Kommunens presentation 2016-05-07.pdf Pdf, 405.4 kB.

12  Download (0)

Full text

(1)

Stensättra

(2)

Nykvarns översiktsplanen

(3)

Sundsviksstråket – samråd pågår

(4)

Kommunalt VA för hälsan och miljön

Lag om allmänna vattentjänster SFS 2006:412, 6§:

Med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön är kommunen skyldig att ordna med vattenförsörjning

eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller blivande bebyggelse

Lagen gör ingen skillnad mellan fritidshus och permanentboende

(5)

Vad är ett omvandlingsområde?

Med omvandlingsområde menar vi sammanhängande fritidshusområden om minst 10st fastigheter där

omvandling mot permanentboende pågår.

Stensättra är ett stort omvandlingsområde med 134 st fastigheter.

(6)

Verksamhetsområdet i Nykvarn

Beslut att utöka det kommunala verksamhetsområdet för vatten och spillvatten för att omfatta Stensättra, Berga Ö, Sundsvik Hill och Sundsvik Strand togs av

Kommunfullmäktige hösten 2015.

Protokoll 2015-10-06 § 129

(7)

Projektet – VA inom Stensättra

Kommunen anlägger kommunala VA-ledningar fram till och med tomtgräns på respektive fastighet i området.

Kommunen tillhandahåller en pumpstation till

respektive fastighet. Fastighetsägaren anlägger själv stationen, en vattenmätarplats och enskilda ledningar inom fastigheten.

(8)

Projektering

Projekteringen kommer att utföras av kommunens konsulter inom företaget VA-konsulterna.

Under projekteringen kommer man försöka ta hänsyn i den mån som det är möjligt till synpunkter och önskemål från föreningen.

Man är självklart välkommen att prata direkt med kommunen men vi ser gärna att synpunkter och

önskemål kanaliseras via Stensättras styrelse som sedan tar upp detta med kommunens projektledare.

(9)

Huvudmannen skall ha fritt & obehindrat tillträde till mätaren.

Vattenmätarplatsen skall vara godkänd av huvudmannen.

Vattenmätarens bygglängd är 220mm

Mätarkonsol med skjutbar kopplingshylsa Avstängningsventiler på båda sidor om mätaren

(10)

Vattenmätarplacering i brunn

(11)

Tidplan (målsättning)

Stensättra VA

Projektering år 2016

Byggnation 2017 och 2018

Detaljplan färdigt till år 2019

Byggnation inom fastigheter år 2019 (ledningar, pumpstation etc.)

(12)

Information

Hemsida

Facebook

Nyhetsbrev

Informations utskick

Möten

Figure

Updating...

References

Related subjects :