DISSERTATlO HIST0RIC0-L1TERARIA,

20  Download (0)

Full text

(1)

D. B.

DISSERTATlO HIST0RIC0-L1TERARIA,

De

ERICO O LA I

historico)

QUAM ,

CONSENSU AMPL.FACULT. PHILOSOPH.

IN REG. ACAP. UPSAL1ENSI, PR jESI DE

A DM. REVER. & CELEBER RIMO VIRo,

Mag. OLAVO 0.

CELSIO,

HISTOR. PROFESS. REG. & ORD.

UT ET

R. A. S. S. MEMB.

tUBLICO BONORUM EXAMINI MODESTE submittit

JOHANNES WESTIUS,

VPLAND US.

IN AUDIT. CAROLINO MAJORI

DIE XXIV APRIL. ANNI MDCCLI

HORIS ANTE MERIDIEM CONSVETIS.

U Ρ SALLE.

(2)

MONSIEUR

GUSTAF HENRI

De MANNERHEIM

COLQNBL du Regiment d' Infan¬

terie de Dalekarlie.

&

CHEVALIER del'Ordre d'£pée

'MONSIEUR.

J^^gréez, je Vous ett prief Monfieur, la libert^

que je me.donne de Vous dedicr les premices de mes écudes. C' eft la grace tonte partieuliere^,

que Vous avéz temoigné å mes parens, dont

les rayons fe lont repandus jusques ihr moi, dt

far mon fre re % qui m" in fpi re cette hardieile,,

& qui me. fait efpcrer, que Vous lui ierez fa-

vorablc. Recevez; les; don c, je; Vous iuplie y

Monficur^, com«ie une marqve,, quoiquc trop

foibte

(3)

foible , de ma tres humble reconnoiflance , å Tos

bontez & å Vöcre generofité. Jeierai'le pluS fortuné, ii Vousdaignéz, Moniieur , continuef

de m* en faire jouir å Γ avenir, comme aufii da bonheur de Vocre gracieufe prote&ion. Je ne

cefteral, Moniieur, de prler le tout Puiflant, qu'il vcuille au(ü Vous combler de fes graces,

qu'il Vous fafle jouir & Vocre illuftre famille d*

ime parfake ianté, pendanc longves années,

Vous aflurant, que perfonne ne puc étre avee

un zele plus parfaic & plus Teipe&ueux, que

je luis,

MOM1MQR

Vetre trh bumlte & trh cbrißani jervitetity

JEAN WESTIUS,

(4)

v ' t'HRÖ-Nohili/fim» atque .Confultisßm*,

Dm J O Η a Ν Ν I

REFTELIO,

Supremi Sveonum öicafteni Kegii

ADSESSORI iEquifömo.

Ρ TRO Amplijjimo atquc Coiifultisfmo,

Dn. JOHAN Ν I

TI BELL,

Collegii, quoda Camera ReviiTonis fortitur nomcn, ADSESSORI GraviiT. AVUNCULO Exoptatisfimo.

ΡA TRO NIS atquc FAUJORIBUS, omni

CT) Attamini, Viri AmpliiHmi, primitias has qua-

·* (irlsque Nominibus infcriptum iri. Etcnim non

fubliceque tefiificari, quantum V^obis debeam. /1/

ri/w; fufcipiatis , Patroni c^Fautorcs O prim i, hu-

animi Interpretern, nunc porrigere fußinutt m&- perenui Veftra felicitate ardentißtms follicitare pre·

Ampliilim. atque Con&Itiflimorum

<" * v Cultor

JOHANNES

(5)

VTRÖ Amph's/tmi > N

Dn. jo η ann γ

ρ ι η l,

McdicinseDUCTOKl Expcricntiffimo, Kegii Col«

legiiMedici ADSESSORi AdcuratiiHmo, &Mcdi-

co Provinciali per Gothlandiam Dexterrimo.

VIRO Amplisfimo,

d carolo

reftelio,

SECRETARIO longe SpeÉhciffiniQ.

animi vener atiene 9 setatem iu/piciendis.

lescunque Academicorum laborum Volts oblat um Ve-

alia potui ratione tadtos hucusque animi motus evohere cjuoi nihil habeo, Veftro benevolo affeclui refponCu-

mtHinte vogo, haut opellam, veluti gratisßmi

ms. Decetero Vos femper veneran ^ D EUΜ pro tibus > vixerö) non defißam f

NOM1NUM VESTRORÜM

humillimus,

WESTIUS.

(6)

ed) 2>^erifa 5&u

MAGDALEN A TIBHLl A,

SBin MUiiti jürafla SWofcet

2Jf bm bagen dr nu dattiigtti fdrljanfcen/ p3 fctotlfm jag fSt

*580 0wa nif åt ma tfcct dmmga fårlefpprofy fom üJttn Sistiajiu ξβϊοΟη mig ifrån mm fdpflotfunt) bitpifaf*

Öften c&utu rodlgdrningarrtt dro fiörrt οφ fl?rc/ an art

tbcafmig tiflbdrilam funna prifatf mtnDre tpeDergdUaPt få jag Dotf f>c!Dre låta mm oförmdgenbet l>drunn-

»antpn«*/ ån igenom jtiUaiigunDe / femnu anlcDntng att

tro/ rf)tt tbe af mig dro uti någon g.dmffo. idt fétDeit·

f?uil/J&u(bafic CD?oDer/ tbeffc paopmsbliibtolia ert rndrO- naDdfuit finne mot aö tbeti mpctna omforg οφ foftoaD/

fom fér min måifarD båUitO ofpuTO. £bet/ sittin ^aratfe fftober/ upoff ar jag nu/ tiflifa meb tj?>etta AcademifT*

orbete/ mitt met> oupbårhg mörbnab οφ tatffamorf tip-pöfa bttrta/ οφ dnffar at £ mmdtn tåcfcd fjdDan·

efter fdrjlona jJCdrajla WloOcr Ifrån aüa foraeliga bdnbtlfer uppå fin åiberbom. Un en få trogen bön ffaU jag

Jiabfe framfcårDa / οφ meb all uptdntfdtg mörbnaD tcfwt

$ßtn péatara&a ßarafia

fllN'jlfff fe«/

JOHAN WESTIUS.

(7)

FTurimm Fever er da etout Cfarifm V TR&

Cand.PETKO MELRLING,

PAS! OKI in KtigsdalaG-Goth. Vigilantiflimo..

Plurimum Reverendo atque Preeclariffimo VIRO

Mag.OLAVO REFTELIO»

Eccleßarum, quse Deo, in Tible & Aland colligun·*

tur, PASTORI Meritiifimo.

Flur. Reverende atque DoBifnuo VJRO

Dn. SALOMON! GAR MAN,

Vicario PASTORI in Tillberga Dignißimo,

• ■

ί'-

.... -·ν · · '

··

'

- i

ÄDFINIBUS Meit: Honor att JimiL·

Accipite·,. mae cunque in; Adfincs DileQiffimi, hunc ingenioli Vos mentis mci tefleram,. ob fceturn , ccu qvaierrr«- plurima· gratiiH-

benevolentiae atque amicitise documenta, meque folitoVeftro* favore in pofterum etiam dignum

ducite.. Metim erit fummum implbrarc Numen,

velit Vos quam diutiffime ialvos ac ibfpites con-

fervare r in omnium Veftrnm gaudium St emolu«

mentum exoptatiffimum. Ita precatur quoad

Vivit, precabitur

Jflffltmum Reverend» atque PrAclanJJimorum

NQMifcUM VtiyEUmttå

Cultw indefeffus,

JOHANNES WESTIUS;

(8)

Mon tres Cher FRERE.

A iantaprisque Vouseciez dans ledcfieinde den«

^ ner au public quelque preuves des progrés>quc

Vous avez fak dans !es (eienccs, le lien du fang m' obligede VousentemoignerFexcesde majoic.Pour

y ajouter les louanges.fdués å Votre vertu, Vötrc

modeitie me le deffend; je laifle ce foin atoucau-

tre, Ce qui me reite a faire, ceffc de prier, qu'il plaife å Dieu de faire reuifir tous Vos deßeins Sc

de Vous favoriier de routes fortes de prefperité,

a la gloire de fon nom, a 1'avantage de Votre chere patrie,aucontentementde tons vos parens Szå V6-

tre propre iatisfa&ion, a fin que Vous recuillez

un jour les fruits de vos veilles, Cefl ce que jc

Vous fouhaite du fond de mon cgcut, etantavee

iin attachement inviolable,

Mon trés Cher Frerc,

Saltvik lo ΧΧΠ Mars MDCCLL

Votre tre t affe&ione,

CHRISTOFFJL£ WERDENSTEDT.

(9)

α D.

Ogitanti mihi de afgumeijto qtitf«

dam in hiftoria patriae, quod

inftar fpeciminis Academici e£

fet , celebris ille Sc antiquus

Patrice Hiftoricus, ER1CUS Ο¬

Χ, AI, in mentem venrt, cujus

vita Sc memoria mihi viia fürt

digna, qnae iigillatim exponeretur. Equidem fa-

teor nie, ab hoc inftituto plus una vice, per dif-

ficultates hinc inde emergentes , deterritum fuif

fk«, idque prneiertim cum apud Hiftoricos, prae¬

ter quaedam elogia öbiter de eo fparla, exigua

prorius deprebenderim liceris confignata: aegre

tarnen mc inde revocari paflus fum, praefertim

cum intellexerim, Hiftoricos noftris temporibus propiores, MESSENIÜM puta JOHANNEM

Sc OLAUM MAGNI, vitarum fuarum na&os

fuifie fcriprores Sc au&ores; hunc vero ERICUM

OLAI neminem huc usque inveniflc, qui mc·

moriam i ρ hus apud nos ex cinere, quo iepulta jaeuit, redivivam effecit, qui tarnen aignus eft,

A qui

(10)

2; )q(

qui fummo jure Pater Hiftoricorum noflrorum

faFutettir. Primus namque fuit, qui Hifioriam

Svecanam in ordinem redegit: currr qua? ante

cum a MonacMs cudebantur annotata, & in i ρ fo¬

rum adfervabantur icriniis, pleraqtie crant mu- tfla & manca, haud bene difpoiita 8z digeiia«

Non quidem me fugir, JOHANNEM SCHEF¬

FER UM hunc honorem delatum velle NICO-

LAO R AG V ALDI, Arehiepifcopo Upialienir, qui quondam in concilio Bafileenfi orationen* ha-

bui't.in honorem Svecias. FuitNicolaus iße, ait Schefferusypra illorum temporum ratione fat eh*

quem doaus., Cujus rei utriusque pulcra pr<e~

tuir fpecimina non modo in Concilio Bafite'enß, cur in-

t er fuit, ac cognitione litis int er regem Galliarum Ö

Burgundide ducem agitatdc, fed Cf concinnatione Hi~

florit SvioGotbica , cujus β hodie baberi copta po[fett

fateor inßrultiores ejjemus in multit, quibus nunc

caremus. Sed optat heic potrtis atque iubhario-

latur SCHEFFERUS, 8z veliem profe&o indieai- icqunde hschauferat.NICOLAUS RAGVALDI ncmpenuIIamaliam,quod fcimus, condidithiftori-

am,quam,cujus mentionem inieci,orationem de Go-

thorum originibusa Rev. BENZELIO editamrnee

lillum ER ICO OLAI habemus priorera & anti-

quiorem Hiftoriaa patriae conditorem, quod alio

in loco hand diffiteri vidctur etjam ipfe SCHEF-

FERUS. Et mirari profe&o eonvenit, quaenam fubfuerit ratio, curDuumviri eeleberrimi, JO¬

HANNES MESSENIUS Sc LQCCENIUS,

qu£

(11)

tS*2> J o ( 3 qui hiftoriam hujus noftri ediderunt^ ne verbum

quidem de vita & fatis au&oris pofteritati rell·

querint. Quai cum ita fint, non ingratam Hb

itoriae amatoribus noftram fore operam qualem-

cunque iperamus ERICO OLAI commodatam*·

Quod fi omnia perfequi nobis non datum fueric,?

ideoque Lector avidus defiderio fuo haud fatis^

factum exiflirna verit, eum tarnen benigne nobis

veniam daturum eo facilius confidimus, quoccr-»

tius eil hoc TULLII Judicium: Eft ridicülum ad

ta qua hat emus, nihil dicere , querere, qua ha*

here non foffumus.

§. II.

Omnium igitur primo nobis inquirenduna

efi:, quo tempore ERICUS OL AI vixerit, ut,

quis fit verus Hiftoriae hujus SvioGothicse au-

clor, clarius pateicat. Circa hanc vero quaeftio-

nem difficultas quxdam oritur inde, quod duos

babeamus ejusdem nominis viros. Alter tempo¬

re Regis CAROLI C AN UTI vixit, Sc

MCDLXXXVI diem obiit fupremum: alter In

vi vis fuit circa initium feculidecimi fexti. Ueer-

que Thcologiae Profcilor Academi^ Upfalicn·

Iis, & prout ratio temporum tulit, haud ince-

lebris. Ad hunc quod attinet ^ conftac nomcn ejus exteris quoque non ignotum fuiflc, qvum Σύγχρονος ejus Virgilius WoUendorferus InDecalo-

Φ de Meteorologicis impreifionibus & mirabilb

bus naturse operibus, edito Lipfiaeanno MDVII, ejus memiiiit fub nomine ERICI SVEDE, eum-

A % qu«

\

(12)

4 ) 0 C

que porro Theologix Profeflorerri Upfalrenfem,

fui coxvum & Hiftorix Svecanx au&orem a-fle-

rit. Hic idem anno MDXII adhucin vivis fuit,

Uti concludere nobis licet ex epiilola ejtiseodem

anno fcripta, ad Do&orem NICOLAUM Stren- gnefix Decanum, qnx legitur in elegantiilimié

colle&aneis diplomatum atque epiftolarum b. m.

Archiepiteopi SPEGEL , ab illo , ad Hiiloriam

quam edidit Ecclefiafh'cam, annexis, ubi EKICUM

SchoJafticum Upfalknfem ipie ie nuncupat. Pr χ ter

utrumque b or um , aiius quidam Profeflor hoc

feculo vixit, itidem ERICUS Upfalienßs appel¬

latus, qui Regi GUSTAVG I:mo a ftudiis fuit,

eo nimirum tempore, quo ad hane Academiam

literis operam dedit; fed hic cum lupra memo>·

ratis non debet confundi ; verum namque ejus

nomen fuit ERICUS NICOLAI SVART, vixit-

que usque ad annum MDLXXI1, quod lapis fe*

puleralis ejus a PERlNGSCHIoLDIO delineatus 5

teflatur. De prioribus autem res non adeo eft

in vado*

III.

Editores Hiftorix ERICI, MESSENIUS pu¬

ta & LOCCENIUS, ut& plurimi Hiftoricorum.,

ERICUM OLAI feniorem, tempore CAROL1

Canuti viventem, au&orem hujus Hiftorix fuifie

contendunt. MESSENIUS tarnen aliam videtur fo-

vere fententiam in catalogo Hiftorico circa finem

Tomi XIII Scondix fux illuftratx, ubi auQio- remnoftrum ita recenfct: XXXV ERICUS O-

LAI

(13)

) O c 5

LAI MD. circiter. Procul vero dubio hiec acra ER1CUM OLAI juniorem hoc tempore vitare

degentem refpicit, quod etiam WOLLEiMDQR-

FERUS loco citato innuere videtur. Exiihma-

mus infuper MESSENIO, ut hoc in negotio bi-

lingvi , fidem non efte habendam. Nam,ut a-

lia loca reticeamy quas dubiam MESSENII men-

tem hac in re prodant, vel id haurire licet ex

prafatione Tomi XV:ti, in qua ERJCUS OLAI

ipfi coxvus eft LAURENTIO AROSIENSI Ca-

nonieo, qui tarnen, ut ipfe teftatur, anno MCDLXXXVII vixit, Quod vero nonnulli E-

RICUM hunc juniorem au&orem Hiitoriac

fuiffe falfo iibi perfvadeant, error inde proflu-

xiiie videtur, quod codex quidam vetus bujus

Hiftoriae, qui in Archivo Antiquitatum Hol-

mienii adfervatur, talem pra fe ferat infcriptio-

nem : Jnciftt Chronicon Regni Gothorum fcriptum A.

MDV1IL Argumentum primo intuitu non mi-

nimi videtur eile ponderis , modo verba amhi-

gua rem in ancipiti non ponerent. Quasrifiir

namque, an verbo fcriptum hoc loco defcriptum

aut eonfcriptum intelligatur ? ii intcrpretatio po-

fterior locum haberet, argumentum profefto

non leve eil & defpiciendum; ii autem prior, ut

fide digniiiima, hoc cvanefcrt. Ut igitur rem

eo facilius expediremus, duo exemplaria ad ma¬

nus habuimus, ex eorum colladone vifuri, quid

lucis hac in re nobis accederet, Alterum Biblio-

theca Upfalienfis poilidet > altcrum vero cum ce~

leber*

(14)

6 cs^ ) o c

leberrimo Praeiide eft comraumcatum ab Illuflrif- iimo Comice, Praeiide nec nonEquite Ord. Seraph.

CAROLO BIELKE ex pretiofa ipfius Biblioche-

ca Saliladenfi. Hic fcilicct codex Salftadenfis

anno MDXVII defcriptus efl, quod In membra-

na ScribcF: manu adnotatum legi tur. Ille nempe

Upfalienfis, inter annum MDXX & MDXXX.

Ucerque eorum hoc modo infcribitur: Chronica

regni Got hor um per B, Doctorem Ericum Qlai quon-

iam Eceleftae Vffalienfis Decanum edita. Quod (i

Ericus junior, qui adhuc inter annum MDXII

& MDXVII in vi vis fuit, adeoque eo tempore, quo codex defcriptus eil, vel patillo antea, au-

Öor hujus I ihr i ful (Tet, neutiquam quonåam Deca-

nus nominari potuit, cum verba infcripdonis tern*

pus antiquius indigicent. Accedit &UIud, quod

in ferie Decanorum Upialieniium hujus temporis,

nec quisquam inveniatur, qui hoc nomen ferat, ii ex-

ceperis Profeflorem quem dam, quod videfisapud

Kobil. PElUNGSCHuLDlUM in monumentis ejus Uplandicis. Videturfane quod ERICUS OL Alle«

nior, partim honoris ergo, partim ad diftingvendum

eunrab aliisejusdem nominis viris, iemper Deca-

ni titulum portaverit. Hinc concluderc licet, ERI-

CUMhuncSenioremrepTii Sviogotiiici confcripfi0e Hiftoriam, idque eo tudus, quo cerdus eil, hanc Hiftoriam cum CAROLI CAN UTI vita ab*

folvi.

§. IV;

(15)

)o·2ίί&9 7

§. IV.

Genealogia ERICI OLAI prorfus nobis in«

cognita cfb Ex lapide ejus fepulcrali tan tum ar¬

gumentamur, iltum nobili profapianatum nonfuis-

ie y cum nulluni in illo praefto iit icutumy quod

tarnen in Iapidibus iepulcralibus nobilium fem«

pereft exfculptum. 0RNHIELMIUSin diilerta«

t-ione fua de urbe Upfalienftmanu fcripta,teftatury

ERICUM OLAI Upfaifenatum fuiBe> at non Ii»

quide conftaty utrnm 0RNHIELMIUS haec ex

narratione quadam veteri hauferit, an potius, ut exillimamus, fubauguratus fuerit, eum Upfalbe

natales fuos deberc y ea forian indu&us ratione , quod communiter Ü-pfaltenßs appelletur · aty meo quidem judicio 9 Upfalienfis magis munus Deca-

ni, quam loeum nativicatis interpretatur: praefer-

tim cum ex infcripcione eippi certo certtus

rem decidere queamus, in quo Ericus Olat Vpfil. Decanus vocatur. Ipiius prasterea tum juventutis, tum edueationis eadem f eil ratio

ac ftemmatis. Anni tarnen adoleicentfe ipiius te- flantur eum ab incunabulis, pro more Sc condi-

ttone temporum* fat diligenter Sc profunde lite-

ris invigilaiie. In Svecia adhuc nulla fuit fnftitu-

ta Aeademia > nifi album dare calculum velimus

BUREO Sc ejus ie&atoribus, qui difpofitionem quandam ERICI BALBI hac inrc UpfaliaE fafhm

commemorant. Juvenes tunc temporis partim

in Gymnafiis partim in Monafteriis educabantur;

& dein extra patriamablegabantur, invifuri alias

re-

(16)

8 ) o ( &&

rcgiones literarum addifcendarum grada, Floruit

inprimis cirea hsec tempora ftudium ita diäum Pa¬

ri ii e nie , ad quod proficiendi caufia, juvenes Sve- cani, qui Mufis ieie confecrarunt, aditum fibipa-

rabant: pnefertim hucconfluebant gregatim, poft-

quam Archipraepofiti ANDRERE cura, Sveci,

nonminus quam Dani, Luterise domiciliura adept!

eflent proprium, quod videfis & apud SCHEF-

FERUM in notis ad Chronicon Archiep. Upiäl.

Sc apud Do&ifiirnum Danum JOH. GRAM-

MIUM in oratione ipfius de or igi ne (latu rei

liter avi<ß in Dani a cJ Norvegia*). Ubietiam ordoac difpofitio ftudioforum hyperboreorum Lutetia

cemmorantium rcperitur. Brevi tamen difpofi¬

tio hsec evanuit, domusque deftru&a eft. Con

ilat pubem Svecanam ante tempora ERIGl O·

LAI ftudium hoc Parifienfe deieruifie; cujus rei

fvaior 8c au&or procul dubio Papa fuit, ut fa*

cilius eam Romarn alliceret fui ipfius auipicio in

Dmo S. Brigitta pofthac educandam. Domus

haecce S. Brigitta in Cappo dt Fiore fita anno MDCLXV cum ÖRNHIELMIUS Romarn invi¬

terat adhuc (arta fuitac teffca, inferiptionem hane magnis chara&eribus latinis fuper januam ferens:

Domus S.Brigitte. Qua? tamen infcriptio, iilo a regno Neapolitano Romarn redeunte, calce obli-

ta eft. Hoc tempore Sveci quoque Aureliam &

Erfordiam proficifeebantur; unde titulo Bac-

calaurei Sc Magiftri ornati, in patriam redierunt.

Quod

·) Confx Danifcb, Bibi· T. ΠΙ p. 4$$. feqq.

(17)

) o (

§

Qiiod vero ER IC U S GL AI in quodara horum

loco curilim dudiorum abiolverit, certo eertius condat, .&,ut veriiimile ed, Eomae, ubi pJurimi

Sved tunc temporis veriabantur. Grad un*

Magidri ac Do&oris Noiter aiieeutus eil,, qui eo tempore magni acftimabatur: redux vero

in patriam Canonicus Coniidorii Upialieniiscon-

ilitutus: fpartam hane ilbi demandatam q vara

cgregie ornaverit, vei indeinteHtgi poteft,quod

com Ar.chiepifcopus JOHANNES anno MCDL-

XIV lege quadam prohibuiflet; ne cuidam Cano-

nico liceret canonicatum fuum redituum gratia relinqtiere & in meliorem mutare, Hidoricus

Noder iuam ab eruditionem ac mc rita lolus ex«

ceptus fit jr quo etiambeneiicio ac gratia munitus,

canonicatum Tierpenfem ut priori Jucrofiorem, a«

diir. Qua de re in veteri Eccleiiae Upfalieniis indice

ad annum MCDLXIV. haec reperiuntur; circa fe*

flum CHA Ί ΗA ΚΙΝJE) conßitutum & åedaratum fuit per Rm. in Chro PremxS Duw, Dum JOHANNE Al, d.

g. Archpbnm Up fl ξ$ captulum tn hco capitulari , qiwd p.bcnåa Votum OLAVI Ugata fit, a qua nullt

unquam p<mi[Jum fuerit eptare, nifi Magißer ERL

C US O LAß cui hrnc p.p. favorem cjf meritum perfonx fite concejjum fuit oprare. Mortuo ve¬

ro Decano Coniidorii Upfalieniis BIRGE¬

RO Johannis anno MCDLXXIX, fueeefibr otfi

cii & dignitatis hujus ERICUS Noder crea«

tus eil , cui quoque usque ad mortem pratfuit.

B Cum

O011 f. SC ΗΕFF. Up f. Ant. Ejusd» Chron. Anh. &

BENZELIIMon. EccLp, /4.

(18)

10 ) o (

Cum aatem STENO STURE fenior, permiftio-

ne Papas SIXTI IV. anno MCDLXXVI UpialicE

Academiam, quae hac ufque per tria fecula jam

ibidemfloruit, tundaret; ERICO iimulTheologiae

Profcflio ad eandem delata ed. Ex quo capite

memoria ejus maxjmi aedimari debet, cum pri¬

mus fucrit inter Profeflores hujus Academiae.

Podquam magnam iibi acquifiverat famam tum

do&rinas tum probitatis, vitam cum morte com- mutavit anno MCDLXXXVI atque in temploca-

thedrali Upialienfi fepultus, ubi lapis ejus fepul-

cralis hac inicriptione hodieque invenitur: Anno.

Domini· MCDLXXXVI. XXIII. die. Decembris. o bi in

venerahtlis. vir. Dominus. Magi fl er. Ericus. Olai. De*

vanus, Upfalienfis. Sacra- Tbeologix- Profejfor.

§. V.

Quo tempore Hidoriam fuam Svdogothicam

confcripferit Noder, difficile admodum ed di£tu0

Neque ut majora viribus nodris audeamus, &

hac in re criticos agamus, cum hoc ipfum ex-

plicationem rcgidiorem cxigat, quam ut tenui-

tas ingenii &facultatum id permittat paucis omnia

comple&i lubet. Nemini ignotumeft,qvamau£Io-

ritatem in Hidoria medii sevi opera ejus habeat, quamvisquod tempus antiquius lpe&at, partim ex

fabula Vilkinae, partim ex aliis narrationibus fälfis

fe feduci haud raro paflus fuerit. Judicium tantum-

modo CONRINGII deau&ore Nodro,utomnium

praedanciffimum, adducam: Hißoria Erici Upfa*

(19)

«Ä» ) · ( It lienfis inquit, egregie feripta ξ$ adeofeliciter^ ut nulluni

adducere poffim ex Germanis, praeter ummLAMBER¬

TI!Μ SCHAFNAB URGENSEM cjui bac in parte Uli pondere (5 gravitäte eceedit.De au&oritate ERICI

OLAI, SCHEFFERUS tarnen ac VERELIUS

oliminterfehaud convenere; alter quippe fyftema

fiiurn defitu Upfalise antiquas teflimonio au&oris

noftri plerumque inxdifieavit: alter yero totam il-

lias Hiftoriam rejecit fuiipfius quippe palato

non arridentem. Ceterum ERICUS non ex- cuiandus cfl, quod falfa & non iatis decora

interpretatione monetae eujusdam Reginas MAR¬

GARETHAS orbem deeeperit; quam fabu-

lam ut notiilimam Sc magis quam decet com-

memoratam, heic recordari nolumus. Id folum·

modo addamus,quod in dubio fit, utrum ERICUS

OLAI exiuo cerebro illam finxerit, an,ut credi-

bilius eil, rumorem fine capite exceperit, quem

vulgus, quioflcnio contra Reginarn erat animo ,

ante tempora ERICI eidem Regins infimulare for-

fan voluit. Ceterum quod hiftoriam a noilroconii-

gnatam attinet,jamdudum do&isantiquitatumSye-

cicarum ferutatoribus obfervatum e(l,multain ma-

nuferiptis hujus operis codicibus legi, quas

In illis non deprehenduntur, quos typis evulga·

runtMESSENIUS atque LOCCENNU'S; quare

haud exiguum operae pretium faceret, qui col-

Iatis his invicem , integrum ERICI noitri

opus orbi erudito curaret exhibendum*

(20)

Min HERRE.

Qnickhet och flit lan tigt hwar iållikap for når utgöra de följas ett få åt, kårt emedan de fom nye« fål¬

ßg hinna fynnerligen långt.

Kommer nu dygden hårtill, fåiom en trogen led- iägare, gå de obehindrade till heder och åra. Till¬

ämpningen på Eder, Min Herre, år aldeles otvun¬

gen. Ty Edart oheflåckade upforande, iom till

wiinnet Eder allas wånikap och kårlek, året iåkert

wittnesb<5rd om Eder dygd >* och hwad en

Jyckelig natur förmår utråtta, når han hjelpes

med flit och idoghet, wifar båif EdartÅcademifka

arbete , fom gifwer ett merkligt ljus i wåra gamla handlingar. Min Herre har att wåntader-

fore lon af Apollo, tack af Fäderneslandet, och

otvungna onikningar till lycka och framgång af finawånner, bland hwilka jag åffundar råknas,

iom med lårdelés nöje och ren wånikap lefwer

min herres

Horsamste TjInare

ANDERS DRANGEL

O-G or bus.

Figure

Updating...

References

Related subjects :