• No results found

TR IL

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Share "TR IL"

Copied!
17
0
0

Full text

(1)

Det här verket har digitaliserats vid Göteborgs universitetsbibliotek.

Alla tryckta texter är OCR-tolkade till maskinläsbar text. Det betyder att du kan söka och kopiera texten från dokumentet. Vissa äldre dokument med dåligt tryck kan vara svåra att OCR-tolka korrekt vilket medför att den OCR-tolkade texten kan innehålla fel och därför bör man visuellt jämföra med verkets bilder för att avgöra vad som är riktigt.

Th is work has been digitised at Gothenburg University Library.

All printed texts have been OCR-processed and converted to machine readable text.

Th is means that you can search and copy text from the document. Some early printed books are hard to OCR-process correctly and the text may contain errors, so one should always visually compare it with the images to determine what is correct.

01234567891011121314151617181920212223242526272829 CM

(2)

i h

6

Íÿ '-iwai J

VINTERBILD FRÂN VERMDÖ. — FOTO. A. MALMSTRÖM, STOCKHOLM.

20:de arg. Den 23 MARS 1919 N:o 25

Foto. Rdhtnn, Lund, i iicMt Htngt avjwnr^rv^

(3)

JACQUES LUDVIG BORELIUS.

TIL.L. PORTRÅTTET Å FÖREGÅENDE SIDA.

Den 11 mars ingick professorn i kirurgi vid Lunds Universitet Jacques Ludvig Borelius i sitt 61 lefnadsär.

Många voro de tankar, som den dagen samlades kring det sydsvenska universitetets nuv. äldste kliniske lä­

rare, och många tusenden voro de som just denna dag tacksamt mindes, hvad han med sin konst skänkt dem.

Det har varit professor Borelius förunnadt att sedan våren 1898 verka som lärare i kirurgi vid Lunds uni­

versitet och därmed ock som chef för den kirurgiska kliniken. Kort efter sin utnämning till ordinarie in- nehafvare af professorsämbetet blef prof. Borelius år 1900 äfven verkställande direktör vid de kliniska sjukvårdsinrättningarna i Lund. Synlig och impone­

rande äfven för den ytligaste betraktaie har den m- veckling varit, som detta sjukhus undergått sedan nämnda år. Från att då vara i afsaknad af tjänlig ekonomiafdelning samt operationslokaler, som kunde motsvara ens de blygsammaste fodringar, med gam­

malmodiga och delvis allt för trånga sjukafdelningar ha’ under de sista 19 åren de kliniska sjukhusen i Lund vuxit ut till måhända den mest imponerande sjukvårdsinrättningen i hela vårt land. En gynäkolo- gisk klinik har utbrutits från den kirurgiska; vid denna har knutits en stort anlagd röntgenafdelning, en om­

fattande kirurgisk poliklinik har hastigt vuxit upp och erhållit nya tidsenliga lokaler, särskilda lärare ha anställts i kirurgiens dotterdiscipliner, ortopedi och öronsjukdomar, och båda dessa ha sin versamhet för­

lagd till den kirurgiska kliniken; en stor medicinsk klinik har likaledes nybyggts och ögonkliniken har moderniserats, allt under det att detta stora sjukhus­

komplex behof af ekonomiafdelning blifvit väl tillgo- dosedt.

Gifvetvis är detta icke resultatet af en enda mans målmedvetna arbete och energi. Som ordförande i byggnadskommittén och som verkställande direktör har dock lejonparten af arbete och ansvar hvilat på professor Borelius, och därom torde icke något tvif- vel råda, att det förtroende och den aktning, profes­

sor Borelius i allt högre och högre grad förvärfvat under sin verksamhet i Lund, varit af synnerligen stor betydelse för de anslagsbeviljande myndigheter­

nas välvilliga stämning gentemot de sjukvårdsinrätt­

ningar han företräder.

Den rätta förklaringen till den ställning professor Borelius intager i sitt företrädande af Lunds kliniska sjukvårdsanstalter utåt gifver han själf i sitt dagliga arbtte på sin klinik. I mera än ett af seende ha’ vid Lunds kliniska institutioner funnits värdiga traditioner att omhulda och bevara. Den som sett och följt sjuk­

husarbete vid ett flertal af våra största nutida sjuk­

hus har kunnat fastslå, att intet har öfverträffat kli­

nikerna i Lund i den anda af sann humanitet och i den känsla för människovärde som här i det dagliga sjukvårdsarbetet tagit sig uttryck. Ingen har på ett värdigare sätt kunnat upptaga detta arf och samtidigt fördjupa känslan af ansvaret för läkarens och sköter­

skans gärning än professor Borelius. Utan många — knappast några ord har han genom sin dagliga gär­

ning på sin klinik varit ett föredöme och genom sin lika rätt mot alla oafsedt stånd och villkor, har han ständigt varit för alla sina lärjungar en förebild för Läkaren.

Det är gifvet, att den man, som med dessa per­

sonliga egenskaper förenar ett sällsynt sinneslugn, grundligt och omfattande vetande samt en högt ut­

vecklad operationsteknik, skall samla ett stort klientel och kunna glädja sig åt en framgångsrik kirurgisk verksamhet. I växande skaror ha ock under årens lopp de sjuka sökt sig till Lunds kirurgiska klinik och svårt räknade äro de, hvilka hos professor Bore­

lius som sista instans fått den hjälp de annorstädes förgäfves sökt. Icke blott det stora förtroende pro­

fessor Borelius åtnjuter ibland läkare utan ock den nobla kollegialitet, han alltid lägger i dagen, har i hög grad bidragit till, att Lund blifvit en vallfartsort för svåra och kräfvande kirurgiska fall från hela södra Sverige. Det finnes intet område inom den prak­

tiska kirurgien, som professor Borelius i sin läkare­

gärning med framgång och erfarenhet icke bearbetat, men i allra främsta rummet har bukkirutgien fångat hans intresse, och i närvarande stund är professor Borelius utan tvifvel Sveriges erfarnaste gallvägs- kirurg.

Redan innan professor Borelius upptog sin verk­

samhet vid Lunds universitet, hade han som t. f. pro­

fessor vid Karolinska institutet väckt rika löften som klinisk lärare, löften, som han sedan i fullaste mått infriat. I sin kliniska undervisning har han alltid sökt att hos sina lärjungar inpränta det för den prak­

tiska läkaren väsentliga. Lärda teorier och framför allt alla petitesser ha fått stå tillbaka för framställ­

ningen af praktiskt viktiga sjukdomsbilder, skemati- serade i den mån detta är för en klinisk undervis­

ning nödvändigt. I hans uiagnostik har alltid samma vederhäftighet och samvetsgranna kritik, som präglar all professor Borelius’ gärning, gjort sig gällande.

Klarhet och reda i framställningen, en öppen och kri­

tisk blick för det väsentliga vid tydande af de olika sjukdomsfallen, parade med finkänslighet och försynt­

het i umgänget med de sjuka, har ställt professor Borelius i allra främsta rummet bland våra kliniska lärare, och på alla, som fått åtnjuta hans undervisning, ha denna och hans personlighet gjort djupa och var­

aktiga intryck.

Det utrymme, jag kan påräkna, medgifver mig icke att uppehålla mig vid professor Borelius vetenskap liga rikhaltiga författareskap. Äfven vetenskapligt har professor Borelius bearbetat vidt skilda områden inom kirurgien och de kiriirgkongresser, som hållits i Sve­

rige och Norden torde vara lätt räknade — om ens några — vid hvilka professor Borelius icke lämnat beaktade bidrag ur sin rika erfarenhet.

Varmare och innerligare kunde lyckönskningarna1 icke komma till professor Borelius på hans 60-årsdag än från den krets, som utgöres af hans f. d. och nu­

varande assistenter. Alla samlas de omkring honom fyllda af tacksamhet, tillgifvenhet och högaktning för hans helgjutna personlighet. Varma äro ock deras förhoppningar, att professor Borelius måtte till läkare­

utbildningens gagn och den svenska kirurgiens fromma få med obrutna krafter verka, tills hans emeritus dag.

stundar, och att det sedan må förunnas honom skänka kirurgisk vetenskap resultaten af hans omfattande rika- erfarenhet.

Nils Hellström.

Lasarettsläkare i Eskils tu na.

386 -

(4)

VILSNA VANDRARE.

FÖR HVAR 8 DAG AF E. KUYLENSTIERNA-WENSTER.

ED detsamma han kom in i kupén, kände han igen hennes lilla hurtiga runda ansikte med de ifriga glädje- spanande ögonen, och den lätt skälf- vande munnens besviket trötta uttryck, hvilket dock genast blef gladt leende, om hon trodde sig iakttagen.

Han gömde sig genast i ett hörn bakom sin tid ning. Fastän han en gång haft otroligt mycket att säga Lucia Brandt, skulle det icke nu varit angenämt att förnya bekantskapen. Åtminstone ville han vänta, till dess tiden endast medgaf några flyktiga ord.

Förmodligen skulle de till samma lilla småstadshål, men han dröjde där endast ett par timmar och ginge således miste om “konstnjutningen“ att höra henne sjunga. Han visste, att det under det sista decenniet efter skillsmässan från mannen gifvit henne lefvebröd att resa omkring på landsorten och “konsertera“.

Hon försörjde förmodligen sin gamla mor och bar­

net — en pojke var det visst — på det sättet. Ja, bara man fick det att gå, det var till sist hufvudsa ken. Hon undrade förmodligen öfver att han åkte i tredje klass, och han skulle haft lust att haspla ur sig en förklaring — sådana hade han på lager — men det fanns ju dock en möjlighet, att hon icke observerat honom. Han visste, att han åldrats be­

tänkligt, fått en mängd fåror och slitenhetsstreck.

“Godsägaren“ satt inte ens kvar i kläderna. Pälsen hårade af sig, och mössan visade tecken till skabbig- het. Jobbet med egendomar låg inte för honom.

Hans själ stannade kvar med lust och olust, dygd och odygd vid Böljebo, och hvart han sedan styrt kosan, kande han sig fågelfri, tom och ändå tung af hvarje dags nya motgångar. Åt skogen bar det, långt in i motigheternas sjumilaskog, där det sällan fanns en ljus glänta af hopp och aldrig den trygghet, som ända till baggbölandets dagar legat öfver fädernegår­

den Böljebo. Han baggbölade både skogen och sig själf på några frenetiskt genomlefvade år. Det var

“hej på dig“! och “Jag bjuder, det är klart!“ från morgon till kväll. Summorna runno in och ut, en idlig guldström. Ingen varnade. Han, den siste af släkten, satt ju ensam på Böljebo med det lilla näpna troll till hustru hvilket en af vännerna tog den kväll sonen till Böljebo, Arne Tun, längtade hetast och hjälplösast efter en värmande, tröstande kvinnofamn.

Han skakade tidningen, som om dess svarta typer framställt för honom i koncentrerad form hans onda öden. Men så log han bittert; tidningen var oskyl­

digare än hon, Lucia Brandt, hvilken han icke träffat sedan de som grannbarn och glada ungdomar dan­

sade med hvarandra på gillena och väl också flirtade smått. Hjärtans goda vänner hade de väl i alla fall varit för ett par sekel sedan, och det var medvetan­

det om de många gifna och tagna förtroendena, som nu hetsade hans tankar och tvang honom till den pinande retrospektiva analysen. Eljest lefde han ett slags laisser-aller och tillät ingen att syna honom för noga i sömmarna. Han hyste alltjämt en bunden och vingstäckt längtan efter den lilla trollkvinnan, som öfver- gifvit honom, och hvar han färdades, såg han henne i en vision. Det var inte mycket att lefva på, men hvem har icke i yttersta nöd gripit efter halmstrået? Och för Arne Tun var detta hans försmådda, iturifna kärlek.

— Vi komma väl fram i rätt tid, hörde han Lucia fråga den passerande konduktören, som med dessa gentle­

mäns tredjeklassafpassade tonfall snäsigt svarade:

— Nej, vi är en timma försenade nu, och antagligen blir det en timma till.

En annan passagerare upphof en ängslig stämma:

— Då får vi inte förbindelse med det söderutgå­

ende tåget?

— Nej, det går i rätt tid.

Och konduktören stöflade vidare med hopad snö under sulorna och hopad trötthet i sinnet. Han hade grånat i tjänsten på denna lilla stickspårsjärnväg, hvil­

ken högst opålitligt sammanband trafiken mellan stats­

banor åt olika håll.

Under den nu rådande starka snövintern med drif- vor, hårda som alabaster i väldiga socklar på ömse sidor om spåren och ofta äfven i vallar öfver rälsen, hörde det till ordningen för dagen, att lokomotivet pustande uppgaf kampen mot öivermakten och först efter allehanda ansträngningar motvilligt kraflade sig upp för en stigning.

Ingen förbindelse, tänkte Arne, det betydde natt­

logi på ett vanvettigt dyrt och uselt s. k. stadshotell, supé utan mat i en utkyld matsal, ett rum med “mo­

dern komfort“, sjaskig och öivernyttjad af agenters och landtpatroners ryck-in, ryck-ut. Han kände till det.

Och han, som eljest skulle hunnit till gamla, kära Böljebo, där han hade en trofast vän i den nuvarande ägaren, en af de få, som icke afdunstat med festerna.

Förstulet betraktade han Lucia. Stackars liten. Hon öfverräknade tydligen förlusten af den konsert, hvilken väl var annonserad till i kväll, och som nu måste inställas, ty ingen publik satt i två timmar och vän­

tade på en tertia vissångerska, hvilken därtill saknade ungdomens friskhet. Just nu, när pannan rynkades i ett tätt bekymmersnät och nästippen biet röd —■

troligen af hämmade tårar — i det grådaskigt bleka ansiktet, såg hon så gammal och uttjänt ut, att män­

niskorna knappt skulle hysa annat än en afvärjande medömkan med henne, en sådan som noga stänger dörren mellan egen soliditet och andras blottställda belägenhet, och som sedan vid välförsedt bord säger:

“Att inte det där kräket inser, att hon gjorde klokast att hålla sig hemma. Skall man ge ut pängar, har man väl litet större anspråk“.

Han förskansade sig ånyo bakom tidningen, fastän det var så skumt i kupén, där en liten låga melan­

koliskt flackade i taket, att han knappt såg läsa. Det gjorde han inte heller; han tänkte alltmera intensivt på Lucia i damgarderobshabiten, kvasielegant och ett ganska otillräckligt värn mot kölden.

Midt emot henne satt en mansperson, hvilken i feta, rödblå händer höll en missionstidning. På hans stora, köttiga näsa aflästes i bjärt kolorit Sturm und Drangperiodens syndabekännelse. Han betraktade med simmig blick Lucia, smackade med tjocka läppar och frågaae:

— Ä ho cirkussa?

Lucias svar ljöd hårdt och skärande:

— Nej!

— Jaså, inte d’ä, jag tyckte, ho hade den mundu- ren. Och för alian del, vi ä ju fattiga, söndiga män­

niskor allihop, enten vi sitter på hästa eller på — he! he! he! Han gjorde en flott rörelse som för att betyga, att han nog visste, hur långt en gentleman hade rättighet att gå.

Men Lucia reste sig och kom fram till den afdel- ning, där Arne satt, tydligen hade hon ej märkt, att här fanns en bekant. Men han finge väl ge sig tillkänna.

— Goddag Lucia, sade han, det är så längesedan vi träffades, att du kanske glömt mig.

Hennes ansikte skiftade sekundsnabbt uttryck, blef varmt och påklistradt muntert med ett lydigt leende öfver de härjade dragen.

— Å, det är ju Arne Tun på Böljebo. Så roligt!

Du reser hem, förstår jag?

— Ja — det hade varit meningen, men jag får ingen tågförbindelse.

— Nej visst! — Ja, det är outhärdligt med dessa tågförseningar. Jag skulle ge konsert i kväll — jag är ute på en stor turné — men nu kan det inte bli något af. Det är rätt hinderligt! Hon låtsades taga

387 — Forts, d sid. 391.

o:

(5)

HVAR 8 DAO

'Ÿ-'

«o s¡

«

¿S £ ta si Q si

« S <3 s 8) g

.3 s

S * fe P g

u. e e W ¿ ÿ « 3 i s § * * K Z ï S s Z « « Q Si Ö r? r- .

Q t] <o

<b tio (V ■'- T3 «b ¿Í . <b

« ’"*

-ce o

^o S

S■« E K

_____ g s g

< * -c ••

■0 bo S S :>- s:

,£Q - en iZ 1 O Si— «u

< ö

> -2 Z £ en K

g - -

§

"g çj <5

§ « ¿s ï:

S - s ex

g * ö S -

•S -c g

S s

J.

•. „«*•

•U ci

,tv t-», frx ; t,»#»

ht:

piTM. M.

&

*•*•• I

' '»

388

(6)

SKANDINAVIENS AMERIKANSKE LIFSFÖRNÖDENHETSFÖRMEDLARE.

t. h

X. *

Í

_t '«■

* :

Ci’.r j„loyrafv Mirw.-

DEN FÖRSTA AMERIKANSKA ÅNGAREN, “BALI", ANKOMMER TILL KÖPENHAMNS FRIHAMN D. 7 MARS MED LIFSME- DEL FÖR ÖSTERSJÖLÄNDERNA: — Den af amerikanska staten utsände lifsmedelsdistributören Swenson (1), Frihamns-

direktör Borg samt fartygets officerare.

Bland de män, hvilka freden gifvit en betydenhet och ett ar­

bete af hittills oanade dimensioner, är äfven den amerikanske lifsme- delsdiktatorn Hoover, hvilken fak­

tiskt fått sig tihdeladt ett af de största och viktigaste uppdrag, som någonsin lagts i människohand, nämligen att framskaffa lifsmedel

— ocn därmed äfven grundvalen till fred och ordning — till en krigstrött, uthungrad världsdels invånare. Huruvida han är i stånd att lösa denna jätteuppgift kommer framtiden att utvisa. Att han står sin landsman Wilson närmare i åsikter än ien allt fortfarande lika krigiske franske generalfältmars kal­

ken Foch, hoppas man eke blott — man är öfvertygad därom. Han hör icke till dem som vilja låta Tyskland dö af svält — man väg­

rar absolut att tro något sådant.

Att han äfven förmår välja skick­

liga medhjälpare är höjdt öfver hvarje tvifvel. Den mest kände af dem och den ende vi här i Skandinavien få att göra med är

den norskfödde Magnus Swenson som för någon tid sedan ankom till Köpenhamn, hvars frihamn den amerikanske lifsmedelsdiktatorn efter noggrann pröfning gjort till centrum för lifsmedelsfördelningen till de mer eller mindre uthung rade östersjöländerna, först och främst Finland. Köpenhamns fri­

hamn kommer inom kort att kunna liknas vid en visthusbod, där en enorm mängd amerikanska lifs­

medel uppsamlas för att sedan hastigt spridas till de platser, där man med längtan inväntar dem.

Denna verksamhet kommer gifvet- vis att sätta sin särskilda prägel på Frihamnen. Den första ångaren från U. S. A., “Bali“, har i da

Vidst. bild: MAGNUS SWENSON.

Den norskfödde framstående affärs­

mannen i Madison, ander senare år den främste ledaren af lifsmedelsdis- tributionerna i Wisconsin. — F. n. ut­

sänd till Europa i och för fördelning af lifsmedel frän Amerika till Skandi­

navien. Finland, Tyskland och Öster­

sjöprovinserna.

— 389 -

(7)

EVAR 8 DAG

Bfter fotografi* HVETEMJÖL LOSSAS I KÖPENHAMNS FRIHAMN. JLllcM: Bengt ävjversjxtm.

game anländt dit och andra komma att undan för undan följa efter.

Magnus Swenson är en mycket intressant person­

lighet. Liksom sin chef Hoover är han en selfmade man. Medan denne började sin bana ytterst blyg­

samt som agent för en tvättinrättning startade Swen­

son från ett ännu lägre trappsteg på samhällsstegen.

Som 14-årig sjömanspojke lämnade han 1868 Norge och kom till Amerika, där han gick i smedlära. Under utöfningen af smideshandtverket väcktes hans håg för studier, hvilka han äfven påbörjade vid Wisconsin- universitetet i Madison samtidigt med att han som smed förskaffade sig sitt lifsuppehälle. Efter fyra års studier var han metallurgisk ingeniör. Han hade tagit sin examen med högsta betyg och vann anställning

vid universitetet i egenskap af lärare i kemi. Tjugu- nio år gammal eröfrade han ett af det amerikanska landtbruksdepartementet utläst pris på 2,500 dollars för en afhandling om sockrets kemi och fabrikation.

Kort därefter blef han chef för en stor sockerfabrik i Texas och gjorde under den tid han kvarstannade där en mängd uppfinningar. Han grundläde därefter en fabrik för maskiner för sockerfabrikationen, hvilken han 1892 flyttade till Chicago. År 1900 sålde han fabriken och flyttade till Madison för att ägna sig åt sin familj och åt privatlifvet. Hans verksamma natur fann dock icke behag i sysslolösheten och inom kort befann han sig åter ute i arbetslifvet. Han finansie­

rade och byggde två stora hydroelektriska kraftsta­

tioner vid Wisconsin-floden från hvilka Milwaukee, Forts, å nästa sid.

Rfter fotografi KilcJie : SUftieriyam

TILL OLJEINDUSTRIEN: 2,500 TUNNOR SPIGG I KARLSHAMN.

■s»

»

Utmed Blekingekusten pågår sedan någon tid ett lifligt fiske efter spigg, hvilken efter att tidigare hafva ansetts värdelös, plötsligt fått ett betydande värde genom möjligheten att af densamma utvinna en förträfflig oljeprodukt, hvilken med fördel kan använ­

das vid beredning af läder, såpa och tvål, hvarjämte den ger ett utmärkt ersättnings­

medel för linolja, allt af utomordentligt stor betydelse med hänsyn till den rådande svåra bristen pä fett. Att fisket ger rikt utbyte visas af vår bild, i dagarne tagen i Karlshamn, med därå återgifna 2,508 spigg- tunnor, hvilka, tillsammans utgörande en enda sändning, lågo för inlastning till Trel­

leborg. Flera stora spiggpartier hafva förut afgått från Karlshamn. Under det att spigg- oljefabrikation tidigare ägt rum i Tyskland, är den fullständigt ny för vårt land. För­

tjänsten af att denna industri nu upptagits äfven hos oss tillkommer i första hand grosshandlanden Josef Räng i Karlshamn, som nedlagt betydande arbete och kostna­

der på att få företaget till stånd. Herr Räng är verkställande direktör för A.-B. Fettin- dustris fabriksanläggning i Karlshamn. Bo­

laget., äger dessutom fabriker i Göteborg och Örtofta.

— 390

(8)

HVAR 8 DAG

Forts, fr. sid. 387.

det nonchalant, fastän bekymmersrynkorna ånyo kröpo fram och skrynklade huden. Skrattande tilläde hon:

— Tänk, sådan tur, att jag tog tredje klass. Jag brukar ju alltid åka i andra eljest, men jag tänkte mig, att där skulle vara så kallt.

— Det var detsamma med mig, högg han ogeneradt till, ödets finger, kan vi ju kalla det. Nå, du kon- serterar flitigt?

— Ja, jag älskar min konst, fast den inte är stor­

slagen, men hvar fågel sjunger med sitt näbb, och folk tycker om mitt kvitter.

Hon log alltjämt, fastän spändt och ängsligt, som fruktade hon, att “godsägaren“ skulle genomskåda henne. Och du, tilläde hon, du är gift, har jag sett i tidningen. Då är väl Böljebo fullt af barnaglädje kanske.

Nej, jag är barnlös, och min hustru — befinner sig på resor. Jag har för resten gjort mig af med Böljebo. Det var en god vän, som gerna ville ha det, och jag hade andra vyer.

Han nickade:

— Storartade spekulationer! Det är ju tidsandan.

Han nickade också, och de sågo gladt belåtna ut bägge två, angelägna om att hålla samtalet vid makt, lätt som fladdrande rosenblad, ljust och luftigt för att icke den ene skulle märka den andras pauvre honteux.

Det var ofarligast att tala om ungdomstiden. Det var också det, som värmde mest; brasan, i hvars glöd de bägge kunde blicka in utan att känna svedan af förbränd lycka.

Och tiden gick fort. De voro snart vid den lilla tråkiga staden, insvept i en hvit snökappa, med ett hvitblått elektriskt ljus öfver sömniga och tomma gator.

Stadshotellvaktmästaren med guldträns om mössan, upplyste vresigt, att kantor Pettersson beställt rum åt frun. Konserten hade det nog inte varit mycken idé att hålla i alla fall, för det hade kommit en stilig biograf, och då var det klart, att alla gick på den.

Det föll en modlös och trög lystnad öfver de två, när de gingo uop mot hotellet. Arne förstod, hur hennes stolthet led af att han skulle få en inblick i hennes torftighet och bistra sträfvan, och själf pinade det honom att antingen nödgas bekänna, hur långt ut på det sluttande planet han var eller också fram­

stå för henne som en hjärtlös grobian, hvilken ej ville visa henne, ungdomsvännen, litet vänlighet. Han räknade i tankarna igenom sin klena reskassa — några kronor, det räckte knappt till rum och några smörgåsar.

Och ändå frågade han henne!

Skall du supera?

Nej, jag åt så sen middag. Jag tror, jag går och lägger mig strax.

Gråten borrade i rösten, så att orden smulades sön­

der, och han sade vänligt:

— Det hade annars varit roligt att prata en stund.

Vi kanske kunde dricka en kopp katte tillsammans.

Ja — det kunde vi väl.

— Om en halftimme träffas vi då i kaféet.

Ja.

Smörgåsarna fingo strykas, fast han var hungrig som en varg. Han måste bjuda på kaffet. Hvarför

Forts, fr. föreg. sida.

Madison och flera andra städer erhålla sin elektriska kraft. Under kriget har han varit lifsmedelsdiktator i Wisconsin.

Magnus Swenson är när detta skrifves i Köpenhamn.

Otaliga äro de, som längta efter att få höra de order som skola utgå från hans kontor, otaliga äro de hus­

mödrar i Skandinavien och öfriga Östersjöländer, som sända honom ångestfulla men dock vänliga tankar, burna af hoppet att det snart skall lyckas dem att förse sina skafferier ur den stora visthusbod, som amerikanarne upprättat i Köpenhamns frihamn.

Efter allt att döma är Swenson rätte mannen på den ifrågavarande platsen. Han kommer helt säkert

hade han föreslagit det? Han log bittert. Det var ensamheten, som schasat bort förnuftet.

Det rum, han fått, var stort — alla de mindre och billigare äro konsekvent upptagna på stadshotell — mattbelagdt, ödsligt och kallt. Skrifbordet frös på sned i ett hörn, byrån med spegel spökade i ett an­

nat. Schäslongen såg så underligt värnlös ut mot den nakna väggen.

Stackars lilla Lucia, i sådana här kala rum tillbragte hon många ensamma, af fattigdomen ångestfyllda timmar.

Han började vandra fram och åter. Plötsligt stan­

nade han, hvisslade en skarp signal och såg intensivt på telefonapparaten. Så högg han plötsligt med ett roffågelsgrepp mikiofonen och begärde Böljebo.

Vännen svarade själf. Fick ett kort besked, lofvade telegrafera pängar följande morgon.

Arne Tun lade tillbaka luren och rätade ryggen. Från Böljebo kom alltid ljusstrimman. Kära, gamla Böljebo!

Och han beställde supé för två och vin. Fingo de taga champagne? Ja, hvarför inte. Han slängde med hufvudet. Det var ju litet banalt, men hade de fågel, kunde de ta champagne till den och malaga till efter­

rätten. Han skulle förresten ordna det med källar­

mästaren själf.

Och han skröt och jonglerade, så att källarmästaren djupt bugande förklarade, att räkningen naturligtvis kunde vara till dess herr godsägaren erhöll pängarne i morgon. Arne kände äcklet öfver humbugen som gift i kroppen. Källarmästaren kände hans vän, därför blef han artig, därför gick den afdankade Tuns skryt i honom.

Men ett var åtminstone ärligt: Lucias glädje öfver att än en gång sitta vid ett fästligt dukadt bord.

Hon hade alldeles glömt, hvad hon sagt om den sena middagen. Hon åt som ett hungrigt barn och drack begärligt det eldande vinet. Men de undveko bägge att snudda vid nuet. Skedde det, bredde de ett skylande hölje öfver dess trasor, ty glädjen skulle tvärt sjunkit ned i en grumlig pöl af förödmjukelse och smärta, om de gifvit hvarandra ett fullt och helt förtroende. Det bler sent, innan de bröto upp. Utan­

för hennes dörr sade han hjärtligt:

Tack för i kväll, Lucia! I morgon ska vi inte träffas.

Hon sig upp på honom, blixtsnabbt förstående.

Det besvikna draget kring den veka munnen fram­

trädde ånyo. Så sänkte hon det lilla trötta hufvudet och sade sakta:

— Jaså — det är så för dig också — hälst ingen morgondag.

Han svarade ingenting, tryckte endast hårdt hennes hand, en liten vissnad och kall hand utan kraft.

Godnatt, lilla Lucia, sade han slutligen. Vi få önska hvarandra att drömma om barndomslandet, där var det ljust och tryggt.

Hon nickade hastigt och försvann in i det nakna, tröstlöst flacka rum, hvilket var en illustration till hennes tillvaro likasom till hans. Han drog upp rull­

gardinerna för de tre höga fönstren inne hos sig och lät den stjärnbländande vinternattens isiga ljus lysa sig i säng för att slippa den lilla nattduksbordslam- pans trivialitet.

<■ tt möta kritik, men lika säkert är, att han skall skaka den af sig igen. Han vet hur välkommen han är och vissheten härom skall göra hans framträdande ännu säkrare, om det är möjligt, än hvad det nu är.

Det är en stor uppgift och äfven — vi hoppas det —

en stor man. A. H.

*

Mr. Swenson har i dagarne ankommit till Stock­

holm. Ändamålet med hans besök är, dels att i sam­

råd med svenska regeringen utreda möjligheten af öfversändandet af amerikanska lifsförnödenheter till Sverige, dels att vidtaga anstalter för lagring här i landet af lifsmedel för centralmakternas räkning.

— 391 —

(9)

HVAR 8 DAG

PRINSESSAN PATRICIAS BRÖLLOP.

$

T. h.: BRUDPARET OCH PRINSESSAN INGRID (främst).

Därunder: BRUDPARET MED TÄRNOR OCH PAGER. Fr. v.

stående: Lady Victoria Cambridge (äldsta dotter till markisen af Cambridge,'; prinsessan Mary (konungaparets dotter); bruden, prinsessan Patricia af Connaught, hädanefter lady Patricia Ramsay;

brudgummen, kommendör Alexander Ramsay, broder till earlen af Daihousie, nyutnämnd marinattaché i Paris ; lady Ida Ramsay (äldsta dotter till earlen af Daihousie); lady Helena Cambridge (yngre dotter till markisen af C); prinsessan Maud af Fife, syster till prinsessan Arthur af Connaught ; framför brudgummen prin­

sessan Ingrid af Sverige; sittande, lady Jean Ramsay (yngre dotter till earlen af Daihousie); Simon Ramsay (hans yngre son);

earlen af Macduff (prinsparet af Connaughts son); lady May Cam­

bridge (dotter till earlen af Athlone).

Nederst: KRONPRINSPARET I NORGE PÅ HEMRESA FRÅN ENGLAND. HOS KONUNGAPARET I KRISTIANIA. Främst Kron­

prinsessan, prinsessan Ingrid och drottning Maud; bakom synes kronprins Gustaf Adolf och konung Haakon. Foto. Wilse, Kristiania.

- 392 -

Rfter fotografier.

Prinsessan Patri­

cia af Connaught,.

yngre syster till kronprinsessan Margaret, förmäl­

des den 27 febr, med kommendören vid britt ska flottan Alexander Ram­

say. Förbindelsen torde på grund af att brudgummen icke var af kunglig börd hafva mötts- af en del svårig­

heter. Härför talar det förhållandet att den ingåtts först nu.

Ryktet vill veta,, att de båda kon­

trahenterna lärde känna hvarandra redan år 1908 vid’

ett besök som den unga prinsessan gjorde på Malta, och att redan då en stark böjelse närmade dem till hvarandra. Då här- tigen af Connaught år 1911 öfvertog.

posten som gene­

ralguvernör i Ca­

nada, åtföljde ho­

nom Ramsay i egenskap af adju­

tant. Efter några månader sändes, den unge officeren.

Forts, å sid. 395..

(10)

HVAR 8 DÀCj

VOXENKOLLEN I ASKA.

1. EN KARAKTÄRIS­

TISK BILD AF VOX­

ENKOLLEN S SANA­

TORIUM I STRÅLAN­

DE SOL OCH BLÄN­

DANDE SNÖ. OMGIF- VET AF ETT OFÖR­

LIKNELIGT VACKERT NATURSCENERI.

2. DEN STÅTLIGA MEN ICKE DESTO MINDRE TRIFSAMMA HALLEN hvarest under säsonger­

na rådde ett brokigt och gladt lif. Vår bild är påtagligen från en tyst

mellantid.

4. ALLT HVAD SOM NU EFTER BRANDEN ÅTERSTÅR af den i Norge utomordentligt populära rekreationsor ten, Jrån Danmark, och särskildt från västra Sverige lidigt besökt och där väl så populärt Som i det egna landet.

Fntn.81-arrmnen.Kristiania.

Text å sid. 395.

h, -

3. DEN VACKRA OCH ELEGANTA SALONGEN för ett mera stillsamt sällskapslif. — Fotos 1—3. Wilse, Kristiania.

f

— 393

(11)

HVAR 8 DAG

bKOLKOMMISSIONEN PÅ INSPEKTION I GÖTEBORG. do. Johansson, Gbg.

t,

I

Till bild å sid 394.

Åreveckan, vinterns största sportevenement, tog sin början den 5 mars under synnerli­

gen gynnsamma väder­

leksförhållanden med solsken och lagom kyla.

Bland mängden af del­

tagare funnos äfven ett betydande antal utlän- dingar. Programmet för veckan, intressant och omväxlande, upp­

tog skidtäfling Åresku- tan rundt, fältskjutning på skidor, stafettlöp- ning, bobsleightäfling m. m. Ett stort antal vackra täflingsresultat ernåddes.

CONSTANTIN LO-

Direktoriatet i den ukrainska folkrepubliken har till hufvudrepresentant för den utomordentliga ukrainska di­

plomatiska missionen i Skandinavien utsett herr Con stantin Loski, redan förut sitt lands ambassadör i Fin­

land, i hvilken egenskap han också alltjämt kommer att kvarstå. Herr Loski, som åtföljd af sin fru och sin sek­

reterare, herr Osip Maidanjuk, anländt till Stockholm från Finland, har haft företräde hos utrikesministern och därvid öfverlämnat sina officiella fullmakter från minis­

terpresidenten och utrikesministern för ukrainska folk­

republiken.

*

Doktor Béla Agai, en af den ungerska publicitetens mest framstående personligheter, hufvudredaktör för Bu- dapesttidningen Az Ujsag och ordförande i ungerska tid mngsutgifvareföreningen, befinner sig sedan någon tid på ett tillfälligt privat besök i Stockholm och har om de nuvarande förhållandena i sitt hemland berättat att det är inne på de sunda reformernas väg och att intet an­

nat land i Mellaneuropa just nu nått så långt ifråga om ordning och arbetsfred som Ungern.

T. h.;

D:R BÉLA AGAI, hufvudredaktör för den stora Buda- pesttidningen Az Ujsag, besöker f. n. Stockholm.

SKI, hufvudrepresen­

tant för den utomor­

dentliga ukrainska missionen i Skandina­

vien.

T. h:

STOR ELDSVÅDA I GÖTEBORG. Försälj­

ningslokalen i Axel Jorgensens stora kappaffär, den minst skadade delen af det i öfrigt fullständigt ödelagda etablisse-

mentet.

Poto. Johansson, Gbg.

En förödande elds­

våda utbröt på afto­

nen den 13 mars i hu­

set n:r 57 Kungsgatan i Göteborg. Byggna­

den, i hvilken ett fler­

tal affärer äro inrymda, blef trots det raska släckningsarbetet svårt ramponerad. Särskildt blefvo de affärslokaler hvilka disponeras a A.-B. Axel Jorgensens damkonfektion och sy- atelierer illa åtgångna.

Det där förvarade stora lagret af tyger och fär- digsydda kläder blef till betydande del för- stördt.

E

Ii

Bi

394

(12)

HVAR 8 DAQ

? "ws

<1

■Ww^

V

I

ÂREVECKAN: Öfverst: START I BOBSLEIGHTÄFLINGARNE. — Därunder: TRAFTÄFLINGAR.

Foto. Thomasson,Are.

p

■k*. á

Forts, fr. sid. 392.

till England i tjänsteärenden och återvände sedan icke till Canada.

Under kriget har han vid upprepade tillfällen utmärkt sig, sär- skildt i striderna vid Dardanellerna. Det giftermål, som nu efter elfva års väntan kommit till stånd, har af det engelska folket hälsats med entusiasm. Kommendör Ramsay, som är född 1881, tillhör den engelska högaristokratien såsom medlem af en af landets äldsta och förnämsta släkter. Han är nämligen yngre son till den framlidne trettonde earlen af Dalhousie. I och med giftermålet afsade sig bruden sin prinsesstitel och bär nu nam­

net Lady Patricia Ramsay.

Vigselakten ägde rum i Westminster Abbey under utvecklande af den största prakt och i närvaro af det engelska kungahusets medlemmar, kronprinsparet af Sverige, drottning Amelie af Por­

tugal samt af en lysande samling gäster ur diplomatiska kåren och engelska högadeln.

Bruden lämnade hertigens af Connaught residens S:t James palace i kungl. ekipage med förridare och spannryttare. Utanför katedralen, där en hedersvakt ur prinsessans kanadensiska rege mente posterade, hade samlats en oöfverskådlig människomassa, hvilken bringade brudparet en entusiastisk hyllning. Efter vig­

selakten, hvilken förrättades af ärkebiskopen af Canterbury, gaf hertigen af Connaught i sitt palats lunch för brudparet, den engel­

ska konungafamiljen samt familjen Ramsay. De nygifta reste samma dag till ett landtgods, där de skola tillbringa någon tid.

Därefter kommer att följa en tids vistelse i London medCla- rence house som residens, hvarefter färden ställes till Paris, där kommendör Ramsay kommer att bekläda posten som engelsk marinattaché.

Kronprinsparet samt prinsessan Ingrid anlände natten till den 6 mars till Bergen från England och fortsatte påföljande afton till Kristiania med ankomst dit den 8 mars. Vid stationen var konung Haakon de höga resenärerna till mötes. Under besöket i Kristiania, hvilket utsträcktes till påföljande dags e. m., gästade kronprinsparet norska konungaparet på Kongssæteren.

Till illustr. å sid. 393.

Norges största och mest kända turisthotell Voxenkollen vid Kristiania härjades den 13 mars af en våldsam eldsvåda, hvilken på mindre än en timme lade det väldiga byggnadskomplexet i aska. Elden utbröt vid åttatiden på morgonen och vann i den stora träbyggnaden en så snabb spridning, att hotellets gäster, hvilka samtliga ännu lågo till sängs, endast i sista stund lyc­

kades rädda sig ut ur eldhafvet. Sina tillhörigheter måste de i de flesta fall lämna efter sig, hvarigenom många af dem gjorde utomordentligt stora förluster oeh en del fullständigt ruinerades.

På hotellet bodde sålunda ett betydande antal ryssar, hvilka vid sin flykt undan revolutionen i hemlandet endast lyckats föra med sig hvad de ägde i nipper och smycken. En myckenhet af dessa dyrbarheter gick vid eldsvådan förlorad. Bland hotellets 140 gä­

ster funnos 17 svenskar. Dessutom funnos som gäster fransmän, engelsmän, finnar, amerikanare m. fl.

Voxenkollen har under de tjugu år det funnits till i mycket stor utsträckning frekventerats af den turistström, som från alla länder sökt sig hän till Norge, särskildt har det lifligt gästats af svenskar. Till dess popularitet har utom dess synnerligen vackra läge 500 meter öfver Kristiania med den storslagna utsikten öfver stauen och fjorden bidragit dess mondäna inredning, hvilken till­

fredsställde äfven de högsta anspråk på komfort.

— 395 -

(13)

NATIONALMUSEl NYE CHEF.

Kungl. m:t har i kon­

selj den11 mars utnämnt och förordnatintendenten vid Nationalmuseum E. G.

Folcker att vara öfverin- tendent ochctiefförsam­

ma museum.

Den r.yechefen förNa­ tionalmuseum är född i Stockholm1858och sontill guldsmeden Gustaf Folck­ er. Efter afslutadeakade­ miska studier vann han 1886 anställning som e. o.

amanuens vid Nationalmu­ seum, till hvilken institu tion han sedan varit knu­

ten,och inom hvilken han nedlagt ett likahängifvet som resultatrikt arbete.

År 1912 utnämndes hantill intendent vid museet.

Öiverintendent Folcker har emellertid gjort sig känd icke blott som den intresserade och insikts­

fulle museimannen utan äfven som en i hög grad framgångsrik befrämjare af svenskkonstslöjd,detta närmast i anslutning tillsin befattningsomsekreterare i Svenska slöjdföreningen under åren 1895—1912.

Hans eminenta förmåga på detta område ha vid

upprepade tillfällen tagitsi anspråk. Han var sålunda juryman vid Stockholmsutställningen 1897, äfvensom vid utställningarne i Gäfle och Norrköping samt vid världsutställningen i Paris 1900. Hanvaräfven initiativ­

tagaretill och organisatöraf Karl Johans-utställningen.

Ofverintendenten Folcker är därjämte en af stiftarne af Föreningen för grafisk konst. Af yttre utmärkelser somkommithonomtill del kannämnas hedersledamot­ skap sedan 1891 iRoyal institute of British Architects.

Denstora svenskafolk typsutställningen, öpp­ nades lördagen den 8 mars i Konstakademien i Stockholm, hvarifrån den sedermera kommer att i sin helhet öfverflyttas till Upsala. Initiativet till densamma togs iörra ­ ren inom en del akade­ miskakretsar i Upsala.och förarbetena ha alltsedan pågått under öfverinseen- d e frä tnst afdocenten i ras­ biologioch mediciniskärft­ lighetsforskning vid Up­ sala universitet, d:r Her­ man Lundborg, en af de få svenske vetenskapsmän, som ägnat uppmärksam­

het åt detta viktiga område.

Utställningskommitterade ha förutom af docenten Lundborg utgjorts afpro­ fessorerna Oscar Almgren, OttovonFriesen, Hjalmar Öhrvall, docenten Oden- crants, kandidaterna Nils Moosberg, Erqvist och Rånlund, alla iUpsala samt hoffotografen John Hertz- berg och fil. d:rSune Am- brosiani Stockholm.

Utställningen, till hvil­ ken insamlats ett alldeles enastående rikt material och som torde utgöra den första i sitt slag ivärlden, har ordnats i sju afdelningar, af hvilka en omfattar olika rasgrupper i Sverige, en annan sociala grupper, en tredje släktgrupper, vidare kända svenska mänoch kvinnor, typer från det svenskaRunö ochFinland samt slutligen statistiska diagram och autropologiska kartor öfver fördelningen af olika ögonfärger m. m. Det icke minst värdefulla åskådningsmaterialet utgöres af ett

Forts, â sid. 398.

OFVERINTENDENTEN G. FOLCKER

m. MaimKO-om, sth™. SVENSKA FOLKTYPSUTSTÄLLNINGEN. Interior från utställningen. xucm.- Bengt

VD.HI

TR IL

- 396 -

(14)

si

S. RUBENSON.

F. d. Polismästare — Sthlm.

80 år 21 mars*

K. G. ARRHENIUS.

F. d. Häradshöfding. — Karl­

stad. 70 år 20 mars*

A. H. GISIKO.

Kommendörkapten. — Stock­

holm. 50 år 2 mars.*

E J. C. PLANTING-GYLLEN- BAGA. Regei ingsråd - Stock­

holm. 50 år 19 mars.*

J. V. T. BRUNNBERG.

F. d. Stadsläkare. — Upsala.

80 år 19 mars.*

K. A. MELIN.

Fil- d r. En af de 18 i Sv. Akad.

Sthlm. — 70 år 11 mars*

S. O O. EKECRANTZ.

Förste stadsläkare. — Halm­

stad. — 65 år 19 mars.*

G. J. V. STÉENHOFF.

Förste prov, läkare. — Stock­

holm. 60 år 9 mars.*

;

C. G, BÄCKGREN.

Landtbrukare — Markebäck.

80 âr 18 mars.*

A. SELANDER.

Fabriksläkare. — Göteborg.

70 âr 14 mars.*

S. SJÖSTEDT.

Bruks förvaltare — Hillrings- berg. 50 âr 12 mars*

H. LINDQUIST.

Grosshandlande - Göteborg.

50 âr 11 mars.*

A. LEFFLER.

Ingeniar. — Djursholm.

65 år 20 mars*

S. STRÖM.

Förste Landtmätare. — Växiö.

50 år 20 mars.*

C. E. JOHANSSON.

Direktör. — Eskils, tuna.

55 år 15 mars.*

D. O. M. SILFVERSTOLPE.

Mas kin direktör. — Göteborg.

50 år 19 mars.*

* Data å nästa sida.

397 -

References

Related documents

Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning.. Pris

De faktiska fel som säljaren normalt kan bli ansvarig för är så kallade väsentliga fel som köparen inte borde ha upptäckt eller som köparen inte borde ha misstänkt eller kunnat

Alltså, så länge det finns bara en enda Gud som verkligen existerar och så länge Gud för- väntar hängivenhet och kärlek från hela per- sonligheten, från allt

Emellertid kunde författaren i detta avsnitt gärna ha tagit åtminstone någon hänsyn till ti­ digare forskning i samma riktning, även om den som sagt är rätt

Det finns inga direkt fasta regler och det är därför svårt att jobba med detta i det dagliga arbetet Thom (2011). Under arbetets gång har jag försökt hitta sätt att tillämpa

Inom ramen för sin kontinuerliga strävan att förbättra sina produkter förbehåller sig Peugeot Sverige rätten att när som helst ändra tekniska uppgifter, utrustning, tillval

Du skall vara beställare hos entreprenören för återställning av din skada. Det innebär att du skall vara i kontakt med entreprenören angående din del av kostnader, skriva under

I uppsatsen argumenteras att detta beror på att när de islamska mynten anlände till Gotland och norden hade nordborna ännu inte insett värdet av mynt utan värdet av mynten

Det bör dock betonas att det visst inte enbart gäller att söka efter kronologiska förankringar för alla d e kom- positioner som hittills mer eller mindre fritt flyter

Besvara nedanstående frågor med hjälp av resultaträkning (utan hänsyn till skatt och bokslutsdispositioner) för AB Tangentbordet år 2017 samt följande sammandrag av justerad

Hela vinsten med den lokala Sparbanken i Karlshamn är att bidra till att utveckla Karlshamns och Olofströms Kommuner.. Sparbanken i Karlshamn är inte som

Si vous avez des questions sur le copyright de l'IEC ou si vous désirez obtenir des droits supplémentaires sur cette publication, utilisez les coordonnées ci-après ou contactez

S&amp;P Southeast Asia 40 Risk Control 15 % Index Excess Return , OMXS30 TM Balance 20 % Index och S&amp;P Latin America 40 Risk Control 18 % Index EUR (ER) kan maximalt

Bruun Autoimport AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra priser, skattebelopp, tekniska uppgifter och utrustning, tillval och färgsättning.. Pris

Pedagogerna menar vidare att samverkan är särskilt betydelsefull med vårdnadshavare till barn i behov av särskilt stöd. Eftersom parterna då kan arbeta tillsammans, utifrån

När vi vet ungdomars uppfattningar kring olika inlägg finns det sedan en möjlighet till ett strategiskt arbete genom Instagram för att öka ungdomars fysiska aktivitet, och detta

Den vid försöken använda starkaste koncentrationen, 1 del sulfitlut på 50 delar vatten, motsvarar eller överstiger i varje fall blott obetydligt den utspädning luten erhåller

• Rätten till särskilt pedagogiskt stöd gäller inte bara studerande med dokumenterad funktionsnedsättning utan även studerande som på annat sätt kan styrka behov av

Sjukhuskyrka (diakon, präst) ...21.

Vid en statistisk jämförelse av fångsten per bottengarnssansträngning (kg gös per bottengarnsdygn) i sjöarna med hänsyn till period (1996-2000 respektive 2001-2007) framkom att

^nberëfon ifrån ©óíbeberg til ‘xftorfoping od) fstraljunb’ meb fiüy 9 üíd Matron od) Soban Ciclas SLöenbt ifrån piouen od) Smjterbam til 0ocfl)o(m od)Diorfoping

Förklara skillnaden mellan vanligt ljus och laserljus samt ge praktiska exempel på vad man använder laserljus till... Beskriv hur en konvex spegel fungerar samt ge några exempel

Fioretos menar i sin läsning av ”Övärld” att Frostensons diktning finns mellan dessa två poler, örat och rösten, och att man vid läsning av hennes lyrik, och denna dikt, måste