• No results found

Handlingsplan Våld och hot

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Handlingsplan Våld och hot"

Copied!
12
0
0

Full text

(1)

Handlingsplan Våld och hot

Skolområde Simrislund

(2)

INNEHÅLLSFÖRTECKNING VÅLD OCH HOT

INLEDNING 2

FÖREBYGGANDE 3

RISKER 4

Risker elev 4

Risker vuxen 4

MINIMERA RISKER 5

Minimera risker elev 5

Minimera risker vuxen 5

INTRÄFFAD HÄNDELSE 6

Våld mellan elever 6

Våld personal – elev 6

Våld/hot vuxna besökare – personal 7 Förskoleverksamhet och Skolbarnomsorg 8

BOMBHOT 9

POLISANMÄLAN 9

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIAL-

TJÄNSTLAGEN 10

(3)

INLEDNING

Simrishamns kommun är arbetsgivare för anställda inom Skolområde Simrislund. Arbetsmiljöansvaret på skolan är delegerat till rektor. Denne ansvarar för att det finns en handlingsplan gällande Våld och hot på arbetsplatsen och att denna följs upp och revideras en gång/läsår (AFS:

1993:2). Rektor informerar personal om att planen finns och om dess innehåll. Det är därefter varje arbetstagares ansvar att ta del av planen och följa den. Arbetstagare skall påtala eventuella brister i planen för arbets- ledningen på skolan så att planen kan förbättras. Det är mentor som informerar sina elever om planen. Elevrådsansvarig (alternativt skydds- ombud) presenterar planen för elevrådet. Både personal och elever omfattas av arbetsmiljölagen.

Alla som arbetar inom Skolområde Simrislund, personal likväl som barn och elever, skall känna både trygghet och trivsel på arbetsplatsen. Det skall vara både positivt och stimulerande att gå till arbetet. Det är viktigt med ett gott arbetsklimat.

Planen revideras årligen.

(4)

FÖREBYGGANDE

Alla som arbetar i skolan skall …… aktivt motverka diskriminering och kränkande behandling och förtryck av individer eller grupper och visa respekt för den enskilda individen …… (Lgr 11, sid. 9).

Vi som arbetar inom Skolområde Simrislund, personal, barn och elever, skall känna delaktighet och att vi har möjlighet att påverka vår arbetssituation.

Inom Skolområde Simrislund finns arbetslagsmöte och arbetsplatsträffar som fungerar som diskussionsforum. Frågor från arbetslagsmöte och

arbetsplatsträffar och tillbudsrapporter redovisas på LOSAM , där förslag på åtgärder beslutas.

Att ”göra SAM” – Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Avsikten är att det på varje arbetsplats finns ett SAM- i vardagen. Den kan finnas i pappersform på fikabordet eller på anslagstavla. Den finns också i en excelversion, som med fördel används där datorn är det vanliga

arbetsredskapet. Här ska medarbetare i vardagen, kort anteckna de tillbud, avvikelser och risker som upptäcks. I de flesta fall kan åtgärder vidtas omedelbart. Det kan vara en åtgärd, lösning från arbetsgivare och chef. Det kan också leda till beslut om utredning eller omedelbar dokumentation av t.ex. allvarlig incident och tillbud. I de fall ingen åtgärd vidtas kan frågan lyftas till lokal skyddskommitté/samverkansgrupp. I övrigt ska denna

sammanställning, månadsvis, utgöra ett underlag för lärande och diskussion i arbetslagen på APT.

Inom Skolområde Simrislund gör vi regelbundet en arbetsmiljöenkät bland personalen och trivselenkät bland eleverna.

Rektor har regelbundna medarbetarsamtal med de anställda. Vid varje läsårstart informerar rektor om medarbetaransvar och att den anställde skall påtala eventuella missförhållanden för ledningen. Inom Skolområde

Simrislund har skyddsrond då både elever och personal har möjlighet att föra fram brister som bör åtgärdas och få dessa protokollförda.

Skolområde Simrislund har en plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling som revideras årligen. Personalen har ett ansvar för barnens/elevernas trygghet under hela dagen. Respektive skola inom området har gemensamma ordningsregler för personal och barn/elever.

Elever samverkar i klassråd och elevrådsmöten.

Personal som upprättar riskbedömningar inom sina skolämnen och vid schemabrytande aktiviteter samt vid aktiviteter på fritidshemmen skall även bedöma riskerna för att någon kan utsättas för våld och hot.

(5)

Det är viktigt att arbetstagare kan känna sig förberedd att hantera en uppdykande våld- eller hotsituation. I dokumentets inledning pekar rektor därför på arbetstagares ansvar att ta del av planen och dess innehåll. Rektor underlättar denna uppgift, genom att systematiskt avsätta tid under varje läsår för genomläsning av dokumentet och för en efterföljande gemensam

diskussion.

Fotokatalog finns i respektive arbetsrum.

RISKER

Konflikter kan ha sitt ursprung från icke-skoltid men föras in i skolan.

Konflikter kan även byggas upp i skolan. Trots vårt förebyggande arbete kan det ändå hända att någon blir utsatt för våld och hot på skolan. Vi kan ställas inför en mängd olika situationer och vi kan uppfatta våld och hot på olika sätt. Det viktiga är att se hur den drabbade reagerar och ta det som har hänt på allvar. Vi skall se till att alla inblandade får stöd, då ingen mår bra av det inträffade.

Hot kan även förkomma via telefon, brev, sms, eller mejl.

Risker elev/ barn inom skolbarnsomsorg:

 Elevs förmåga att kontrollera sina känslor kan brista vid psykiska kränkningar. Störst risk för våld och hot finns under raster i korridorer, på skolgården och i omklädningsrum samt i väntan på buss. Det är alltså vid tillfällen då personal inte vistas i elevens omedelbara närhet. Vårt nya friare sätt att undervisa kan innebära att en elevgrupp arbetar utan att vuxen finns i närheten. Olöst konflikt kan innebära ökad risk för trakasserier.

Risker vuxen:

 Risk för våld och hot finns vid t.ex. tillrättavisning av elev och avvis- ning av elev. En konflikt lärare – elev kan innebära risk för tra- kasserier från elevhåll. Personal kan också uppleva vissa kontakter med föräldrar som hotfulla och kränkande. Personal kan även uppleva hot från kollega/arbetsledning.

MINIMERA RISKER

Minimera risker för elev/ barn inom skolbarnsomsorg.

 Det förebyggande arbetet ligger som en grund för ett gott arbets- klimat. All lärarpersonal/ fritidshemspersonal inom Skolområde Simrislund har schemalagd rastvakt. Lärare/ fritidshemspersonal inom Skolområde Simrislund finns vid bussarna vid skolstart och skolslut. Elev som upplever otrygghet, från vuxen eller elev, skall söka hjälp hos mentor eller annan vuxen.

(6)

Minimera risker för vuxen.

 Var lugn! Undvik att röra vid eleven, se dock nedan Våld mellan elever! Känner Du att du har svårt att kontrollera dina känslor, lämna platsen och lämna över till kollega eller skolledning.

 Tillrättavisning/avvisning: Säg till eleven på ett lugnt sätt, utan svor- domar eller på något sätt med uttryck som kan upplevas som kränk- ande för eleven. Upprepa om du inte får gehör. Om Du fortfarande inte har grepp om situationen så skaffa hjälp hos annan vuxen eller skolledning.

 Olöst konflikt. Om Du inte klarar att lösa konflikt med elev eller vuxen, be kollega(eller skolledning) om hjälp.

 Risk för hotfulla föräldrakontakter. Upplever Du obehag/känner rädsla inför samtal med förälder/rar, be skolledningen om hjälp. In- formera skolledning om Du har haft ett hotfullt samtal med förälder.

Lärare skall i möjligaste mån undvika att vara ensam på skolan vid utvecklingssamtal.

 Hot eller våld från kollega. Informera rektor och skyddsombud.

Rektor informerar/rådgör med personalchef.

INTRÄFFAD HÄNDELSE

Alla inblandade, oberoende av skuldfrågan, mår dåligt och behöver stöd.

Vi har alla ansvar för att hjälpa till så att allt kan återgå till det normala.

Våld mellan elever.

Akut skede:

Elever:

 Kalla på personal.

Personal:

 Uppmana elever att sluta.

 Säg till övriga elever att gå undan så att de ej riskerar att utsättas för våld.

 Sära på eleverna om Du bedömer att Du klarar det. Om inte, be någon elev att hämta hjälp.

 Stanna kvar, observera vad som händer.

 Försök få stopp på händelsen när Du får ytterligare hjälp.

 Larma polis om slagsmålet inte upphör!

 Tänk på första hjälpen! ABC! Skolsköterska/Ambulans.

 Informera skolledningen så snabbt som möjligt.

(7)

Efteråt:

 Inblandade elever bryter ordinarie aktivitet, kan behöva vara hos en vuxen och varva ner.

 Inblandade elevers föräldrar kontaktas i första hand av mentor/

ansvarig pedagog vid behov kurator eller skolledning.

 Övriga elever kan behöva diskutera det inträffade i klassrummen.

Lärare kan eventuellt behöva bryta ordinarie program och inleda klassamtal, kan då behöva hjälp av kollegor. Viktigt att lyfta fram empati.

 Informera skyddsombud.

 Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen. Ge utrymme för frågor! För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

 Rektor överväger kontakt med förvaltningskontoret.

 Rektor överväger polisanmälan/anmälan till socialförvaltning.

 Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud.

Allvarlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöverket.

Personskada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal). Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

 Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns tillgänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

 Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektorn utser.

 Mentor skall dokumentera händelseförlopp/insatser. Lämnas till rektor för arkivering

 Stödteamet kopplas in vid behov.

Våld personal – elev Akut skede:

Elever:

 Kalla på personal Personal:

 Få slut på det som inträffat.

 ABC! Sjukhus

 Allas ansvar att skolledning informeras så snabbt som möjligt.

(8)

Efteråt:

 Utsatt personal kan behöva avskildhet tillsammans med någon han/hon känner förtrogenhet med. Eventuellt ej arbete med elever, ordna vikarie. Samtal med vuxen. Ev. kontakt med anhörig. Tröst och stöd.

 Om det gäller personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare.

 Områdets stödteam kan hjälpa till med samtal. Eventuell hjälp av Previa. Personal kontaktas samma kväll (skolledning/stödteam).

 Elev behöver också avskildhet och någon vuxen i sin närhet.

Kontakta hemmet och be dem komma till skolan. Ej skolarbete under dagen! Hemmet kontaktas åter på kvällen.

 Elever behöver diskutera det inträffade. Lyft fram empati för att få ner upprörda känslor.

 Informera skyddsombud.

 Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen.

Personal samling kan vara aktuell efter skoldagen – uppföljning och planering framåt.

 För att undvika missförstånd och ryktesspridning kan det vara aktuellt med snabb skriftlig information till hemmen.

 Informera förvaltningschef och personalchef.

 Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud.

Allvarlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöverket.

Personskada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal). Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

 Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns tillgänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

 Utsatt lärare kan själv polisanmäla det som hänt. Rektor kan också polisanmäla.

 Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektorn utser.

 Återkoppling och uppföljning med personalen.

Våld och hot vuxna besökare – personal Akut skede

Elever:

 Kalla på personal.

Personal:

 Försök separera kontrahenterna. Vid ordkrig, skilj dem åt.

Vid skada, ABC, larma ambulans. Larma polis.

Kollega, eller den som är utsatt, informerar rektor.

(9)

Efteråt

 Den utsatte behöver tröst och värme. Någon från stödteamet eller nära kollega avsätts för denna uppgift. Ev. kontakt med anhörig. Personal befrias från arbete under dagen.

 Om det gäller personal från annan förvaltning – kontakta dennes arbetsledare.

 Eventuellt informera elevgrupp.

 Informera personal.

 Rektor kontaktar besökare.

 Stödteam/nära kollega följer upp samma kväll och dagar framöver.

 Rektor överväger kontakt med Previa.

 Rektor eller drabbad kan göra polisanmälan.

 Rektor överväger arbetsskadeanmälan eller anmälan om tillbud.

Allvarlig händelse anmäls av rektor till Arbetsmiljöverket.

Personskada anmäls som arbetsskada till Försäkringskassan (personal). Elev/målsman anmäler till skolans försäkringsbolag (elev).

 Registrering sker på blanketten ”Skada eller tillbud”, som finns tillgänglig på Portalen. Blanketten lämnas ifylld till rektor.

 Massmedia bör hänvisas till rektor eller den rektorn utser.

 Informera skyddsombud, personalchef.

 Rektor och skyddsombud diskuterar med förvaltningschef.

 Återkoppling/uppföljning med personalen - hur förebygga att händelsen inte upprepas?

Rutiner för hot via telefon, brev, sms eller mejl:

 Dokumentera hotet

 Informera skolledning

BOMBHOT

 Om ett bombhot tas emot via telefon, lyssna noga hur den som pratar låter. Försök bestäm ålder, kön, brytning, upprördhet, bakgrundsljud.

 Informera närmsta chef.

 Ring 112.

 Informera kommunens växel.

 Utvärdera samtalet i samråd med polisen. Polisen kan fatta beslut om utrymning. Även om polisen inte gör det kan skolledningen på skolan själv besluta att utrymma. Samla och informera all

(10)

personal. Observera att de som särskilt berörts av hotet behöver prata om vad som hänt och hur de reagerat.

POLISANMÄLAN

Någon lagstadgad skyldighet för kommun eller rektor att polisanmäla redan begångna brott finns inte. En enskild person har alltid rätt att som målsägare göra polisanmälan om man blivit utsatt för övergrepp. Den som bevittnat ett brott har också rätt att göra polisanmälan.

Rektor har rätt att polisanmäla brott som har begåtts av anställda i tjänsten. En verksamhet som är obligatorisk för unga ställer extra höga krav på att all personal uppfattas som en förebild. Det kan därför finnas skäl att polisanmäla brott som kan anses som ”ringa”.

FN:s konvention om barns rättigheter (artikel 3 punkt 1) säger att barnets bästa skall sättas i främsta rummet vid alla myndighetsåtgärder som rör barn. Polisanmälan av ej straffmyndig elev bör ha föranletts av en

noggrann bedömning om barnets bästa. Polisanmälan bör inte ske om det inträffade kan betraktas som ett mindre brott och en engångs-företeelse eller om skolan kan förutse att någon polisutredning inte kommer att ske.

Rutiner

1. Berörda parter och, om det gäller elever, dess vårdnadshavare träffas för att beskriva händelsen. Detta ska ske i tid så nära händelsen det är möjligt. Skolledning ska informeras eller deltaga i mötet om så krävs.

Rutiner enligt Plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling följs.

2. Om händelsen bedöms så allvarlig att en polisanmälan ska ske görs detta av rektor. Särskilt beaktande kan tas till särskilda

omständigheter. Den fortsatta utredningen handhas av polisen.

Polisanmälningen inrapporteras till Arbetsmiljöverket.

3. I samband med polisanmälan informerar skolan snarast polisanmäld elevs vårdnadshavare samt vårdnadshavaren till den för brottet utsatte eleven.

I alla händelser följer personalen Rutiner enligt Plan för diskriminering, trakasserier och kränkande behandling följs.

En polisanmälan ersätter inte anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. (se nedan).

ANMÄLNINGSSKYLDIGHET ENLIGT SOCIALTJÄNSTLAGEN

(11)

 Anmälan till socialförvaltning skall göras om personal befarar att barn eller ungdom far illa och kan behöva hjälp eller skydd.

Anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § SoLär ovillkorlig och personlig.

Skyldigheten gäller alla anställda hos en myndighet. Det är socialtjänsten som utreder om det finns underlag som gör om socialnämnden skall ingripa. Personal kan diskutera en eventuell anmälan med skolledning och elevvårdande personal.

(12)

References

Related documents

Här kan man till exempel notera att den drabbade fryser och behöver något att dricka eller behöver hjälp med passning eller hämtning av barn. Förmedla praktiskt stöd i samarbete

Barn/elev blir utsatt för hot eller våld av annat barn/elev Åtgärder för det barn/elev som hotat eller brukat våld:. • Vi följer ärendegången i Planen mot

 Samtal med elev/er i syfte att överföra grundläggande värden, främja elevernas utveckling till ansvarskännande människor och samhälls-medlemmar och stödja familjerna i

ett barn/elev blir utsatt för hot eller våld av annat barn/elev Åtgärder för det barn/elev som hotat eller brukat våld:. • Vi följer ärendegången i Planen mot

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt.. Dels kan det bli

Denna handlingsplan utgör ett stöd för agerande och åtgärder som bör vidtas av och för politiker som riskerar att drabbas eller har drabbats av olika former av hot, våld,

Att förtroendevalda utsätts för hot och våld eller trakasserier på grund av sitt politiska uppdrag är ett hot mot det demokratiska systemet på flera sätt.. Delas kan det bli

Det är viktigt att eventuell information till medierna efter en incident med hot, våld eller trakasserier inte sker förrän den drabbade, polismyndigheten (förundersökningsledare)

• Arbetsledaren har ansvar för att vid behov kontakta företagshälsovården för medicinskt eller psykosocialt stöd. • Vid behov kontaktas den fackliga företrädaren/de

 Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande personal för vidare befordran till rektor och skolsköterska..

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

• Blanketten ”Registrering av skada eller tillbud för elever” skrivs av närvarande perso- nal/lärare för vidare befordran till rektor och skolsköterska.. Rektor lämnar kopia

• Rektor och/eller personal ur elevhälsoteamet dokumenterar beskriven orsak till händelse, förslag och plan för åtgärder samt beslut om åtgärder. • (Beroende på

23 § Om syftet med åtgärder enligt 22 § inte uppnås eller om elevens uppförande kan antas inverka skadligt på andra elever eller det finns andra särskilda skäl, får

Denna handlingsplan innehåller en lathund för vad man omedelbart kan göra i en akut situation samt vad vi ska göra för att skydda och hjälpa elever och medarbetare i situationer

Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personalen och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas.. Rektor avgör huruvida

 Vid allvarligt hot eller våld informerar rektor först personal och därefter skolans elever om händelsen och vilka åtgärder som vidtas!. Rektor avgör huruvida

rättsprocess skall detta kunna lämnas av rektor, facklig representant eller annan person på arbetsplatsen som den drabbade känner förtroende för.. I vissa fall skall anmälan

• Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen!. Ge utrymme

Rektor ansvarar för information om vad som hänt till personalen.. Ge utrymme

En ökad medvetenhet hos övrig personal och/eller studenter kan minska riskerna att bli utsatt för hot eller våld.. Väljer chefen och/eller den som utsatts att tysta ned händelsen,

Vid händelse av rättegång ska det erbjudas personligt stöd före, under och efter till personer som kallats till rättegång, som vittnen eller målsägande. Medarbetaren bör

De brottsliga handlingarna måste bestå av någon eller några av följande brott: misshandel, olaga tvång, olaga hot, hemfridsbrott eller olaga intrång, ofredande, sexuellt