• No results found

Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Närvarande ersättare Övriga närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Kommunstyrelsen I Protokoll"

Copied!
35
0
0

Full text

(1)

SOLNA STAD

Protokoll

2021-10-11 SID 1 (28)

Kommunstyrelsen

Plats och tid 2021-10-11 Solna stadshus, rum 126 Edsviken, kl. 18:00-18:06

Ledamöter

Pehr Granfalk (M), ordförande

Marianne Damström Gereben (L) (distans) Lars Rådén (M) (distans)

Bernhard Huber (MP) (distans) Anna Lasses (C) (distans) Samuel Klippfalk (KD) (distans) Peter Rangwe (S)

Sandra Lindström (V) (distans)

Tjänstgörande ersättare

Sara Kukka-Salam (S) (distans) för Eva Eriksson (S)

Närvarande ersättare

Arion Chryssafis (M) (distans) Torsten Svenonius (M) (distans) Veronica Nordström (M) (distans) Peter Edholm (L) (distans)

Victoria Johansson (MP) (distans) Magnus Persson (C) (distans) Martin Eliasson (S) (distans)

Övriga närvarande

Kristina Tidestav, stadsdirektör Anders Offerlind, förvaltningschef Rebecka Engvall, stadssekreterare

Utses att justera Peter Rangwe (S)

Plats och tid Protokollet justeras digitalt. Tidpunkt för justering anges längst bak i protokollet.

Paragrafer §§ 137-161

Underskrifter Sekreterare

Rebecka Engvall Ordförande

Pehr Granfalk (M) Justerare

Peter Rangwe (S)

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla.

Anslaget sattes upp 2021-10-13.

Anslaget tas ner 2021-11-04.

Sista dag för överklagande enligt kommunallagen den 2021-11-03.

Originalprotokollet förvaras på stadsledningsförvaltningen.

I

(2)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 2 (28)

Signatur

Kommunstyrelsen

§ 137

Fastställande av föredragningslista ... 4

§ 138

Delårsrapport per augusti 2021 för Solna stad (KS/2020:1) ... 5

§ 139

Finansrapport per augusti 2021 (KS/2021:10) ... 7

§ 140

Delårsrapport per augusti 2021 för kommunstyrelsen (KS/2020:2) ... 8

§ 141

Verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning 2023 - 2024 för kommunstyrelsen (KS/2021:2) ... 10

§ 142

Avrapportering av uppdrag om att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas (KS/2021:189) ... 11

§ 143

Principöverenskommelse med Region Stockholm avseende första

etappen/detaljplanen för norra Hagastaden (KS/2021:175) ... 13

§ 144

Godkännande av exploateringsavtal med Solporten AB avseende kv. Flundran (KS/2021:154) ... 14

§ 145

Antagande av detaljplan för kv. Flundran (KS/2021:154) ... 15

§ 146

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022

(KS/2021:159) ... 16

§ 147

Fastställande av Solnas valdistriktsindelning för de allmänna valen 2022

(KS/2021:186) ... 17

§ 148

Fastställande av arvoden för valförrättare och röstmottagare vid de allmänna valen 2022 (KS/2021:187) ... 18

§ 149

Godkännande av justeringar av programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan 2022 (KS/2021:150) ... 19

§ 150

Yttrande över remiss: ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga - SOU 2021:34” (KS/2021:127) ... 20

(3)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 3 (28)

Signatur

§ 151

Yttrande över remiss avseende Vattenplan och Dagvattenplan för Danderyds

kommun (KS/2021:129) ... 21

§ 152

Svar på motion av Hélène Sevastik om att främja fler bilpooler, M:13/2021

(KS/2021:168) ... 22

§ 153

Svar på motion av Hélène Sevastik om Biokolsproduktion, M:14/2021

(KS/2021:169) ... 24

§ 154

Svar på nämndinitiativ av Sara Kukka Salam (S) angående framtagande av nytt beslut om gallring av handlingar av ringa betydelse (KS/2021:147) ... 26

§ 155

Avsägelse i likabehandlingskommittén (KS/2020:204) ... 27

§ 156

Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen (KS/2020:212) ... 27

§ 157

Anmälan av delegationsbeslut ... 27

§ 158

Anmälan av ärendelista ... 27

§ 159

Meddelanden... 28

§ 160

Anmält nämndinitiativ (KS/2021:192) ... 28

§ 161

Godkännande av digitalt deltagande ... 28

(4)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 4 (28)

Signatur

§ 137

Fastställande av föredragningslista

Kommunstyrelsen fastställer utsänd föredragningslista med ändringen att ett nämndinitiativ läggs till dagordningen.

(5)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 5 (28)

Signatur

§ 138

Delårsrapport per augusti 2021 för Solna stad (KS/2020:1)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att godkänna Solna stads delårsrapport per augusti 2021.

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att nämnderna får i uppdrag att hålla eller förbättra sin helårsprognos mot budget som redovisas i delårsrapporten per augusti 2021.

Sammanfattning

Bedömningen i denna delårsrapport är att de 4 övergripande målen samt de 3 finansiella målen kommer att uppfyllas under året. Av de 37 nämndmålen bedöms 18 uppfyllas helt under året, 17 bedöms uppfyllas till stor del och 2 bedöms delvis uppfyllas under 2021. Beträffande uppdragen är 6 av årets 13 uppdrag slutförda och övriga 7 uppdrag pågår enligt plan. Sammantaget innebär detta att staden bedöms uppfylla lagkravet om god ekonomisk hushållning under 2021.

Resultatet för perioden är positivt och uppgår till 1 189,0 mkr. För motsvarande period föregående år var resultatet 531,5 mkr. Förändringen mellan åren och avvikelsen mot budget förklaras främst av orealiserade värdeförändringar på värdepapper (finansnetto) samt att jämförelsestörande poster, skatteintäkter och generella statsbidrag är högre än budgeterat.

Resultat efter balanskravsjusteringar och synnerliga skäl, som är ett av stadens tre finansiella mål, uppgår till 564,8 mkr, vilket är 498,1 mkr mer än periodens budgeterade resultatmål om 66,7 mkr. Det innebär att staden har uppfyllt lagens krav på balans i ekonomin.

Nämndernas nettokostnader har minskat med 0,9 procent (-17,4 mkr) i förhållande till motsvarande period föregående år och uppgår till 1 866,9 mkr. Kostnadsminskningen förklaras i huvudsak av att efterfrågan på omvårdnadstjänster är lägre. Budgetavvikelsen är positiv, (+143,7 mkr) och en förbättring med +72,2 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Framförallt är det omvårdnadsnämnden, skolnämnden, barn- och förskolenämnden samt kommunstyrelsen som uppvisar förbättrade utfall i förhållande till budget jämfört med förra året.

Nämndernas samlade årsprognos uppgår till 2 877,1 mkr, vilket är en avvikelse i förhållande till budget på +138,8 mkr. Utöver bedömningen att kommunstyrelsens medelsreserv om 43,0 mkr inte tas i anspråk är det framförallt omvårdnadsnämnden (57,6 mkr) och socialnämnden (21,3 mkr) som visar större prognosavvikelser i jämförelse med budget. Ingen nämnd indikerar en negativ budgetavvikelse för 2021.

Periodens investeringsutfall uppgår till 155,9 mkr, vilket är en ökning med 50,3 mkr jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till att investeringarna

(6)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 6 (28)

Signatur

ökat i förhållande till föregående år är skolnämndens samt barn- och förskolenämndens förändrade lokalbehov som medfört renoveringar och ombyggnationer av skollokaler.

Årsprognos för stadens investeringar uppgår till 232,7 mkr, vilket innebär en avvikelse i förhållande till budget på -41,4 mkr. Prognostiserad avvikelse inom tekniska nämnden avser upprustning av stadens skollokaler, vilket i år avser Råsundaskolan, och därmed medfinansieras budgetavvikelsen inom den satsning på skollokaler som

kommunfullmäktige beslutade om i samband med årsredovisningen 2020.

Nettoinvesteringarna avseende exploateringsverksamheten uppgår till 157,7 mkr för perioden januari - augusti jämfört med 64,5 mkr samma period 2020. Årsprognosen för investeringar avseende exploateringsverksamheten uppgår till 310,0 mkr och de större pågående projekten avser Simhallen, Hagalund 4:10, Tomtebodadepån, Lagern samt Stora Frösunda.

Resultatet för Solna kommunkoncern perioden januari - augusti är positivt och uppgår till 1 254,3 mkr. För motsvarande period 2020 var resultatet 651,3 mkr. Verksamhetens resultat uppgår till 949,6 mkr jämfört med 671,4 mkr för 2020.

Norrenergi AB redovisar ett positivt resultat efter finansnetto på 131,2 mkr (127,9 mkr). Såväl intäkter som kostnader är högre än föregående år på grund av en kallare vinter. Bostadsstiftelsen Signalisten (inklusive Solnabostäder) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 29,6 mkr (53,8 mkr). Kostnaderna för drift och underhåll har ökat.

Råsunda Förstads AB (inklusive dotterbolaget Överjärva Gård AB) redovisar ett positivt resultat efter finansiella poster på 3,0 mkr (5,0 mkr). Resultatet förklaras främst av delvis stängd caféverksamhet i dotterbolaget. Solna Vatten AB redovisar ett resultat efter finansnetto på -8,1 mkr (0,5 mkr). Resultatförsämringen beror på lägre

anslutningsavgifter och ett par större vattenläckor.

Stadens innehav i Vårljus AB har avslutats under första tertialet 2021.

(7)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 7 (28)

Signatur

§ 139

Finansrapport per augusti 2021 (KS/2021:10)

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av finansrapporten per den 31 augusti 2021.

Sammanfattning

Per sista augusti var den långsiktiga kapitalförvaltningen värd 3 160,8 mkr att jämföra med 2 084,5 mkr vid årets början, 1 713,6 mkr per årsskiftet 2019/2020 samt

ursprungliga insatsen på 600 mkr år 2002. Under de första åtta månaderna 2021 har ytterligare 600 mkr tillförts, vilket innebär att sammanlagt 1 200 mkr har investerats i den långsiktiga kapitalförvaltningen.

Inkluderas den kortsiktiga likviditetsförvaltningen uppgår marknadsvärdet till 3 303,2 mkr.

Kapitalförvaltningen har hittills i år genererat en avkastning på 20,0 procent, vilket är 0,1 procentenheter lägre än det jämförelseindex som totalportföljen ska mätas mot.

Finansnettot för perioden uppgår till 489,3 mkr jämfört med 15,4 mkr samma period 2020. Förändringen förklaras främst av bättre utveckling i kapitalförvaltningen.

Finansnettot beräknas uppgå till 529,8 mkr, vilket är 491,0 mkr högre än budget.

Prognosen är osäker och beroende på utvecklingen av konsumentprisindex och marknadsutvecklingen för aktier och räntor under resten av året.

(8)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 8 (28)

Signatur

§ 140

Delårsrapport per augusti 2021 för kommunstyrelsen (KS/2020:2)

Beslut

Kommunstyrelsen tar del av delårsrapporten per augusti 2021 Sammanfattning

Under år 2021 sker uppföljning av nämndernas verksamhet och ekonomi per april samt delårsrapport per den 31 augusti och årsredovisning per den 31 december.

Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget omfattar även valnämnden, överförmyndarnämnden, arvodeskommittén, internationella kommittén, likabehandlingskommittén samt de rådgivande organen; rådet för funktionshinderfrågor, trygghetsrådet samt pensionärsrådet.

Kommunstyrelsen har, genom stadsledningsförvaltningen, fortsatt haft fokus på att leda och samordna Solna stads arbete med att hantera den pågående pandemin (Covid-19).

Samverkan har skett inom staden, främst med omvårdnadsförvaltningen, barn- och utbildningsförvaltningen och förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid, vars verksamheter fortsatt har påverkats av pandemin, men också med miljö- och

byggnadsförvaltningen, som har ansvarat för tillsynen utifrån trängsellagen. Fokus har varit att säkerställa bemanningen och att anpassa stadens verksamheter efter de nationella och regionala riktlinjerna för att begränsa smittspridningen. En nära

samverkan har även skett med Region Stockholm, inte minst kopplat till den pågående vaccinationen, och övriga kommuner i regionen inom ramen för Samverkan

Stockholmsregionen.

Därutöver har kommunstyrelsen haft ett stort fokus på Solna stads framtida utveckling.

Kommunstyrelsen har överlämnat ett förslag till kommunfullmäktige avseende tilläggsavtal till avtalet om finansiering och tidplan för utbyggnaden av tunnelbanan mellan staten, regionen och berörda kommuner för beslut. Tilläggsavtalet reglerar hur fördyringarna i tunnelbaneprojektet ska hanteras mellan parterna och den förändrade tidplanen för projektet.

Kommunstyrelsen har också överlämnat fem förslag till detaljplaner med tillhörande exploateringsavtal till kommunfullmäktige för antagande. Dessa detaljplaner möjliggör uppförande av nya bostäder och arbetsplatser längs Solnavägen i anslutning till den nya tunnelbanestationen i Södra Hagalund, uppförande av nya bostäder i Bagartorp,

utveckling av en ny idrottsplats i Järvastaden, anläggning av ett parkeringshus och anläggning av en ny regionnätstation. Därutöver har principöverenskommelser tecknats med Skanska Sverige och Fabege om utveckling av nya bostäder och arbetsplatser i anslutning till utbyggnaden av Mälarbanan. En principöverenskommelse har även tecknats med Besqab Projektutveckling om utveckling av nya bostäder i anslutning till den nya skolan som planeras i Huvudsta.

(9)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 9 (28)

Signatur

Vidare har kommunstyrelsen överlämnat förslag om ägardirektiv för Norrenergi till kommunfullmäktige för beslut. Ägardirektiven behandlade dels processen för det fortsatta arbetet med Norrenergis utvecklingsalternativ, dels utdelning till ägarna av bolagets resultat. Kommunstyrelsen har också överlämnat ett förslag till utökning av Norrvattens låneram som möjliggör en etappvis utbyggnad av ett nytt vattenverk, till kommunfullmäktige för beslut.

Arbetet utifrån nämndmålen och genomförandet av uppdragen fortskrider utan några väsentliga avvikelser. Målen bedöms uppfyllas helt under året. Uppdragen om att ta fram en upphandlingsstrategi, att utveckla trygghetsarbetet och att utveckla arbetssättet mellan kontaktcenter och tekniska förvaltningen har avrapporterats på

kommunstyrelsen under våren. Övriga uppdrag för 2021 förväntas vara klara innan året är slut.

Kommunstyrelsens resultat per 31 augusti är ett överskott jämfört med budget på 38,6 mkr. Avvikelsen förklaras framförallt av lägre kostnader jämfört med budget. De främsta orsakerna är att medelsreserven för stadens tillväxt och utbyggnad inte har tagits i anspråk samt lägre kostnader för köp av tjänster och minskade

personalkostnader.

Helårsprognosen för kommunstyrelsen är en positiv budgetavvikelse med 49,0 mkr.

Avvikelsen beror på att medelsreserven som har tillförts kommunstyrelsen inte bedöms tas i anspråk, högre intäkter för parkeringsmark samt lägre verksamhetskostnader på grund av den pågående pandemin.

Helårsprognosen per augusti för kommunstyrelsens investeringar är investeringsutgifter om 2,0 mkr, vilket är lägre än budgeterad ram, 10,4 mkr. Avvikelsen mot budget beror på att stadens arbete med projekt inom it, digitalisering och välfärdsteknik genomförs i hög grad av egna resurser. Inriktningen på flera av projekten är fortsatt utveckling, effektivisering och förbättring av ordinarie verksamhet och sker i de system som staden redan har och med anställda projektledare. Det leder till att projekten

redovisningsmässigt inte kan klassas som investeringar och investeringsutgifterna är därmed lägre än budget. Utfall i perioden är 0,1 mkr.

Revisionen följs upp i en egen rapport. Revisionen redovisar en prognos i nivå med budget och utfall i perioden är en positiv avvikelse med 0,2 mkr i jämförelse med budget.

(10)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 10 (28)

Signatur

§ 141

Verksamhetsplan och budget 2022 med inriktning 2023 - 2024 för kommunstyrelsen (KS/2021:2)

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer förvaltningens förslag till verksamhetsplan och budget inklusive mål, ekonomiska ramar, konkurrensplan och internkontrollplan.

Sammanfattning

Kommunstyrelsen beslutade i juni 2021 om planeringsförutsättningarna för budget 2022 med inriktning för 2023 och 2024. Kommunstyrelsen har beslutat om fyra övergripande mål för staden, som också utgör kommunstyrelsens nämndmål:

• Solna stads verksamheter ska hålla god kvalitet och hushålla med stadens resurser.

• Solna stad ska vara en stad som kännetecknas av mångfald, kreativitet och upplevelser.

• Solna ska vara en attraktiv och trygg stad att leva och verka i.

• Solna ska växa ihop och utvecklas på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt.

Kommunstyrelsens budgetram 2022 är 146,1 mkr, varav medelsreserven uppgår till 15,0 mkr. Det är en sänkning av medelsreserven jämfört med föregående år. Driftramen till kommunstyrelsen har räknats upp med 0,5 procent.

Kommunstyrelsens investeringsbudget uppgår till 5,4 mkr, varav 5 mkr är stadsövergripande it-investeringar i digitalisering och välfärdsteknik.

Nämnden ska, med utgångspunkt från stadens övergripande mål/nämndmålen och föreslagna ekonomiska ramar, precisera och fastställa en verksamhetsplan och budget. I detta arbete ska även hänsyn tas till viktiga förändringar i omvärlden såsom ändringar i lagstiftningen och förändringar i befolkningsstrukturen. Nämnden ska också till sin budget och verksamhetsplan besluta om åtagande med efterföljande

kvalitetsdeklarationer.

Bland framtida utmaningar finns att säkerställa att Solna kan möta det tuffare konjunktur- och arbetsmarknadsläget, som också påverkar stadens ekonomiska förutsättningar. Staden kommer att behöva identifiera arbetet med att skapa förutsättningar för nya jobb och rusta Solnaborna för en delvis förändrad

arbetsmarknaden. Staden kommer också att behöva fortsätta arbetet med att utveckla stadens verksamheter och arbetssätt för att kunna möta de ökade välfärdsbehoven, som följer av den demografiska utvecklingen. Även Solnas fortsatta tillväxt och trafiken är en fortsatt stor utmaning för staden.

Röstförklaring

Peter Rangwe (S) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 1.

Sandra Lindström (V) anmäler att partiet inte deltar i beslutet enligt bilaga 2.

(11)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 11 (28)

Signatur

§ 142

Avrapportering av uppdrag om att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas (KS/2021:189)

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner avrapporteringen av uppdraget om att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas i staden.

Kommunstyrelsen beslutar att avrapporteringen ska delges samtliga nämnder i staden.

Kommunstyrelsen beslutar att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en vägledning för användningen av

barnkonsekvensanalyser i staden.

Sammanfattning

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har kommunstyrelsen fått i uppdrag att ta fram förslag på hur medborgardialogen kan stärkas. Uppdraget fanns redan i verksamhetsplan och budget för 2020, men kunde inte färdigställas med anledning av pandemin. Bakgrunden till uppdraget är att delaktighet är en viktig grund för ett levande och tryggt samhälle. Nya metoder och arbetssätt behöver prövas för att föra dialog med olika grupper och nå ut till berörda parter.

Arbetet med uppdraget har genomförts förvaltningsövergripande tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen, tekniska förvaltningen, miljö- och

byggnadsförvaltningen, förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid,

socialförvaltningen och omvårdnadsförvaltningen. Arbetet har utgått från stadens tidigare erfarenheter av dialoger, redan pågående dialoger, stadens upparbetade

kontaktytor med medborgare, företag och civilsamhälle samt SKR:s arbete på området inklusive forskning. I arbetet har även brukardialoger inkluderats, eftersom även den formen av dialog ger staden värdefull kunskap och erbjuder möjligheter till inflytande för de brukare som deltar i dialogen.

Med dessa utgångspunkter har en handledning tagits fram som förvaltningar och nämnder ska kunna använda som stöd i sitt arbete med medborgar- och brukardialoger.

I handledningen finns ett antal frågeställningar som förvaltningarna ska kunna använda som stöd i planering, genomförande och uppföljning av medborgar- och

brukardialoger. Därutöver har arbetet fokuserat på att utveckla formerna för medborgar- och brukardialog inom tre fokusområden; trygghet och stadsmiljö, stadsutveckling samt barn och unga. Inom varje fokusområde har ett pilotprojekt drivits för att hitta en modell för att utveckla medborgar- och brukardialogen.

Uppdraget avrapporteras till kommunstyrelsen och dess miljö- och

demokratiberedning, som behandlade frågan på sitt sammanträde den 9 september 2021. Lägesredovisningen delges också övriga nämnder för att de ska kunna ta vid i det fortsatta arbetet med att utveckla formerna för medborgardialog inom sina respektive

(12)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 12 (28)

Signatur

verksamheter. En uppföljning av stadens arbete med medborgardialoger utifrån den redovisade inriktningen föreslås göras under 2023.

Yttrande

Peter Rangwe (S) och Sandra Lindström (V) lämnar gemensamt yttrande enligt bilaga 3.

Yrkande

Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) förslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag med tillägg enligt bilaga 4.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det, förutom förvaltningens förslag, finns ett tilläggsförslag Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att

kommunstyrelsen godkänner förslaget. Därefter ställer ordföranden proposition på tilläggsförslaget och finner att kommunstyrelsen godkänner tilläggsförslaget.

(13)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 13 (28)

Signatur

§ 143

Principöverenskommelse med Region Stockholm avseende första etappen/detaljplanen för norra Hagastaden

(KS/2021:175)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar för sin del att godkänna föreliggande

principöverenskommelse med Region Stockholm (Regionen) (org.nr. 232100-0016) avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18 i Norra Hagastaden i Solna.

Kommunstyrelsen ger byggnadsnämnden i uppdrag att påbörja detaljplanearbete i enlighet med principöverenskommelsen och denna tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Solna stad och Region Stockholm har med utgångspunkt i tidigare

principöverenskommelser mellan Staden och Regionen förhandlat fram en

principöverenskommelse avseende detaljplan 1 inom Norra Hagastaden. Det aktuella markområdet ägs i sin helhet av Regionen. Regionen och Staden skall tillsammans verka för att området detaljplaneras för minst 99 000 kvm ljus BTA bostäder, 25 000 kvm ljus BTA kommersiella lokaler samt cirka 67 000 – 87 000 kvm ljus BTA för vård,

utbildning, forskning och laboratorieverksamhet. Regionen ska till staden upplåta dels en förskola för 140 barn, dels en gruppbostad för LSS-boende. Regionen ansvarar för och bekostar utredningar, projektering samt bygg- och anläggningsåtgärder både inom kvartersmark och allmän plats. Allmän plats ska överlämnas till staden vederlagsfritt.

Stadsledningsförvaltningen är positiv till principöverenskommelsen med Region Stockholm, som möjliggör ett stort antal nya bostäder och verksamhetslokaler i ett gott kollektivtrafikläge i Solna. Principöverenskommelsen speglar väl tidigare gjorda

överenskommelser och innebär i övrigt att Regionen ansvarar för genomförandet av exploateringen på kvartersmarken och för utbyggnaden av allmän plats. Med de grundläggande ekonomiska förutsättningarna klarlagda anser förvaltningen att planarbete kan påbörjas i enlighet med principöverenskommelsen och denna tjänsteskrivelse.

Yttranden

Peter Rangwe (S) lämnar yttrande enligt bilaga 5.

Sandra Lindström (V) lämnar yttrande enligt bilaga 6.

(14)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 14 (28)

Signatur

§ 144

Godkännande av exploateringsavtal med Solporten AB avseende kv. Flundran (KS/2021:154)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige godkänner överenskommelsen om exploatering inom kvarteret Flundran med Solporten Fastighets AB (org. nr 556433- 2632) avseende bebyggelse för bostadsändamål med lokaler i bottenplan.

Sammanfattning

Parallellt med upprättandet av ny detaljplan för kvarteret Flundran m fl i stadsdelen Hagalund har stadsledningsförvaltningen förhandlat fram en överenskommelse om exploatering med Solporten Fastighets AB, nedan kallad Solporten, avseende

bebyggelse för bostadsändamål. Projektet innebär att fastigheten Flundran 4, som ägs av Solporten, utvecklas med tillkommande bostadsbebyggelse omfattande cirka 100 lägenheter, underbyggt garage samt lokaler för service och handel i botten- och suterrängvåning. Överenskommelsen innebär att de delar av fastigheten Flundran 4 som planlagts som allmän plats ska överföras till stadens fastighet Hagalund 2:8. Från det markområde som överförs ska ett tredimensionellt utrymme för delar av garaget undantas, som fortsatt ska vara i Solportens ägo. Ingen ersättning ska utgå för dessa marköverföringar, Solporten ansöker om och bekostar fastighetsbildning.

Solporten förbinder sig att utföra och bekosta alla exploateringsåtgärder inom kvartersmark samt anslutningar till allmän plats. Solporten ska även bekosta

utbyggnaden av gata och övriga kommunala anläggningar inom planområdet genom att erlägga ett exploateringsbidrag till staden. Förutom exploateringsbidraget lämnar Solporten ett bidrag till stadens medfinansiering av tunnelbanan till Arenastaden.

(15)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 15 (28)

Signatur

§ 145

Antagande av detaljplan för kv. Flundran (KS/2021:154)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar detaljplan för kv. Flundran m.m. inom stadsdelen Hagalund i enlighet med byggnadsnämndens förslag.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har vid sitt sammanträde den 28 juni 2021 beslutat att överlämna detaljplan för kv. Flundran m.m. till kommunfullmäktige för antagande.

Detaljplanen möjliggör en förtätning med cirka 100 lägenheter i fyra nya byggnader och med lokaler för centrumverksamhet mot Råsundavägen samt att Carl Thunbergs väg förlängs till Brahevägen. Tre befintliga bostadshus är byggda på ett tvåvånings parkeringsgarage och har lokaler i bottenvåning och suterrängvåning. I samband med förtätningen omgestaltas den idag till stora delar hårdgjorda gårdsmiljön till två gröna gårdsrum med högre vistelsekvaliteter för de boende. Parkering kan ske i befintligt parkeringsgarage. Detaljplanen bedöms inte medföra risk för betydande miljöpåverkan.

(16)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 16 (28)

Signatur

§ 146

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar 2022 (KS/2021:159)

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för kommunstyrelsen under 2022, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan.

Våren Hösten

17 januari 15 augusti

14 februari 12 september

21 mars 17 oktober

16 maj 14 november

7 juni 5 december

20 juni 19 december

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige fastställer följande

sammanträdesdagar för kommunfullmäktige under 2022, med start kl. 18:00 om inget annat framgår av föredragningslistan.

Våren Hösten

31 januari 29 augusti

28 februari 26 september

4 april 31 oktober

30 maj 28 november (budget)

20 juni 29 november (tisdag)

19 december Sammanfattning

Kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens sammanträdesdagar ska fastställas för år 2022.

Kommunfullmäktiges sammanträden hålls vanligtvis sista måndagen varje månad, utom i juli månad och i de fall då särskilda skäl föranleder annan dag. Kommunstyrelsen sammanträder i regel två veckor före kommunfullmäktige och av naturliga skäl anpassas dessa tider till kommunfullmäktiges sammanträdesdagar.

I stadsledningsförvaltningens förslag har hänsyn tagits till helgdagar samt när beslut om ekonomiska underlag (såsom årsredovisning, delårsrapporter samt verksamhetsplan och budget) ska fattas. I det sammanhanget har hänsyn även tagits till att alla nämnder ska kunna hantera sina respektive underlag innan det samlade underlaget redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

(17)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 17 (28)

Signatur

§ 147

Fastställande av Solnas valdistriktsindelning för de allmänna valen 2022 (KS/2021:186)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar att fastställa

valdistriktsindelning enligt valnämndens förslag, samt att överlämna beslutet till Länsstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade 2017 att Solna stad ska ha en valkrets omfattande hela staden.

Valkretsen ska enligt vallagens 4 kap § 16 delas in i geografiska röstningsområden, det vill säga valdistrikt. Ett valdistrikt ska omfatta mellan 1000 till 2000 röstberättigade och kommunen ska se över indelningen året före ordinarie valår. Kommunfullmäktige beslutar om indelningen, som efter anmälan till Länsstyrelsen slutgiltigt fastställs.

Valnämnden har inför valen 2022 sett över behovet av att justera indelningen som gällde vid 2018 års val och föreslår i beslut den 23 september att revideringar sker i enlighet med kartbilaga. Antalet distrikt är detsamma som 2018 och förändringarna syftar till att få en hanterbar och jämnare fördelning av antalet röstberättigade i varje distrikt.

(18)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 18 (28)

Signatur

§ 148

Fastställande av arvoden för valförrättare och röstmottagare vid de allmänna valen 2022 (KS/2021:187)

Beslut

Kommunstyrelsen fastställer arvoden enligt valnämndens förslag.

Sammanfattning

Stadsledningsförvaltningen har sett över arvodena inför kommande val och gjort en jämförelse med andra kommuner. Utifrån det konstateras att Solnas arvoden behöver höjas för att kunna konkurrera om kompetenta röstmottagare.

Anställda i Solna stad som tjänstgör som röstmottagare på valdagen har möjlighet att välja mellan att ta ut arvodet i form av ekonomisk ersättning eller ledighet i form av flextid. Externt rekryterade röstmottagare erhåller ekonomisk ersättning.

Valnämnden har behandlat ärendet och föreslår arvode enligt följande:

Ordförande 3 500 kr

alternativt 31,36 timmar (4 dagar) ledigt Vice ordförande 3 200 kr

alternativt 31,36 timmar (4 dagar) ledigt Röstmottagare 2 500 kr

alternativt 23,42 timmar (3dagar) ledigt Reserver i beredskap 500 kr

Vaktmästare i vallokal 2 500 kr

alternativt 23,42 timmar (3dagar) ledigt

Anställda i Solna stad som väljer att ta ut arvode i form av ledighet kan i efterhand endast omvandla det till fastslaget arvode enligt stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-09-10.

(19)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 19 (28)

Signatur

§ 149

Godkännande av justeringar av programpriser och strukturtillägg för gymnasieskolan 2022 (KS/2021:150)

Beslut

Kommunstyrelsen antar prislista för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 enligt Storsthlm:s rekommendation.

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2015 gäller ett nytt samverkansavtal som samtliga kommuner i Stockholms län samt Håbo kommun har antagit. I samband med

framtagandet av ett nytt samverkansavtal gjordes även en översyn av prislistan och en ny modell för uppräkning togs fram. Från och med 2015 infördes också ett

strukturtillägg. Bärande princip i arbetet har varit att skapa mer likvärdiga villkor för elevens utbildning.

Storsthlms styrelse beslutade den 10 juni 2021 att rekommendera samverkansområdets kommuner att anta prislistan för 2022 i sin helhet med följande förändringar:

• Prislistan för gymnasieskolan 2022 justeras med en genomsnittlig uppräkning om 1,5 procent.

• Barn- och fritidsprogrammet, Vård- och omsorgsprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet räknas upp med 3 procent 2022.

• Programpriset för Fordonsprogrammet höjs med 1 000 kr 2022.

• Strukturtillägget 2022 justeras med en uppräkning om 1,5 procent.

• Enhetspris för mindre undervisningsgrupper tas bort från prislistan från och med 2022.

Ärendet har remitterats till skolnämnden som fattat beslut om att anta prislistan för gymnasieskolan i Stockholmsregionen 2022 enligt Storsthlm:s rekommendation och överlämna ärendet till kommunstyrelsen. Stadsledningsförvaltningen föreslår

kommunstyrelsen besluta i enlighet med Skolnämndens förslag att anta prislistan.

(20)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 20 (28)

Signatur

§ 150

Yttrande över remiss: ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga - SOU 2021:34”

(KS/2021:127)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Solna stad har fått utredningen ”Börja med barnen! En sammanhållen god och nära vård för barn och unga” (SOU2021:24) på remiss från Socialdepartementet.

Stadsledningsförvaltningen har inhämtat synpunkter från skolnämnden, barn- och förskolenämnden och socialförvaltningen, som underlag till denna tjänsteskrivelse.

Solna stad får inledningsvis instämma i utredningens bedömning att samverkan mellan hälso- och sjukvården och socialtjänsten behöver stärkas och att de juridiska

förutsättningarna för att göra detta redan finns. Vidare är staden positiv till det förtydligas vad barn, unga och föräldrar kan förvänta sig av olika vårdinstanser och huvudmän. Det är viktigt att förtydligandet inte innebär några förändringar eller förskjutningar av nuvarande ansvarsförhållanden.

Förslagen om föreskrifter, ett nationellt hälsovårdsprogram, förstärkt reglering av fast vårdkontakt och samverkan innebär en ambitionshöjning. Staden vill därför påpeka att finansieringsprincipen måste tillämpas för att säkerställa ett positivt utfall av

utredningens förslag.

Solna stad anser att om och när de förslag som utredningen föreslår genomförs, är det nödvändigt att en genomarbetad och samordnad informationsinsats riktas till berörda huvudmän, för att klargöra ansvar och minimera eventuell gränsdragningsproblematik.

Det noteras även att utredningen är ett delbetänkande och att det kommer ett slutligt betänkande som ska ta upp frågan om uppföljning, något som måste vara klarlagt innan de nu aktuella förslagen genomförs.

(21)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 21 (28)

Signatur

§ 151

Yttrande över remiss avseende Vattenplan och

Dagvattenplan för Danderyds kommun (KS/2021:129)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att som eget yttrande översända stadsledningsförvaltningens tjänsteskrivelse med miljö- och hälsoskyddsnämndens, tekniska nämndens och Solna Vattens synpunkter bilagda.

Sammanfattning

Stadsledningsförvaltningen konstaterar att den föreslagna dagvattenplanen

sammantaget med Danderyds redan antagna dagvattenpolicy utgör en bra grund för kommunens fortsatta arbete med dagvattenfrågorna.

Vidare kan stadsledningsförvaltningen konstatera att den föreslagna vattenplanen innehåller konkreta mål och åtgärder för att uppnå god vattenstatus. Däremot redovisar vattenplanen en intern belastning på 4 procent för Edsviken. I det

kommungemensamma arbetet med ett lokalt åtgärdsprogram för Edsviken anges dock att den interna belastningen är 12 procent och att den största belastningen kommer från vattenutbytet med Lilla Värtan. I vattenplanen nämns att den inte kommer redovisa åtgärder som behandling av sediment. Förvaltningen anser att det är olyckligt då en fällning är en viktig åtgärd för att komma till rätta med fosfor-belastningen i Edsviken.

Det förutsätts att Danderyd kommer ta sin del av denna viktiga åtgärd och det bör finnas med och redovisas i vattenplanen.

Vattenplanen beskriver flera dagvattenåtgärder som ska rena vägdagvatten från E18, vilket är Trafikverkets ansvar. Stadsledningsförvaltningen delar uppfattningen att det behövs rening av dagvatten från E18 och Solna kommer primärt att använda

tillsynsverksamheten som ett medel för att få Trafikverket att uppnå resultat. Solna ser gärna att kommunerna gemensamt kan ställa krav på Trafikverkets bristfälliga hantering av dagvatten från E18.

Stadsledningsförvaltningen hänvisar i övrigt till synpunkterna från miljö- och Hälsoskyddsnämnden, tekniska nämnden och Solna Vatten, som biläggs tjänsteskrivelsen.

(22)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 22 (28)

Signatur

§ 152

Svar på motion av Hélène Sevastik om att främja fler bilpooler, M:13/2021 (KS/2021:168)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Hélène Sevastik (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i augusti månad. I motionen föreslås att Solna stad upplåter allmän platsmark för etablering av fossilfria bilpooler och att Solna stad möjliggör för solnabor att använda stadens fordonsflotta som bilpool under de tider som den kommunala verksamheter ej är i behov av fordonen.

En allmän plats går inte att permanent upplåta till enskilda då det är avsett för ett gemensamt behov och får till skillnad från kvartersmark inte stängas av för

allmänheten, vilket innebär att den bara kan upplåtas tillfälligt. På stadens gator kan parkering anordnas genom beslut om lokala trafikföreskrifter. Med stöd i lag kan platser upplåtas för vissa specifika ändamål som exempelvis för lossning och lastning av gods, platser särskilt avsedda för att ladda elfordon eller kan man ha generella regler om platser för boende. Men det finns inte lagstöd för att upplåta platser till en specifik person eller organisation. Det har i en SOU (bilpoolsutredningen) lagts förslag om att utvidga lagstödet till att även möjliggöra särskilda platser för bilpoolsbilar. Det omfattar alla bilar, inte enbart fossilfria. Utredningen har precis före sommaren remissbehandlats och är under beredning i regeringskansliet där nästa steg är att ta fram en proposition.

Friflytande bilpooler/bildelningsaktörer kan istället redan idag använda vanlig

besöksparkering i Solna för sin verksamhet, vilket det redan idag finns aktörer som gör.

Stadens samtliga parkeringsplatser på fastighetsmark är utarrenderade till Signalisten, som hyr ut både stadens och sina egna platser. Det finns redan bilpooler som hyr platser hos Signalisten och för närvarande finns det möjligheter för intresserade bilpoolsaktörer att omgående kunna hyra platser.

Solna stads fordonsflotta omfattar totalt 17 personbilar. Av dessa används 8 av omvårdnadsförvaltningen, 2 av tekniska förvaltningen, 1 av miljö- och

byggnadsförvaltningen, 1 av förvaltningen för arbetsmarknad, kultur och fritid och 5 av socialförvaltningen. Stadens övriga fordon är inte personbilar.

Omvårdnadsförvaltningens personbilar används dygnet runt och kan därmed inte upplåtas för annat ändamål. Socialförvaltningen har en intern bilpool som används i löpande arbete och vid akuta insatser. Det är sammanfattningsvis således få av stadens personbilar som kan vara tillgängliga för annat ändamål utanför normal arbetstid. Även om idén med bilpool kan var tilltalande, så finns det inga förutsättningar för staden att hyra ut/dela kostnaden för de kvarvarande fyra bilarna genom en bilpool.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som har framförts i denna tjänsteskrivelse, att förklara motionen besvarad.

(23)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 23 (28)

Signatur Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Rangwe (S) och Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen.

Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Peter Rangwe (S) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(24)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 24 (28)

Signatur

§ 153

Svar på motion av Hélène Sevastik om Biokolsproduktion, M:14/2021 (KS/2021:169)

Beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige förklara motionen besvarad.

Sammanfattning

Hélène Sevastik (S) inkom med rubricerade motion till kommunfullmäktige i augusti månad. I motionen föreslås att Solna stad påbörjar insamling av växtavfall från naturreservat, trädgårdar och parker för biokolsproduktion.

Solna stad är, tillsammans med nio andra kommuner i länet, delägare i Söderhalls renhållnings AB (Sörab). Företagets uppdrag är att på ett miljöriktigt och rationellt sätt ta hand om det hushållsavfall som uppkommer i samtliga ägarkommuner, med

undantag från delägaren Stockholm som har en egen hantering. Samtliga delägare (utom Stockholms stad) har i samverkan med Sörab arbetat fram och antagit en ny avfallsplan för åren 2021-2032. För Solnas del antog kommunfullmäktige avfallsplanen i november 2020.

Växtavfall från Solna stads två kommunala naturreservat lämnas, som motionären påpekar, i första hand kvar i ekodepåer i reservatet. Merparten av det trädgårdsavfall som levereras till Sörab rötas och blir biogas, resterande komposteras och blir till jord.

Sörab säljer jorden vidare till företag som förädlar jorden och till viss del även kan bli biokol. Sörab har även visat intresse för att medverka i Stockholms pilotprojekt.

I Stockholm blir trädgårdsavfall på motsvarande sätt till biokol och fjärrvärme. Den nämnda pilotanläggning som Stockholms stad, Stockholm Vatten & Avfall AB och Stockholm Exergi AB samverkat om för att framställa biokol i Högdalen har under hösten 2020 flyttats till Bromma avloppsreningsverk. En av de största miljövinsterna är att biokolet blir en ”kolsänka”. Det innebär att biokolet sänker nivåerna av koldioxid i atmosfären genom att låsa ned grundämnet kol i jorden under lång tid. Stockholms stad har i sin avfallsplan inriktningen att verka för och skala upp biokolsproduktionen.

Stadsledningsförvaltningen kan konstatera att Solna stad lämnar växtavfall till Sörab som svarar för den vidare hanteringen, som idag ger biogas och bränsle till fjärrvärme.

Förvaltningen är positiv till att Sörab, i samverkan med delägaren Stockholms stad, undersöker möjligheten att få lämna växtavfall i Stockholms pilotanläggning för biokol, eller om och när Stockholm ”skalar upp” sin produktionsanläggning.

Stadsledningsförvaltningen föreslår, med hänvisning till vad som har framförts ovan, att motionen förklaras besvarad.

Yrkanden

Pehr Granfalk (M) föreslår att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Peter Rangwe (S) och Sara Kukka-Salam (S) föreslår att kommunstyrelsen bifaller motionen.

(25)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 25 (28)

Signatur Beslutsgång

Ordförande konstaterar att det finns två förslag till beslut:

Förvaltningens förslag Bifall till motionen

Ordförande ställer förslagen mot varandra och konstaterar att kommunstyrelsen beslutar enligt förvaltningens förslag.

Reservation

Peter Rangwe (S) och Sara Kukka-Salam (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för bifall till motionen.

(26)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 26 (28)

Signatur

§ 154

Svar på nämndinitiativ av Sara Kukka Salam (S) angående framtagande av nytt beslut om gallring av handlingar av ringa betydelse (KS/2021:147)

Beslut

Kommunstyrelsen förklarar nämndinitiativet besvarat.

Sammanfattning

Sara Kukka-Salam (S) lämnade vid kommunstyrelsen i juni månad in rubricerade initiativ, där det föreslås att kommunstyrelsen ger stadsledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett nytt förslag till kommunövergripande beslut om gallring av handlingar av ringa betydelse.

Av arkivlagen framgår det att en myndighet ska avgränsa arkivet genom att fastställa vilka handlingar som skall vara arkivhandlingar och verkställa föreskriven gallring.

Avsikten är att arkivet inte ska belastas med handlingar som saknar betydelse. Det innebär bland annat att grundprincipen är att en allmän handling som är av arten ringa betydelse och/eller har mist sin aktualitet ska gallras. I praktiken finns det vissa

handlingar som kan gallras omedelbart, medan andra handlingar bör sparas under en tid för att därefter gallras för att inte belasta arkivet. Ett exempel på detta är närvaro och voteringar som registreras digitalt i kommunfullmäktige, men som gallras när närvaron överförts till protokollet. Om arkivering sker digitalt eller fysiskt påverkar inte denna grundprincip.

Kommunstyrelsen är stadens arkivmyndighet och ansvarar för stadsarkivet där handlingar från alla stadens myndigheter slutligen arkiveras. Arkivmyndigheten fattar övergripande beslut om riktlinjer, exempelvis om gallring av handlingar av ringa betydelse, för att undvika att dessa hamnar i och belastar arkivet. Men varje enskild nämnd är en egen myndighet och har därför också en egen dokumenthanteringsplan för sin verksamhet, som reglerar hanteringen av nämndens handlingar fram tills de överlämnas till stadsarkivet. För närvarande pågår ett arkivprojekt inom stadens förvaltningar med syftet att undvika att samma information exempelvis sparas på flera ställen. Arbetet innebär i stora drag att kartlägga vilka typer av handlingar som skapas eller tas emot i verksamheternas olika processer. Arbetet är delvis även en förberedelse för att staden inför ett digitalt arkiv. Varje nämnd kommer efterhand att anta en ny dokument- och informationshanteringsplan (DIHP).

Stadsledningsförvaltningen anser att grundprincipen om att gallra en allmän handling av ringa betydelse inte förändras om staden har ett elektroniskt stadsarkiv, men anser samtidigt det är lämpligt att kommunstyrelsen tar fram ett beslutsärende när arbetet med det elektroniska arkivet kommit längre och föreslår därmed att initiativet förklaras besvarad.

(27)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 27 (28)

Signatur

§ 155

Avsägelse i likabehandlingskommittén (KS/2020:204)

Beslut

Kommunstyrelsen befriar Ida Dahlgren (M) från sitt uppdrag.

Sammanfattning

Ida Dahlgren (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i likabehandlingskommittén.

§ 156

Fyllnadsval i exploaterings- och fastighetsberedningen (KS/2020:212)

Kommunstyrelsen beslutar att som ledamot och 2:e vice ordförande i exploaterings- och fastighetsberedningen för resterande mandatperioden utse:

(S) 890405 Sara Kukka-Salam, Johan Enbergsväg 64, 171 61 Solna (ledamot och 2:e vice ordförande)

§ 157

Anmälan av delegationsbeslut

Kommunstyrelsen tar del av följande delegationsbeslut:

KS DEL/2021 §§ 26 KS AU/2021 §§ 13-16

§ 158

Anmälan av ärendelista

Kommunstyrelsen tar del av utsänd ärendelista.

(28)

SOLNA STAD Protokoll

2021-10-11 SID 28 (28)

Signatur

§ 159

Meddelanden

Inga meddelanden vid detta sammanträde.

§ 160

Anmält nämndinitiativ (KS/2021:192)

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att nämndinitiativet får lämnas och tar emot det för beredning.

Sammanfattning

Pehr Granfalk (M), Marianne Damström Gereben (L), Bernhard Huber (MP), Anna Lasses (C) och Samuel Klippfalk (KD) lämnar ett nämndinitiativ om att förstärka trygghetsarbetet i Hagalund enligt bilaga 7.

§ 161

Godkännande av digitalt deltagande

Kommunstyrelsen godkänner att det digitala deltagandet vid sammanträdet har skett i enlighet med riktlinjerna.

(29)

Kommunstyrelsen 11 oktober 2021 Ärende 6 VP Budget KS KS/2021:2

Röstförklaring

Vi deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022, utan inkommer till kommunfullmäktige i november med eget budgetförslag.

Solna 11 oktober 2021

Peter Rangwe

Socialdemokraterna

Bilaga 1 till KS/2021-10-11 § 141

.. :,a

~ • Socialdemokraterna

(30)

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 6 Kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget 2022 KS 2021:2

Röstförklaring

Vi i Vänsterpartiet ser att Solnas ekonomi överlag är stark och att vi har goda

förutsättningar att investera i att stärka – inte bara effektivisera – våra verksamheter.

Vi anser därför att det inte finns stöd i det ekonomiska underlaget att ge någon nämnd, inklusive Kommunstyrelsen, driftsramar som understiger SKR:s prisindex för kommunal verksamhet som för år 2022 beräknas till 2,1 %.

Vi har under flera år sett hur många av stadens verksamheter kämpar för att få ihop sina budgetar, eftersom de magra uppräkningarna långt ifrån täcker de faktiska löne- och kostnadsökningarna. Att inför 2022 föreslå 0,5 % i uppräkning kommer drabba verksamheternas kvalitet och arbetsmiljön för personalen än mer negativt.

Vänsterpartiet deltar inte i beslutet om kommunstyrelsens verksamhetsplan och budget för 2022 utan inkommer till kommunfullmäktige i november med ett eget budgetförslag.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 2 till KS/2021-10-11 § 141

(31)

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 7 Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden KS 2021:189

Yttrande

Medborgardialogen är ett område där vi i Solna har ett utvecklingsarbete att göra.

Det är därför glädjande att det nu har framtagits ett förslag för hur medborgardialogen kan stärkas. Vi anser också att de tre prioriteringar som har gjorts i

avrapporteringsarbetet är rimliga och väl avvägda. Särskilt fokuset på barn och unga är välbehövligt eftersom det har saknats strukturella ramar för hur detta ska gå till, vilket har lett till att barn har hamnat i kläm.

Detta har märkts tydligt i nedläggningarna av skolor de senaste åren där

barnkonsekvensanalyser inte alls har utförts, eller har genomförts efter att beslutet har fattats. Detta tillvägagångssätt lämnar mycket att önska, och har fått kritik av bland annat opposition, föräldrar, elever och av Förvaltningsrätten, som bedömde att beslutet om nedläggningarna på Skytteholm- och Granbackaskolan inte var förenligt med Barnkonventionens princip om barns bästa, då barnens bästa inte hade

beaktats i beslutet. Att barn ska involveras tidigt i processen vad gäller viktiga beslut som påverkar dem bör vara en självklarhet i Solna. Vi hoppas att denna handledning kan ge den nödvändiga riktningen och stödet för hur verksamheterna ska kunna genomföra en dialog med barnen i praktiken.

Vi ser positivt på att man redan nu planerar för en uppföljning under 2023. Vi har förståelse för att processer tar tid och behöver testas flera gånger innan man hittar en form man tror på, som man sedan kan utvärdera. Vi önskar däremot att redan under 2022 få en uppföljning av arbetet i Kommunstyrelsen för att säkerställa att arbetet är på rätt väg och inte har tappat styrkraft.

Vi vill också skicka med att arbetet med medborgardialog är något vi aldrig blir klara med, och därför ser vi det som särskilt viktigt att uppföljningen under 2023 inte blir det sista vi hör i denna fråga. Utifrån den den uppföljning som görs 2023 anser vi att det är viktigt att man tar fram en plan för hur det fortsatta arbetet ska gå till.

Sandra Lindström Peter Rangwe

Vänsterpartiet Socialdemokraterna

Bilaga 3 till KS/2021-10-11 § 142

.alfa

~ • Socialdemokraterna

(32)

Kommunstyrelsen 11 oktober 2021

Ärende 7

Avrapportering av uppdrag från Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 om att stärka medborgardialogen i staden

Yrkande

Kommunstyrelsen beslutar

att godkänna stadsledningsförvaltningens förslag.

att ge stadsledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en vägledning för användningen av barnkonsekvensanalyser i staden.

att därutöver anföra följande.

Arbetet med uppdraget om att stärka medborgardialogen har resulterat dels i en handledning som förvaltningar och nämnder ska kunna använda som stöd i arbetet med medborgar- och

brukardialoger, dels i modeller för att utveckla medborgar- och brukardialogen inom fokusområdena;

trygghet och stadsmiljö, stadsutveckling samt barn och unga. Inom samtliga fokusområden är barnkonsekvensanalyser ett viktigt verktyg för att fånga upp barns och ungdomars synpunkter och behov.

Barnkonventionen blev svensk lag 2020. Alla kommuner i Sverige jobbar med att implementera barnrättsperspektivet i den löpande verksamheten. FN:s barnkonvention har länge legat till grund för och tillämpats i Solna stads arbete. Staden har genomfört såväl utbildnings- och informationsinsatser för anställda om barnkonventionen som ett antal projekt som har varit särskilt inriktade på att fånga upp synpunkter från barn i frågor när de har varit särskilt berörda. Arbetet med

barnkonsekvensanalyser i staden behöver fortsätta att utvecklas och struktureras. För att underlätta arbetet ges stadsledningsförvaltningen i uppdrag att tillsammans med berörda förvaltningar ta fram en vägledning för användningen av barnkonsekvensanalyser i staden. I vägledningen bör framgå bl a för vilka ärenden som barnkonsekvenser ska göras för och vilka frågor som bör behandlas.

Pehr Granfalk

Marianne Damström Gereben Bernhard Huber

Anna Lasses Samuel Klippfalk

Bilaga 4 till KS/2021-10-11 § 142

(33)

Kommunstyrelsen 11 oktober 2021 Ärende 8 PÖK Norra Hagastaden KS/2021:175

YTTRANDE om Principöverenskommelse avseende Norra Hagstaden

Vi Socialdemokrater ställer oss bakom förslaget till principöverenskommelse mellan regionen och Solna stad. Det stora sjukvårdsområdet Gamla Karolinska övergår nu till ett utvecklingsområde för både sjukvård och bostäder på gränsen mellan Solna och Stockholm.

Vi vill gärna tillägga att det är viktigt att tillkomsten av 3000 bostäder i området måste ske så att eventuella konflikter mellan vård och boende kan undvikas. Sjukhuset har en helikopterplatta med många starter och landningar vilket man bör ta hänsyn till särskilt när det gäller placeringen av förskola och LSS-boende.

Bostadsmarknaden i regionen och i Solna är på många sätt besvärlig. Många har svårt att ha råd att köpa sin bostad. Många företag vittnar också om att rekryteringen av arbetskraft försvåras av läget på

bostadsmarknaden i regionen. För att vi ska klara framtidens kompetensförsörjning måste förutsättningarna förbättras inom bostadsmarknaden i Solna. Det bör bli en rimlig balans mellan

hyreslägenheter och bostadsrätter och en del av fastighetsbeståndet bör sättas av för personalbostäder för att undvika personalbrist i vården.

Solna 11 oktober 2021

Peter Rangwe

Socialdemokraterna

Bilaga 5 till KS/2021-10-11 § 143

.. :,a

~ • Socialdemokraterna

(34)

Solna den 11 oktober 2021 Kommunstyrelsen, Ärende 8 Principöverenskommelse avseende detaljplan 1, utveckling av delar av fastigheterna Haga 4:17 och Haga 4:18 i Norra Hagastaden i Solna KS 2021:175

Yttrande

Vänsterpartiet ser positivt på att området i Norra Hagastaden börjar planläggas för att så småningom bebyggas. Vi uppskattar att man tar ett helhetsgrepp om området då vi tror att det är på så vis vi enklast och bäst säkerställer blandade kvarter. I denna principöverenskommelse tillsammans med Regionen finns goda förslag på hur man ska skapa ett blandat område där förskola, LSS-bostäder, bostäder, vård- och forskningslokaler samt lokaler för kommersiell verksamhet alla ingår.

På samma sätt som att ett helhetsgrepp i planeringen av större kvarter ger bättre kvarter vet vi att staden behöver agera proaktivt, och inte bara invänta önskemål från diverse byggaktörer, om man vill möjliggöra blandade bostadsbestånd. I Solna byggs sedan många år en mycket låg andel hyresrätter, vilket ökar segregeringen i staden.

Om vi ska nå vår uttalade målsättning om blandade bostadsbestånd behöver vi på ett tidigt stadium arbeta aktivt för att det ska byggas hyresrätter men även andra typer av lägenheter såsom exempelvis kollektivboenden. Människor har olika behov och olika ekonomiska möjligheter, och bostadsutbudet i Solna stad behöver i större utsträckning än idag spegla detta.

Därtill vill vi se en grönytefaktor (GYF) på minst 0,6 vid nybyggnation eftersom detta skapar ett mervärde för både människa och natur.

Sandra Lindström Vänsterpartiet

Bilaga 6 till KS/2021-10-11 § 143

(35)

Kommunstyrelsen Solna 11 oktober 2021

Nämndinitiativ om att förstärka trygghetsarbetet i Hagalund

Solna har på senare tid utsatts för gängrelaterade brott, sprängningar och skjutningar. Bara under de senaste sex månaderna har ett flertal allvarliga händelser ägt rum i Hagalund. Polisen vittnar om att kriminella individer reser till Hagalund från andra delar av Stockholmsområdet för att begå brott. Det är en oacceptabel utveckling som vi vill bryta. Tillsammans med polisen och lokala aktörer vill vi säkerställa att människor i Solna kan känna sig trygga.

I Solna pågår sedan 2018 ett samarbete mellan stiftelsen Tryggare Sverige, polisen, staden och fastighetsägare för att öka tryggheten i Hagalund: ”Platssamverkan Hagalund”. Inom ramen för detta har årliga handlingsplaner tagits fram för att förstärka tryggheten i stadsdelen, med åtgärder inom områden som inkludering och

tillgänglighet, offentlig miljö, och aktiviteter.

Alla nämnder i staden har fått ett tydligare uppdrag att öka tryggheten i Solna. Men mot bakgrund av den utveckling som nu sker i Hagalund behöver Solna stad ytterligare intensifiera trygghetsarbetet och förstärka samarbetet med polisen.

Vi i den blågröna majoriteten vill göra mer för att minska brottsligheten i Hagalund och andra delar av Solna.

Kommunstyrelsen föreslås därför att få uppdrag att ta fram ett åtgärdspaket för ett tryggare Hagalund.

Vi yrkar

att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med berörda aktörer ta fram ett åtgärdspaket för ökad trygghet med fokus på Hagalund.

Pehr Granfalk

Marianne Damström Gereben Bernhard Huber

Anna Lasses Samuel Klippfalk

Bilaga 7 till KS/2021-10-11 § 160

References

Related documents

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

I Solna stads verksamhetsplan och budget för 2021 har skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden fått i uppdrag att utveckla arbetssätt för att möjliggöra för kulturskolan att

Det som händer nu är en projektbeställning för stöd vid digitala inköp som kan genomföras under juli och digital fixare som är nystartsjobb i samarbete med

Ordförande konstaterar att det finns ett förslag till beslut, nämligen förvaltningens förslag samt att byggnadsnämnden beslutar enligt det... SOLNA STAD Protokoll 2021-06-28 SID

Idén med planen att först under ett antal år bygga en ny skola på befintlig skolgård följt av att under något år riva befintlig skola för att sedan under några år bygga

• Lydelsen av den sista meningen i första punkten under sammanfattningen i tjänsteskrivelsen ändras från ”Den bilden får man inte av Danderyds vattenplan och Solna oroar

Mot denna bakgrund föreslår förvaltningen att staden ska besluta att godkänna Käppalaförbundets hemställan om förändringar i förbundsordningen för att möjliggöra en

Byggnadsnämnden höll under perioden en hög takt för att möjliggöra för fler bostäder, arbetsplatser och service för en hållbart växande stad.. Nämnden har godkänt sex

socialtjänsten genast rapportera om han eller hon uppmärksammar eller får kännedom om ett missförhållande eller en påtaglig risk för ett missförhållande som rör den som

Förvaltningen bedömer att volymökningen i form av ändringar av taklutningar som medför spetsiga takvinklar är främmande för byggnadens arkitektur och området, samt att

Solna 26 oktober 2021 Kompetensnämnden, ärende 5 Verksamhetsplan och budget 2022

De 12 deklarationer som är reviderade är kvalitetsdeklarationerna för "Anhörigstöd", "Biståndshandläggning av hemtjänst samt vård- och

bostadsmarknaden genomförde förvaltningen en kartläggning av hemlösheten för personer som var aktuella inom socialtjänsten i Solna en vecka i september 2021. Syftet med

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige, i enlighet med tekniska nämndens förslag, fastställer uppdaterad avfallsföreskrift för Solna stad från 1 januari

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (SoL) skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg (IVO), kommunens revisorer och fullmäktige rapportera alla gynnande beslut enligt

Stadsdelsnämnden Centrum tillstyrker stadsledningens förslag angående Göteborgs Stads riktlinjer för styrning, finansiering och samordning av digital utveckling och

Omvårdnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen att anta överenskommelsen om kostnadsansvar för förskrivningsbara hjälpmedel och förbrukningshjälpmedel samt för de

I enlighet med stadens och Tekniska nämndens verksamhetsplan och budget 2021 ska Tekniska förvaltningen bidra till måluppfyllelse för nämndmålen;.. ”Solna ska ha

Byggnadsnämnden antar förvaltningens förslag till reviderad delegationsordning för 2021 daterad 2021-03-10 med följande tillägg:.. att under 3.2 och 3.3 i respektive rubrik

Vid granskning av inlämnat material kopplat till pandemin, kontroll av trygga arbetsförhållanden (såsom kollektivliknande anställningsavtal knutna till respektive utförare)

Motiv för delegation från tekniska nämnden till tjänsteperson är att dessa ärenden kan behöva.

Barn- och utbildningsnämnden (numera skolnämnden) fattade den 14 juni 2018 beslut om att anta Sodexo AB som leverantör av mat till förskolor och skolor i Solna stad

Mot bakgrund av detta pressade läge beslutade Stockholm stads Idrottsnämnd den 9 mars om att införa ett tillfälligt föreningsstöd till alla idrotter, i alla anläggningar och för