• No results found

Fakulta umění a architektury

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Fakulta umění a architektury"

Copied!
57
0
0
Show more ( Page)

Full text

(1)

CZECH ANTARCTIC STATION

Fakulta umění a architektury Technická univerzita v Liberci Bakalářská práce 2017 Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

(2)

Poděkování

Mé poděkování patří prof. Ing. arch. Akad. arch Jiřímu Suchomelovi za vedení, cenné rady a vstřícnost při konzultacích.

Ing. arch. Martinu Šamlovi, za věcné připomínky a odborný dohled.

Mým nejbližším, za trpělivost a podporu.

(3)

Analýza

Lokalita

Stávající stav - stanice Eco Nelson Podnebí

Česká - Mendelova polární stanice Obdobné stavby - Britská stanice

Obsah

A 6 A 7 A 8 A 9 - 10

Obdobné stavby - Belgická stanice A 11 - 12 A 13 - 14

Obdobné stavby - Brasilská stanice

Obdobné stavby - Indická stanice A 15 - 16A 17

Koncept

Schéma konceptu B 1 - 4

Schéma pohybu Slunce B 5

Schéma konceptu - průřez B 6

Návrh

Ptačí pohled

Situace širších vztahů Situace řešeného území Půdorys 1NP

ŘezyPohledy

Průvodní zpráva

Technická zpráva

Statické schéma - řez

Statické schéma - perspektiva Statické schéma - půdorys Schéma TZB

Detail A Detail B

C

C 4 - 6 C 3 C 2 C 1

C 7 C 8 - 9 C 10 - 11, 14 C 12 C 13 C 15 - 16 C 17 C 18 C 19

Vizualizace

Exteriér - pohled jiho-západ Exteriér - pohled východ Exteriér - pohled severo-východ Exteriér - pohled snížená viditelnost Interiér - pracovna

Interiér - srdce stanice Interiér - ubikace

Interiér - hydroponie

Závěr

Alternativní zimní provoz C 20

D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8

(4)

CZECH ANTARCTIC STATION

Analýza

(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

CZECH ANTARCTIC STATION

Koncept

(18)

AKU AKU

2 . AKUSTIKA

● Způsob zacházení s jednotlivými místnostmi

● Výhled

● Separace chodbou

● Plynulost provozu

3 . RACIONÁLNÍ PROSTOR

● TZB Páteře v nejkratším směru

● Proložení obytných jednotek

funkcemi pasivního (klidného) provozu

5 . PROSTOROVÝ PROGRAM FUNKCÍ

● Vyhodnocení programu stavby -> reakce

4 . KOMPLEXNÍ ŘEŠENÍ

Sdílený program

Ubikace + vmísené funkce

Sdílený program

Ubikace + vmísené funkce

1 . ELEMENTARNÍ NÁVRH - TROJTRAKT

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma koncept 1 B 1

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(19)

6 . PROSTOROVÁ POCITOVÁ SEPARACE

● Díky zakřivení, se zmenšuje zorný úhel - stavba vytváří zdání segmentace.

7 . UCELENÍ KONCEPTU

● jednolitost výrobního procesu

● opakovatelnost výrobního + montážního procesu

● jednoduchost kruhového zakládání

● oddělené segmenty

● požární bezpečnost

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma koncept 2 B 2

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(20)

8 . CHRÁNĚNÉ ÚZEMÍ

● Stavba vytváří pomyslné chráněné útočiště v nehostiném prostředí Antarktidy

FAUNA

NEZVANÍ HOSTÉ

SNÍH / PÍSEK UNÁŠENÝ VĚTREM VÍTR

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma koncept 3 B 3

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(21)

9 . ZÁSOBOVÁNÍ, MANIPULACE SE ZÁSOBAMI

● Manipulace se zásobami v nejkratších vzdálenostech od místa zásobování. ● Separace jednotlivých částí stanice - jednotlivé požární bloky

10 . POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma koncept 4 B 4

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(22)

SUN

Sever

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma pohybu Slunce B 5

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(23)

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml Schéma konceptu Průřez B 6

1. Trojtrakt 2. Vyzvdvižení

Odtažení od permafrostu Profukující sníh

Naklopení stavby 70°

-> lepší efektivita při získávání alter. energií + na panelech se nedrží sníh

Zlepšení aerodynamických vlastností + snížení namáhání na obrus hran

Zefektivnění průřezu stavby

v závislosti na vnitřním provozu Odtok srážek

-> snížení namáhání na střešní plášť 3. Aerodynamičnost

4. Naklopení 5. Ergonomie 6. Odtok

7. Komplexita

Reakce v součinosti s návrhem TZB

+ stékání vody, ulpívající na plášti

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

(24)

CZECH ANTARCTIC STATION

Návrh

(25)
(26)
(27)

Průvodní zpráva Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island

Průvodní zpráva

C 1

INFO

Nově vzniklá budova vědecké stanice na Nelsonově ostrově je umístěna v téže lokalitě, ve které se nachází stávající stanice Eco Base Nelson. Stanici, za kterou zodpovídá český polárník Jaroslav Pavlíček, je však ve stavu nevyhovujícím.

Dotčený objekt slouží pro vědecké účely a je trvale obydlen dobrovolnými posádkami.

Samotné území, zasažené provozem zmíněné stanice, je znečištěno nevyhovujícími materiály, proto bude zcela rekultivováno a připraveno pro novostavbu odpovídající ekologickým zákonům a chartám Antarktického smluvního systému.

PROVOZ

Provoz nově vzniklého objektu, by měl odpovídat současným trendům v antarktické oblasti, a to provozu výhradně letnímu (listopad-březen).

V tomto časovém úseku, nedosahují místní klimatické podmínky takových extrémů, jako v zimním období.

Časový horizont pobytu posádek na stanici se bude pohybovat v období 2-12 týdnů. Výzkumný objekt je po tuto dobu schopen pojmout až 10 členů posádky. Jedná se o hlavního technika stanice, který má pod kontrolou technickou správu objektu.

Dále vedlejšího technika, který je alternativou v případě nutné náhrady a také je specialistou na datové toky, mezi stanicí a vnějším světem.

Vědeckou výpravu tvoří, náčelník výpravy, kterému se zodpovídají zbývající členové, včetně techniků. Na stanici je zpravidla nutností, přítomnost zdravotníka.

MÍSTNÍ PODMÍNKY

Stanice se nachází na ostrově Nelson, v souostroví South Shetlands, nedaleko Antarktického kontinentu.

Samotný ostrov má rozlohu přibližně 200km2. Zamýšlené místo pro novostavbu, je součástí nezaledněné oázy. S rozlohou asi 4km2, na východní části ostrova.

Místo pro zakládání se nachází na kopcovitém terénu, svažujícím se k moři, vzdáleného zhruba 130m na východ. Tato zátoka, byla vybraná Jaroslavem Pavlíčkem v předcházející letech. Přesná pozice nově vzniklého vědeckého centra, se nachází v zákrytu, před převládajícími západními větry, současně je ideálně vystavena severnímu slunečnímu svitu.

ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Samotná hmota nově vzniklého objektu, je objemově rozdělena na tři části. Jednotlivé prvky jsou provázány komunikačními provozy. Objekt má jedno nadzemní podlaží, které je vyzdviženo nad úroveň současného terénu, z důvodu nahodilého jarního tání. Dále umožňuje profuk sněhových částic v případě srážek, se tak sníh uháněný větrem, nezastaví u objektu, ale pokračuje dále v trajektorii letu.

Na zmíněné výškové úrovni 1NP, jsou realizované všechny vstupní prostory, do jednotlivých částí objektu.

Samotné schéma konceptu, viz. výkres koncept - bylo navrženo jako kruhové. Jedním z důvodů, bylo přihlédnutí

k psychologickým a sociologickým otázkám "uzavřené skupiny", v odlehlé oblasti - takřka odřízlé, od okolní civilizace.

Pro zlepšení podmínek u dlouhodobého pobytu malé skupiny, byl brán zvýšený zřetel na akustiku stavby.

HLAVNÍ BLOK STANICE - ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

Hlavní blok stanice, je vytápěný. Tato část obsahuje, hlavní provozy - ubikace, pracovní prostředí pro výzkum, provozy pro nutný každodenní režim. Za elementární princip návrhu bylo vzato schéma trojtraktu.

Klady tohoto systému jsou separace (akustická, provozní, atd.) prostřednictvím chodby, dále výhled na obě strany a plynulost provozu.

Ubikační jednotky byly navrženy na severní (osluněnou) část objektu, s výhledem na nezaledněné údolí a mořský horizont.

Z již zmíněných akustických priorit, byly tyto jednotlivé ubikace (sloužící pro výhradně jednoho člena posádky) od sebe odklopeny.

Vytvořený meziprostor vyplňují jednotky s charakterem klidného provozu (sklady, hydroponie, uložiště baterií).

Ke komplexnímu zacházení s návrhem této části objektu došlo se zakomponováním TZB instalací v kombinaci s uceleným -

prostorovým programem. Takto vytvořený návrh - jednak umožnuje velkou míru soukromí v samotných ubikacích a zároveň vytváří prostorovou pocitovou separaci ve všech částech stanice - (Díky zakřivení, se zmenšuje zorný úhel).

Na delší - vnější straně kruhového segmentu tedy nalezneme zejména ubikace, prostřídané hydroponiémi,

sklady různých funkcí, uskladnění baterií, či respirium. Na kratší straně - oddělné chodbou - se nachází vstupní prostor, se skladem antarktické výbavy. Součástí tohoto prostoru, je koridor pro doplňování vody do tech. místnosti a sušárna.

Z důvodu eliminaci možných poruch, je v nejkratších směrech pnutá instalace TZB - proto tu nalezneme technickou místnost se vzduchotechnikou, toalety, hygienické zázemí, či kuchyň. Uprostřed vnitřní strany se nalézá srdce objektu - společenská místnost - propojena s kuchyní. Ve vzdálenějším konci od vstupní části - specializované pracoviště - mokrá a suchá laboratoř.

Z bezpečnostních důvodů - zejména požárních je při vyústění chodby, umístěn nouzový únikový východ.

Samotný příčný profil stanice - pak reaguje zakulacením na náročné větrné podmínky. Zároveň profil objektu reaguje na nutné instalační sítě. Objekt svou fasádu natáčí k severnímu slunečnímu svitu, kde získává alternativní energi ze Slunce.

Při návrhu zázemí stanice, byly brány v potaz obdobné vědecké stanice a jejich technologie, současně s cennými poznatky od odborníků se zkušenostmi s výstavbou v náročných klimatických podmínkách.

Pro ucelení konceptu, byla zvolena cesta opakování konstrukčních bloků - z důvodů jednolitosti výrobního procesu, opakovatelnosti výrobního a montážního procesu, eliminace množství řešených detailů při výstavbě,

nebo například jednoduchostí kruhového zakládání.

SEKUNDÁRNÍ BLOKY STANICE - ARCHITEKTONICKÉ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ

2. část stanice tvoří Technické zázemí I. - sloužící jako garáž, dílna oprav, skladování odpadů, či testovaných materiálů. Tato část je spojena komunikační terasou, s hlavním objektem,

pro tuto část slouží rampa A, včetně schodiště.

Tyto druhotné objekty v případě požáru hlavní stanice slouží jako rezervní útočiště přeživších.

Technické zázemí II.

Slouží pro uskladnění paliva, zároveň jsou zde dva záložní dieslové generátory.

Technické zázemí III.

Nalézáme zde uskladnění paliva, lodní spalovnu na spalování odpadu a odstředivé zařízení na tuhý kal.

Tyto dva objekty jsou taktéž spojeny komunikačním koridorem.

Při návrhu umístění byl brán zřetel na požární selekci jednotlivých částí stavby.

Takto uspořádáná sestava částí objektu vytváří pomyslné chráněné útočiště v nehostinném prostředí Antarktidy.

Zároveň má vhodné vlastnosti pro pohyb a přesun materiálu při zásobování.

(28)

Antarktická stanice - ostrov Nelson

H

VAVT - Větrné elektrárny Radiovysílač

vzdálenost k vysílači +VAVT - 105m

Eco Nelson stávající stanice

CAP ARAUJO42M

42M

Kanalizace - vzdálenost k moři 110m vzdálenost k potoku - 70m

Potok - odběrné místo základní vodovodní filtr

Vyznačený heliport Jezero ledovcového původu

N

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Situace širších vztahů 1:2000 C 2

(29)

Antarktická stanice - ostrov Nelson

H

vzdálenost k vysílači +VAVT - 105m

42M

Kanalizace - vzdálenost k moři 110m vzdálenost k potoku - 70m

Potok - odběrné místo základní vodovodní filtr

Vyznačený heliport

VAVT - Větrné elektrárny

Radiovysílač Jezero ledovcového původu

Stávající stanice Eco Nelson

N

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Situace řešeného území 1:1000 C 3

(30)

Dílna dočasný

odpad

1.23

Technické zázemí II.

Záložní dieselové generátory + palivo

Technické zázemí III.

spalovna Teamtec Norway + zařízení na odstředění

1.02Sušárna HH

H Obytná jednotka Technik stanice II.1.30

Sklad zázemí stanice

1.29

Obytná jednotka Technik stanice I.

1.28

Obytná jednotka1.26

Technická místnost1.04

Toaleta I.

1.05 1.27Baterry

room

1.25Baterry

room

Obytná jednotka1.24

1.07Kuchyň Hlavní segment stanice

Obytná jednotka1.22

1.21

Obytná jednotka1.20

Hydroponie I Hydroponie II

Mokrá laboratoř1.09

Hygienické zázemí1.10

Suchá laboratoř1.11

Respirium1.12

Sklad Zázemí laboratoře

1.15

Obytná jednotka1.16

Sklad - volný čas, zábava, knihovna

1.17

Pr Su H

H H

H

Zádveří, převlíkárna,1.01

antarktická výbava

Společenská místnost1.06

1.03

Sklad1.19

Potravin

Obytná jednotka1.18

Toalety II.

1.08

17%

17%

+2,000

únikový východ

Technické zázemí I.

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů + rezervní útočiště (zásoby) přeživších

+-0,000 +-0,000

1.03Chodba

Obytná jednotka Vedoucí výpravy

1.13

Obytná jednotka1.14

+-0,000 Chodba

1.03

+-0,000 Chodba 500 (1270)

1250 (950)

A

B

-0,050 +0,050

+0,050

+0,050

+0,050 +0,050

+0,050

+0,050

+0,050

+0,050

+0,050

-0,050

-0,050

-0,050

-0,070 -0,070

+0,500 0,000 -0,500

+1,000 +1,500

Zádveří - převlíkárna + antarktická výbava Sušárna

Prostor chodby Technická místnost Toaleta I.

Společenská místnost Kuchyň

Toaleta II.

Mokrá laboratoř

Hygienické zázemí - koupelna - praní Suchá laboratoř

Respirium

Obytná jednotka - Vedoucí výpravy Obytná jednotka

Sklad - potřeby laboratoří Obytná jednotka

Sklad - volný čas - zábava, knihovna Obytná jednotka

Sklad - potraviny Obytná jednotka Hydroponie I Obytná jednotka Hydroponie II Obytná jednotka Batery room Obytná jednotka Batery room

Obytná jednotka - technik stanice I.

Sklad - řízení, zázemí stanice Obytná jednotka - technik stanice II.

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30

Hlavní segment stanice 1.0

2.0

3.0 4.0

11,65 m2 1,8 m2 34,28 m2 12,15 m2 2,86 m2 14,72 m2 7,31 m2 4,45 m2 7.50 m2 7.20 m2 11,63 m2 2,75 m2 4,20 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 6,75 m2 185,05 m2

0m 1m 5m

Sever

Odstředivé zařízení na tuhý kal Dílna

Sklad (testovaných materiálů, atd.) přístup k doplňovánívody

filtrace úprava vody světlovod

světlovod

světlovod

světlovod

1.0

2.0

3.0

4.0

Rampa A - 17° - 6800mm

Rampa B - 17° - 6800mm 12 x 300 x 150

5.0

Technické zázemí I.

Technické zázemí II.

Technické zázemí III.

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů, testované materiály + rezervní útočiště (zásoby) "přeživších"

Záložní dieselové generátory + palivo

Incinerátor - lodní spalovna Teamtec Norway + zařízení na odstředění tuhých kalů

54,07 m2

19,07 m2

19,07 m2

Komunikační plochy

5.01 5.02Terasa 1

Terasa 2

18,76 m2 9,68 m2

5.01

5.02

15°

15°

3326

2142

2735

1300

2850 2165

1500

2000 440

6235

470

2800 2800

250

1250

1142

128 900

1080

440 2750

130 1300

150 2110

440

130 1300

150 1905

470

1300

1435 1000

2088

7335

17382

7335

32052

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Půdorys - celek 1:125 C 4

(31)

dočasný odpad H 1.02

H H

1.30

1.29

1.28

1.04

1.05 1.27

1.25Baterry

room

1.07

1.0

1.09

1.11

1.12

Sklad Zázemí laboratoře

1.15

Sklad - volný čas, zábava, knihovna

1.17

Su Pr

H

H H

H

1.01

1.06

1.03

Sklad1.19

Potravin

1.08

17%

Technické zázemí I.

2.0

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů + rezervní útočiště (zásoby) přeživších

1.03

Chodba

1.03Chodba

světlovod

světlovod

světlovod

světlovod

-0,050

+0,500 0,000 -0,500

+1,000 +1,500

Sever

přístup k doplňovánívody

Sušárna

filtrace úprava vody

Technická místnost

Zádveří, převlíkárna, antarktická výbava Obytná jednotka

Technik stanice II.

Sklad zázemí stanice

Chodba Obytná jednotka Technik stanice I.

Baterry room

Toaleta I.

Společenská místnost Hydroponie II

Hlavní segment stanice

Hydroponie I

Toalety II.

Kuchyň

Mokrá laboratoř

Hygienické zázemí1.10

Suchá laboratoř

Respirium

Obytná jednotka Vedoucí výpravy

1.13 +0,050

Obytná jednotka1.14 +0,050

Obytná jednotka1.16 +0,050

Obytná jednotka1.18 +0,050

Obytná jednotka1.20 +0,050

Obytná jednotka1.22 +0,050

Obytná jednotka1.24 +0,050

1.23

1.21

Obytná jednotka1.26 +0,050

+0,050

+0,050

-0,050

+-0,000

+-0,000 +-0,000

únikový východ 1250 (950)15°

500 (1270)

12 x 300 x 150

Rampa A - 17° - 6800mm -0,0705.01

1.011.02 1.031.04 1.051.06 1.071.08 1.091.10 1.111.12 1.131.14 1.151.16 1.171.18 1.191.20 1.211.22 1.231.24 1.251.26 1.271.28 1.291.30

1.0

Hlavní segment stanice

Zádveří - převlíkárna + antarktická výbava Sušárna

Prostor chodby Technická místnost Toaleta I.

Společenská místnost Kuchyň

Toaleta II.

Mokrá laboratoř

Hygienické zázemí - koupelna - praní Suchá laboratoř

Respirium

Obytná jednotka - Vedoucí výpravy Obytná jednotka

Sklad - potřeby laboratoří Obytná jednotka

Sklad - volný čas - zábava, knihovna Obytná jednotka

Sklad - potraviny Obytná jednotka Hydroponie I Obytná jednotka Hydroponie II Obytná jednotka Batery room Obytná jednotka Batery room

Obytná jednotka - technik stanice I.

Sklad - řízení, zázemí stanice Obytná jednotka - technik stanice II.

185,05 m2

11,65 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože 1,8 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože 34,28 m2 - nášlapná vrstva - linoleum 12,15 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože 2,86 m2- nášlapná vrstva - linoleum 14,72 m2- nášlapná vrstva - linoleum 7,31 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,45 m2- nášlapná vrstva - linoleum 7.50 m2- nášlapná vrstva - linoleum 7.20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 11,63 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 4,20 m2- nášlapná vrstva - linoleum 2,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum 6,75 m2- nášlapná vrstva - linoleum

1300

2850

2165

440 2800

128 900

1080

1300

130 1300

150 1905

470

2735

440 2750

130 1300

150 2110

440

3326

2142 1400 100

250 1250 1142

15°

1435 1000

2088

1000 1250 (950)

1950

1250 (950) 1250

1250 (950)

1250 (950)1250

1250 (950) 1250

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Půdorys - fragment A 1:80 C 5

(32)

Sklad (testovaných materiálů, atd.)

Dílna

Odstředivé zařízení na tuhý kal

Technické zázemí III.

spalovna Teamtec Norway + zařízení na odstředění

4.0

Suchá laboratoř1.11

Respirium1.12

17%

17%

+2,000

únikový východ

Technické zázemí I.

2.0

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů + rezervní útočiště (zásoby) přeživších

Obytná jednotka Vedoucí výpravy1.13

A

+0,050

B

-0,050 -0,070

-0,070 Rampa A - 17° - 6800mm

Rampa B - 17° - 6800mm

3.0

-0,050 Technické zázemí II.

Záložní dieselové generátory + palivo -0,050

5.01

5.02

0m 1m 5m

Sever

4.0

Incinerátor - lodní spalovna Teamtec Norway + zařízení na odstředění tuhých kalů

Technické zázemí III.

3.0

Technické zázemí II.

Záložní dieselové generátory + palivo

Technické zázemí I.

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů, testované materiály + rezervní útočiště (zásoby) "přeživších"

2.0

5.0

Komunikační plochy

Terasa 1 Terasa 2 5.01

5.02

54,07 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože

19,07 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože

19,07 m2 - nášlapná vrstva - gumové rohože

18,76 m2 - nášlapná vrstva - pororošt 9,68 m2 - nášlapná vrstva - pororošt

15°

1300

2850

2165

1500 440

6235

470 2800

1142

3738

2000 2800

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Půdorys - fragment B 1:80 C 6

(33)

+1.320 +1.820

-0.953

±0.000 +3.044

+0.950 +2.200

-3.120 -0.953

±0.000 +3.044

+0.050

-1.668 -0.953 +3.044

-0.050

-0.953

±0.000 +3.044

-0.953

±0.000 +3.044

-0.070

-2.026

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - PŘÍČNÝ ŘEZ A -A´

ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - PŘÍČNÝ ŘEZ B -B´

2450 2393 24502393

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Příčný řez A-A´,B-B´ 1:125 C 7

(34)

POHLED SEVER

POHLED ZÁPAD

LEGENDA MATERIÁLŮ Nerezová ocel - úprava - lehké žíhání s následným studeným válcováním vyleštěnými válci - vysoce lesklý povrch Nerezová ocel - úprava - lehké žíhání + studené válcování - + namátkové broušení

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Pohledy Sever + Západ 1:125 C 8

(35)

POHLED JIH

POHLED VÝCHOD

LEGENDA MATERIÁLŮ Nerezová ocel - úprava - lehké žíhání s následným studeným válcováním vyleštěnými válci - vysoce lesklý povrch Nerezová ocel - úprava - lehké žíhání + studené válcování - + namátkové broušení

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Pohledy Jih + Východ 1:125 C 9

(36)

Technická zpráva

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island 1 C 10

INFO

Nově vzniklá budova vědecké stanice na Nelsonově ostrově je umístěna v téže lokalitě, ve které se nachází stávající stanice Eco Base Nelson. Stanice je však ve stavu nevyhovujícím.

Samotné území, zasažené provozem zmíněné stanice, je znečištěno nevyhovujícími materiály, proto bude zcela rekultivováno a připraveno pro novostavbu odpovídající ekologickým zákonům a chartám Antarktického smluvního systému.

OMEZUJÍCÍ VLIVY NÁVRHU

Při návrhu konstrukce muselo být přihlédnuto k ekologickým zákonům a chartám Antarktického smluvního systému.

Konkrétně k požadavku možnosti demontáže celého objektu - který vylučuje provádění monolitických konstrukcí, dále výlučně zakazuje zasahování do místních krajinných podmínek, např. přesunem lokálního materiálů.

Limitujícím prvkem byla samotná ekonomie a proveditelnost transportu. Kompletní stanice bude vyrobena v České republice.

Zde bude zkušebně sestavena, tak aby byly eliminovány možné nedostatky a chyby při sestavení. Poté bude rozložena a

připravena pro lodní transport po Labi, do Hamburgu - proto musí každý blok odpovídat splavným výškám, po kompletní trase.

Zde bude přeložena na transportní loď, která skrze Atlantický oceán dosáhne cílové destinace Nelsonova Ostrova.

Dalším ovlivňujícím kritériem byla samotná realizovatelnost montáže, zejména omezující vliv dopravních kapacit a absence strojních zařízení v místě výstavby. Jako ideální řešení se naskýtá využití místních transportních vrtulníků,

ruských Mi-17. Tento druh ruského víceúčelového dvou-motorového vrtulníku má nosnost až 4000kg. Tento faktor ovlivňuje zejména váhový limit jednotlivých sekcí. Na místě bylo také posouzení, finálního přesného uložení, které souvisí s celkovým objemem prvků.

ČASOVÉ FÁZE VÝSTAVBY

Celá výstavba musí probíhat výhradně v měsících Antarktického léta. Současně je pravděpodobné, vyčkávání v cílové destinaci a načasování v souladu s odpovídajícími klimatickými předpověďmi, pro možnost letového přeletu a bezpečnosti prací.

Jednotlivé fáze výstavby, jsou rozděleny do minimálně tří letních sezón. V prvním roce, proběhne odkrytí sedimentové vrstvy, v místě jednotlivých kontaktních základových spár. Sediment musí být odkryt na úroveň skalního podlaží, vhodného pro zakládání.

Následně bude pomocí digitálních zařízení, detailně zaměřena přesná pozice místa zakládání.

Ve druhé fázi, probíhající následný rok, bude realizována kompletní základová konstrukce. Viz. Základová konstrukce.

Následně bude opět digitálně zaměřen přesný podklad, pro korekci při výrobě samotného objektu stanice.

Poslední fáze výstvavby bude osazení před-vyrobených segmetnů na základovou konstrukci a následná kompletace vybavení.

KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ

Z již zmíněných požadavků na výstavbu, bylo navrženo segmentové, před-vyrobené řešení celé stavby.

Kompletní stanice je rozložitelná na 15 samostatných fragmentů.

Každý dílec je samonosný a nevyžaduje pro transport, žádné pomocné ztužující prvky. Průřezy segmentů budou pouze zapečetěny, proti poškození počasím.

Vhodným konstrukčním materiálem byla - po konzultacích s odborníky na návrhování v náročných klimatický podmínkách - shledána dřevěná konstrukce. Ta odpovídá požadavkům na celkovou cenu objektu, váhové limity transportu a odpovídá ekologickým požadavkům Antarktické charty.

Jako ideálními prvky pro stužení konstrukce, byly navrženy dřevěné příhradové vazníky lisované hřebíkovými deskami.

Každý segment obsahuje dva takového vazníky - při propojení jednotlivých segmentů, tak vzniká zdvojení kce.

Celá stanice je uložena na ocelové konstrukci, která umožňuje rektifikovatelné nastavení, pro doladění nerovností.

Technická zpráva

(37)

DETAIL 1.1

DETAIL 1.2

S01

7.5°

7.5°

1 18

390

15 15

90

200

100 439

Technická zpráva

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Technická zpráva 2 C 11

ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE

Objekt je založen na ocelové konstrukci.

V lokalitě novostavby se nachází skalnaté podloží, překryté vrstvou kamenitého sedimentu.

Před digitálním geodetickým zaměřením, je nutno odkrýt vrstvu sedimentu až na odpovídající únosnou vrstvu.

Po začištění a vyrovnání skalnaté základové spáry, proběhne navrtání a založení pomocí chemické kotvy.

Svislé nosné trubkové prvky 200/8 budou částečně obsypány místním sedimentem.

Dalším prvkem základové konstrukce, jsou trubkové prvky 80/3, které umožňují rektifikovatelnost.

Tyto prvky musí být následně vypěněny, jako ochrana proti případnému roztržení trubky ledem.

Ve vodorovném směru zachycuje horizontální síly uzavřený ocelový profil, který tvoří finální prostor pro uložení segmentů.

SVISLÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Jako ideální dřevěné prvky, pro toto konkrétní provedení, byly navrženy příhradové vazníky, lisované ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny. Více viz. statické schéma - řez.

Výhodou této konstrukce je vytvořený prostor pro vedení instalací a předdefinovaný prostor pro následné vypěnění tepelnou foukanou izolací PUR. Všechny nosníky jsou identické.

VODOROVNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE

Svislé příhradové vazníky jsou propojeny vodorovnými trámy, v místě oken jsou provedeny výměny.

Vybraná pole jsou ze statických důvod zavětrovány ocelovými táhly - viz. statické schéma půdorys.

Jako další ztužení slouží plnoplošné bednění z OSB, provedeno jak na vnějším, tak i na vnitřním líci.

OBVODOVÝ PLÁŠŤ

Skladba obvodového pláště je patrná z detailů na následujících stranách. Jako finální povrch, byla vybrána nerezová ocel ve svitcích, s úpravou žíháním s následným studeným válcováním vyleštěnými válci. Konstrukce z nerezové oceli, byla navržena z důvodu jednoznačných odolnostních vlastností. Po žíhané úpravě s následným studeným válcováním vzniká vysoce lesklý povrch, který působí jako zrcadlo. Tento ultra hladký povrch pohlcuje mnohem méně kontaminací a vlhkosti - ze vzduchu, více než kterýkoliv jiný materiál. Také se snadno čistí.

Spoje mezi jednotlivými svitky jsou provedeny dvojitou ležatou drážkou (provedenou strojně).

Z důvodu klimatických podmínek v místním prostředí byl při návrhu konstrukce, brán značný zřetel, na parotěsnost všech spár. - Ve spojích jednotlivých plechů, je proto vložena pryžová podložka, podlepena vysoce odolným tmelem SIKASIL WS -605s, v kombinaci s poasfaltovanými pásy.

Pod tímto paro-vzdorným opláštěním nalezneme zmíněné celoplošné bednění z OSB tl. 18mm, které zamezuje prohýbání oplechování, při nárazových větrech.

Tepelnou izolaci na vnějším líci obstarává izolace PIR s uzavřenými póry, tl. 50mm, s lepenými spoji.

Následuje 350mm stříkaného PURU, díky kterému dojde k dokonalému vytěsnění dutin v konstrukci.

Při vnitřním líci příhradového vazníku, prochází Parozábrana SUNFLEX, s reflexní metalickou vrstvou, odrážející teplo zpátky do interiéru. Všechny prostupy touto vrstvou jsou opět přelepeny systémovými prvky pro prostupy a oblepeny tmelem SIKASIL 605s.

Vnitřní plášť tvoří dvojitá vrstva, křížem kladených OSB desek, tl.15mm. Finální pohledové úpravy tvoří, překližka se sníženou reakcí na oheň tl. 15mm, vyrobené z bukové loupané dýhy.

(38)

FRAGMENT 2

- UPEVNĚNÍ SEGMENTŮ K NOSNÉ KONSTRUKCI

DETAIL 2.1

Dřevěná konstrukce - 50/100mm - lisované vazníky - spojení hřebíkové desky Spojovací deska - hřebíková

Al. oplechování - dvojitá ležatá drážka (provedena strojně) Polymerová vložka - max. odolnost v tlaku 300Kpa - ->přerušuje tep. most. tl. 50mm

Horní pas - exteriérové ocelové kce - uzavřený profil 50/50mm Nosný sloupek - exteriérové ocelové kce - profil 50/100mm

MIKRODETAIL DETAIL 2.1 - PROPOJENÍ NOSNÝCH KCÍ 1:10

MIKRODETAIL 1:5

Bednění OSB - tl.18mm - spojení opatřeny airstop páskou Air stop páska

Sikasil® WS-605 S

Al. oplechování - dvojitá ležatá drážka (provedena strojně) Polymerová vložka - max. odolnost v tlaku 300Kpa - ->přerušuje tep. most. tl. 50mm

Ateliér - prof. Ing. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Technický detail A 1:5 C 12

(39)

DETAIL 1.1

FRAGMENT 1

- VODOROVNÝ ŘEZ NAPOJENÍM SEGMENTŮ DETAIL 1.1 - NAPOJENÍ SEGMENTŮ -EXTERIÉR

DETAIL 1.2

3M VHB - Oboustranná pěnová páska tl. 3mm - použita na vnějším pásu dřevěné kce Bednění OSB - tl.18mm - spojení opatřeny airstop páskou

Sikasil® WS-605 S Air stop páska

Al. oplechování - dvojitá ležatá drážka (provedena strojně)

Nerezový vrut + pryžová podložka, podlepeno SIKASIL WS -605 S

DETAIL 1.2 - NAPOJENÍ SEGMENTŮ -interiér

3M VHB - Oboustranná pěnová páska tl. 3mm - použita na vnějším pásu dřevěné kce

SKLADBA PLÁŠTĚ

- Al. oplechování - napojení -> dvojitá ležatá drážka (provedena strojně) - tl. 0,6mm (materiál pro spojování - na stejné bázi - (metalická koroze)

- Bednění - OSB deska - tl. 18 mm -

(kotveno do vodorovných nosnýhc a kčích trámů) -Tepelná izolace - PIR - tl. 50mm

-Tepelná izolace - stříkaný PUR - meziprostor kce - tl. 350mm -Parozábrana SUNFLEX Roof-IN PLUS s reflexní metalickou vrstvou -Bednění - OSB deska - tl 15mm - spoje opatřeny AIRSTOP páskou -Pohledová vrstva - překližka/biodeska - tl. 15mm

Veškéré spoje mezi dřevenýmí prvky jsou vyplněny - SIKA SIL TMEL s 603

Bednění OSB - tl.15mm - spojení opatřeny airstop páskou

Parozábrana SUNFLEX Roof-IN PLUS s reflexní metalickou vrstvou

AIR stop páska

Pohledová vrstva - překližka/biodeska - tl. 15mm S01

S01

Dřevěná konstrukce - 50/100mm - lisované vazníky - spojení hřebíkové desky

Dřevěná konstrukce - 50/100mm - lisované vazníky - spojení hřebíkové desky

7.5°

7.5°

1 18

390

15 15

90

200

100 439

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Technický detail B 1:5 C 13

(40)

5

2.1 4.2 7

max. 625 mm

4.1 1.2 1.1 5 6

3

Akustické příčky Duragips dvojitě opláštěné

6 2.2 4.1

4.2 1.1 2.1

7

1.2 3

Oplátění 1.1

1.2 Vnitřní vrstva: sádrovláknité desky Rigidur Konstrukce 2.1 Svislé profily R-CW 50

2.2 Vodorovné profily R-UW 50 Izolace 3. Minerální izolace dle specifikace Připevnění 4.1 Šrouby Rigidur 30

4.2 Rychlošrouby Rigips 212/35 TN 6. Kotvení do obvodových konstrukcí 7. Napojovací těsnění

Tmelení 5. Spáry zatmeleny či lepeny dle technologie Rigips Vnější vrstva: modré akustické SK desky Rigips*

Akustické příčky Duragips - dvojitě opláštěné

150 mm

Zádveří - převlíkárna + antarktická výbava Sušárna

Prostor chodby Technická místnost Toaleta I.

Společenská místnost Kuchyň

Toaleta II.

Mokrá laboratoř

Hygienické zázemí - koupelna - praní Suchá laboratoř

Respirium

Obytná jednotka - Vedoucí výpravy Obytná jednotka

Sklad - potřeby laboratoří Obytná jednotka

Sklad - volný čas - zábava, knihovna Obytná jednotka

Sklad - potraviny Obytná jednotka Hydroponie I Obytná jednotka Hydroponie II Obytná jednotka Batery room Obytná jednotka Batery room

Obytná jednotka - technik stanice I.

Sklad - řízení, zázemí stanice Obytná jednotka - technik stanice II.

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30

Hlavní segment stanice

1.0

11,65 m2 1,8 m2 34,28 m2 12,15 m2 2,86 m2 14,72 m2 7,31 m2 4,45 m2 7.50 m2 7.20 m2 11,63 m2 2,75 m2 4,20 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 6,75 m2 185,05 m2

Zádveří - převlíkárna + antarktická výbava Sušárna

Prostor chodby Technická místnost Toaleta I.

Společenská místnost Kuchyň

Toaleta II.

Mokrá laboratoř

Hygienické zázemí - koupelna - praní Suchá laboratoř

Respirium

Obytná jednotka - Vedoucí výpravy Obytná jednotka

Sklad - potřeby laboratoří Obytná jednotka

Sklad - volný čas - zábava, knihovna Obytná jednotka

Sklad - potraviny Obytná jednotka Hydroponie I Obytná jednotka Hydroponie II Obytná jednotka Batery room Obytná jednotka Batery room

Obytná jednotka - technik stanice I.

Sklad - řízení, zázemí stanice Obytná jednotka - technik stanice II.

1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30

Technické zázemí I.

Technické zázemí II.

Technické zázemí III.

2.0

3.0 4.0

Garáž čtyřkolky, usklanění Zodiaců (čluny) dílna, skladování odpadů, testované materiály + rezervní útočiště (zásoby) "přeživších"

Záložní dieselové generátory + palivo

Incinerátor - lodní spalovna Teamtec Norway + zařízení na odstředění tuhých kalů

11,65 m2 1,8 m2 34,28 m2 12,15 m2 2,86 m2 14,72 m2 7,31 m2 4,45 m2 7.50 m2 7.20 m2 11,63 m2 2,75 m2 4,20 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 4,20 m2 2,75 m2 6,75 m2 54,07 m2

19,07 m2

19,07 m2

Technická zpráva

BILANCE PLOCH

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Technická zpráva 3 C 14

ŘEŠENÍ KOMUNIKACÍ

Jednotlivé přístupy do segmentů jsou navrženy z centrálního středového prostoru. Tento prostor slouží jako prostor pro transportní přesuny vybavení a zásob, způsobem vrtulníkového navijáku.

Dále je zde minimalizovaná možnost zbloudění osob, při přechodu z jednotlivých segmentů, při snížené viditelnosti.

Hlavní přístup do objektu je navržen skrze dopravní 17° rampu se sdíleným schodištěm.

Rampa B slouží jako přístupová cesta do objektu Technického zázemí II. a III.

Nášlapnou vrstvu tvoří pororošt z pozinkované ocele.

V objektu se nalézá únikový východ, označený v půdoryse.

V blízkosti stanice vznikne označené místo pro přistávání - Heliport, viz. situace.

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST

Požární bezpečnost je na Antarktidě velmi důležitá, smrt uhořením se tyčí na třetím místě nejčastějších příčin smrti.

Jednotlivé segmenty jsou proto z důvodu bezpečnostních separovány, kvůli přeskočení ohně.

Na několika místech stanice se nachází hasičské přístroje. Je zde také umístěna úniková cesta.

Na vnitřní pohledové vrstvy je použita překližka se zvýšenou odolností proti hoření.

MATERIÁLY

Viz. skladba opláštění. Na vnitřní pohledové povrchy je použita překližka, vyrobena z bukové loupané dýhy.

V objektu se nachází několik prosklených příček z důvodu optického zvětšení a prosvětlení interiéru.

Prostory, kde dochází ke styku s vodou, jsou opatřeny nenasákavým, omyvatelným nátěrem - barva transparentní.

Koupelny, jsou vybaveny nalepeným linoleem. V prostorách technického zázemí, se nenachází překližka, ale pohledovou vrstvu zde tvoří OSB deska opatřena nenasákavým, omyvatelným nátěrem - barva transparentní.

Finální povrch podlahových materiálů - v suchých i mokrých provozech - linoleum - barva -myší šeď. RAL 7005 V prostorách zádveří, technické místnosti a Technických zázemích - jsou navrženy gumové rohože,

podkladní vrstvu tvoří linoleu.

AKUSTIKA

Velký ohled na vhodné akustické podmínky byl brán v potaz v jednotlivých ubikacích, které jsou os sebe odsunuty.

Tím je minimalizováno - přímé šíření zvuku. Je zde také umístěna kročejová izolace o tl. 50mm, která tak eliminuje přesun hluku z chodby do ubikací. Použity zde by protihlukové otočné dveře s tlumivostí na úrovní 35 dB, osazeny do těsněné obložkové zárubně. Konstrukce příček, při obvodu ubikací je uložena do pěnové pásky, pro snížení hluku.

Samotné příčky Duragips, s dvojitým opláštěním. (systémové řešení Rigips) OSVĚTLENÍ

Přirozené osvětlení do objektu je přiváděno skrze izolační trojskla, veškeré okenní otvory jsou fixní.

Pro zlepšení psychických podmínek, kterým značnou mírou přispívá přirozené osvětlení, byly zřízeny 4 světlovody s rozptylnou hlavicí. V objektu je dále užito vnitřní stínění roletami, pro vytvoření středoevropského biorytmu.

Součástí návrhu je externí pásové nouzové osvětlení, pro případné krizové případy. Viditelné z 360° v okolí objektu.

(41)

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Statické schéma Perspektiva C 15

(42)

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Statické schéma Perspektiva C 16

(43)

3° 3°

SKLADBA PLÁŠTĚ

- Al. oplechování - napojení -> dvojitá ležatá drážka (provedena strojně) - tl. 0,6mm (materiál pro spojování - na stejné bázi - (metalická koroze)

- Bednění - OSB deska - tl. 18 mm -

(kotveno do vodorovných nosnýhc a kčích trámů) -Tepelná izolace - PIR - tl. 50mm

-Tepelná izolace - stříkaný PUR - meziprostor kce - tl. 350mm -Parozábrana SUNFLEX Roof-IN PLUS s reflexní metalickou vrstvou -Bednění - OSB deska - tl 15mm - spoje opatřeny AIRSTOP páskou -Pohledová vrstva - překližka/biodeska - tl. 15mm

Veškéré spoje mezi dřevenýmí prvky jsou vyplněny - SIKA SIL TMEL s 603 KONSTRUKCE

-Systém nosníků lisovaných ocelovými styčníkovými deskami s prolisovanými trny.

-Tloušťka veškérého řeziva je 50mm - šířky nosných prvků - 100mm -Konstrukce je ve spojích jednotlivých fragmentů zdvojená.

STATICKÉ SCHÉMA - PŘÍČNÝ ŘEZ A -A´, pohled na lisovaný nosník

Navrtáno do skalního podloží + chemická kotva sloupek - 50/100mm

zavětrování - 50/50mm

Deskový materiál Nosné prvky 50/100mm

Dobetonováno + obsyp

Rektifikovatelné trubkové prvky 80/3 + vypěněné Vysokopevnostní polymerové prvky 300Kpa (přerušení tep. mostu)

2537 2400

1510 150

1300 130

2750 440

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Statické schéma - Příčný řez 1:25 C 17

(44)

Segment - zavětrován ocelovými táhly, ve vrstvách celého průřezu + základová kce

Statické schéma - půdorys

osy základové kce

15°

4140

2290

7288

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Statické schéma - půdorys 1:125 C 18

(45)

SOLÁRNÍ PANELY - FOTOVOLTAIKA

TEPLOVZDUŠNÉ KOLEKTORY

KANALIZACE DN 125mm

KAN. DN 70mm

KAN. DN 70mm

SOLÁRNÍ PANELY - FOTOVOLTAIKA

5300mm 9150 / 2 spád z obou stran SEVER

DIESELOVÝ GENERÁTOR

ODSTŘEDIVKA TUHÝCH ČÁSTÍ SPLAŠK. VOD - 1x za týden ČOVnadzemní

PŘEPADOVÁ VODA Z ČOV DO MOŘE

cca 100m

VERTIKÁLNÍ VĚTRNÁ ELEKRTÁRNA

336

VZT

Technické zařízení budovy

Jiří Macháček Ateliér - prof. Ing. arch. Akad. arch. Jiří Suchomel, Ing. arch. Martin Šaml

Antarktická výzkumná stanice Nelson Island Technické zařízení budovy Schéma C 19

ŘEŠENÍ

S ohledem na to, že stanice má být využívána (podobně jako velká většina ostatních stanic) jen v průběhu antarktického léta - od listopadu do konce března, mohly připadat při navrhování v úvahu různé druhy obnovitelných zdrojů, na jaké jsme již dnes v Evropě zvyklí: sluneční energie, či energie větru.

Čím starší stanice v Antarktidě existují, tím jsou energeticky náročnější a prakticky jediným zdrojem energie jsou elektrické generátory poháněné spalovacími motory, bez využívání odpadního tepla.

Tento způsob byl sice v projektu také použit, ale jen ve funkci záložního zdroje a s využitím odpadního tepla.

VYTÁPĚNÍ

Na základě diskusí s pracovníky, kteří již pobývali na jiných polárních stanicích, bylo doporučeno zvolit jednotný systém teplovzdušného vytápění a větrání.

To má v daných podmínkách velkou výhodu v tom, že na dobu antarktické zimy není nutno otopnou soustavu vypouštět nebo ji plnit hluboce nemrznoucí kapalinou.

Teplovzdušné kolektory jsou součástí severní fasády, V době, kdy svítí Slunce zajišťuje automatická systém jeho preferenční využití.

Kolektor dokáže i v podmínkách antarktického léta pracovat s účinností 60 % využití dopadající sluneční energie.

Účinná absorpční plocha tohoto kolektoru byla navržena ve velikosti 16 m2. Toto množství kolektorů, by mělo dodat 20% potřebného tepla k vytápění.

Tepelné čerpadlo venkovní vzduch - vzduch + rekuperace je pak navrženo jako základní zdroj pro vytápění a větrání.

VODA

Na základě informací z ostatních stanic v antarktidě, je spotřeba teplé užitkové vody poměrně malá - pro daný objekt by stejně jako na Mendelově stanici mělo stačit dva zásobníkové ohřívače x 200l

.

Součástí návrhu je externí pásové nouzové osvětlení, pro případné krizové případy. Viditelné z 360° v okolí objektu.

ENERGIE

Pro pokrytí většiny spotřeby elektrické energii, je navržena severní fasáda, s 56 solárními panely. Dále jsou navrženy vertikální větrné elektrárny VAVT - které jsou lépe uzpůsobeny všesměrnému nárazovému větru. Jejich lokalita je na návětrném hřebenu, orientováno na převládající západní proudění větru.

Ve vytápěné části objektu se nálezají dva prostory pro akumulaci elektrické energie - bateriové uložiště.

NOUZOVÝ STAV

V podmínkách ,které mohou v dané oblasti nastat, musí řešení obsahovat i podmínky přežití osob v extrémní situaci.

Pokud by nefungovaly větrné motory ani soustrojí na kapalné palivo, nesvítilo slunce a došla by zásoba kapalného paliva pro generátory, bude k dispozici železná zásoba kapalného paliva (například petroleje v několika kanystrech), která umožní základní osvětlení v noci lampami, uvaření potravin na vařičích a nouzové vytápění zářiči a vařiči.

Přívod vzduchu při tom musí být zajištěn pootevřenými dveřmi (okna jsou všechna neotevíratelná).

References

Related documents

Lanzendorfer píše, že: „...energie tak odchází ze života a život se stává bezmocným jako chřadnoucí kytka nebo jako lidské tělo, které se pomalu

Technické řešení projektu neodpovídá stupni diplomové práce,- založení budovy je znázorněno schematicky, vhodné by bylo doplnit technické detaily fasády, střechy

Diplomantka si vytyčila velmi zajímavý cíl, totiž vypracovat projekt ve dvou rovinách: jednak urbanizovat část Radovesické výsypky jako rozšíření města Bílina, a

Díky této práci, jsem měl možnost studovat různé přístupy ke zvuku prostředí, ale hlavně si teď více uvědomuji, že vedle viditelného světa existuje i akustické

V jižní části území nalezneme železniční koridor, jež v lokalitě stanice klesá pod úroveň terénu a pokračuje dále do Prahy (na východ) v podzemí. Okolní řešené

Jiří Macháček | Ateliér doc.. Jiří

Po detailní analýze vlivu eroze a zvětrávání jsem se rozhodla prohloubit vnímání pískovce nejen na pouhé a pevné horniny, které jsou nyní přítomny ale vnímat

Vlastnímu návrhu v libereckém prostředí sídliště Broumovská předcházelo získávání doplňujících informací, historických údajů, demografie území a

Stavbu nových Slunečních lázní, s doplňkovými objekty k uspokojení dalších volnočasových aktivit, navrhuje posluchačka formou rozptýlené kompozice tvořené

Pokud tedy chápu člověka jako součást přírody a technologii jako součást člověka, mohl bych tvrdit, že technologie znamená další vývojový

Krátká analytická část posluchačovy práce vjejím úvodu a následná urbanistická skica prezentují postup v uvažování o hierarchii a míře reprezentativnosti zadaného místa

Diplomantka si jako závěrečný projekt vybrala téma nedávno organizované soutěže na územíBrno na Cejlu.. — areál teplárny, průmyslové zóny, bydlení nedefinovatelných

• railjet – vlaky pro komfortní cestování na dlouhé vzdálenosti v rámci České republiky i do zahraničí zastavující pouze v nejvýznamnějších stanicích

V době, kdy medializace určitých fyzických ideálů krásy natolik ovlivňuje vnímání našeho těla, je stále těžší zůstat objektivní a vidět sebe i své blízké jako celek –

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

// HRANICE MSTA: DOPRAVN - SPORTOVNÍ OKRUH MSTA LIBERCE Doprava jako motor urbanistických zmn..

Kompozice barevných ploch rozbíjí prostor a pak ho zase sceluje proudy světel, které se rozlévají, mísí a vzájemně ovlivňují v celém prostoru galerie i

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

Předmětem diplomové práce byl architektonický návrh rekonstrukce stávajícího areálu “Muzea Boženy Němcové” v České Skalici, které je nejstarší českým literárním

V interiérovom koncepte galérie použil diplomant princíp „domu v dome“, v ktorom sú votné pódorysy odsadené od vonkajšieho plášta, čím autor necháva prenikat do objektu

Vrátím-li se zpět k netradičnímu zobrazování mapy, jako tomu bylo u výše zmíněné Katie Lewis, jsou to mapy, ve většině případů, neopakovatelné, které již není

Splňuje práce požadavky na udělení odpovídajícího akademického titulu4. DP splňuje požadavky na udělení

Na tuto práci jsem navázal volnými experimenty s emulzí a snažil se vytvořit médium, ze kterého by mohl být obraz jednoduše odstraněn a snadno přenesen na