• No results found

Sammanträdesprotokoll 1(57)

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Sammanträdesprotokoll 1(57)"

Copied!
57
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

klockan 17.00–20.15.

Beslutande Sten Nordström (S), ordförande, Åsa Eriksson (S), Kenneth Östberg (S), Andreas Härkänen (SD), Gunilla Persson (S), Lars Persson (PNF), Tove Winqvist (S), Fredrik Johansson (V), Stefan Vestling (SD), Agneta Wennerström (C), Olle Rahm (S), Runo Andersson (PNF), Timmy Lundmark (M), Heikki Kärpälä (SD), Nancy Ibarra (V), Marie-Louise Murray (FP), Niklas Forsberg (S), Henrik Dömstedt (V), Björn Larsson Björnberg (S), §§ 108- 151, Stig Holmberg (C), Åsa-Lena Vestling (SD), Pieternella van Beek (MP), Anita Bergman (V), ersättare, Jon Ashbourne (V), ersättare, Henning Bask (S), ersättare, Linnéa Landerstedt (S), ersättare, Rickard Gillman (S), ersättare, Karin Hurtig (V), ersättare, Torsten Jansson (S), ersättare, Stig Bergman (V), ersättare.

Övriga närvarande Ersättare: Ann-Marie Andersson (FP), Rob den Hertog (MP), Lars Gustavsson (PNF), Staffan Mood, kommunchef, Andreas Johansson, kommunsekreterare, Harold Nilsson, förbundschef NVK.

Justerare Lars Persson (PNF) och Stefan Vestling (SD).

Justeringsdatum Tisdagen den 16 december 2014.

Underskrifter Sekreterare

§§ 106-151 Andreas Johansson

Ordförande

Sten Nordström Justerare

Lars Persson och Stefan Vestling ANSLAG/BEVIS

(2)

Justerare Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ 106 Ändring av föredragningslistan 4

§ 107 Samverkansavtal om utbyggnad av fiberbaserad IT-infrastruktur i

Norbergs kommun 5

§ 108 Förslag på samverkansavtal gemensamma hjälpmedelsnämnden 7

§ 109 Avgiftshantering för trygghetslarm inom ordinärt boende 8

§ 110 Sammanträdesplan för 2015 10

§ 111 Utbetalning av kommunalt partistöd 11

§ 112 Förslag till kommunfullmäktige om extra sammanträde i januari

med anledning av tilläggsbudget 12

§ 113 Motioner under beredning 13

§ 114 Medborgarförslag under beredning 14

§ 115 Delårsrapport med revisionsutlåtande för Södra Dalarnas

räddningstjänstförbund 15

§ 116 Delårsrapport med revisionsutlåtande för Norra Västmanlands

Utbildningsförbund 16

§ 117 Delårsrapport med revisionsutlåtande för Västmanland-Dalarna

Miljö- och byggnadsnämnd 17

§ 118 Delårsrapport för gemensamma hjälpmedelsnämnden 18

§ 119 Turordning vid val av justerare av fullmäktiges protokoll 19

§ 120 Val av kommunens revisorer 2015-2018 20

§ 121 Val av nämndemän 1 januari 2015-31 december 2015 21

§ 122 Val av överförmyndare 2015-2018 22

§ 123 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-201823

§ 124 Val av revisorer till fonder 2015-2018 24

§ 125 Val till Thorshammars Werkstads AB fr. o. m. ordinarie stämma

2015 intill ordinarie stämma 2019 25

§ 126 Val till Vafab Miljö AB från och med ordinarie bolagsstämma 2015 intill ordinarie bolagsstämma 2019 27

§ 127 Val till kommunalförbundet VafabMiljö 2015-2018 29

§ 128 Val till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund 2015- 2018 30

§ 129 Val till Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2015-201832

§ 130 Val till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2015-201834

§ 131 Val till Norra Västmanlands Samordningsförbund 2015-2018 36

§ 132 Val till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2015- 2018 37

§ 133 Val till Norra Västmanlands ekonominämnd 2015-2018 38

§ 134 Val till Västmanland-Dalarna lönenämnd 2015-2018 39

§ 135 Val till Gemensamma hjälpmedelsnämnden för 2015-201840

(3)

§ 136 Val till Västmanlands Kommuner och Landsting, förbundsmöte

2015-2018 41

§ 137 Val till Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk

förening fr. o. m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019 42

§ 138 Val till Mälardalsrådet fr. o. m. rådsmöte 2015 intill rådsmöte 2019 44

§ 139 Val till Intresseföreningen Bergslaget 2015-2018 45

§ 140 Val till Kommuninvest ekonomisk förening fr. o. m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019 46

§ 141 Val till Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland fr. o.

m. ordinarie årsstämma 2015 intill ordinarie årsstämma 2019 47

§ 142 Val av beredning av revisionens förslag till budget 48

§ 143 Svar på interpellation om kränkning av elever 49

§ 144 Svar på fråga om Centralskolans matservering 50

§ 145 Inkomna motioner 51

§ 146 Inkomna frågor 52

§ 147 Val av valnämnden 2015-2018 53

§ 149 Befrielse från politiskt uppdrag 55

§ 150 Fyllnadsval till kommunstyrelsen 56

§ 151 Meddelanden 57

(4)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 106 Ändring av föredragningslistan

 Extra valärende – Entledigande från politiskt uppdrag, tas upp som punkt nummer 44 a.

 Extra valärende – Fyllnadsval till kommunstyrelsen, tas upp som punkt nummer 44 b.

(5)

§ 107 Samverkansavtal om utbyggnad av fiberbaserad IT-infrastruktur i Norbergs kommun

Dnr 2013.0147.534

Sammanfattning av ärendet

Norbergs och Fagersta kommuner har med biträde av Norra

Västmanlands Kommunalteknikförbund (NVK) fört diskussioner med tänkbara samarbetspartners i syfte att få till en utbyggnad av en

fiberbaserad IT-infrastruktur i tätorterna i syfte att uppnå regeringens och kommunens bredbandsmål.

Kommunstyrelsen föreslår på förslag av NVK att fullmäktige beslutar enligt följande:

1. Kommunfullmäktige beslutar att teckna förslaget till samverkansavtal med TeliaSonera Sverige AB.

2. Kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att förhandla villkoren för och teckna de följdavtal som kan bli följden av samverkansavtalet.

3. Infrastrukturgruppen äger utse kommunens företrädare i styrgruppen.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslut, kommunstyrelsens ordförande den 26 november 2014.

NVK, skrivelse den 24 november 2014.

Noteras särskilt

Ärendets handläggning sker bakom lyckta dörrar dock fattas beslut under öppet sammanträde.

(6)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 107 (forts.)

Kopia till:

NVK

Infrastrukturgruppen TeliaSonera Sverige AB Akten

(7)

§ 108 Förslag på samverkansavtal gemensamma hjälpmedelsnämnden

Dnr 2014.0225.701

Sammanfattning av ärendet

Landstinget har tagit initiativ till att se över reglemente och avtal för den gemensamma nämnden för hjälpmedelsverksamheten och andra

samverkansfrågor. För att det nya samverkansavtalet ska gälla från och med 2015-01-01 ska kommunerna och landstinget fatta beslut i ärendet innan årsskiftet.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 132.

Socialutskottets protokoll den 23 september 2014, § 155.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 15 september 2014.

Beslut

1. Att teckna föreslaget avtal avseende gemensam hjälpmedelsnämnd.

2. Att godkänna föreslaget reglemente för gemensam hjälpmedelsnämnd.

3. Att notera att avtal och reglemente för gemensam

hjälpmedelsnämnd innebär en revidering av avtalet mellan landstinget och kommunerna om gemensam nämnd för hjälpmedelsverksamhet och andra samverkansfrågor samt reglemente för samma nämnd gällande från år 2007.

(8)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 109 Avgiftshantering för trygghetslarm inom ordinärt boende

Dnr 2014.0243.730

Sammanfattning av ärendet

I och med övergången till nytt it-stöd inom äldreomsorgen och inom området för funktionsnedsatta ställs praktiska krav på att förvaltningen hanterar avgifterna för larm enhetligt. Förvaltningen föreslår därför beslut om ny avgiftshantering avseende larm. Socialförvaltningen har under beredningen av ärendet identifierat ett behov för personer yngre än 65 år att kunna få tillgång till ett trygghetslarm vilket resulterat i en ytterligare tjänsteskrivelse samt ett beslut i socialutskottet.

Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta att förslag till ny avgiftshantering avseende trygghetslarm fastställs med tillägget att avgiftshanteringen även ska omfatta personer yngre än 65 år med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning som innebär behov av

trygghetslarm samt att den nya avgiftshanteringen gäller från och med den 1 januari 2015.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 133.

Socialutskottets sammanträdesprotokoll den 23 september 2014, § 154.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 10 september 2014.

Socialtutskottets sammanträdesprotokoll den 4 november 2014, § 167.

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse den 6 oktober 2014.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Fredrik Johansson (V) i handläggningen av detta ärende.

Beslut

1. Förslag till ny avgiftshantering avseende trygghetslarm fastställs med tillägget att avgiftshanteringen även ska omfatta personer yngre än 65 år med fysisk och/eller psykisk funktionsnedsättning som innebär behov av trygghetslarm.

2. Den nya avgiftshanteringen gäller från och med den 1 januari 2015.

(9)

§ 109 (forts.)

Kopia till:

Socialutskottet Akten

(10)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 110 Sammanträdesplan för 2015

Dnr 2014.0275.913

Sammanfattning av ärendet

Ledningskontoret har upprättat förslag till sammanträdesdagar för allmänna utskottet, kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Förslaget innehåller inte datum för kommunfullmäktiges temamöte som brukar hållas i början av februari.

Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige antar förslaget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 136.

Allmänna utskottets sammanträdesprotokoll den 29 oktober 2014, § 107.

Beslut

Förslag till sammanträdesdagar 2015 för kommunfullmäktige antas.

Kopia till:

Akten

(11)

§ 111 Utbetalning av kommunalt partistöd

Dnr 2014.0227.104

Sammanfattning av ärendet

Kommunfullmäktige (KF) ska med anledning av nya regler för kommunalt partistöd i kommunallagen anta nya lokala regler. Enligt förslagets 5 § ska partistöd betalas ut årligt i förskott under februari månad efter beslut av KF.

Ledningskontoret har tagit fram ett underlag för utbetalning av partistöd 2015. Kommunstyrelsen har föreslagit fullmäktige att besluta enligt ledningskontorets förslag.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 139.

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 4 november 2014.

Beslut

1. Partistöd utbetalas enligt följande:

a. Socialdemokraterna: 48 000 kr.

b. Vänsterpartiet: 33 000 kr.

c. Sverigedemokraterna 24 000 kr.

d. Partiet för Norbergs framtid 18 000 kr.

e. Moderaterna 18 000 kr.

f. Centerpartiet 18 000 kr.

g. Folkpartiet 15 000 kr.

h. Miljöpartiet 15 000 kr.

2. Utbetalningsbeslutet gäller under förutsättning att respektive parti har inkommit med partiets organisationsnummer, uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto samt

(12)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 112 Förslag till kommunfullmäktige om extra sammanträde i januari med anledning av tilläggsbudget

Dnr 2014.0001.942

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av regeringens budgetförslag, som innehåller riktade satsningar till kommunerna, föreslås att kommunfullmäktige beslutar att hålla ett extra sammanträde i januari 2015 med anledning av

tilläggsbudget.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 149.

Kommunstyrelsens ordförandes skrivelse den 5 november 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige beslutar om ett extra sammanträde i januari 2015 med anledning av tilläggsbudget. Sammanträdet kommer hållas den 26 januari 2015 klockan 17.30.

Kopia till:

Sten Nordström Pratima Åslund Stefan Vestling Akten

(13)

§ 113 Motioner under beredning

Dnr 2014.0173.910

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31 §, ska kommunstyrelsen två gånger årligen för fullmäktige redovisa de motioner, som då ännu inte är färdigberedda.

Ledningskontoret har upprättat en förteckning över motioner under beredning. En motion redovisas. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 153.

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över motioner under beredning.

Kopia till:

Akten

(14)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 114 Medborgarförslag under beredning

Dnr 2014.0172.914

Sammanfattning av ärendet

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning, 31a §, ska kommunstyrelsen två gånger årligen för fullmäktige redovisa de medborgarförslag, som då ännu inte är färdigberedda.

Ledningskontoret har upprättat en förteckning över medborgarförslag under beredning. Två medborgarförslag redovisas. Kommunstyrelsen har föreslagit att fullmäktige tar del av förteckningen.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 154.

Ledningskontorets tjänsteskrivelse den 9 oktober 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av förteckningen över medborgarförslag under beredning.

Kopia till:

Akten

(15)

§ 115 Delårsrapport med revisionsutlåtande för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund

Dnr 2014.0279.170

Sammanfattning av ärendet

Södra Dalarnas räddningstjänstförbund (SDR) har inkommit med en delårsrapport med revisionsutlåtande. Resultat för perioden är -150 tkr och prognostiserat årsresultat är -190 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 155.

SDR:s delårsrapport med revisionsutlåtande, inkommen den 22 oktober 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Akten

(16)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 116 Delårsrapport med revisionsutlåtande för Norra Västmanlands Utbildningsförbund

Dnr 2014.0139.619

Sammanfattning av ärendet

Norra Västmanlands utbildningsförbund (NVU) har inkommit med en delårsrapport per den 31 augusti 2014 med tillhörande

revisionsutlåtande. Resultat per den 31 augusti är 757 tkr och prognosen för verksamhetsåret är 149 tkr.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 156.

NVU:s delårsrapport, inkommen den 4 november 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:

Norra Västmanlands Utbildningsförbund Akten

(17)

§ 117 Delårsrapport med revisionsutlåtande för

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd

Dnr 2014.0262.400

Sammanfattning av ärendet

Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd (V-Dala) har inkommit med en delårsrapport per den 31 augusti 2014. Nämnden ligger efter augusti månads utgång med ett överskott på 593 tkr jämfört med budget. Vid fördelningen mellan kommunerna ligger Norberg på 54 tkr. Årsprognos är en budget i balans dock kan ett visst överskott inte uteslutas.

Till delårsrapporten bifogas revisionsutlåtande från Avesta kommuns revison.

Beslutsunderlag

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 157.

V-Dalas delårsrapport, inkommen den 14 oktober 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av rapporten med tillhörande revisionsutlåtande.

Kopia till:

Västmanland-Dalarna Miljö- och byggnadsnämnd Akten

(18)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 118 Delårsrapport för gemensamma hjälpmedelsnämnden

Dnr 2014.0311.701

Sammanfattning av ärendet

Delårsrapport per den 31 augusti för gemensamma hjälpmedelsnämnden har inkommit till kommunen. Revisionsutlåtandet sker vid varje års respektive bokslut. Verksamheten visar nollresultat och prognosen visar ett överskott om 1 900 Tkr.

Beslutsunderlag

Gemensamma hjälpmedelsnämndens delårsredovisning, inkommen den 20 november 2014.

Kommunstyrelsens protokoll den 17 november 2014, § 159.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av redovisningen.

Kopia till:

Gemensamma hjälpmedelsnämnden Akten

(19)

§ 119 Turordning vid val av justerare av fullmäktiges protokoll

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i frågan.

Beslutsunderlag

Valberedningens sammanträdesprotokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Justerare av fullmäktiges protokoll utses i den ordning de står i uppropslistan.

2. Då ersättare tjänstgör för ledamot, träder ersättaren in i ledamotens uppgift att justera.

Kopia till:

Valpärmen Akten

(20)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 120 Val av kommunens revisorer 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Till kommunens revisorer under perioden 2015-2018 utses:

Eva Hölke (S) Engelbrektsgatan 81 B 738 31 Norberg Lars Brandt (PO) Stigaregatan 16

738 34 Norberg Tobias Holmberg (PO) Källtorp 14

775 96 Krylbo LilliAnn Källermark (M) Järnsparvsvägen 13 A

738 33 Norberg Irene Norling (PNF) Gäsjö Gård 47

738 91 Norberg

2. Till sammankallande för revisorerna utses LilliAnn Källermark.

Kopia till:

De valda

Norra Västmanlands ekonominämnd Valpärmen

Akten

(21)

§ 121 Val av nämndemän 1 januari 2015-31 december 2015

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande nämndemän för perioden 1 januari 2015-31 december 2015:

Peter Löwin (S) Åsby 28

738 92 Norberg

Leif Åhs (S) Gamla Banan 23

738 33 Norberg Samuel Åslund (PO) Engelbrektsgatan 53

738 30 Norberg Veronica Persson (PNF) Mariagatan 1

738 35 Norberg

(22)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 122 Val av överförmyndare 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Till överförmyndare under perioden 2015-2018 utses:

Per-Gunnar Rudolfsson (S) Kvarngatan 5 738 32 Norberg

2. Till ersättare för överförmyndare under perioden 2015-2018 utses:

Sven Bergman (M) Fagerstavägen 21 738 32 Norberg

Kopia till:

De valda

Länsstyrelsen Västmanlands län Västmanlands tingsrätt

Valpärm Akten

(23)

§ 123 Val av gode män enligt fastighetsbildningslagen 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

Till gode män enligt fastighetsbildningslagen för perioden 2015-2018 utses:

1. För tätortsförhållanden:

Gunilla Persson (S) Linnévägen 20 738 50 Norberg Marie-Louise Murray (FP) Skolgatan 25

738 31 Norberg Andreas Härkänen (SD) Broarna 262

738 92 Norberg 2. För landsbygdsförhållanden:

Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14 738 91 Norberg

Stig Holmberg (C) Källtorp 14

(24)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 124 Val av revisorer till fonder 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande revisorer till fonder för perioden 2015-2018:

Stiftelsen Samfond

Eva Hölke (S) Engelbrektsgatan 81 B 738 31 Norberg Stiftelsen Samfond 2

LilliAnn Källermark (M) Järnsparvsvägen 13 A 738 33 Norberg Stiftelsen Samfond 3

Tobias Holmberg (PO) Källtorp 14 775 96 Krylbo Stiftelsen Lymans fond

Lars Brandt (PO) Stigaregatan 16 738 34 Norberg Stiftelsen Bromans fond

Irene Norling (PNF) Gäsjö Gård 47 738 91 Norberg

Kopia till:

De valda

Norra Västmanlands ekonomiförvaltning Valpärm

Akten

(25)

§ 125 Val till Thorshammars Werkstads AB fr. o. m.

ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande röstombud och ersättare, styrelseledamöter och personliga ersättare samt revisor till Thorshammars Werkstads AB från och ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019:

Röstombud

Åsa Eriksson (S) Nickebo 55

738 92 Norberg Ersättare för röstombud

Jon Ashbourne (V) Trundhemsv. 22 738 50 Norberg Styrelseledamöter

1. Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Juhani Elonen (S) Esbjörnsvägen 18

738 32 Norberg

(26)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 125 (forts.)

Personliga ersättare för styrelseledamöter

1. Arne Pettersson (S) Gamla Banan 35 738 33 Norberg 2. Elizabeth Pettersson (S) Esbjörnsv. 18 E 738 31 Norberg 3. Runo Andersson (PNF) Nytgatan 19

738 34 Norberg Revisor

Anders Bäckman (S) Sturevägen 3 738 35 Norberg

Kopia till:

Thorshammars Werkstads AB De valda

Valpärm Akten

(27)

§ 126 Val till Vafab Miljö AB från och med ordinarie bolagsstämma 2015 intill ordinarie bolagsstämma 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande styrelseledamot och ersättare, stämmoombud, röstombud och ersättare för Vafab Miljö AB från och med ordinarie bolagsstämma 2015 intill ordinarie bolagsstämma 2019:

Styrelseledamot

Arne Pettersson (S) Gamla Banan 35 738 33 Norberg Ersättare för styrelseledamot

Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14 738 91 Norberg Stämmoombud

Rickard Gillman (S) Engelbrektsg. 48 738 30 Norberg Jon Ashbourne (V) Trundhemsv. 22

738 50 Norberg

(28)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 126 (forts.)

Röstombud

Rickard Gillman (S) Engelbrektsg. 48 738 30 Norberg Ersättare för röstombud

Jon Ashbourne (V) Trundhemsv. 22 738 50 Norberg

Kopia till:

VafabMiljö De valda Valpärmen Akten

(29)

§ 127 Val till kommunalförbundet VafabMiljö 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare för kommunalförbundet VafabMiljö AB för perioden 2015-2018:

Ledamot

Henning Bask (S) Björnstigen 14 738 30 Norberg Ersättare

Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14 738 91 Norberg

Kopia till:

VafabMiljö De valda Valpärmen

(30)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 128 Val till Norra Västmanlands

Kommunalteknikförbund 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande direktionsledamöter och personliga ersättare, nominering till ordförande, revisorer och ersättare, beredning av förbundets revisorers budget till Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund för perioden 2015-2018:

Direktionsledamöter

1. Gunilla Persson (S) Linnévägen 20 738 50 Norberg 2. Stig Bergman (V) Gruvbyn Uddevallav 7

738 91 Norberg 3. Lars Persson (PNF) Dunderbostigen 9

738 32 Norberg Personliga ersättare för direktionsledamöter

1. Rickard Gillman (S) Engelbrektsg. 48 738 30 Norberg 2. Jimmy Koivisto (V) Sävsparvsv. 11 C

738 33 Norberg 3. Åsa-Lena Vestling (SD) Kornettg. 11 A

738 34 Norberg Nominering till ordförande: Stig Bergman (V)

(31)

§ 128 (forts.)

Revisorer

1. Lars Brandt (PO) Stigaregatan 16 738 34 Norberg 2. Irene Norling (PNF) Gäsjö Gård 47

738 91 Norberg

3. En revisor enligt kommande förslag från Fagersta kommun.

Revisorsersättare

1. Eva Hölke (S) Engelbrektsgatan 81 B 738 31 Norberg 2. LilliAnn Källermark (M) Järnsparvsvägen 13 A

738 33 Norberg

3. En revisorsersättare enligt kommande förslag från Fagersta kommun.

Beredning av revisorernas budget

Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg Pratima Åslund (V) Faktorsvägen 22

738 92 Norberg

Gemensam ersättare för beredning av revisorernas budget Stefan Vestling (SD) Kornettgatan 11 A

(32)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 129 Val till Norra Västmanlands Utbildningsförbund 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande direktionsledamöter och personliga ersättare, nominering till vice ordförande, nominering av revisor till Norra Västmanlands Utbildningsförbund för perioden 2015-2018:

Direktionsledamöter

1. Henning Bask (S) Björnstigen 14 738 30 Norberg 2. Karin Hurtig (V) Gäsjö gård 45 B 738 91 Norberg 3. Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14

738 91 Norberg Personliga ersättare för direktionsledamöter

1. Linnéa Landerstedt (S) Karbenningby 205 738 92 Norberg 2. Fredrik Johansson (V) Myntgatan 5 C

738 31 Norberg 3. Heikki Kärpälä (SD) Bolagshagen 3 A

738 50 Norberg

(33)

§ 129 (forts.)

Nominering till vice ordförande

Henning Bask (S) Björnstigen 14 738 30 Norberg Nominering till revisor

Eva Hölke (S) Engelbrektsgatan 81 B 738 31 Norberg

Kopia till:

De valda

Norra Västmanlands Utbildningsförbund Valpärmen

Akten

(34)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 130 Val till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande direktionsledamöter och personliga ersättare, revisor samt nominering till vice ordförande till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för perioden 2015- 2018:

Direktionsledamöter

1. Gunnar Tiger (S) Sturevägen 9 738 35 Norberg 2. Pratima Åslund (V) Faktorsvägen 22

738 92 Norberg Personliga ersättare för direktionsledamöter

1. Eva Pålsson (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Lars Gustavsson (PNF) Polhemsvägen 14

738 50 Norberg Nominering till vice ordförande

Gunnar Tiger (S) Revisor

LilliAnn Källermark (M) Järnsparvsvägen 13 A 738 33 Norberg

(35)

§ 130 (forts.)

Kopia till:

De valda

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund Valpärmen

Akten

(36)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 131 Val till Norra Västmanlands Samordningsförbund 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare för Norra Västmanlands Samordningsförbund för perioden 2015- 2018:

Ledamot

Annika Hedberg Roth (S) Snödroppsstigen 3 738 34 Norberg Ersättare

Marie-Louise Murray (FP) Skolgatan 25 738 31 Norberg

Kopia till:

De valda

Norra Västmanlands Samordningsförbund Valpärmen

Akten

(37)

§ 132 Val till Västmanland-Dalarna miljö- och byggnadsnämnd 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och personliga ersättare samt nominering till vice ordförande till Västmanland- Dalarna miljö- och byggnadsnämnd för perioden 2015-2018:

Ledamöter

1. Lars-Erik Karlsson (S) Tingsgatan 6 B 738 30 Norberg 2. Pratima Åslund (V) Faktorsvägen 22 738 92 Norberg Personliga ersättare

1. Sven Bergman (M) Fagerstavägen 21 738 32 Norberg 2. Andreas Härkänen (SD) Broarna 262

738 92 Norberg Nominering till vice ordförande

(38)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 133 Val till Norra Västmanlands ekonominämnd 2015- 2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare samt nominering till vice ordförande till Norra Västmanlands ekonominämnd för perioden 2015-2018:

Ledamot

Åsa Eriksson (S) Nickebo 55

738 92 Norberg Ersättare

Kent Persson (V) Sturevägen 18 738 35 Norberg Nominering till vice ordförande

Åsa Eriksson (S)

Kopia till:

De valda

Norra Västmanlands ekonominämnd Valpärmen

Akten

(39)

§ 134 Val till Västmanland-Dalarna lönenämnd 2015- 2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare för Västmanland-Dalarna lönenämnd för perioden 2015-2018:

Ledamot

Åsa Eriksson (S) Nickebo 55

738 92 Norbergs Ersättare

Kent Persson (V) Sturevägen 18 738 35 Norberg 2. Till ordförande i lönenämnden för aktuell period utses:

Lars Isacsson Älvbrovägen 76

774 35 Avesta

3. Vice ordförande i lönenämnden för aktuell period väljs enligt kommande förslag från Hedemora kommun.

(40)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 135 Val till Gemensamma hjälpmedelsnämnden för 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamot och ersättare för Gemensamma hjälpmedelsnämnden för perioden 2015-2018:

Ledamot

Gunnar Tiger (S) Sturevägen 9 738 35 Norberg Ersättare

Timmy Lundmark (M) Linnévägen 6 738 50 Norberg

Kopia till:

De valda

Gemensamma hjälpmedelsnämnden Valpärmen

Akten

(41)

§ 136 Val till Västmanlands Kommuner och Landsting, förbundsmöte 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ombud och personliga ersättare för Västmanlands Kommuner och Landsting, förbundsmöte för perioden 2015-2018:

Ombud

1. Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Pratima Åslund (V) Faktorsvägen 22

738 92 Norberg Personliga ersättare

1. Stefan Vestling (SD) Kornettgatan 11 A 738 34 Norberg 2. Runo Andersson (PNF) Nytgatan 19

738 34 Norberg

(42)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 137 Val till Tillväxtgruppen i Norra Västmanland ekonomisk förening fr. o. m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande styrelseledamöter och personliga ersättare, stämmoombud och ersättare samt revisor och ersättare för Tillväxtgruppen i Norra Västmanland

ekonomisk förening, fr. o. m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019:

Styrelseledamöter

1. Åsa Eriksson (S) Nickebo 55 738 92 Norberg

2. Gunnar Meller (PO) Klackbergsvägen 132 A 738 91 Norberg

3. Lars Gustavsson (PNF) Polhemsvägen 14 738 50 Norberg Personliga ersättare för styrelseledamöter

1. Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Ulrica Persson (V) Högfors 10 B

738 92 Norberg 3. Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14

738 91 Norberg

(43)

§ 137 (forts.)

Stämmoombud

Johan Stråhle (S) Rönningtorpsvägen 23 738 33 Norberg Ersättare för stämmoombud

Åsa-Lena Vestling (SD) Kornettg. 11 A 738 34 Norberg Revisor

Lars Brandt (PO) Stigaregatan 16 738 34 Norberg Revisorsersättare

Eva Hölke (S) Engelbrektsgatan 81 B 738 31 Norberg

Kopia till:

De valda Tillväxtgruppen Valpärmen Akten

(44)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 138 Val till Mälardalsrådet fr. o. m. rådsmöte 2015 intill rådsmöte 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och personliga ersättare för Mälardalsrådet fr. o. m. rådsmöte 2015 intill rådsmöte 2019:

Ledamöter

1. Åsa Eriksson (S) Nickebo 55 73892 Norberg 2. Kent Persson (V) Sturevägen 18

738 35 Norberg Personliga ersättare

1. Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14

738 91 Norberg

Kopia till:

De valda Mälardalsrådet Valpärmen Akten

(45)

§ 139 Val till Intresseföreningen Bergslaget 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande representant och ersättare för Intresseföreningen Bergslaget 2015-2018:

Representant

Åsa Eriksson (S) Nickebo 55

73992 Norberg Ersättare

Putte Dahlström (PNF) Brunnsjövägen 9 738 50 Norberg

Kopia till:

De valda

Intresseföreningen Bergslaget Valpärmen

Akten

(46)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 140 Val till Kommuninvest ekonomisk förening fr. o.

m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande representant/röstombud och ersättare samt nominerar styrelseledamot till Kommuninvest ekonomisk förening fr. o. m. ordinarie stämma 2015 intill ordinarie stämma 2019:

Representant/röstombud

Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg Ersättare för representant/röstombud

Bertil Foss (PNF) Hebbegatan 4 C 738 30 Norberg Nominering av styrelseledamot

Åsa Eriksson (S) Nickebo 55

738 92 Norberg

Kopia till:

De valda

Kommuninvest ekonomisk förening Valpärmen

Akten

(47)

§ 141 Val till Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland fr. o. m. ordinarie årsstämma 2015 intill ordinarie årsstämma 2019

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande röstombud och ersättare till Coompanion/kooperativ utveckling Västmanland fr. o. m. ordinarie årsstämma 2015 intill ordinarie årsstämma 2019:

Röstombud

Lars Persson (PNF) Dunderbostigen 9 738 32 Norberg Ersättare

Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14 738 91 Norberg

Kopia till:

(48)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 142 Val av beredning av revisionens förslag till budget

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Åsa Eriksson (S), Rickard Gillman (S), Tove Winqvist (S), Olle Rahm (S), Torsten Jansson (S), Björn Larsson Björnberg (S), Henrik Dömstedt (V), Stig Bergman (V), Fredrik Johansson (V), Nancy Ibarra (V), Stefan Vestling (SD), Andreas Härkänen (SD), Åsa-Lena Vestling (SD), Lars Persson (PNF), Timmy Lundmark (M) och Stig Holmberg (C) i handläggningen av detta ärende.

Beslut

1. För beredning av revisionens budget under innevarande mandatperiod utses kommunfullmäktiges presidium:

1. Sten Nordström (S) Järnvägsgatan 27 738 30 Norberg 2. Pratima Åslund (V) Faktorsvägen 22

738 92 Norberg 3. Stefan Vestling (SD) Kornettgatan 11 A

738 34 Norberg

Kopia till:

De valda Revisionen Valpärmen Akten

(49)

§ 143 Svar på interpellation om kränkning av elever

Dnr 2014.0284.915

Sammanfattning av ärendet

Stefan Vestling (SD) har inkommit med en interpellation ställd

till barn- och utbildningsutskottets ordförande om kränkning av elever.

Barn- och utbildningsutskottets ordförande har upprättat ett svar på interpellationen.

Beslutsunderlag

Svar på interpellation den 20 november 2014.

Kommunfullmäktiges protokoll den 10 november 2014, § 103.

Interpellation inkommen den 31 oktober 2014.

Beslut

Svar på interpellationen bordläggs tills nästa kommunfullmäktigesammanträde.

Kopia till:

Stefan Vestling

Barn- och utbildningsutskottets ordförande Akten

(50)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 144 Svar på fråga om Centralskolans matservering

Dnr 2014.0291.915

Sammanfattning av ärendet

Stefan Vestling (SD) har inkommit med en fråga ställd till barn- och utbildningsutskottets ordförande om Centralskolans matservering.

Beslutsunderlag

Fråga inkommen den 5 november 2014.

Beslut

Frågan anses besvarad.

Kopia till:

Stefan Vestling

Barn- och utbildningsutskottets ordförande Akten

(51)

§ 145 Inkomna motioner

Dnr 2014.0335.910 2014.0337.910

Sammanfattning av ärendet

Följande motioner har inkommit:

- Motion om införande av reglemente för styrning av indexbundna kommunala avgifter. Lämnad av Lars Persson (PNF). Inkom den 2 december 2014.

- Motion om möjligheten att ge ungdomarna en ny gård. Lämnad av Jimmy Koivisto (V) och Henrik Dömstedt (V). Inkom den 3 december 2014.

Beslut

Motionerna överlämnas till kommunstyrelsen för beredning.

Kopia till:

Motionärerna Respektive akt

(52)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 146 Inkomna frågor

Dnr 2014.0336.915

Sammanfattning av ärendet

Lars Persson (PNF) inkom den 2 december med två frågor. En är ställd till socialutskottets ordförande om personalfrågor på Björkängens kök och en fråga till kommunstyrelsens ordförande i samma ämne.

Beslut

Frågorna anses besvarade.

Kopia till:

Lars Persson

Kommunstyrelsens ordförande Socialutskottets ordförande Akten

(53)

§ 147 Val av valnämnden 2015-2018

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Med anledning av ny mandatperiod måste följdriktiga val förrättas.

Valberedningen har lämnat ett förslag i valärendet.

Beslutsunderlag

Valberedningens protokoll den 24 november 2014.

Beslut Beslut

1. Kommunfullmäktige utser följande ledamöter och personliga ersättare samt ordförande och vice ordförande i valnämnden för mandatperioden 2015-2018:

Ledamöter

1. Olle Rahm (S) Kokillstigen 12 738 34 Norberg 2. Anita Bergman (V) Gruvbyn Uddevallav 7

738 91 Norberg 3. Agneta Wennerström (C) Rosenstigen 6

738 34 Norberg 4. Mikael Bolinder (M) Trättsbo 14

738 91 Norberg

(54)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 148 (forts.)

Personliga ersättare

1. Linnéa Landerstedt (S) Karbenningby 205 738 92 Norberg 2. Jon Ashbourne (V) Trundhemsv. 22

738 50 Norberg 3. Mattias Björlestrand (C) Bergvägen 1

738 33 Norberg 4. Timmy Lundmark (M) Linnévägen 6

738 50 Norberg 5. Torbjörn Norgren (PNF) Lasarettsvägen 19

738 30 Norberg

6. Heikki Kärpälä (SD) Bolagshagen 3 a, lgh 1001 738 50 Norberg

7. Kjell Karlsson (MP) Kemistbostaden Högfors 160 738 92 Norberg

Ordförande: Olle Rahm (S)

Vice ordförande: Anita Bergman (V)

Kopia till:

De valda Valpärmen Akten

(55)

§ 149 Entledigande från politiskt uppdrag

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Mattias Björlestrand (C) har begärt entledigande från sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Mattias Björlestrand, daterad den 23 november 2014.

Beslut

Mattias Björlestrand (C) entledigad från sitt uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Kopia till:

Mattias Björlestrand Valpärmen

Akten

(56)

Justerare Utdragsbestyrkande

§ 150 Fyllnadsval till kommunstyrelsen

Dnr 2014.0258.911

Sammanfattning av ärendet

Mattias Björlestrand (C) har entledigats från sitt politiska uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen.

Beslut

Agneta Wennerström utses till ny ersättare i kommunstyrelsen.

Kopia till:

Den valda Valpärmen Akten

(57)

§ 151 Meddelanden

 Skrivelse från Mattias Björlestrand (C) om att avsäga sig sina politiska uppdrag, inkommen den 25 november 2014.

 Skrivelse från Länsstyrelsen med anledning av avgången ledamot, ny ledamot i kommunfullmäktige för Mattias Björlestrand (C) blir Agneta Wennerström (C), inkommen den 1 december 2014.

Beslut

Kommunfullmäktige tar del av de redovisade meddelandena.

Kopia till:

-

References

Related documents

Ordföranden frågar sedan om följande ledamöter inklusive ordföranden och vice ordföranden kan antas till arbetsutskottet; Per-Olof Hermansson (KD), ordförande, Tommy Karlsryd

Landstingsfullmäktige sedermera kallas regionfullmäktige från och med 1 januari 2019, har att förrätta val av ledamöter och ersättare samt ordförande, förste vice ordförande

Trots att så många kubanska läkare arbetar utomlands finns över 4 läkare per 1 000 invånare kvar i arbete på Kuba. Men den höga andelen i utlandstjänst har lett till att

Valberedningen beslutade 2018-11-27 föreslå kommunfullmäktige besluta att välja följande ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i

Birgitta Schwinn (M) Peter Ahlström (L) Jonas Hedman (KD) Harriet Goliath (SP) Ewa Wenker (C) Bjarne Isacson (S) Jerker Dalunde (MP) Margaretha Petersson (V). VAKANT (SD)

Ledamöter och ersättare i arbetsutskottet väljs för samma period.. Natur- och tekniknämnden har att ta

Till vice ordförande i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-01-01 – 2019-12-31 väljs Rickard Truedsson

Överklagande ställs till Länsstyrelsen i Västra Götalands län men skickas in till Miljö- och byggnämnden i Strömstads kommun inom tre veckor från den dag du fick ta del