• No results found

Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar."

Copied!
8
0
0

Full text

(1)

Komma igång med Norstedts Dokument Boutredning Steg 1 - Boutredningsärende

Du skapar upp ett boutredningsärende genom att dubbelklicka på BOU01 Boutredningsärende under fliken Innehåll – Boutredning (nere till vänster på skärmen). Du får då ett komplett boutredningsärende med bouppteckning, administration, kontantredovisning och arvskifte.

Du ser därefter hela ärendet i Dokumentöversikten till vänster på skärmen under Genvägar.

BOU01 Boutredningsärende innehåller inmatningssidorna för personuppgifter avseende den avlidne och övriga personer som ska antecknas i ärendet. Dessa uppgifter används i samtliga handlingar i

boutredningsärendet.

Under fliken Information får du hjälp till varje delmoment i boutredningsärendet beroende på var i ärendet du befinner dig. Om du exempelvis arbetar med bouppteckningen finner du hjälp om BOU03 Bouppteckning under fliken Information.

(2)

Uppgifter om den avlidne och efterlevande

Fyll i personuppgifter för den avlidne. För att bouppteckningen skall bli korrekt

måste du fylla i personnummer, avliden datum och civilstånd, som du väljer genom att klicka på pil ned eller Alt-tangenten+ pil ned och välja alternativ i listan. Fyll i personuppgifterför efterlevande

make/sambo eller tidigare avliden make.

För make kan du ange närvaro vid förrättning. Klicka på pil ned eller Alt-tangenten + pil ned och välj alternativ i listan. Om du angett att den efterlevande var närvarande via ombud så kan du här även ange ombudets personuppgifter.

Om det finns ytterligare arvlåtare i bouppteckningen, utöver en tidigare avliden make/partner/sambo, t. ex. efterarv efter tidigare avliden f.d. make sätt kryss i fältet Ytterligare avlåtare finns.

Uppgifter om ytterligare arvlåtare lämnas på kommande sidor.

Personuppgifter ytterligare arvlåtare

På denna sida väljer du hur många ytterligare arvlåtare det finns förutom den nu avlidne. Här anger du avliden datum, personnummer, namn och relation till arvlåtaren.

Arvtagare

Klicka på knappen Lägg till person. Du får då upp en dialog där du matar in uppgifter om dödsbodelägare, legatarier och övriga.

(3)

Personuppgifter

Fyll i uppgifter om personen. Om du vill ha tilltalsnamnet med versaler får du skriva det med versaler i förnamnsfältet. Om du inte anger personnummer måste du kryssa för om personen är en man, kvinna eller ej fysisk person, exempelvis en stiftelse. Ange om personen är avliden. För att få en komplett släkthierarki måste du ange alla personer

i släktledet även de som är avlidna. Du börjar med att mata in uppgifter om den första personen i släktgrenen, exempelvis ett barn, se ovan. Om ett barn till barnet skall ärva, d.v.s. ett barnbarn till den avlidne, klickar du på Ny generation för att ange detta led.

Längst ner till höger på skärmbilden syns den familjehierarki som vuxit fram.

Här kan du även kryssa för om en person inte längre är dödsbodelägare, exempelvis pga godkännande av testamente. Personer som inte längre är dödsbodelägare kommer att listas under särskild rubrik i bouppteckningen.

(4)

Välj arvlåtare, typ av arvtagare och relation

För att programmet skall kunna skriva ut personerna i bouppteckningen korrekt måste släktskap och relationer anges.

Möjliga arvlåtare finns redan listade. Du anger typ genom att kryssa för:

D = Legal arvinge E = Efterarvinge L = Legatarie

T = Testamentarisk efterarvinge U = Universell testamentstagare

Vilken som helst kombination av dessa kan anges.

I droplistan Relation till arvlåtaren väljer du släktskapsförhållande till arvlåtaren genom att trycka Alt+pil ned eller genom att klicka med musen och scrolla i listan.

Kallad till förrättning

För varje person kan du ange närvaro vid förrättning. Klicka på pil ned eller Alt-tangenten + pil ned och välj alternativ i listan. Om du angett att personen var närvarande

via ombud så kan du här även ange ombudets personuppgifter.

I fältet släkhierarki kan du inte skriva. Det visar endast hur personen på sidan är kopplad till arvlåtaren/arvlåtarna.

För mer hjälp se under fliken Information för respektive handling samt under Hjälpmenyn – Innehåll – Boutredning. På dialoger finns också en Hjälpknapp som tar dig direkt till den aktuella hjälpsidan.

(5)

Steg 2 Adminstration

Under Administration finner du kallelser och andra administrativa handlingar som kan vara aktuella i ett boutredningsärende. Dubbelklicka på ADM - Administration i Dokumentöversikten så kommer du till denna sida.

Du väljer vilken handling du vill skapa genom att trycka på knappen och skriva in aktuella uppgifter.

När du skapat upp en handling väljer du Skapa text via knappen eller genom att trycka på F9- tangenten. Du kan nu granska eller skriva ut handlingen.

Därefter kan du nå ordbehandlingsdokumenten antingen via Dokumentöversikten genom att klicka på Ordbehandlare under respektive handling eller genom att gå till Administration. I fältet längst ner på sidan ser du vilka handlingar du skapat och du kan här redigera och ta bort handlingar.

(6)

Steg 3 Bouppteckning

Nästa steg blir att göra bouppteckningen. Dubbelklicka på BOU03 Bouppteckning i Dokumentöversikten.

Dessa inmatningssidor består av uppvisade handlingar, att-satser samt tillgångar och skulder. Du markerar de handlingar och att-satser som är aktuella i ärendet.

Arvlåtarens samtliga tillgångar hanteras på en och samma sida. Du anger beteckning på tillgången, vilken sorts egendom det är fråga om och typ av egendom. Vilka val som är möjliga beror på arvlåtarens civilstånd. Du väljer egendom genom att klicka på pilen vid fältet. Du får då upp en lista över de olika rubriker egendomen skall hänföras till. Du kan också skriva första bokstaven i fältet och därefter Enter.

Rubriken kommer automatiskt upp. Skuldsidan ser ut och fungerar på motsvarande vis. Detsamma gäller inmatningssidorna för efterlevande makes/partners/sambos tillgångar och skulder.

Avgående poster anges på en särskild sida.

Sist i bouppteckningsdelen finns sammanställnings- och fördelningssidor. Samtliga möjliga arvtagare finns listade på fördelningssidorna när du kommer till dessa.

När du fyllt i alla uppgifter väljer du Skapa text via knappen eller trycker på F9-tangenten. Du kan nu granska eller skriva ut handlingen.

(7)

Steg 4 Bodelning och Arvskifte

När det är dags för bodelning och/eller skifte öppnar du boutredningsfilen och dubbelklickar på SKIFTE Arvskifte i Dokumentöversikten. Alla personuppgifter som behövs finns redan i filen tillsammans med andra uppgifter som flyttas in automatiskt i skiftet från bouppteckningen. Behöver du ändra

personuppgifter går du in under rubriken Boutredningsärende.

Markera de uppgifter som aktuella i ärendet och vilket/vilka värden du vill utgå från.

Valet styr vilka inmatningssidor om är aktuella i ärendet och där du kan justera de värden som du har valt att utgå ifrån.

När du har fyllt i alla värden på inmatningssidorna är det dags att fördela boet, och precisera vad som skall tilldelas var och en. Till fördelningssidan förs automatiskt samtliga delägare över. Ange hur mycket var och en skall tilldelas. När du fördelat boet

går du in på respektive persons fördelningssida för att precisera vad var och en skall ha. Du gör detta genom att markera delägaren och klicka på knappen Lottläggning.

När du fyllt i alla uppgifter väljer du Skapa text via knappen eller trycker på F9-tangenten. Du kan nu granska eller skriva ut handlingen.

(8)

Grundläggande funktioner

Skapa text och granska i ordbehandlaren

Genom att välja Skapa text via knappen eller trycka på F9-tangenten kan du generera dina i inmatningssidorna inmatade uppgifter i dokumentet. Du ser uppgifterna i ordbehandlaren och därmed det färdiga dokumentet. Välj i Dokumentöversikten det dokument du vill granska genom att klicka på Ordbehandlare under respektive dokument.

Skriv ut

Du kan skriva ut markerat dokument i Dokumentöversikten genom att trycka Ctrl+P eller gå in under Arkivmenyn och välja Skriv ut - Text eller klicka på Skriv ut knappen

i knappraden.

Spara filen

När du sparar så sparas alla dokument och handlingar som du skapat i just detta ärendet i en enda fil. Ställ markören på rubriken BOU01 Boutredningsärende och dubbelklicka.

Välj “Spara“ ange filnamn och välj var du vill spara din fil. Har du installerat

programmet lokalt och gjort en standardinstallation så kommer du som förvald sökväg få Mina Dokument\Norstedts Juridik\Dokument\Klient.

Du kan givetvis ändra sökvägen under menyn Verktyg - Inställningar - Sökvägar. Du kan även skapa egna mappar under förvald sökväg.

Navigera

Du bläddrar fram och tillbaka mellan inmatnings sidorna med pil tangenterna på knapp menyn eller med F11 eller F12 – tangenterna. Vill du snabbt komma till första sidan respektive sista sidan använder du pilknappen längst till vänster respektive höger (eller Shift - F11 respektive Shift – F12).

Kortkommandon

Välj ord i i droplistfält - Skriv första (ibland även andra) bokstaven i ett ord som finns i listan och trycka Enter eller håll ner Alt - tangenten och tryck pil ned, välj ord och tryck Enter.

Hoppa mellan fält med Enter tangenten eller Tab tangenten. För att komma ur ett s.k. endlessfält, d.v.s.

ett fält där du kan mata in ett obegränsat antal rader, måste du använda Tab tangenten.

References

Related documents

Anmälan via Kalendariet på hushallningssallskapet.se/vastra eller direkt till Bengt Andréson, 070-829 09 31 eller bengt.andreson@hushallningssallskapet.se senast den 3 december....

Bakom varje sort står även hänvisning till vilken fröfirma som säljer respektive sort inom

Lean Lantbruk större företag för dem som har fyra sysselsatta eller fler och Lean Lantbruk mindre företag för dem som är enmansföretagare eller har upp till tre

Hushållningssällskapet och HIR Skåne samverkar med Arbetsförmedlingen med att hjälpa nyanlända till arbete inom de gröna näringarna, under perioden juni 2016 till juni

PRODUKTER som inte finns på listan får användas men då måste deltagaren ta ansvar för att produkt levereras i tid till utföraren.. Skicka i så fall utsäde/gödsel/preparat till

Den visar bland annat våningsplan, rumshöjder och taklutning och behövs för att kunna bedöma tillbyggnaden utifrån gällande bestämmelser. Sektionsritningen är också

behållsamt på varandras uttryck. Han reflekterar över sin människosyn och sina värderingar utan att klä det i så många ord. Han uttrycker att han inte låter sina

Hellspong och Ledin skriver i sin klassiska textanalysbok Vägar genom texten att ”för att en text ska fungera måste vi uppfatta hur informationen flyter fram genom den från del

Börja att tillsätt den tredje lösningen tills du har hittat en kombination som bildar en mörkblå eller svart färg!. Tillverka nu ett antal brunnar med den blå kombinationen

Kontoutdrag över de tre senaste månaderna för alla dina bankkonton inklusive uppgifter om fonder, pensionssparande, aktier och obligationer.. Kontoutdrag ska ges från alla myndiga

Därför har Hörselskadades Riksförbund (HRF) nu tagit fram en gratisapp för iPhone/iPad och Android som gör det enkelt att ta reda på om det finns tecken på

Anledningen till detta kan vara att personen, på grund av långvarig sjukdom, funkt- ionshinder, hög ålder eller missbruk, inte klarar sin vardag på egen hand.. Vilket stöd kan

Redan idag produceras biogas från avfall som räcker till årsför- brukningen för 12 000 bilar.. Hushållens ansträngningar att sortera ut matavfall har alltså

Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig eller ditt minderåriga barn (behöver bara vara med ifall det rör

Nu är det dags att föreslå medlemmar till sektionsstyrelsen för Sektion Sjukvård syd Keolistrafiken samt till Kommunal Stockholms Läns Representantskap 2020.. Ta din chans

Johan är medgrund- are av det nationella antidopningsnätverket PRODIS (Prevention av dopning i Sverige), har skrivit en veten- skaplig rapport om dopning och kosttillskott vid

Jag svarar på alla dina funderingar och hjälper dig att plocka ut färger som harmoniserar med ditt varumärke och företag?. Maila till mig på

Det är en ytterligt svår uppgift att sammanfatta resultat och pågående arbete på ett forskningsfält som är nyöppnat och som är kontroversiellt och där

Conse- quently, the present communication extends the range of available surface chemistries on MXenes and facilitates tailoring of the amount of Cl terminations, from mixed (O + F +

The effect of guided web-based cognitive behavioral therapy on patients with depressive symptoms and heart failure- A pilot randomized controlled trial.. Johan Lundgren,

mal,^sof oafbrutet hela natten igenom, och att hon gick sjelf utan stöd, innan hon blef 10 månader. Till gossarnes skötsel har jag haft pålitliga barnpigor, och det har äfven

Anbudsgivaren/Företaget kan själv, via ”Mina Sidor” (kräver e-legitimation), ta fram en digital SKV 4820 där skuldbelopp avseende skatter och avgifter hos Kronofogden

☐ Leverantören, som är etablerad i annat land än Sverige, och där intyg enligt ii inte utfärdas, försäkrar på heder och samvete att allvarliga ekonomiska svårigheter