• No results found

Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan"

Copied!
6
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

Postadress: Kiruna kommun, 981 85 Kiruna Organisationsnr: 21 20 00-2783 Besöksadress: Stadshuset, Hjalmar Lundbohmsvägen 31 Webb: www.kommun.kiruna.se

Telefon: 0980-70 000 E-post: kommun@kommun.kiruna.se

Riktlinjer för att motverka otillåten påverkan

Bakgrund

Otillåten påverkan kan ta sig många uttryck. Den kan bland annat utgöras av hot, trakasserier, utpressning, smicker, eller mutor. Oavsett vilken form den otillåtna påverkan har är den oacceptabel och avseende givande och tagande av mutor också straffbar. Det är absolut förbjudet för alla anställda i Miljö- och Byggnadsförvaltningen att i någon form i sin yrkesutövning förknippas med otillåten påverkan.

Vad säger lagen

Brottsbalken (SFS 1962: 700) 10 kap 5§ säger det nedanstående avseende muta.

5 a § Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställningen eller uppdraget döms för tagande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som är deltagare eller funktionär i en tävling som är

föremål för allmänt anordnad vadhållning och det är fråga om en otillbörlig förmån för hans eller hennes fullgörande av

uppgifter vid tävlingen.

Första stycket gäller även om gärningen har begåtts innan gärningsmannen fått en sådan ställning som avses där eller efter det att den upphört.

För tagande av muta enligt första och andra styckena döms också den som tar emot, godtar ett löfte om eller begär förmånen för någon annan än sig själv. Lag (2012:301).

5 b § Den som lämnar, utlovar eller erbjuder en otillbörlig förmån i fall som avses i 5 a § döms för givande av muta till böter eller fängelse i högst två år. Lag (2012:301).

5 c § Är brott som avses i 5 a eller 5 b § att anse som grovt, döms för grovt tagande av muta eller grovt givande av muta till fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Vid bedömande av om brottet är grovt ska särskilt beaktas om gärningen

innefattat missbruk av eller angrepp på särskilt ansvarsfull ställning, avsett betydande värde eller ingått i en

Ert Dnr: nummer

Alla medarbetare i Miljö- och Byggnadsförvaltningen

(2)

brottslighet som utövats systematiskt eller i större omfattning eller annars varit av särskilt farlig art. Lag (2012:301).

5 d § För handel med inflytande döms till böter eller fängelse i högst två år den som i annat fall än som avses i 5 a eller 5 b § 1. tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig

förmån för att påverka annans beslut eller åtgärd vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling, eller 2. lämnar, utlovar eller erbjuder någon en otillbörlig förmån för att han eller hon ska påverka annans beslut eller åtgärd

vid myndighetsutövning eller offentlig upphandling. Lag (2012:301).

Brottsbalken 4 kapitlet 5 § säger som följer om hot.

5 § Om någon lyfter vapen mot annan eller eljest hotar med brottslig gärning på sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

Är brottet grovt, döms till fängelse, lägst sex månader och högst fyra år. Lag (1993:207).

Lagen om anställningsskydd (SFS 1982: 80) §§ 18- 20 föreskriver som följer om avsked

18 § Avskedande får ske, om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.

Avskedandet får inte grundas enbart på omständigheter som arbetsgivaren har känt till antingen mer än två månader innan underrättelse lämnades enligt 30 § eller, om någon sådan underrättelse inte lämnats, två månader före tidpunkten för

avskedandet. Arbetsgivaren får dock grunda avskedandet enbart på omständigheter som han har känt till mer än två månader, om tidsöverdraget berott på att han på arbetstagarens begäran eller med dennes medgivande dröjt med underrättelsen eller avskedandet eller om det finns synnerliga skäl för att omständigheterna får åberopas. Lag (1993:1496).

19 § Avskedande skall vara skriftligt.

I beskedet om avskedande skall arbetsgivaren ange vad arbetstagaren skall iaktta för det fall att arbetstagaren vill göra gällande att

avskedandet är ogiltigt eller yrka skadestånd med anledning av avskedandet.

Arbetsgivaren är skyldig att på arbetstagarens begäran uppge de

omständigheter som åberopas som grund för avskedandet. Uppgiften skall vara skriftlig, om arbetstagaren begär det.

20 § Beskedet om avskedande skall lämnas till arbetstagaren personligen. Är det inte skäligt att kräva detta, får beskedet i stället sändas i

rekommenderat brev till arbetstagarens senast kända adress.

Avskedande anses ske när arbetstagaren får del av avskedandet. Om arbetstagaren inte kan anträffas och ett besked om avskedande har sänts

(3)

i brev enligt första stycket, anses avskedande ha skett tio dagar efter det att brevet lämnades till posten för befordran. Har arbetstagaren semester, anses avskedande ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Arbetsmiljölagen (SFS 1977: 1160) föreskriver gällande arbetsmiljöns utformning enligt nedan:

2. kap, 2 §

Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund och säker miljö.

3. kap §§ 1-2

Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lag (1994:579).

2 § Arbetsgivaren skall vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller

olycksfall. En utgångspunkt skall därvid vara att allt sådant som kan leda till ohälsa eller olycksfall skall ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs.

Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.

Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrustning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl. Lag (2002:585).

2 a § Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kont1 a §rollera verksamheten på ett sätt som leder till att

arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i

verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Arbetsgivaren ska i den utsträckning verksamheten kräver

dokumentera arbetsmiljön och arbetet med denna. Handlingsplaner ska därvid upprättas.

Syfte

Syftet med dessa riktlinjer är att klargöra det delade ansvaret på arbetsplatsen för en verksamhet fri från alla former av otillåten påverkan.

Mål

Målet för dessa riktlinjer är en verksamhet fri från otillåten påverkan där alla

medarbetare kan fullgöra sina skyldigheter utan att riskera att utsättas för försök till

otillåten påverkan av något slag.

(4)

Revision Årligen i april Riktlinjer

Nolltolerans gäller för hot och våld. Den utsatte/ utsatta är den som avgör om en situation är våldsam eller hotfull.

Gränsen för muta går i normalfallet innan att låta sig bjudas på lunch eller middag av en person eller organisation som kan befaras ha intresse av att kunna påverka tjänsteutövning nu eller i framtiden.

All otillåten påverkan är lika allvarlig oavsett vilken form den tar sig.

Hot eller våld

Händelse Åtgärd Ansvarig Övrigt

Hot eller våld mot medarbetare

Markera att det sagda eller gjorda uppfattats som hot eller våld

Avbryt

förrättningen om detta är möjligt

Meddela närmaste chef.

Medarbetare

Medarbetare

Medarbetare

Telefon medförs alltid vid

tjänsteutövning Ensamarbete undviks och är ej tillåtet om en medarbetare upplever obehag inför en

arbetsuppgift

Rapport om hot mot medarbetare

Säkerställ att medarbetaren är utom fara.

Informera förvaltningschef Polis kontaktas vid behov.

Händelsen rapporteras till Arbetsmiljöverket (www.av.se) och skyddskommittén

Avdelningschef

Avdelningschef

Förvaltningschef I brådskande fall kontaktas polis direkt av medarbetare

Avdelningschef

Endast efter samtal med berörd

medarbetare

(5)

Stöd till medarbetare

Det inträffade dokumenteras

Kirunahälsan kontaktas angående debriefing om medarbetaren så önskar

Avdelningschef/

Medarbetare

Avdelningschef

Efter samtal med medarbetaren

Muta eller bestickning

Händelse Åtgärd Ansvarig Övrigt

Försök till muta Upplys den mutande om att situationen uppfattas som försök till muta och avbryt vid behov förrättningen Meddela avdelningschef

Medarbetare

Medarbetare

Rapport om försök till muta

Dokumentera det inträffade

Informera

förvaltningschefen Polis kontaktas vid behov

Avdelningschef

Avdelningschef

Förvaltningschef

I samverkan med medarbetare

Endast efter samtal med berörd

medarbetare

Stöd till medarbetare

Kirunahälsan kontaktas angående debriefing om medarbetaren så önskar

Avdelningschef Efter samtal med berörd

medarbetare

(6)

Förebyggande arbete

Händelse Åtgärd Ansvarig Övrigt

En situation kan befaras bli hotfull eller obehaglig

Pararbete Medarbetare kontaktar avdelningschef i förväg

Erfarenhetsutbyte i personalgruppen

Kollegialt lärande avseende metoder att handskas med obehagliga situationer

Medarbetare och avdelningschef

Upplevda behov av kompetens-

utveckling

Anmäl till närmaste chef

Alla på arbetsplatsen

Möta behov av kompetens- utveckling

Anordna kompetens- utveckling

Avdelningschef

Förvaltningschef

References

Related documents

I vissa fall är dock utvecklingar i andra delar av Sydamerika av stor betydelse för förståelsen av utvecklingen i Bolivia och Colombia – och i den andinska regionen.. Därför

En bidragande orsak till att de Gouges inte inkluderats i senare tids svenska kanon över europeisk genushistoria kan vara att de Gouges texter inte föreslår någon given läsart..

Handeln är i planeringen inte begränsad till fysisk planering utan kommunen bör använda sig av sina olika roller för att kombinera och synkronisera initiativ inom och utom PBL för

Åt- gärdsprogrammen (se resonemang sid. 22) för miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt för att omsätta målen, som allmänna intressen, till konkreta frågeställningar

fettsyrasyntes sker (metabolt tillstånd), vilket enzym som måste hämmas för att citrat skall användas till fettsyrasyntes, var i kroppen och i cellen detta sker, samt översiktligt

Magsaftsekretionen sker i tre faser: den cefala (utlöses av syn, lukt, smak, tanke av föda. Medieras via vagusnerven), den gastriska (2/3 av sekretionen. Varar när det finns mat i

Symtom: Efter några timmars sömn sätter sig barnet upp, ter sig skräckslagen, skriker, gråter, känner inte igen personer, går ej att kommunicera med även om det verkar vara

[r]

engångsplastdirektiv och andra åtgärder för en hållbar plastanvändning. Regeringskansliets

Mutbrott begås när en arbetstagare eller uppdragstagare för sin egen eller för någon annans räkning – till exempel närstående – tar emot en muta eller annan otillbörlig

Härmed redovisar Skolverket hur myndigheten avser att genomföra uppdraget att upphandla eller genomföra utbildning för handledare på arbetsplatser som tar emot elever

There are several limitations to the cost analysis presented here: 1) The return rate of 15% observed in the present study is quite poor in comparison to similar studies. This may

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställ- ningen eller uppdraget döms

23 Inom många länder finns det en utbredd acceptans för passiv (frivillig) eutanasi till följd av att patienten i fråga dör på egen begäran och för att de inte vidtas

Fler- talet remissinstanser betonade att risken för att barn blev utsatta för otillbörlig påverkan från sina föräldrar skulle bli större om deras vilja skulle få för stor plats

Den som är arbetstagare eller utövar uppdrag och tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av anställ- ningen eller uppdraget döms

Och till sist, du skriver: ”Och, menar du, skulle de krav Damerna i vitt för fram - liksom deras rättighet att göra sin röst hörd - vara ogiltiga för att Bush gett dem

I dag räknas vårt svenska samhälle som ett mångkulturellt/ mångetniskt samhälle med flera olika grupper med olika etniska härkomster. Vissa geografiska områden och stadsdelar tar

I Brottsbalken 10 kapitel finns också reglerna om brottet ”handel med inflytande”, vilket innebär att tar emot, godtar ett löfte om, eller begär en otillbörlig förmån för

Syftet med uppdraget var att utforma en socialtjänst som bidrar till social hållbarhet med individen i fokus och som med ett förebyggande perspektiv ger människor lika möjligheter

Denna handling har beslutats digitalt och saknar

Brottet tagande av muta gör sig en arbetstagare eller uppdragstagare skyldig till när hen tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för.. utövningen

Informationsbroschyren Om krisen eller kriget kommer handlar om statens kärnverksamhet och därför finns det i detta fall goda förutsättningar för att staten ska uppmana