• No results found

Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Närvarande ersättare Tekniska nämnden I Protokoll"

Copied!
6
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-06-16 SID 1 (6)

Tekniska nämnden

Plats och tid 2021-06-16 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl 18:01-19.44

Ledamöter

Magnus Persson (C), ordförande Veronika de Jonge (M) (distans) Atilla Yavuz (V)

Göran Stark (M) (distans) Gunnar Ihrén (L) (distans) Peter Svahn (MP) (distans) Andreas Hulusjö (KD) (distans) Katsiaryna Strachal (S) (distans) Sune Holmgren (S) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Ida Dahlgren (M) (distans) Egon Eriksson (M) (distans) Kristina Nordin (L) (distans) Per Pettersson (C) (distans) Birger Nord (S) (distans) Adi Anani (V) (distans)

Övriga närvarande

Catarina Ericsson, förvaltningschef David Nordin, stadsmiljöchef Åsa Kling, VA-chef

Johan Ericson, avfallsingenjör Peter Adolfsson, nämndsekreterare

Utses att justera Atilla Yavuz (V)

Plats och tid Solna stadshus, 2021-06-21

Paragrafer §§ 34-40

Underskrifter Sekreterare

Peter Adolfsson Ordförande

Magnus Persson (C) Justerare

Atilla Yavuz (V)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-06-22 Anslaget tas ner 2021-07-14

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-07-13 Originalprotokollet förvaras på Tekniska förvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-16 SID 2 (6)

Signatur

§ 34

Fastställande av föredragningslista

Tekniska nämnden fastställer utsänd föredragningslista.

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-16 SID 3 (6)

Signatur

§ 35

Information från förvaltningen

Johan Ericson, avfallsingenjör, informerar om Huvudsta sopsug, teknik och pågående arbete. Anläggningen har fungerat bra men är 50 år gammal och bedömningen är att den har passerat sin tekniska livslängd. En förstudie har kommit fram till att det är mer kostnadseffektivt att bygga en modern sopsug än att reinvestera i den gamla. Projektet drivs av stadsledningsförvaltningen med stöd av tekniska förvaltningen. Detaljplanering pågår och upphandlingsunderlag planeras vara klart efter sommaren.

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om utfall och åtgärder av NKI för markupplåtelse. Åtgärder är planerade till höst/vinter 2021.

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om tekniska förvaltningens

sommarplanering, tjänstgörande förvaltningschef under sommaren, att extra städning av parker och besöksintensiva platser är beställt, pågående större projekt under sommaren, åtgärdstrappa vid eventuell vattenbrist samt att tekniska förvaltningens entreprenörer och leverantörer tar in 45 sommarjobbare och att förvaltningen tar in fem sommarjobbare och fyra praktikanter.

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om nyhetsrapporteringen om Avarn och att tekniska förvaltningen ser allvarligt på det inträffade. Tekniska förvaltningen kommer meddela Avarn att det inte finns ett krav på antal parkeringsböter som ska utfärdas.

Catarina Ericsson, förvaltningschef, informerar om att det inte skett något ytterligare med överklagan av upphandling om fastighetsdrift samt att man lämnat in ett yttrande gällande överklagan om massahanteringen vid arbetet med Råstasjöns utlopp.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om att Solna stad har fått Ekologigruppens utmärkelse EkoPepp för tre olika vattenprojekt.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om arbeten på Solnavägen som kommer att påbörjas i sommar där Solnavägen får 1+1 körfält mellan Frösundaleden och

Centralvägen.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om arbetet med naturlikt utlopp Råstasjön där dagens dämme tas bort och ersätts med en naturlig åfåra. Produktionen påbörjas i sommar och under anläggandet kommer Råstaån att torrläggas. Arbetet är klart i höst.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om överenskommelse med

elsparkcykelföretaget Lime där parkering av elsparkcyklarna endast får ske på bestämda platser. Det får maximalt vara 200 elsparkcyklar samtidigt i staden, från respektive företag och taxan är 300 kr/dygn.

David Nordin, stadsmiljöchef, informerar om pågående arbetet med cykelfält på Östervägen längs med det regionala cykelstråket Solnastråket samt om arbetet med

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-16 SID 4 (6)

Signatur

Ekelundsvägen, cykelväg som påbörjas i sommar. Sträckan breddas från cirka 3 meter till 5 meter och åtgärder för att öka trivsel och trygghet under Essingebron är en del av projektet som beräknas klart i höst. Projektkostnaden är cirka 4 mnkr och har fått statlig medfinansiering på 1,75 mnkr.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-16 SID 5 (6)

Signatur

§ 36

Frågor till förvaltningen

Peter Svahn (MP) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Det gäller ny cykelväg mellan Pampas och Ekelundsbron där jag gärna skulle vilja få en beskrivning av projektets tidplan, kostnad och övergripande genomförandeplan. Att dagens cykelväg är farlig beror på en kombination av smal cykelväg och skymd sikt beroende på höjdskillnader, kurvor och bropelare till Essingeleden. Har detta beaktats i planering av ny cykelväg?

Förvaltningen besvarade frågan under § 35 Information från förvaltningen.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Vad som gäller ang städdag i juli? Jag skickar också en bild från Bagartorpsringen där det inte anges att städdag är borttaget i juli.

Förvaltningen svarar att där det är boendeparkering ska undantaget för juli gälla.

Skylten i bagartorpsringen är beställd och byts i närtid.

Katsiaryna Strachal (S) har inkommit med en fråga till förvaltningen:

Hur många laddstolpar som kommit upp sedan TN gjorde ett avtal rörande detta i Solna?

Förvaltningen svarar att 20 laddstolpar är avropade i område syd och el ska dras fram.

Stolparna är ej uppsatta. I område nord är 14 laddstolpar på plats. Tio av dem har fått el indragen och ytterligare sex laddstolpar kommer att avropas i sommar.

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-06-16 SID 6 (6)

Signatur

§ 37

Anmälan av delegationsbeslut

Tekniska nämnden tar del av följande delegationsbeslut:

TNAU/2021 § 8

TNdel/2021 §§ 99, 184-224

§ 38

Anmälan av ärendelista

Tekniska nämnden tar del av utsänd ärendelista.

§ 39 Övrigt

Katsiaryna Strachal (S) frågar vad planerna är för Pumpans förskolas lokaler.

Förvaltningen svarar att man inte vet i dagsläget och att frågan kan tas upp på nästa nämndsammanträde.

Magnus Persson (C), ordförande, önskar tekniska nämnden en glad sommar.

§ 40

Godkännande av digitalt deltagande

Tekniska nämnden godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har fungerat enligt riktlinjerna.

References

Related documents

22 Diskussion: Medborgarförslag om minskad utbetalning av bidrag till invandrare, flyktingar och arbetslösa i Strängnäs

Diskussion: Skadeståndsanspråk till Strängnäs kommun Socialnämndens ledamöter ställer frågor och diskuterar ärendet... Justerandes sign

anta riktlinje vid delegering inom hälso- och sjukvården i Strängnäs kommun daterad 19 maj börjar gälla från och med den 1 augusti

Ordföranden finner att det bara finns ett förslag till beslut och att detta blir nämndens beslut.. Beskrivning

Baserat på beslut § 88 Bidrag till pensionärsföreningar anvisar Strängnäs kommun föreningslokal och bekostar hyra för pensionärsföreningar inom kommunen enligt §

Socialnämnden ska, enligt 16 kapitlet 6f-i § socialtjänstlag (2001:453), en gång per kvartal lämna uppgifter till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer

Det blir för mycket ljud och tar för mycket på bandbredden för att vara praktiskt möjligt, när studenterna sitter utspridda över världen.. Utöver detta har studenterna

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha