detta ska möj- liggöra en hög grad av flexibilitet och oberoende av extern finansiering för koncernens framtida organiska tillväxt.

···"'· ___ . ..___ --~-----·--·-·---· ·-~ .. ___ _,__

(i

(23)

Definitioner

Rörelsemarginal Resultat efter avskrivningar dividerat med nettoomsatt- ning.

Vinstmarg i n al

Resultat före skatt dividerat med nettoomsattning.

Avkastning på sysse Isatt

1

kapital Resultat efter finansnetto med återläggning av ränte- kostnader, dividerat med genomsnittligt sysselsatt kapital.

Sysselsatt kapital Eget kapital plus ränte- bätande skulder. Genom- snitt beräknat som ingå- ende plus utgående syssel- satt kapital dividerat med två.

Avkastning på eget kapital Resultat efter skatt divide- rat med genomsnittligt eget kapital.

Eget kapital Redovisat eget kapital.

Genomsnitt beräknat som ingående plus utgående eget kapital dividerat med två.

Räntetäckn i ngsgrad Resultat efter finansposter med återläggning av ränte- kostnader dividerat med

l

räntekostnad er.

J

soliditet Eget kapital plus minoritetsintressen dividerat med balans- omslutning vid årets slut.

(24)

._F...,Öt..IB..a..V..IL...ClA....,L ...

I-~.N.lLL.JJ No.1...loo~Gu.SoL..JB

... E...a.B ...

A~ ~ ..~..I_..I-E

...

L--"S~E'---·"~~···~·-w·~.-···~·.···- .. -·~ -··· · - - -- -

Frontec AB (publ) Org.nr. 556272-5092

Styrelsen och verkställande direktören för Frontec AB (publ) avger härmed årsredovisning och koncernredovisning för verksamhetsåret 1997.

KONCERNEN

Frontec ABs verksamhet är uppdelad i två divi- sioner, en konsultdel, Frontec Nordic, och en programvarudel, Frontec Software.

1997 har präglats av såväl konsolidering av tidigare års expansion som tillväxt inom företa- gets verksamhetsområden. Frontec är idag väl positionerat inom de områden på !T-marknaden som växer snabbast både på konsult- och pro- gram varusidan.

Frontecs nettoomsättning ökade med 15 pro- cent till 731 MSEK (634), och med hänsyn till avyttrad verksamhet med 24 procent. Resultatet efter finansiella poster för koncernen som helhet uppvisade en samlad förlust för helåret med -69 MSEK (-50).

Frontec Nordie utvecklades positivt och nettoomsättningen ökade till 632 MSEK (551) och rörelseresultatet ökade till45 MSEK (12).

Nettoomsättningen för Frontec Software upp- gick till 126 MSEK (108). Etableringskostnader utomlands, kostnader för marknadsbearbetning samt utvecklingskostnader belastade rörelse- resultatet vilket uppgick till-96 MSEK (-69).

Om i likhet med 1996 moderbolagets un- derskott fördelades på divisionerna skulle Fron- tec N ordic belastas med ytterligare 6 MSEK och Frontec Software med 7 MSEK.

Frontec Nordie

Frontec N ordic står för 84 procent av koncernens nettoomsättning.

Frontec Nordie erbjuder kvalificerade konsult- tjänster, driftstjänster och programprodukter på den nordiska marknaden. Verksamhet finns på tio orter i Norden. Konsultverksamheten omfattar fem huvudområden: Verksarnhetsutveckling, In- fonnationssystem, Tekniksystem, Integration och

!T-drift. Efterfrågan på !T-tjänster ökar snabbt

e

FRONTEC AllSREOOVISNING !f?

och Frontec Nordie har under året befåst sin ställ- ning som en betydelsefull !T-aktör på marknaden.

Under året har ett nytt personalutvecklings- program tagits fram. Programmet innehåller en utvecklingsguide och ett bonussystem.

Frontec Software

Frontec Software, med dess internationella led- ning finns i London. Inom divisionen utvecklas, marknadsförs och säljs programvaror för medde- landehantering och underhållssystem för världs- marknaden: Verksamhet bedrivs i Europa, Asien, Kina och USA. Under året har etablering gjorts i Australien. Organisationen har byggts ut och sammantaget täcker regionerna nu sina direkta omkostnader.

Programvaran AMTrix, vars funktion är att knyta samman dataprogram i realtid, har fortsatt försprång gentemot konkurrenter. Under året lan- serades en ny version av AMTrix. AMTrix har även certifierats av SAP som integrationsverktyg, vilket öppnat en ny marknad. Antalet totalt levere- rade AMTrix-licenser uppgick vid årsskiftet till drygt2300.

Inom Frontec Maintenance Systems (FMS)- verksamheten har APipro-systemet under året fått ytterligare funktioner och antalet plattformar har utökats. AS/400-systemet har försetts med ett grafiskt användargränssnitt.

Under våren omstrukturerades verksamheten i USA. Bland annat tillsattes en ny ledning.

USA-verksamheten genererar sedan tredje kvar- talet försäljningsintäkter som medför att verk- samheten täcker sina direkta omkostnader och inte tär på kassaflödet

Etableringar

Efter 1996 års stora geografiska expansion, som medfört att koncernen är representerad i samtliga tidszoner, har endast en mindre etablering skett, då Frontec IT Asia & Pacific Pte Ltd, Singapore har öppnat ett representationskontor i Sydney, Australien.

(25)

Försäljningar och interna omstruktureringar Under året har följande andelar och verksam- heter avyttrats:

• Andelen i intressebolaget Adapt Information Systems AB ( 40%) försåldes till luvestment AB Bure (publ).

• Rättigheter och verksamhet kring underhålls- systemet Idhammar 2000 försåldes till lOOK.

• Minskning av antalet säljkontor från fem till två i USA.

Koncernens resultat från ovannämnda avyttring- ar uppgick till 3,9 MSEK.

Resultatandel i Adapt Information Systems AB samt avyttring av dessa andelar uppgick netto till 0,5 MSEK.

Som ett led i förenklingen av koncernens juridiska struktur har fem vilande bolag fusione- rats in i moderbolaget.

Försäljning och resultat

Koncernens nettoomsättning, exklusive mervär- deskatter, uppgick till 731 MSEK (634), mot- svarande en tillväxt på 15 procent, och med hän- syn till under slutet av 1996 avyttrad applika- tionsverksamhet var tillväxten 24 procent. Av nettoomsättningen avsåg utlansdandelen 20 pro- cent (13) eller 143 MSEK (82).

Frontec Nordies nettoomsättning har uppgått till632 MSEK (551), vilket motsvarade en tillväxt på 15 procent, och med hänsyn till avyttrad verk- samhet är motsvarande tillväxt 25 procent.

Frontec Softwares nettoomsättning har upp- gått till 126 MSEK (108), vilket motsvarar en tillväxt på 17 procent. AMT verksamheten visar en tillväxt på 44 procent.

Koncernens resultat före avsklivningar upp- gick till -23 MSEK (-21). Resultatet belastades av dels resultatförda utvecklingskostnader om 35 MSEK (30) i form av av kostnader för utveck- ling av datorprogram etc, som stöder Frontecs tjänsteutbud och medför licensintäkter, dels kost-

nader för marknadsbearbetning och anpassning till nuvarande organisation för verksamheten i USA på storleksordningen 25 MSEK.

Koncernens avskrivningar enligt plan belasta- de resultatet med 46 MSEK (33), varav 20 MSEK (11) avsåg immateriella tillgångar.

Koncernens resultatandel av intressebolaget Adapt Information Systems AB (40%) uppgick till-1,7 MSEK.

Rörelseresultatet uppgick till -70 MSEK (-54), vilket motsvarar en rörelsemarginal på -9,3 procent (-8,6 ).

Finansnettot exklusive avyttringar av andelar i intresseföretag har under året utvecklats nega- tivt och uppgår till -1 MSEK (4). Resultatet av avyttring av andelar i intressebolaget Adapt In- formation Systems AB uppgick till 2,2 MSEK.

Resultatet efter finansiella poster uppgick därmed tiU--69 MSEK (-50).

Årets skattepåverkan, inklusive förändring av latent skatt uppgick till 2 MSEK (-2) och det redovisade resultatet för verksamhetsåret 1997 blev därmed --67 MSEK (-52).

Finansiell ställning

Koncernens egna kapital uppgick vid årsskiftet till 219 MSEK (283). Soliditeten är fortsatt god och uppgår till 52 procent (61).

Likviditeten exklusive outnytljad checklimit uppgick vid årskiftet till 74 MSEK (138). Koncer- nens likvida utflöde har kraftigt bromsats och har vänts till ett positivt inflöde under fjärde kvartalet.

Nettoinvesteringar

Koncernens nettoinvesteringar uppgick till 30 MSEK (71). Därav avsåg 4 MSEK (37) immate- riella tillgångar, varav Intelligent Messaging av- såg 1,3 MSEK. Av aktiverade immateriella till- gångar vid årets utgång på 48 MSEK avsåg 20 MSEK Intelligent Messaging, som under året skrevs av med 9 MSEK (3).

FRO~i!EC Å,'lSREDOVISNING fJ7

i)

(26)

Antalet anställda

Medelantalet anställda uppgick under 1997 till 878 personer (810), en ökning med 8 procent (12). Fördelningen mellan kvinnor och män var 21 procent kvinnor och 79 procent män. Utanför Sverige ökade personalen med 59 procent till 149 personer (94).

Vid årets utgång uppgick antalet anställda 918 personer (846).

Specifikation över medelantalet anställda per region redovisas i N o t 4 till årsredovisningen.

MODERBOLAGET

Av moderbolagets nettoomsättning om 12 MSEK (24) utgjorde koncernintern fakturering 97 pro- cent (95). Under året har gemensamma kostna- der ej fullt ut belastat divisionerna vilket har gi- vit moderbolaget en resultatbelastning på 13 MSEK vilket är huvudorsak till moderbolagets negativa resultat.

Resultatet för avyttring av andelen i intresse- bolaget Adapt Information Systems AB (40%) gav en realisationsförlust i moderbolaget på 4 MSEK.

Årets resultat uppgick till-18 MSEK (0).

Likvida medel exklusive outnyttjade check- limit uppgick till 178 MSEK (236).

Moderbolagets egna kapital uppgick till 274 MSEK (289).

FOFiSLAG nLL Vti'ISTDISPOSITION

Koncernen

Koncernens fria egna kapital uppgår till -58 403 TSEK. Härav åtgår 200 TSEK för föreslagen av- sättning till bundet eget kapital för företag inom koncernen.

Moderbolaget

Till bolagsstämman förfogande i moderbolaget står:

Balanserade vinstmedel Årets resultat

Summa

30 654 941 SEK -18 218 528 SEK 12 436 413 SEK

styrelsen och verkställande direktören förslår att dessa balanseras i ny räkning.

Beträffande resultatet av koncernens och moder- bolagets verksamhet under räkenskapsåret samt koncernens och moderbolagets ställning vid räkenskapsårens utgång, hänvisas i övrigt till efterföljande resultat- och balansräkningar, finansieringsanalyser samt noter.

(27)

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 1997 1996 1997 1996

Nettoomsimning 730540 633853 12312 24220

Förändring av produkter i arbete,

färdiga varor samt arbete för annans räkning 1782

Aktiverat arbete för egen räkning 1609 22907

övriga rörelseintäkter 2 4963 7 301 21 892

738894 664 061 12333 25112

Rörelsens kostnader

Handelsvaror -8200 -12393

Övriga externa kostnader 3 -255 151 -222802 -18 724 -14539

Personalkostnader 4 -498052 -449805 -6686 -7980

Avskrivningar av materiella och immateriella

an l äg g ni ng st i Il gångar 5 -45704 -33345 -326 -817

Andelar i intresseföretags resultat -1678 223

Rörelseresultat -69891 -54061 -13403 1776

Resultat från finansiella poster

Resultat från andelar i koncernföretag 6 -143 -4343 121

Resultat från andelar i intresseföretag 2200 -3600

Resultat från övriga värdepapper och fordringar 7 56 29 14 11

övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 8 4376 7209 5061 6441

Räntekostnader och liknande resultatposter 9 -5390 -3466 -3484 -1747

Resultat efter finansiella poster -68649 -50432 -19755 6602

Bokslutsdispositioner

Aktieägartillskott -1634

Koncernbidrag, erhållna 58353 37130

Koncernbidrag, lämnade -72 763 -43 540

Bokslutsdispositioner, övriga 10 17569 14

Resultat före skatt -68649 -50432 -18230 206

Skatt på årets resultat -1960 -870 11 48

Latent skatt 3738 -884

Minoritetsintresse i resultat efter skatt 138 -9

Årets resultat -66733 -52195 -18219 254

(28)

B A l A N.S B Ä K N

J

N G A R . __

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 1997-12-31 1996-12-31 1997-12-31 1996-12-.31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Immateriella anläggningstillgångar Balanserade utgifter för forsknings- och

utvecklingsarbeten & liknande arbeten 11 26356 35117 Patent, licenser, varumärken samt

liknande rättigheter 11 9299 13440

Goodwill 11 11889 15584

47544 64141

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 12 19348 20204

Maskiner och andra tekniska anläggningar 12 1296 1944

Inventarier, verktyg och installationer 12 45070 40455 367 650

65714 62603 367 650

Finansiella anläggningstillgångar

Andelar i koncernföretag 13 95796 78227

Fordringar hos koncernföretag 14 44299

Andelar i intresseföretag 150 2 443 5800

Andra långfristiga värdepappersinnehav , 117 685 689 694

Andra långfristiga fordringar 1483 637 425 325

2750 3765 141209 85046

Summa anläggningstillgångar 116008 130 509 141576 85696

Omsättningstillgångar

Varulager m m

Färdiga varor och handelsvaror , 230 2663

Pågående arbete för annans räkning 15 6521 1 915

Förskott till leverantörer 464

8215 4578

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 167026 148189 18

Fordringar hos koncernföretag 52897 45092

Övriga fordringar 6614 7337 460 1540

Skattefordrin g ar 9869 3192 4147 2534

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 16 50524 41333 2781 638

234033 200051 60303 49804

Kassa och bank 73560 138286 178486 235868

Summa omsättningstillgångar 315808 342915 238789 285672

SUMMA TILLGÅNGAR 431816 473 424 380365 371368

(29)

B A L A N S R Ä K N l N G A 8 ________ ~~·---~----~·-··--· ---·~~----·-"--~~-·~·--·~-·---··"--··· ·---'-"··=· ·--·-,

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK Not 1997-12-31 1996-12-31 1997-12-31 1996-12-31

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL Bundet eget kapital

Aktiekapital 17 28269 28136 28269 28136

Bundna reserver 17 249390 258394 233228 231953

277659 286530 261497 260089

Fritt eget kapital

Balanserad vinst eller förlust 17 8330 48857 30655 29095

Årets resultat 17 --66733 -52195 -18219 254

-58403 -3338 12436 29349

219256 283192 273933 289438

Minoritetsintresse 3216 3354

Obeskattade reserver

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 59 233

skatteutjämningsreserv 58

Periodiseringsfond 18 18105

Valutakursreserv 1522

1581 18396

AVSÄTTNINGAR

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 1001

Avsättningar för latent skatt 9230 12968

övriga avsättningar 63

10294 12968

SKULDER

Långfristiga skulder

Förlagslån 19 3 2 3 2

övriga skulder till kreditinstitut 20 27244 25 559 15000 13740

Skulder till koncernföretag

Övriga skulder 21 4831 7 052

32078 32 613 15003 13742

Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut 2246 1951

Förskott från kunder 18271 5441

Leverantörsskulder 30506 33171 1718 782

Skulder till koncernföretag 85999 46314

Övriga skulder 33207 32444 174 3

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 82742 68290 1957 2693

166972 141297 89848 49792

SUMMA EGET KAPITAL,

AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 431816 473 424 380365 371368

ställda säkerheter 23 27 708 25994 Inga Inga

Ansvarsförbindelser 23 16057 3 062 86193 46687

(30)

F l N A N S l E R l N G SAN A LY S E R .

-·--·---==..-~--~~-·--·····~---~-.--.•,_·r.-.-,.-"-.. ....,_. ____ , ___ ._. ___

Koncernen Moderbolaget

Belopp i TSEK 1997 1996 1997 1996

TILLFÖRDA MEDEL

Från årets verksamhet internt tillförda medel

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ~8511 -50 441 -19 755 6602

Avskrivningar som belastat resultatet 45 704 33 345 326 817

Skatt 1 778 -1 754 11 48

Justering för övriga ej likviditetspåverkande poster 754

Från årets verksamhet internt tillförda medel -21 029 -18 850 -18 664 7 467

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel)

Ökning(-) Minskning(+) av varulager m m -3637 16 065

Ökning(-) Minskning(+) av kortfristiga fordringar -33982 -38137 -i O 499 -75 973

Ökning(+) Minskning(-) av kortfristiga skulder 25675 24 711 40056 -35 297

Förändring av rörelsekapital -11 944 2 639 29 557 -111 270

Minskning av långfristiga fordringar 41

Koncernbidrag och aktieägartillskott -16 044 ~410

Nyemission 1408 173 649 1 408 173 649

Ökning av långfristiga skulder 4 835 1 261 13 735

Ökning av minoritetsintresse 9

Omräkningsdifferenser etc 1389 5 353

Effekter av fusion 1 306 37 538

Summa tillförda medel -30176 167 676 -1176 114 709

Använda medel

Nettoinvesteringar i aktier och andelar -2293 6545 11 272 6297

Nettoinvesteringar i immateriella tillgångar 3570 36563

Nettoinvesteringar i materiella tillgångar 28648 28349 43 160

Ökning av långfristiga fordringar 1 278 44 891 325

Minskning av långfristiga skulder 3 209

Minskning av minoritetsintresse 138

Summa använda medel 34 550 71 457 56206 6 782

Förändring av likvida medel -64 726 96219 -57 382 107 927

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :