att ta fram en åtgärdsplan avseende

18  Download (0)

Full text

(1)

Regeringsuppdrag

att ta fram en åtgärdsplan avseende trafikfarlig användning av

kommunikationsutrustning under

körning på väg

(2)

Förordning

om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

Trädde i kraft 1/12 2013

4 kap.

10 e § Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet.

(3)

Prat i mobil gav 1 500 kronor i böter

37-årig bilist från Nyköping som försökte plocka upp luren ur fickan när det ringde, vilket ledde till en något vinglig färd. Polisen körde bakom honom och tog

föraren som erkände på plats.

53-årig kvinna i Borås som pratade i mobiltelefonen samtidigt som hon skulle försöka sig på en snäv

sväng. Det gick inte som tänkt utan hon kom över på andra sidan så att mötande bil fick stanna.

(4)

Uppdraget – klart 1/4 2014

att ta fram en långsiktig plan för information och andra åtgärder avseende förarens

aktiviteter, såsom användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning, under färd på väg med ett motordrivet fordon.

Syftet är att stödja en trafiksäker användning av teknisk utrustning under färd och minska riskerna för trafikolyckor.

(5)

Genomföra åtgärdsplanen

Regeringens bedömning är att bestämmelsen bör kombineras med andra åtgärder såsom

information, utbildning och aktörssamverkan för att ha god effekt på lång sikt.

Transportstyrelsen bör därför få i uppdrag att ta fram en plan för samt att genomföra lämpliga

åtgärder, som långsiktigt kan minska riskerna med

aktiviteter såsom användning av kommunikations-

teknik under körning .

(6)

Vad är distraktion?

Visuell, kognitiv/auditiv eller motorisk

Distraktion är en integrerad del i en människas liv

Ljud eller ljus ”griper tag” i vår uppmärksamhet utan att vi kan kontrollera detta

Distraktioner kan vara snabba och fort övergående

Under en bilfärd har föraren många perioder med

”ledig kapacitet” för uppmärksamhet

(7)

Informationskampanjer

Ändringar i riskutbildning

Speciella övervaknings- veckor

Samspel förare-bil och mellan fordon

Stödjande infrastruktur

etc.

- Education

- Enforcement - Engineering

Folkhälsovetenskapens tre E

(8)

Åtgärders relativa potential över tid

Effektpotential över tid

Regler/standarder Tid

Teknik/infrastruktur

Dagens information och utbildning riktat mot individ

Övervakning av förare och

senare av teknik/standarder

Information och utbildning riktat mot

professionella organisationer

(9)

Samverkan – tillsammas tar vi vårt respektive aktörsansvar, utveckling, planering och genomförande i samverkan skapar synergieffekter

Vilka aktörer är med?

Vinnova Bilsweden

Volvo Car Försäkringsförbundet

Volvo Technology AB SKL

Scania Motormännen

Ericson AB Åklagarmyndigheten

Telia CLOSER

Konsumentverket m. fl.

Trafikverket

VTI

Trafikanalys

Rikspolisstyrelsen

NTF

SAFER

TÖP

STR

VINNOVA

(10)

Uppföljning – indikator; säker kommunikation under körning och hur fungerar nya förordningen

Mätmetod?

Mätning?

Uppföljning?

Analys?

(11)

Teknik i fordon - motiv för samverkan

Snabb utveckling!

Olika aktörer

• Fordonsindustrin

• IT-företag

• Reglerare

• Vägbyggare

Risk: suboptimering

Möjlighet: samverkan Vem?

Regeringen med stöd/

sammanhållning/samverkan av regelsättande myndighet

Leverans Gemen- sam prob- blembild

Gemen- sam bild av respek- tive aktörs

”road map”

Gemen- sam syn på lösningar

Ger minskade risker!

Fördel för svensk trafik- säkerhet och näringsliv!!

(12)

SAMVERKAN

Förutsättningar

Ordföranden är organisatoriskt på hög nivå

Medverksande aktörers representanter är också på hög organisatorisk nivå

De som deltar ska vara de aktörer som kan påverka säker kommunikation under körning på väg

Antalet deltagare bör begränsas

Kontinuerligt deltagande krävs från samtliga aktörer

Ett fast sekretariat behövs för kontakt med aktörerna, planering av möten, säkerställande av föredragningar, dagordning, kallelse,

minnesanteckningar, bokningar etc.

Troligtvis handlar det om en handläggare och en sekreterarfunktion

Aktörer

De som deltar ska vara de aktörer som kan påverka säker kommunikation under körning på väg

Antalet deltagare bör begränsas

Leveranser

Gemensam arena för utbyte av synpunkter

Gemensam syn på problemet och lösningar

Utbyte av kunskap mellan akademin och samhället i övrigt

Kontinuerlig uppdatering av, i detta regeringsuppdrag, framtagen åtgärdsplan 2014 – 2030

Årligt planeringsunderlag för respektive aktör

Utbyte av kunskap om den

verksamhet som respektive aktör bedriver

utbyte om synpunkter på det respektive aktör bedriver

Förslag: Samverkansgrupp för genomförande av åtgärdsplan 2014 - 2030

M i n s k a d e

r i s k e r

N ä r i n g s p o l i t i k Mål

(13)

Åtgärdsområde: Teknik/väginfrastruktur

Tidpunkt för produkt/tjänst – medverkande/påverkande/ansvariga aktörer

2020 2030

2010 2040

Imple menterat

Exis- steran- de sys- tem

Realtidsmätning av uppmärksamhet

Ut- veck- ling

Realtidsmätning av uppmärksamhet

Realtidsmätning av uppmärksamhet

M: Mobilindustrin F: Fordonsindustrin TS: Transportstyrelsen TrV: Trafikverket A: Akademin S: Servicebranschen AS: Aktörssamverkan

A

A

A

Kooperativa system

Kooperativa system

AS

AS

Kooperativa system

AS

Riktlinjer för interaktions- design

TS

Riktlinjer för interaktions- design

TS

Stödjande väginfrastruktur

TrV

Stödjande väginfrastruktur

Stödjande väginfrastruktur TrV

TrV

(14)

Åtgärdsområde: Information och utbildning

Tidpunkt för produkt/tjänst – medverkande/påverkande/ansvariga aktörer

2020 2030

2010 2040

Imple- meterat

Exis- steran- de sys- tem

Kampanj med fokus på distraktion

Ut- veck- ling

M: Mobilindustrin F: Fordonsindustrin TS: Transportstyrelsen TrV: Trafikverket

A: Akademin S: Servicebranschen K: Körkortsutbildare AS: Aktörssamverkan T: Transportupphandlare TS

T

T

TS K

Riskutbildning I körkorts- utbildningen

TS

TS Utvecklad riskutbildning

Riskutbildning I körkorts- utbildningen Kampanj

med fokus på distraktion

Riskutbildning för transport- upphandlare

Riskutbildning för transport- upphandlare TS

Dialogbaserad Informations- kampanj

(15)

Åtgärdsområde: Finansiella incitament

Tidpunkt för produkt/tjänst – medverkande/påverkande/ansvariga aktörer

2020 2030

2010 2040

Imple- menterat

Exis- steran- de sys- tem

Ut- veck- ling

M: Mobilindustrin F: Fordonsindustrin TrS: Transportstyrelsen TrV: Trafikverket A: Akademin S: Servicebranschen AS: Aktörssamverkan SM: Statsmakten

SM

Pricksystem TS

Pricksystem TS

Pricksystem

Ökade böter

Ökade böter

Ökade böter

TS

SM

SM

(16)

Åtgärdsområde: Övervakning av förare och senare teknik

Tidpunkt för produkt/tjänst – medverkande/påverkande/ansvariga aktörer

2020 2030

2010 2040

Imple- menterat

Exis- steran- de sys- tem

Ut- veck- ling

M: Mobilindustrin F: Fordonsindustrin TrS: Transportstyrelsen TrV: Trafikverket A: Akademin S: Servicebranschen AS: Aktörssamverkan P: Polisen B: Bilprovningen P

Kontroll av teknikens funktion

B Kontroll av

förarens beteende

(17)

Åtgärdsområde: Lagstiftning

Tidpunkt för produkt/tjänst – medverkande/påverkande/ansvariga aktörer

2020 2030

2010 2040

Imple- menterat

Exis- steran- de sys- tem

Ut- veck- ling

M: Mobilindustrin F: Fordonsindustrin TrS: Transportstyrelsen TrV: Trafikverket A: Akademin S: Servicebranschen AS: Aktörssamverkan SM: Statsmakten

SM

Tydliggöra lagstiftningens intentioner TS + SM

TS + SM

Lagstiftningens intentioner tydliggjord Lagstiftningen är tydliggjord

(18)

Samverkan – tillsammas tar vi vårt respektive aktörsansvar, utveckling, planering och genomförande i samverkan skapar synergieffekter

Samverkan inom ramen för regeringsuppdraget

Möte 1 med enskilda ”tunga” aktörer (Januari 2014 – februari 2014)

Presentation av regeringsuppdraget

Er ”roadplan”

Var ser ni problemen och var finns lösningarna?

Hur ser ni på er roll i arbetet med att skapa den säkra kommunikationslösningen?

Vill er organisation delta i det framtida arbetet med Åtgärdsplan 2014 – 2030?

Möte 2 med ”samtliga” aktörer (11 februari 2014)

Presentation av regeringsuppdraget

Var ser ni problemen och var finns lösningarna?

Hur ser ni på er roll i arbetet med att skapa den säkra kommunikationslösningen?

Vill er organisation delta i det framtida arbetet med Åtgärdsplan 2014 – 2030?

Hur går vi vidare i arbetet efter att uppdraget redovisats till Regeringen?

Figure

Updating...

References

Related subjects :