• No results found

Tvivla istället för att förtvivla!

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Tvivla istället för att förtvivla!"

Copied!
1
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Show more ( Page)

Full text

(1)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 Sweden License. To view a copy of this license, visit creativecommons.org/licenses/by- nc-sa/2.5/se/

Tvivla istället för att förtvivla!

En ordförande för en svensk biståndsorganisation använder sig av koloniala fördomar om afrikaners sexvanor för att förklara spridningen av hiv/aids. En korrespondent raljerar i Sverige radio över lata afrikaner som helst vill ligga på sin paradisstrand och möjligen då och då sträcka sig efter något att äta i träden.

Beskrivningen av Afrika i våra medier blir allt fräckare och alltmer öppen rasistisk, vill jag hävda. Mai Palmberg är forskare vid Nordiska Afrikainstitutet och har studerat bilden av Afrika i Sverige under lång tid och publicerat flera böcker i ämnet. Hon menar att afrikabilden i den allmänna debatten har förändrats sedan 1980-talet. Då dominerade eländesbilden. På 1990-talet var det inte bara en bild av elände, utan också av katastrof och undergång som började komma fram.

Den negativa synen på utvecklingen i Afrika var inte skapad endast av massmedia. Det var ett politiskt program, som i sin yttersta konsekvens förordade ett slags återkoloniserande av Afrika. Jag håller med.

Därför beskrivs Afrika gärna som en kontinent som ständigt drabbas av naturkatastrofer eller andra katastrofer som afrikanerna åsamkar sig själva. Den tidigare förlegade bilden av Afrikas konflikter som stamkonflikter har fått en viss renässans i beskrivningarna. För att rädda Afrika från konsekvenserna av naturens nycker och den inhemska elitens oförmåga, en elit som ofta beskrivs som tjuvaktiga diktatorer eller helt enkelt krigsherrar, behövs intervention.

Denna intervention kommer då från den goda delen av världen, från USA, EU eller FN. Några andra motiv för interventionen än omtanken om den afrikanska civilbefolkningen nämns sällan, trots att sådana kan finnas.

Så spridd är denna bild att jag vill hävda att det till och med i de afrikanska länderna finns många människor som verkligen tror att fred och demokrati är något som kan importeras från EU och USA.

En återkolonisering har redan skett på många håll genom att flera afrikanska staters ekonomiska politik styrs av rådgivare från Världsbanken och Internationella Valutafonden.

Eländesbilden används som verktyg för att underlätta nykolonialismen och det gäller för en progressiv opinion att se upp. Liksom attackerna mot utvecklingsbiståndet i allmänhet gärna kamoufleras som beskrivningar om hur dåligt det fungerar, är det många gånger ulvar i fårakläder som kränger katastrofbilden av Afrika. Därmed inte sagt att där inte finns företeelser som kan eller bör kritiseras. Och visst har biståndet sina skavanker som bör påpekas.

Men eländesbeskrivningarna i båda fallen tjänar helt andra än progressiva syften.

Ett av mina absoluta favoritcitat av Karl Marx är hans maning "utsätt allt för tvivel!"

När det gäller de undergångsvisioner som våra massmedier målar upp av Afrika gäller det verkligen att tvivla och inte förtvivla.

Hans Öhrn

References

Related documents

När det gäller riksdagsledamöter som yrkesgrupp finns det dock inga separata data men studier i den biografiska litteraturen ger en bild av att riksdagsledamöternas

De flesta större aktörer inom bank- och försäkringsbranschen har, för att skapa lojala kunder, i olika utsträckning infört så kallade helkundskoncept där målet är att få en

congruent with the domain of the causes and effects of the problem which the policy deals (principle of subsidiary).. Policies must recognize that we

• Trycket byggs upp när ventilen ändrar sitt läge.... Repetition:

lymfoida stamceller, vilka celler dessa ger upphov till, stamcellers morfologi och förekomst av ytmarkörer, progenitorceller för olika cellinjer, inverkan av interleukiner med

Kvinnor som besöker verksamheter för mödrahälsovård, barnahälsovård, alkohol- och drogmissbruk samt mental hälsa får information om orsaken till varför de får

• Strålningen uppkommer hos isotoper av grundämnen där kärnan innehåller för mycket energi.. Då blir den instabil och vill göra sig av med sin energi för att komma

Låt oss därför för stunden bortse från bostadspriser och andra ekonomiska variabler som inkomster, räntor och andra kostnader för att bo och en- bart se till

intresserade av konsumtion av bostadstjänster, utan av behovet av antal nya bostäder. Ett efterfrågebegrepp som ligger närmare behovet av bostäder är efterfrågan på antal

ökade medel för att utöka satsningarna på pilot och systemdemonstrationer för energiomställningen. Många lösningar som krävs för ett hållbart energisystem finns i dag

Utifrån detta resultat samt det Granberg (2011, s 466) beskriver om att mentorskap gynnar en organisation eftersom en nyanställd som har en mentor fortare kommer in

Detta gäller dock inte alla branscher, hotell- och restaurang uppger i högre grad en negativ utveckling i den här enkätomgången än i den förra (80 procent jämfört med 70

Om möjligt redovisas resultat för båda mätperioderna... Företagets huvudsakliga verksamhet/branschtillhörighet

Hur stor risk tror du det finns att företaget kommer att varsla/säga upp personal inom de närmaste 6 månaderna på grund av

Avslutningsvis presenterar vi i avsnitt 6 förslag på satsningar som Forte bedömer vara särskilt angelägna för att svensk forskning effektivt ska kunna bidra till omställningen till

I dag medför Rymdstyrelsens begränsade möjligheter att delta i Copernicus och ESA:s övriga jordobservationsprogram och Rymdsäkerhetsprogrammet att Sverige och svenska aktörer

Processer för att formulera sådana mål är av stor betydelse för att engagera och mobilisera olika aktörer mot gemensamma mål, vilket har stor potential att stärka

Forskning och innovation är avgörande för att uppmärksamma och förstå stora förändringar, liksom för att hitta lösningar för att kunna ställa om till en hållbar utveckling

Dessutom tillhandahåller vissa kommuner servicetjänster åt äldre enligt lagen (2009:47) om vissa kommunala befogenheter som kan likna sådant arbete som kan köpas som rut-

Regeringen gör i beslutet den 6 april 2020 bedömningen att för att säkerställa en grundläggande tillgänglighet för Norrland och Gotland bör regeringen besluta att

ståelse för psykoanalysen, är han också särskilt sysselsatt med striden mellan ande och natur i människans väsen, dessa krafter, som med hans egna ord alltid

Växtslag Sortförslag (favoritsorter står först i uppräkningen)

notläsning ter sig inte vara applicerbar i västvärlden. För att klara sig som yrkesmusiker här krävs bättre kunskap inom notläsning än vad metoden ger. Inom improvisation