• No results found

Resursfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Resursfördelning Samhällsvetenskapliga fakulteten"

Copied!
51
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

   

Resursfördelning 2011

Samhällsvetenskapliga fakulteten

   

Resursfördelning  till  institutioner  och  enheter  inom  den   samhällsvetenskapliga  fakulteten  samt  budget  för  

fakultetsgemensamma  ändamål  

       

(2)

Innehållsförteckning

 

       Sida  

1   Resurser  till  forskning/forskarutbildning    

1.1   Sammanfattning  av  regeringens  och  styrelsens  beslut  om  ramar  för  

forskning/forskarutbildning   3  –  4  

1.2   Fakultetens  fördelning  av  anslaget  till  fo/fou   5  –  9  

2   Resurser  till  grundutbildning    

2.1   Sammanfattning  av  regeringens  och  styrelsens  beslut  om  ramar  för  

grundutbildning   10  –  12  

2.2   Fakultetens  fördelning  av  anslaget  till  grundutbildning   13  –  23  

3   Lokaler   24  –  26  

4   Universitetsgemensamma  avsättningar   27  –  33  

5   Fakultetsgemensamma  avsättningar   34  –  46  

6   Verksamhetsuppdrag  2011   47  –  48  

7   Övrigt     49  –  50  

8   Beslut   51  

     

  Budgetbilagor    

Bil.  1   Resurstilldelningsbeslut  och  Utbildningsuppdrag  till  institutioner  och  enheter    

  Ekonomisk  historia   52  –  53  

  Handelshögskolan   54  –  56  

  Informatik   57  –  59  

  Juridik   60  –  62  

  Kostvetenskap   63  –  64  

  Kulturgeografi   65  –  66  

  Nationalekonomi   67  –  68  

  Pedagogik   69  –  71  

  Psykologi   72  –  74  

  Socialt  arbete   75  –  76  

  Sociologi   77  –  79  

  Statistik   80  –  81  

  Statsvetenskap   82  –  83  

  Tillämpad  utbildningsvetenskap   84  –  85  

  Cerum   86  

  Demografiska  databasen   87  

  Restauranghögskolan   88  –  89  

  Umeå  Centrum  för  Genusstudier  (UCGS)   90  –  91  

     

Bil.  2   Programöversikt  kandidat/yrkesprogram   92  –  124  

Bil.  3   Antal  HST  och  HPR  fördelat  på  utbildningsområde   125  

Bil.  4   Underlag  till  fördelning  av  anslaget  till  Fo/Fou   126  –  136  

Bil.  5   Programgemensamma  avsättningar   137  -­‐  138  

Bil.  6   Hyresunderlag   139  

Bil.  7   Budgetunderlag  från  Husservice   140  –  141  

Bil.  8     VHS-­‐kostnader  2011   142  

Bil.  9   Regler  för  förlängning  av  anställning  som  doktorand   143  –  144  

Bil.  10   Budget  QUmU   145  

Bil.  11   Ekonomistyrregler   146  –  147  

Bil.  12   Avtal  om  utbildningsbevakning   148  

Bil.  13   Arvoden  för  sakkunniga   149  

(3)

1  Forskning/Forskarutbildning    

1.1 Sammanfattning   av   regeringens   och   universitetsstyrelsens   förslag  till  ramar  för  forskning/forskarutbildning  

 

-­‐ Anslagsökning  med  17,5  mnkr  för  de  båda  områden  (Energi  och  Havsmiljö)  inom   strategiska  forskningsområden  där  Umeå  är  huvudsökande.  

 

-­‐ Anslagsökning  enligt  beslut  med  12,7  mnkr  samt  anslagsminskning  med  0,5  mnkr  utifrån   omfördelning  av  forskningsanslag  utifrån  parametrarna  externa  medel  och  vetenskaplig   produktion.  

 

-­‐ Indexökning  av  anslag  med  0,23  %.  

 

Anslaget  för  forskning  och  forskarutbildning  ökar  med  31,8  mnkr  (+3,5  %)  år  2011  jämfört   med  år  2010.  

   

1.12 Fördelning  av  ramar  2011  

 

I  tabellen  nedan  finns  fördelning  av  anslag  för  forskning  och  forskarutbildning  år  2011.  

        Långtidsp                          

        lan-­‐  +   Index   Omför-­‐   Uminova              

Fördelning  av  anslag   Anslag   buprop   (0,24%)   delning   Innovation   Anslag          

    2011   mm           (UBI)   2010   Förändring      

    Tkr                   Tkr   tkr   %  

Humanistiska  fakulteten   84  457   500   204   -­‐53       83  805   652   0,8%  

Samhällsvetenskapliga  fakulteten   145  914       355   -­‐92       145  650   264   0,2%  

Medicinska  fakulteten   246  255   2  000   595   -­‐154       243  813   2  442   1,0%  

Teknisk-­‐naturvetenskapliga  fakulteten   256  930       626   -­‐162       256  466   464   0,2%  

Umeå  School  of  Education   42  064       102   -­‐26       41  988   76   0,2%  

Styrelsens  strategiska  resurs   41  531       101           41  430   101   0,2%  

Karriärbidrag   6  000   -­‐24  000               30  000   -­‐24  000   -­‐80,0%  

Fonderas  för  utfördelning  2010   300   3  846               -­‐3  546   3  846   -­‐108,5%  

Starka  miljöer   30  000   15  000               15  000   15  000   100,0%  

Riktade  satsningar/styrelsens  disp.   8  894       22           8  872   22   0,2%  

Medel  från  bp  2007  (inr/utr)   10  126                   10  126   0   0,0%  

Strategiska  forskningsområden   37  850   17  500   50           20  300   17  550   86,5%  

Konstnärligt  utvecklingsarbete   1  103       3           1  100   3   0,3%  

Forskningsinfrastruktur   13  343   13  343               0   13  343      

Rektors  strategiska/Uminova  Innovation   10  586       21       2  000   8  565   2  021   23,6%  

Summa   935  353   28  189   2  079   -­‐487   2  000   903  569   31  784   3,5%  

         

(4)

-­‐ Justering  med  –  15,0  mnkr  avser  den  långtidsplan  som  universitetsstyrelsen  beslutade   om  i  juni  2009  samt  utökning  av  strategiska  forskningsområden  (+0,5  mnkr  drift   multihall,  +2,0  mnkr  regionalisering  av  läkarutbildning,  minskning  med  24  mnkr  för   karriärbidrag  samt  +15  mnkr  för  starka  forskningsmiljöer).  Mot  bakgrund  av  att  

Vetenskapsrådet  angett  att  de  inte  längre  kommer  att  finansiera  inköp  av  infrastruktur   avsätts  13,3  mnkr  till  infrastruktur  inom  forskning.  

-­‐ 2,1  mnkr  avser  index  2011  med  0,23%  

 

-­‐ 2,0  mnkr  avsätts  för  köp  av  tjänster  från  Umeå  Biotech  Incubator  enligt  befintligt  avtal.  

   

Ovanstående  ramar  inkluderar  kostnader  för  gemensamma  funktioner  och  lokaler.  Ramen   för  Umeå  School  of  Education  (USE)  kommer  att  tillföras  ytterligare  3,2  mnkr  ur  räntemedel   2011,  liksom  tidigare  år.  

 

Medel  för  konstnärligt  utvecklingsarbete  fördelas  av  humanistisk  och  teknisk-­‐

naturvetenskapligfakultet.  

 

Medel  för  forskning  inom  ALF,  där  universitetet  transfererar  medel  till  Västerbottens  läns   landsting  ingår  inte  i  ovan  angivna  belopp  för  forskning.  För  perioden  2011  och  framåt  ska   andelen  medel  som  söks  i  konkurrens  öka  markant.  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5)

1.2 Fakultetens  fördelning  av  anslaget  till   forskning/forskarutbildning  

1.21   Fakultetens  resursfördelningsmodell  

Syfte  med  modellen  är  förutom  att  tillgodose  styrelsens  krav  på  kvalitetsbaserad  tilldelning   är  att:

 

-­‐ Att  skapa  förutsättningar  för  kontinuitet  för  forskarutbildningen  och  öka  utväxlingen  av   forskningen  

-­‐ Att  tydliggöra  att  anslaget  avser  både  forskning  och  forskarutbildning   -­‐ Att  skapa  en  resursfördelningsmodell  som  är  enkelt  och  transparant   -­‐ Att  tydliggöra  vad  ett  ”basanslag”  skall  användas  till  

-­‐ Att  skapa  incitament  för  kvalitetsutveckling  av  fakultetens  forskning   -­‐ Att  öka  betydelsen  av  prestations-­‐  och  kvalitetsbaserade  indikatorer   -­‐ Att  skapa  incitament  för  karriärvägar  

-­‐ Att  tillgodose  styrelsens  krav  på  kvalitetsbaserad  tilldelning    

Resursfördelningsmodellen  består  av  två  delar,  dels  en  forskningsresurs  och  dels  en   forskarutbildningsresurs.  Dessa  två  delar  delas  i  ett  basanslag  och  ett  kvalitetsbaserat   anslag.  Hur  fördelningen  skall  ske  beskrivs  nedan.    

Det  är  viktigt  att  påpeka  att  modellen  endast  är  en  metod  för  att  fördela  resurser  och  att   institutionerna  själva  planerar  och  använder  medlen  på  bästa  sätt  i  enlighet  med  

ekonomistyrregler  och  vad  som  är  bäst  främjar  den  egna  verksamheten  utifrån  fakultetens   övergripande  strategier  och  institutionernas  verksamhetsplaner.  

Forskningsresurs     Basanslag  

1) Institutionerna  tilldelas  en  ”professorsresurs”  för  varje  aktiv/tjänstgörande*  

tillsvidareanställd  professor  per  institution.  Denna  resurs  motsvarar  50  %  av  

medellönen  för  en  professor  inom  den  samhällsvetenskapliga  fakulteten  (justering  av   denna  schablon  görs  inför  varje  budgetår).  Inför  budgetåret  2011  beräknas  denna   schablonresurs  till  500  tkr.  Undantag  görs  för  de  kvarvarande  professorer  som  

”regeringen  utsett”,  dessa  institutioner  tilldelas  en  fast  resurs  om  1  000  tkr.    

 

Tidpunkten  för  beräkning  av  dessa  resurser  (antalet  professorer)är  en  månad  innan   fakultetsnämndens  resurstilldelningsbeslut  (f.n.  december).  Inga  justeringar  av  denna   resurs  kommer  att  göras  under  pågående  budgetår,  utan  en  ny  avstämning  kommer   att  göras  vid  samma  tidpunkt  (nov-­‐2011)  som  underlag  för  budgetåret  2012.  De   professorer  som  befordras  under  perioden  dec  2010  –  nov  2011  kommer  att  finnas   med  i  beräkningen  för  anslaget  2012,  likaså  ev.  nyanställningar  som  utannonseras,   dock  kommer  dessa  att  prövas  av  fakultetsnämnden.  

(6)

 Om  en  professorsanställning  upphör  under  ett  budgetår  t.ex.  vid  pensionsavgång  (67   år)  skall  medlen  dras  in  från  institutionen.  Indragningen  sker  dock  inte  förrän  vid   nästkommande  budgetbeslut  

*)  vid  tjänstledighet  bibehåller  institutionen  ”professorsresursen”  (dock  max.  i  tre  år).  

2) Utöver  detta  basanslag  tilldelas  institutionerna  ett  kompetensutvecklings-­‐,   karriärbidrag.  

Nuvarande  befordrings-­‐/docentresurs  och  forskarassistentsatsning  fasas  ut  och   ersätts  successivt  av  medel  till  forskningstid  till  nyanställda/befordrade  professorer.  

Dessa  medel  är  personliga  och  skall  användas  till  forskningstid  under  en  treårsperiod.  

Omfattningen  av  dessa  resurser  motsvarar  i  tid:  30  %  för  kvinnor  och  20  %  för  män.  

Kvalitetsbaserad  tilldelning   1) Externa  medel  

Som  underlag  för  denna  tilldelning  används  ”använda  externa  forskningsbidrag”,  d.v.s.  

intäkter  som  bokförts  under  verksamhet  22  -­‐  forskningsbidrag  i  redovisningen  på   respektive  institution.    

Tilldelningen  till  institutionerna  beräknas  sedan  i  proportion  till  resp.  institutions   använda  forskningsbidrag  under  en  fyraårsperiod.  Inför  budgetåret  2011  kommer   perioden  2006  –  2009  att  vara  underlag  för  tilldelningen  och  inför  budgetåret  2012   kommer  perioden  2007  –  2010  vara  underlag  osv.  Dock  kommer  medel  som  använts  från   egna  stiftelser  inte  att  ingå  i  beräkningsunderlaget.  

2) Vetenskaplig  publicering  

Denna  resurs  beräknas  enligt  en  modell  där  artiklar,  böcker  och  bokkapitel  viktas  enligt   ett  poängsystem  som  beskrivs  nedan.  Publiceringsmätningen  baseras  på  

universitetsbibliotekets  databas  DIVA.  För  en  rullande  fyraårsperiod  summeras  tre  typer   av  publikationer  på  svenska  eller  engelska:  

• artiklar  i  tidsskrifter  med  referee-­‐förfarande  

• artikel/kapitel  i  editerade  böcker  på  etablerade  förlag  

• böcker  på  etablerade  förlag    

Lokala  publikationskanaler  (institutionsserier  och  liknande)  räknas  inte  in  och  ej  heller   avhandlingar  (de  tillgodoräknas  ju  som  underlag  för  forskarutbildningsanslaget).  Om  ett   dokument  är  samförfattat  med  författare  från  andra  institutioner  så  fraktioneras  

publiceringspoängen.  

       

(7)

Poängsystem:  

Publiceringstyp     Engelska   Övr.  språk  

Artikel  i  tidsskrift                  4p            2p     Bok                    6p            3p  

Kapitel  i  bok                  2p            1p    

Antalet  poäng  summeras  sedan  per  institution  och  ett  genomsnitt  beräknas  per  institution   under  en  fyraårsperiod  (samma  tidsperiod  som  för  tilldelningen  av  externa  medel)  och   fördelas  sedan  i  proportion  till  resp.  institutions  poängsumma.  Poängsystemet  kommer  att   ses  över  under  2011,  för  att  ev.  till  budgetåret  2012  övergå  till  den  ”norska  modellen”.  

Forskarutbildningsresurs  

Forskarutbildningsresursen  skall  täcka  både  studiestöd  och  kostnaderna  för  att  bedriva   forskarutbildning,  d.v.s.  handledning,  kurser,  administration  mm.    

Basanslag  

Institutionerna  tilldelas  ett  basanslag  på  beräknat  till  650  tkr  (för  år  2011).    

Kvalitetsbaserad  tilldelning  

Tilldelningen  baseras  på  institutionernas  andel  av  Samfak:s  totala  antal  doktorsexamina     under  en  rullande  fyraårsperiod  (2011  =  06/07  –  09/10;  2012  =  07/08  –  10/11  osv).  

Nettostudietid  införs  som  prestationsmått  i  tilldelningen  fr.o.m.  budgetåret  2010,  vilket   innebär  att  alla  doktorsexamina  för  de  personer  som  antas  till  forskarutbildningen  efter  den   1  juli  2009  kommer  att  viktas  enligt  nedanstående  modell:  

Doktorsexamina  inom  <=  4  år  (48  månaders  heltidsstudier)  viktas  som  1,0;  4  –  5  år  viktas   som  0,8;  5  –  10  år  till  0,6.  

Införandet  av  den  nya  resursfördelningsmodellen  

Införandet  av  den  nya  resursfördelningsmodellen  kommer  att  ske  stegvis  med  en  s.k.  

”dämpningsfaktor”  under  perioden  2010  –  2012.    

År  2010  =  25  %  omfördelning   År  2011  =  50  %  omfördelning   År  2012  =  75  %  omfördelnin

(8)

Budget  2011  Samhällsvetenskapliga  fakulteten                                                                                                                                                                  Sida  9           Sida  8  

           

 

Underlag  till  fördelning  av  fakultetsanslaget  2011                            

    Forskningsresurs                               Forskarutbildningsresurs                     Jmf  

                                                                             

    Doc.   Basanslag           Kvalitetsbaserad  tilldelning           Bas-­‐   Kvalitetsbaserad  tilldelning   7)   8)         År  

    resurs   1)  "prof-­‐

resurs"   2)   Del-­‐   3)  Externa  fo  

bidrag   4)  Publicering   Del-­‐   anslag   6)  Doktorsexamina   Del-­‐   Dämpn.   Avgår   Totalt     2010  

    2009-­‐           "komp"   summa                   summa   5)           summa   faktor   enl.   2011        

    2011   Antal       utv.   1+2   andel       andel       3+4       andel       5+6   50%   US-­‐            

Institutioner   Tkr   prof   Tkr   Tkr   Tkr   %   Tkr   %   Tkr   Tkr   Tkr   %   Tkr   Tkr   Tkr   beslut   Tkr        

Ek  historia       2,0   1  000   200   1  200   2,1%   240   2,7%   315   555   650   4,6%   535   1  185   161       3  100     2  939  

Handelshsk   50   7,0   3  135   200   3  335   10,5%   1  221   12,0%   1  400   2  621   650   14,1%   1  642   2  292           8  299     8  210  

Informatik       4,0   2  000       2  000   10,3%   1  198   4,2%   490   1  689   650   4,6%   535   1  185           4  873     4  817  

Juridik   60   5,0   2  500       2  500   6,2%   721   8,9%   1  041   1  762   650   4,9%   573   1  223           5  545     5  576  

Kostvet       0,0   0       0   1,2%   144   1,8%   213   357   650   1,3%   153   803   45       1  205     1  311  

Kulturgeo       5,0   2  500       2  500   14,3%   1  667   6,9%   802   2  469   650   4,3%   497   1  147           6  115     6  146  

Nationalek       6,0   3  000   200   3  200   6,1%   713   9,4%   1  099   1  812   650   12,1%   1  413   2  063   414       7  489     7  676  

Pedagogik   110   3,0   1  500       1  500   2,7%   318   8,1%   947   1  265   650   10,2%   1  184   1  834   976   -­‐3  000   2  685     3  007  

Psykologi   50   6,0   3  000   500   3  500   8,3%   971   12,1%   1  415   2  386   650   10,2%   1  184   1  834   904       8  674     8  907  

Soc  arbete   100   5,0   3  000       3  000   6,0%   704   7,3%   852   1  556   650   9,5%   1  108   1  758   124       6  537     6  538  

Sociologi   170   6,0   3  000   400   3  400   16,8%   1  955   13,0%   1  512   3  467   650   12,1%   1  413   2  063           9  100     8  778  

Statistik       1,0   500       500   2,2%   252   2,6%   304   556   650   3,6%   420   1  070   466       2  591     2  789  

Statsvet       4,0   2  000       2  000   6,1%   707   7,8%   913   1  620   650   6,6%   764   1  414   883       5  918     6  542  

TUV       3,0   1  500   500   2  000   7,2%   837   3,0%   349   1  185   650   2,0%   229   879       -­‐1  500   2  564     2  421  

                                                                             

Summa   540   57,0   28  635   2  000   30  635   100%   11  650   100%   11  650   23  300   9  100   100%   11  650   20  750   3  972   -­‐4  500   74  697     75  657  

                                       

1)  Prof.  Resurs  500  tkr  per  

prof.                   5)  650  tkr  per  inst.              

2)  Fo  tid  för  bef.  Tillämpas  from  2011                 6)  Dr  examina  2006-­‐2009              

3)  Ext  fo  bidrag  2006-­‐2009                   7)  Dämpningsfaktor  25%  2010;  50%  2011,  75%  2012        

4)  Publ  i  Diva  2006-­‐2009                   8)  Enl  US-­‐beslut                

 

(9)

   

BUDGETSAMMANSTÄLLNING  2011  -­‐  FORSKNING/FORSKARUTBILDNING  (Vhet  21)  

           

    Budget     Budget  2010      

    2011         Förändring  

Intäkter   Tkr     Tkr   Tkr   %  

                     

Anslag  2011   145  914     145  650   264   0%  

 -­‐  Ränteintäkt  (univ  gem)   1  085     795   290   36%  

 -­‐  Justering  redovisningsmodell   -­‐1  339     -­‐979   -­‐360   37%  

                     

Summa  att  fördela  till  institution/enhet   145  660     145  466   194   0%  

           

           

    Budget     Budget  2010      

    2011         Förändring  

Fördelning   Tkr     Tkr   Tkr   %  

                     

Fördelat  ämnesinstitutioner                    

Ekonomisk  historia   3  100     2  939   161   5%  

Handelshögskolan   8  299     8  210   89   1%  

Informatik   4  873     4  817   56   1%  

Juridik   5  545     5  576   -­‐31   -­‐1%  

Kostvetenskap   1  205     1  311   -­‐106   -­‐8%  

Kulturgeografi   6  115     6  146   -­‐31   -­‐1%  

Nationalekonomi   7  489     7  676   -­‐187   -­‐2%  

Pedagogik   2  685     3  007   -­‐322   -­‐11%  

Psykologi   8  674     8  907   -­‐233   -­‐3%  

Socialt  arbete   6  537     6  538   -­‐1   0%  

Sociologi   9  100     8  778   322   4%  

Statistik   2  591     2  789   -­‐198   -­‐7%  

Statsvetenskap   5  918     6  542   -­‐624   -­‐10%  

Tillämpad  utbildningsvetenskap   2  564     2  421   143   6%  

Delsumma   74  697     75  657   -­‐960   -­‐1%  

Fördelat  övriga  enheter                      

Cerum   1  504     1  523   -­‐19   -­‐1%  

Demografiska  databasen   21  724     21  999   -­‐275   -­‐1%  

UCGS     14  703     14  889   -­‐186   -­‐1%  

Delsumma   37  931     38  411   -­‐480   -­‐1%  

                     

Fördelning  intäkter  Ugem   15  313     11  721   3  592   31%  

Fördelning  intäkter  Fgem   2  912     3  992   -­‐1  080   -­‐27%  

Fördelning  intäkter  Lokaler   8  195     8  195   0   0%  

Avgår  till  senare  fördelning  (strategiska  medel  mm)   6  612     7  490   -­‐878   -­‐12%  

Delsumma   33  032     31  398   1  634   5%  

                     

    145  660     145  466   194   0%  

 

 

 

 

(10)

2 Grundutbildning  

 

2.1  Sammanfattning  av  regeringens  och  universitetsstyrelsens  förslag   till  ramar  för  grundutbildningen  

 

Under  anslaget  för  grundutbildning  beräknas  all  ersättning  som  är  förenad  med  det   utbildningsuppdrag  och  de  särskilda  åtaganden  som  ska  gälla  för  universitetet.  

 

-­‐ Ökat  anslag  med  19,7  mnkr  avseende  300  platser  bibehålls  även  år  2011.  År  2012   upphör  denna  tillfälliga  satsning  på  högskoleplatser  och  anslaget  reduceras  med  19,7   mnkr.  

 

-­‐ Ökning  av  anslaget  med  2,6  mnkr  för  utbyggnad  av  läkarprogrammet  med  20  platser.  

 

-­‐ Utbyggnad  av  ytterligare  17  platser  på  läkarprogrammet,  1,2  mnkr  omfördelas  från   ordinarie  budgetram  UmU  till  ALF-­‐medel  inom  UmU:s  budgetram.  

 

-­‐ Utbyggnad  15  platser  på  tandläkarprogrammet,  1,0  mnkr  omfördelas  från  ordinarie   budgetram  UmU  till  TUA-­‐medel  inom  UmU:s  budgetram.  

 

-­‐ Utökning  med  0,6  mnkr  p.g.a.  regeringens  satsning  på  speciallärarutbildning.  

 

-­‐ Indexökning  av  anslag  med  0,23  %  år  2011.  (3,35  %  år  2010).  

 

-­‐ Anslaget  minskar  tillfälligt  med  6,1  mnkr  år  2011  p.g.a.  införandet  av  studieavgifter  för   tredjelandsstudenter.  Anslaget  reduceras  permanent  med  18,5  mnkr  år  2013.  

 

-­‐ Anslaget  minskar  med  0,3  mnkr  till  följd  av  ändrad  finansiering  av  verksamhetsstödet  för   den  statliga  budgetprocessen.  

 -­‐ Anslaget  ökar  år  2012  med  11,1  mnkr  och  med  ytterligare  11,1  mnkr  år  2013  till  följd  av   kvalitetsförstärkning  i  form  av  höjda  ersättningsbelopp  för  utbildningsområdena  

humaniora,  samhällsvetenskap  och  juridik.  

 

    Förslag   Jmf  med  regl.brev  2010  

    enl  BP              

    2011/10:1       Förändring  

Grundutbildning   tkr   tkr   tkr   %  

Takbelopp   1  187  086   1189754   -­‐2  668   -­‐0,2%  

Särskilda  åtaganden                

Decentraliserad  utbildning   10  941   10916   25   0,2%  

Utbildning  i  rymd-­‐  och  miljövetenskap  (Kiruna)   6  635   6620   15   0,2%  

Bidrag  till  lektorat  i  samiska  och  Bildmuseet   2  313   2308   5   0,2%  

                 

Summa   1  206  975   1  209  598   -­‐2  623   -­‐0,2%  

   

(11)

2.11 Fördelning  av  ramar    

Prislappar  

Ersättningsbeloppen  per  helårsstudent  (HST)  och  helårsprestation  (HPR)  för  2011  framgår  av   nedanstående   tabell   (kronor).   Beloppen   är   hämtade   från   budgetpropositionen  

inför  2011.  

   

PRISLAPPAR  2011,  kr    

    HST   HPR  

    Brutto   Brutto  

Utbildnings-­‐          

område          

hum,  sam,  jur   21  614   18  972   natur,  teknik   49  645   41  866   vård   52  779   45  713   odontologi   43  646   50  842   medicin   58  979   71  740   undervisning   34  452   40  575   övrigt   39  869   32  387   design   140  679   85  711   konst   199  718   85  742   musik   121  367   76  738   idrott   102  499   47  433  

 

Fördelning  av  takbelopp/ramar  till  nämnder  

Nämnderna  erhåller  en  ram  (takbelopp)  som  inkluderar  ersättning  för  samtliga  kostnader.  

Denna  ram  avräknas  efter  årets  slut  efter  faktiskt  antal  helårsstudenter  (HST)  och   helårsprestationer  (HPR)  enligt  de  fastställda  ersättningsbeloppen.  

 Tilldelningen  till  nämnderna/motsvarande  har  skett  utifrån  de  underlag  som  dessa  inlämnat   och  med  bakgrund  av  utfallet  i  förhållande  till  det  av  regeringen  angivna  takbeloppet.  

Tabellen  på  nästa  sida  anger  maximala  ramar  för  grundutbildningen  år  2011  per  fakultet  och   USE.  

                   

(12)

    Begäran   Minskning      

Fakultetsnämnd/USE   2011   2011   Totalt  

Hum  fak   118  682   -­‐4  609   114  073  

Sam  fak   340  245   -­‐2  359   337  886  

Med  fak   372  374   0   372  374  

Tekn-­‐nat  fak   303  441   -­‐4  068   299  373  

USE   135  550   0   135  550  

Summa  fördelat   1  270  292   -­‐11  036   1  259  256  

Finansiering              

Takbelopp  2011       1  187  086  

Finansiering  via  decentraliserade  platser       5  880  

Användning  av  anslagssparande       29  650  

Sparande  helårsstudenter/helårsprestationer       36  641  

Summa           1  259  257  

Anslagssparande  till  2012           10  000  

Sparade  helårsstudenter/helårsprestationer  till  2012           36  641  

 

I  Kolumnen  begäran  2011  summeras  fakulteternas  och  USE:s  planerade  antal  

helårsstudenter  och  helårsprestationer  inför  2011  i  tusentals  kronor.  Summan  överstiger   markant  UmU:s  tilldelade  takbelopp  år  2011  som  är  1  187mnkr.  Mot  bakgrund  av  detta   reduceras  fakultetsnämndernas  ram  för  grundutbildning  med  totalt  11,0  mnkr  år  2011.  

Denna  minskning  utgår  från  att  sommarkurser  maximalt  bör  ha  50  registrerade  studenter.  

 

Umeå  universitet  hade  2009-­‐12-­‐31  ett  anslagssparande  med  101,7  mnkr.  Av  detta  

anslagssparande  beräknas  62  mnkr  behöva  användas  år  2010  och  10  mnkr  sparas  inför  2012.  

År  2011  kvarstår  29,7  mnkr  av  anslagssparande  som  kan  användas  för  att  finansiera   grundutbildningsvolym  över  takbelopp.  

När  universitetet  överskrider  sitt  takbelopp  ger  statens  regler  möjlighet  att  spara  intäkter  för   helårsstudenter/helårsprestationer  till  det  år  lärosätet  inte  når  upp  till  takbeloppet  och   erhålla  ekonomisk  ersättning  av  staten  detta  år.  Den  maximala  nivån  på  detta  sparande  är   10  %  av  takbeloppet,  d.v.s.  118  mnkr.  År  2011  ska  sparande  med  maximalt  36,6  mnkr  nyttjas   och  den  universitetsgemensamma  nivån  får  en  fordran  till  det  år  då  intäkterna  kan  

rekvireras  från  staten.  Inför  år  2012  och  framåt  ska  en  universitetsgemensam  strategi  för   utbildnings-­‐  och  kursutbud  tas  fram.  

 

Fördelning  av  särskilda  åtaganden  

I  budgetpropositionen  för  år  2011  framgår  följande  begränsningar  av  det  antal  HST  som   universitetet  kan  avräkna  inom  de  konstnärliga  utbildningsområdena  inom  ramen  för   takbeloppet.  

•  högst  276  HST  inom  design  

•  högst  74  HST  inom  konst  

•  högst  10  HST  inom  musik  

Fördelning  av  utbildningsområde  design  år  2011:  

Teknisk-­‐naturvetenskapliga  fakulteten  217  HST  (2010:  217  HST)   USE  37  HST  (2010:  37  HST)  

Samhällsvetenskapliga  fakulteten  19  HST  (2010:  19  HST)   Humanistiska  fakulteten  3  HST  (2010:  3  HST)  

(13)

2.2   Sammanfattning  av  den  samhällsvetenskapliga   fakultetens  förslag  till  ramar  för  grundutbildningen  

 

 

2.21  

Allmänt  om  tilldelningen,  principer  mm  

Institutionen  tilldelas  en  ram  (takbelopp)  som  baseras  på  institutionens  planeringstal  som   utgår  från  förhållandena  innevarande  år  med  kända  förändringar  till  följd  av  ändrad   uppläggning  eller  förläggning  av  utbildningsprogrammen,  inrättande  av  nya  utbildnings-­‐

program  och  kurser  och  de  kvantitativa  förändringar  som  skett  genom  ökning  av  antalet   utbildningsplatser.  Programplatser  fördelas  före  fristående  kursplatser.  

Avräkning  av  ramen  (takbeloppet)  inkl.  påslag  görs  i  två  steg,  dels  en  preliminär  avräkning  i   december  månad  och  sedan  en  slutlig  avräkning  i  februari.  

Utvecklingen  för  fakulteten  av  antalet  helårsstudenter  och  utfall  inom  ramen  för   takbeloppet  de  senaste  åren  beskrivs  i  nedanstående  diagram.  

 

 

(14)

2.22  

Antal  sökande  

Antalet  förstahandssökande  till  fakultetens  program  (se  fig.  nedan)  och  kurser  ökar  igen   efter  en  nedåtgående  trend  de  senaste  åren.  Ökningen  hänger  sannolikt  samman  med  att   större  kullar  av  ungdomar  lämnar  gymnasieskolan,  men  det  sker  också  en  kraftig  ökning  av   antalet  utländska  sökande.  

   

Antalet  20-­‐åringar  är  nu  på  väg  upp  mot  den  topp  som  infaller  2010.  Sedan  minskar  antalet   snabbt  igen  (se  fig.  nedan)  

 

Källa:  SCB  

 

(15)

2.23  

Utbildningsprogram  på  grundnivå  

  Antal  1:a  sökande  på  fakultetens  program  (höstintag)  har  ökat  kraftigt  de  senaste  åren  (se   fig.  ovan).  Totalt  erbjöds  det  1150  nybörjarplatser,  antalet  1:a  sökande  var  2800  (2,4   sök/plats),  vilket  var  0,2  sök/plats  fler  än  Ht09.  Däremot  minskade  antalet  1:a  sökande  till   fakultetens  program  med  vårintag,  bl.a.  minskade  socionomprogrammet  antalet  

förstahandsökande  med  90  (från  250  till  140).  Psykologprogrammen  är  fakultetens  mest   eftersökta  utbildningar.  Därefter  kommer  det  vårdadministrativa  programmet  och   Dietistprogrammet  (se  fig.  nedan).  

   

(16)

Programutbud  2011  -­‐  grundnivå  

Inga  nya  kandidat/yrkesprogram  planeras  inför  budgetåret  2011.  Socionomprogrammet   kan  komma  förutom  i  Umeå,  Skellefteå  och  Örnsköldsvik  även  att  erbjudas  i  Luleå  fr.o.m.  

våren  2012.    

Tabellen  nedan  visar  på  föreslaget  programutbud  av  utbildningsprogram  på  grundnivå   2011  samt  antal  nybörjarplatser  samt  en  jämförelse  med  budgetåret  2010.    

       

Utfall  år  

2010             Antal  

                          nybörjar-­‐  

        Antal   Antal   Antal         platser  

Utbildningsprogram  -­‐  grundnivå   Vt/Ht   Nybpl   Prio  

1   Reg  

(t1)     Vt/Ht   2011  

Beteendevetenskapliga  programmet  med  inr  mot  IT-­‐

miljöer   Ht   20   28   31     Ht   20  

Biblioteks-­‐  och  informationsvetenskap   Ht   30   34   26     Ht   30  

Civilekonomprogrammet   Ht   110   235   117     Ht   110  

Civilekonomprogrammet  inr  handel  &  logistik   Ht   30   50   39     Ht   30  

Civilekonomprogrammet  med  inr  mot  Service  Management   Ht   45   93   46     Ht   40  

Civilekonomprogrammet  med  internationell  inriktning   Ht   50   67   75     Ht   50  

Dietistprogrammet   Vt   22   138   21     Vt   22  

Digital  mediaproduktion   Ht   30   87   39     Ht   30  

Företagarprogrammet  -­‐  Skellefteå   Ht   30   48   36     Ht   30  

Gastronomiprogrammet,  inr  kreativ  matlagning   Ht   10   42   20     Ht   10  

Gastronomiprogrammet,  inr  kök   Ht   10   18   11     Ht   10  

Hotellmanagement  programmet   Ht   10   31   17     Ht   10  

Restaurangmanagement  programmet   Ht   10   8   7     Ht   10  

Idrottsvetenskapliga  programmet   Ht   40   57   45     Ht   40  

Internationell  kris-­‐  och  konflikthantering    -­‐  Sollefteå/Umeå   Ht   40   66   35     Ht   40  

Juris  kandidat  programmet   Ht   100   392   110     Ht   100  

Kognitionsvetenskapliga  programmet   Ht   20   26   29     Ht   20  

Kostvetarprogrammet   Ht   24   24   23     Ht   24  

Ledarskap-­‐  och  Coachingprogrammet   Ht   45   74   0     Ht   0  

Personalvetarprogrammet   Ht   60   126   66     Ht   60  

Politices  kandidatprogrammet  (allm  inr+hållbar  utv)   Ht   40   16   17     Ht   20  

Psykologprogrammet   Vt   40   176   47     Vt   40  

Psykologprogrammet   Ht   30   360   33     Ht   30  

Psykologprogrammet  med  inriktning  mot  idrott   Ht   10   96   15     Ht   10  

Public  Management   Ht   20   11   9     Ht   10  

Samhällsplanerarprogrammet   Ht   20   19   34     Ht   20  

Samhällsvetarprogrammet   Ht   20   34   41     Ht   30  

Sociologiprogrammet   Ht   40   56   46     Ht   40  

Socionomprogrammet  -­‐  Campus   Ht   80   255   90     Ht   80  

Socionomprogrammet  -­‐  Campus   Vt   80   250   95     Vt   80  

Socionomprogrammet  -­‐  Skellefteå   Vt   40   103   54     Vt   40  

Socionomprogrammet  -­‐  Örnsköldsvik   Ht   40   67   50     Ht   40  

Spa-­‐programmet   Ht   30   76   31     Ht   30  

Statistikerprogrammet   Ht   7   5   1     Ht   7  

Systemvetenskapliga  programmet  med  inr  mot  design   Ht   20   28   27     Ht   20+10  

Turism,  gastronomi  och  hospitality  management  (3  inr)   Ht   30   57   63     Ht   30  

Turismprogrammet   Ht   20   41   32     Ht   20  

Vårdadministrativa  programmet     Ht   30   174   54     Ht   40  

 

References

Outline

Related documents

Prodekanus utser, på delegation av Samhällsvetenskapliga fakultetsnämnden, för varje disputation fakultetsopponent, ordförande och betygsnämnd utifrån förslag från berörd

För tillträde till kursen krävs att studenten är antagen till programmet xxx, samt områdesbehörighet xx / samt fullgjorda kursfordringar på xx (ange kurskod, kursbenämning och

För väl godkänt på hel kurs krävs att studenten erhållit detta betyg på minst hälften av kursens poäng eller på del/moment xxx.. Vid kursens start informeras studenterna

Styrelsen beslutar att lägga informationen om utfall tertial 2 och prognos helår 2018 UB till handlingarna och tackar Jenny för en tydlig presentation.. 38 Kostnader för den

har svenskt ursprung eller kommer från Norden har drygt hälften flyttat till Göteborg för att studera, medan det är mindre än hälften som gjort samma sak bland de som är

fakultetskansliet i god tid före fakultetsnämndens sammanträde, helst minst 4 veckor innan, för att ärendet ska hinna beredas av fakulteten. Ges ett utbildningsprogram i samarbete

2012 Antalet ledamöter ska vara tre eller fem. Minst en ledamot som inte är verksam vid Lunds universitet ska ingå i betygsnämnden. Om nämnden består av tre ledamöter kan

Fokus har ändrats till att bli mer av ett erfarenhetsutbyte, frågan har diskuterats vid internatet för utbildningsansvariga samt studierektorer. Ett arbete pågår dock ej med fokus