Organisationsnummer Postnummer och ort Malmö. E-postadress

Download (0)

Full text

(1)

Inskickat av: Skådebanan Södra regionen (MIKAEL WIDÉEN)

Telefon 0707192787 E-postadress susanne@asserfors.se Namn

Susanne Asserfors Kontonummer 760-6429

Organisationens hemsida https://skadebanansodra.se/

Notifieringar E-post Telefon 0720604590

E-postadress mikael@skadebanan.se För- & Efternamn

MIKAEL WIDÉEN Kontaktperson

Postnummer och ort 21146 Malmö

Adress

Rådmansgatan 23C

Organisationsnummer 846001-4783

Organisationens namn Skådebanan Södra regionen

Verksamhetsstöd till kulturorganisationer 2022 - Ansökan 1. Organisation och kontaktuppgifter

Organisation och kontaktperson

Organisationens namn ska vara det namn som finns registrerat hos Skatteverket.

Under Kontaktperson skriver ni kontaktinformation till den person som skriver ansökan. Kommunikation sker under Mina sidor via en meddelandefunktion som kopplas till e-postadressen som anges här. Det går bra att ange en gemensam e-post (exempelvis info@exempel.se) och telefonnummer.

Uppgifter för utbetalning Bankgiro

Organisationsform Ideell förening

Styrelsens ordförande

Vi behöver kontaktuppgifter till ordföranden som är ytterst ansvarig för organisationen och dess ekonomi.

(2)

52 Bifoga aktuella stadgar

stadgar regionala Skådebannor 2019.pdf (2,36 MB) Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Medlemsantal 2021

Om ni exempelvis inte har några stödmedlemmar anger ni "0" i det fältet.

Antal

Antal enskilda personer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte 0

Antal organisationer som är medlemmar i föreningen och har rösträtt vid årsmöte 42

Antal stödmedlemmar eller motsvarande 10

Summering

2. Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2022

För handläggningen av ansökan är det viktigt att frågorna besvaras direkt i respektive fält även om samma information finns i en kompletterande bilaga. Om ni behöver ge mer detaljerad information kan ni bifoga en sådan i steg 7 Övriga bilagor.

Verksamhetsplanen innehåller följande avsnitt:

Målsättning

Verksamhetsbeskrivning Organisation och personal Jämställdhet

Lokaler och utrustning

Sammanfattning av planerade förändringar 2022 Långsiktig planering 2023-2024

Sammantaget ska ni ge en beskrivning av planerad verksamhet med information om nuläge och utveckling. Vi rekommenderar att ni förbereder underlag till varje avsnitt innan ni börjar fylla i.

Målsättning

Beskriv den övergripande målsättningen för er verksamhet.

Målsättningen är att i samarbete med organisationer och aktörer vidga intresset för kultur till de grupper i samhället som sällan eller aldrig deltar eller kommer i kontakt med kulturlivet i Malmö.

(3)

2 1,50

Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamhetens innehåll och de arrangemang och aktiviteter ni genomför och planerar.

Vi har ett projekt inom Shared reading som vi startat upp i år, där vi har en utbildad läsledare som också är projektledare. Projektet kommer att pågå fram till och med februari 2022. Men tanken är att vi ska få in det i vår ordinarieverksamhet efter projektet slut, om vi löser finansieringen. Vi riktar oss i år främst mot våra medlemsorganisationer, t ex kommer vi ha verksamhet med Fontänhuset i Malmö under hösten 2021 och faller det väl ut fortsätter vi även nästa år.

Shared reading passar bra att rikta mot socialt utsatta grupper och vi kommer att undersöka och initiera samarbeten med andra organisationer som arbetar med denna målgrupp för att erbjuda just shared reading. Men vi har även "Se dans" som vi gör i samarbete med Skånes dansteater som passar in här.

Tillsammans med MKB kommer vi i höst 2021 genomföra vad vi kallar för Pop up Konst. Vilket innebär att konstnärer ställer ut i tomma lokaler som MKB har så att allmänheten kan se konstverken utan att behöva gå in i lokalen. I år testar vi vår idé. Tanken är att nästa år ska vi genomföra det i större skala. Både här i Malmö men även i andra kommuner. Vi tänker oss också ett utbyte mellan Malmö och Köpenhamn. Eventuellt kommer vi samarbeta med fler bostadsföretag. När det gäller konstnärerna kommer vi att försöka få olika grupper av personer att ställa ut. Allt från utbildade konstnärer till personer som går på utbildning till mer amatörer som personer inom Fontänhusrörelsen, ungdomar och olika grupper inom socialt utsatta.

Ett annat projekt som vi kallar för "Gå på teater med mig" kommer att starta 2022. Projektet innebär att vi tar föräldrar och eller morföräldrar till teatern, med eller utan barn, för att inspirera dem till att gå på teater med sina barn. I samband med detta får man möjlighet till guidad vandring på teater, träffa pedagog och kanske skådespelare. Detta projekt liknar "Läs för mig pappa", fast med teater i stället.

Vi vill också utöka samarbetet med det fria kulturlivet genom att erbjuda medlemsorganisationerna att vara provpublik, få genrepsbiljetter men också kunna köpa rabatterade biljetter. Även här kunna erbjuda guidade vandringar bakom scen.

Som nämnts tidigare fortsätter vi vårt samarbete med Skånes dansteater och med konceptet "Se dans" (prova på samtida dans, se föreställning och

diskutera). Vi vill utöka detta koncept till att även omfatta teater och opera. Vi har för avsikt att i år ta kontakt med Malmö opera och höra ifall de är intresserade för att köra igång 2022. Dock är allt klart med Helsingborgs stadsteater och om inga restriktioner lägger några hinder i vägen kommer vi att genomföra aktiviteten där till hösten i år.

Utöver detta har vi vår biljettförmedling och kulturträffar. Samt annan verksamhet i andra kommuner i Skåne.

Organisation och personal Beskriv här nuläge och planering för

organisationens uppbyggnad, ledning och ansvarsfördelning anställd personal och arbetsuppgifter

Personalen består av en verksamhetschef på heltid som utför alla förekommande arbetsuppgifter och en projektledare/läsledare för vårt Shared reading projekt på deltid fram till och med februari 2022. Sen hyr vi in en projektledare/utförare för vårt projekt Kultur för livet på kriminalvårdsanstalten i Vä utanför Kristianstad. Biljetthanteringen sköts ideellt av en person i styrelsen.

Personal - omfattning

Ange antal anställda omräknat till normala heltidsanställningar per kalenderår. Exempelvis innebär 1 heltidsanställd och 1 halvtidsanställd under hela året 1,5.

: utövande konstnärlig personal. Skådespelare, musiker, dansare, regissörer, bildkonstnärer, författare Konstnärlig personal

etc.

: ledning, producenter, assistenter, ljud- och ljustekniker etc.

Administrativ och teknisk personal

: städpersonal, garderobspersonal etc.

Övrig personal

Preliminärt 2021 Planerat 2022

Konstnärlig personal 0 0

Administrativ och teknisk personal 1,5 2

Övrig personal 0 0

Summering

(4)

Jämställdhet

Beskriv organisation, verksamhet och publik ur ett jämställdhetsperspektiv samt hur ni arbetar med jämställdhetsfrågor.

Vi riktar oss mot alla medlemmar inom våra medlemsorganisationer. Vi påminner också våra medlemsorganisationer att tänka på jämställdhet när de nominerar till vår styrelse. Dock är nomineringarna och valen inget vi kan påverka. Utöver det har vi en policy mot sexuella trakasserier. Vi är även medlemmar i Ett jämställt Skåne.

Lokaler och utrustning

Beskriv här nuläge och planering för

permanenta och tillfälliga lokaler i Malmö teknik och utrustning

Uppgifter om hyreskontrakt lämnas i nästa fråga.

Vi hyr lokaler av Svenska Musikerförbundet.

Hyr ni permanenta lokaler?

Ja

Förhyrda lokaler

kan exempelvis vara scen, repetitionslokal, verkstad, kontor eller galleri.

Typ av lokal

Typ av lokal Adress Yta i kvm Kontraktstid t o

m

För publika lokaler:

max antal publik

Kontor Rådmansgatan 23 C, Malmö 70 2022-04-30 0

Har ni utsedd brandskyddsansvarig och aktuell dokumentation av brandskyddsrutiner?

Ja

Sammanfattning av planerade förändringar 2022

Beskriv kort planerade väsentliga förändringar under 2022 jämfört med tidigare. Det kan exempelvis gälla innehåll, omfattning, organisation, personal och lokaler.

De förändringar ni beskriver ska relatera till er verksamhet före påverkan av corona-pandemin.

Vi tänker att vi ska vara två anställda på heltid för att kunna utveckla verksamheten.

Långsiktig planering 2023-2024

Sammanfatta kort planerade väsentliga förändringar och förväntad utveckling för 2023-2024.

Ambitionen är att få in fler projekt så vi kan göra mer av vårt viktiga arbete. Men även för att säkra ekonomin. Vill också vara minst 2 anställda.

3. Målgrupper och kommunikation

Riktar sig er verksamhet till barn och unga (0-18 år)?

Ja

Arbetar ni med involvering av barn och unga i er verksamhet?

Beskriv i så fall hur er arbetsprocess ser ut.

En del av de aktiviteter vi planerar för 2022 involverar barn och ungdomar, både direkt och indirekt.

Med "Gå på teater med mig" är syftet att få målgruppen mer intresserade av teater. Både genom att de följer med, men också genom att föräldrar och mor-farföräldrar engageras i teaterns värld. Vilket också uppnås med vår biljettförmedling. Med Pop up konst kommer ungdomar som går någon konstutbildning få möjligheten att ställa ut sina verk.

(5)

Målgrupper i Malmö - vilka vill ni nå och varför?

Det kan exempelvis gälla åldersgrupper, kön, geografisk hemvist eller språklig bakgrund. Om ni riktar er till nya eller återkommande målgrupper kan också vara viktigt. Tänk även på att ta med information om tillgänglighet för personer med funktionsvariation.

Statistik över publik/deltagare vid arrangemang och aktiviteter anges i steg 6 Verksamhetsstatistik.

Vi riktar oss mot målgrupper som av olika anledningar står en bit ifrån kulturen och som vi vill ge möjligheten att upptäcka den. Dessa anledningar kan vara ekonomiska, funktionsvariationer, klass och geografisk hemvist.

Dessa målgrupper är bland annat Fontänhusverksamheten, PRO och fackliga organisationer.

Vi kommer framöver att söka samarbeten med fler organisationer för att nå nya målgrupper/fler personer inom samma inriktning.

Samt i större utsträckning än tidigare rikta in oss mot barn/ungdomar.

Hur ska ni nå era målgrupper?

Beskriv er kommunikation och marknadsföring och vilka kommunikationskanaler ni planerar att använda.

Vi ska nå dessa målgrupper genom uppsökande verksamhet, digitala medlemsutskick, hemsida, Facebook och Youtube. Samt genom samarbeten med andra föreningar.

Aktuella kommunikationsinsatser

Bifoga eller länka till aktuellt material i urval från 2021. Det kan exempelvis vara trycksaker, webbsidor eller säsongsprogram.

Skådebanan Södra regionens nyhetsbrev.pdf (731 KB) Skådebanans ombudsbrev 2 maj.pdf (1,26 MB)

Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Lägg till länkar

Beskrivning av länk Länk

Hemsida https://skadebanansodra.se/

Facebook sida https://www.facebook.com/sodra.skadebanan

Youtube https://www.youtube.com/channel/UCHK-HEHUxu0t8gWeLJVhF8g/

4. Resultat och effekter Resultat och effekter

Beskriv och motivera kort om och hur er verksamhet bidrar till utveckling av Malmös kulturliv

god tillgänglighet för publik och medverkande med olika bakgrund och förutsättningar goda arbetsvillkor och arbetsmöjligheter för kulturskapare i Malmö

- Genom att ge nya grupper av samhället möjlighet att få del av kulturens värde, bidrar vi till att det blir en ny publik till genomförda arrangemang. Vår erfarenhet visar att de som fått tillgång till kulturlivet kommer fortsätta efterfråga detta. De kommer även att sprida denna upptäckt i sitt eget nätverk.

- Vi visar upp en stor bredd av kultur till människor med helt olika bakgrund. Även människor som varit i stor social utsatthet har vi introducerat till olika kulturformer. Detta har visat sig få en positiv respons för denna målgrupp.

-Vårt uppdrag är mer att hjälpa till med marknadsföringen mot en ny publik, samt genom projektet Pop up konst möjliggöra för konstnärer att synas mer och kanske även sälja ett eller annat verk.

5. Ekonomi

(6)

240 12

240 Summering 12

Sökt belopp och totala intäkter för 2022

Summorna ska vara desamma som ni anger i ekonomibilagan.

Ange belopp i kronor

Sökt belopp för verksamhetsstöd från Malmö kulturnämnd 130000

Budgeterade totala intäkter 1101000

Bilaga för ekonomi

Bifoga den ifyllda ekonomibilagan här.

Verksamhetsstöd 2022 - Ekonomibilaga.xlsx (21 KB) Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Kommentarer till ekonomibilagan

Det kan vara värdet av insatser som inte syns i budgeten, till exempel från sponsorer och samarbetsparter eller ideellt arbete. Annan viktig information kan handla om större förändringar eller påverkan av corona-pandemin.

Vi räknar med att styrelsen kommer lägga ner ca 800 timmar ideellt arbete under året.

Har ni pågående verksamhetsstöd?

Ja

6. Verksamhetsstatistik

Genomför ni publika kulturarrangemang?

Ja

Publika arrangemang i Malmö

Här fyller ni i information om arrangemang som riktas till en offentlig publik samt till barn och unga inom förskola och skola. Fyll i uppgifter om olika slags arrangemang på separata rader.

Information om digitala arrangemang kan ni ange längre ner under Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö. Typ av arrangemang

Exempelvis föreställning, utställning, föredrag, seminarium, visning, konsert eller workshop.

Ange även om det är exempelvis gästspel, samarrangemang, eller på olika platser.

Varje egen större produktion namnges på separata rader. Gäller främst för scenkonst.

Publikantal

Om publiken vid samma tillfälle besöker flera arrangemang ska de bara räknas en gång. Gäller exempelvis vid festivaler eller föreställningar med ett påföljande samtal.

Typ av arrangemang Målgrupp Prel. antal

arr. 2021

Prel. antal publik 2021

Planerat antal arr.

2022

Planerat antal publik 2022

Kulturträff Offentlig 12 240 12 240

(7)

240 12

40 Summering 2

Publika arrangemang utanför Malmö

Typ av arrangemang Prel. antal arr. 2021 Prel. antal publik 2021

Planerat antal arr.

2022

Planerat antal publik 2022

Kulturträff 2 40 12 240

Är ni en teater- eller dansgrupp?

Klicka på Hjälp för att se vilka organisationer med återkommande verksamhetsstöd som ska svara på frågan.

Nej

Har ni verksamhet som inte riktar sig till en publik?

Det kan exempelvis vara kurser, workshops, branschträffar eller daglig träning (såsom dans).

Nej

Kompletterande statistik för verksamhet i Malmö

Beskriv omfattningen av aktiviteter under 2021 och 2022 som ni inte redovisat i ovanstående frågor. Ta även med digitala arrangemang.

Vi förmedlar också ett antal genrepsbiljetter till Malmö opera, Stadsteatern och Malmö Live. Dock oklart hur många eftersom det beror på hur många vi får av respektive arrangör.

Sen säljer vi också biljetter till ordinarie föreställningar. Av uppenbara skäl är det oklart hur många det blir 2021. Vi hade hoppats på 3200 st och för 2022 samma antal.

7. Övriga bilagor Övriga bilagor

Det kan exempelvis vara en fördjupad verksamhetsplan eller en extra bilaga om budgeten.

Verksamhetsplan Skådebanan 2021-2022.pdf (108 KB) Samtliga filer ovan finns bifogade i detta dokument, se bifogade filer.

Figure

Updating...

References

Related subjects :