• No results found

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK"

Copied!
30
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

BILAGA B3

SEPTEMBER 2018 OXGAS AB

MARKTEKNISK

UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN REVIDERAD RAPPORT

OXELÖSUND, SÖDERMANLAND

(2)
(3)

SEPTEMBER 2018 OXGAS AB

MARKTEKNISK

UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN REVIDERAD RAPPORT

OXELÖSUND, SÖDERMANLAND

ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg

TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

PROJEKTNR. DOKUMENTNR.

A101729 A101729-4-02-G-RAP-01

VERSION UTGIVNINGSDATUM BESKRIVNING UTARBETAD GRANSKAD GODKÄND

(4)
(5)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 5

INNEHÅLL

1 Objekt 7

2 Syfte, begränsningar 7

3 Underlag för undersökningen 8

3.1 Tidigare utförda geotekniska undersökningar 8

4 Styrande dokument 9

5 Befintliga förhållanden 10

5.1 Topografi 10

5.2 Ytbeskaffenhet 10

5.3 Befintliga konstruktioner 10

6 Utsättning och inmätning 11

7 Geotekniska undersökningar 11

7.1 Utförda fältundersökningar 11

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar 12

8 Härledda värden 13

8.1 Jordartsbeskrivning 13

8.2 Hållfasthetsegenskaper 14

8.3 Deformationsegenskaper 14

8.4 Hydrogeologiska egenskaper 14

8.5 Miljötekniska egenskaper 14

9 Värdering av undersökning 15

9.1 Generellt 15

(6)

6 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN

Ritningar

Ritning Innehåll Skala

(A1)

Ritn. datum Revidering

G-01-1-001 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat, plan

1:500 2018-09-14

G-01-1-002 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat, plan

1:500 2018-09-14

G-01-2-001 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat, sektion A till B

1:100 2018-09-14

G-01-2-002 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat, sektion C till D

1:100 2018-09-14

G-01-2-003 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat, sektion E till F, samt enskilda undersökningspunkter 17CW01 till 17CW03

1:100 2018-09-14

G-01-2-004 Geoteknisk undersökning, undersökningsresultat,

enskilda undersökningspunkter 17CW11F till 17CW13, samt 17CW15

1:100 2018-09-14

Bilagor

Bilaga B3.1 Jordprovsanalys, MRM Konsult AB, daterad 2017-12-15 och 2018-09-08

Bilaga B3.2 Detaljerad redovisning av utförd jord-bergsondering

(7)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 7

1 Objekt

COWI AB har utfört geotekniska undersökningar på uppdrag av Oxelösunds Hamn AB i den södra delen av fastigheten Oxelö 7:60 vid Oxelösunds Hamn.

Aktuellt undersökningsområde benämns Lager D. Lager D utgörs idag av upplag för massor av kol- och järnpellets.

Föreliggande uppdrag innefattar geotekniska undersökningar som underlag till detaljplan inför byggnation av ny LNG terminal inom Oxelösunds Hamn. LNG står för Liquefied Natural Gas.

Den nya LNG terminalen planeras att anläggas på den södra delen av

Lager D. En tillfartsväg planeras i den västra delen av Lager D, från Gamla Oxe- lösundsvägen i norr till den planerade LNG terminalen i Söder. I tidigare skede av projektet har geotekniska undersökningar även genomförts för norra delen av Lager D som i det skedet var aktuell för placering av LNG terminalen. Dessa undersökningar redovisas också i denna rapport.

Undersökningarna har utförts i november och december 2017, samt kompletterats i augusti 2018.

2 Syfte, begränsningar

Syfte med undersökningarna är att få en översiktlig bild av de geotekniska för- hållandena som råder, säkerställa byggbarheten på området och fastställa eventuella stabilitetsproblem inför planering av ny LNG Terminal. De geotek- niska och miljötekniska undersökningarna har koncentrerats till den del inom detaljplanen där nya anläggningar planeras. Den nya LNG-anläggningen planeras att anläggas på den södra delen av området Lager D.

(8)

8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN

3 Underlag för undersökningen

Följande underlag har använts för planering av undersökningarna:

 Preliminärt förslag till planerad ny LNG-terminal utarbetad av Neste Jacobs, daterad 2018-04-16.

 Ortofoto hämtat från Eniro.se

 Samrådsunderlag för LNG Terminal i Oxelösunds Hamn, utarbetad av COWI i Oktober 2017.

3.1 Tidigare utförda geotekniska undersökningar

Inga tidigare kända geotekniska undersökningar har utförts inom aktuellt område vid Lager D.

Väster om aktuell plats (ca 300 m bort) finns ett område benämnt Lager A, vid vilken geotekniska undersökningar tidigare har utförts av Orrje & Co år 1958.

Undersökningarna då innefattade sticksondering, viktsondering och provtagning med kolvborr.

Geotekniska och miljötekniska undersökningar har även utförts av WSP år 2006 precis väster om området benämnt Lager E, vilket ligger precis väster om lager A. Undersökningen innefattade viktsondering, slagsondering och skruvprovtag- ning i totalt 17 st undersökningspunkter.

År 2015 utförde COWI miljötekniska provtagningar genom provgropsgrävning med hjälp av grävmaskin, på området väster om Lager E.

År 2016 utförde COWI miljötekniska provtagningar sydväst om Lager E, vilket innefattande installation av miljörör (PEH-rör) för provtagning av grundvatten.

(9)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 9

4 Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.

Metod Standard/Styrande Dokument

Fältplanering SS-EN 1997-2

Fältutförande Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport 1:2013 Beteckningssystem SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Metod Antal Standard/Styrande Dokument

Provtagning

Kategori A (kolv) EN ISO 22475-1:2006

Kategori C (skruv) 12 EN ISO 22475-1:2006 Grundvattenobservationer

Öppna system 2 EN ISO 22475-1:2006

Slutna system EN ISO 22475-1:2006

Provtagning EN ISO 22475-1:2006

Provning/Sondering

Vim (WST) 1 CEN ISO TS 22476-10:2005

In-situ metoder

Vb(FVT) CEN/ISO TS 22475-10

Sti 1

Metod Antal Standard/Styrande Dokument

Övriga ej Europastandarder

Jb/Jb2/Jb3/Jbtot 18 SGF Rapport 2:99

Slb (tung slagsondering) SGF metodblad 2006-10-01

Laboratorieundersökningar

Metod Standard/Styrande Dokument

Klassificering SS-EN 1997-2

Vattenkvot SS 027114, utgåva 2

Skrymdensitet SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004

Konförsök SS-CEN 1SO/TS 17892-1:2004

Konflytgräns SS 027120, utgåva 2

(10)

10 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN

5 Befintliga förhållanden

Nedan angivna nivåer avser höjdsystem RH2000.

5.1 Topografi

Marken inom den mellersta och södra delen av aktuellt undersökningsområde är tämligen plan och marknivån varierar där från ca +6,7 till som högst +7,2.

Högre marknivåer kan förekomma på ritningarna då några av

undersökningspunkterna utförts ovanpå de massahögar som fanns på platsen vid undersökningstillfället.

Den norra delen av undersökningsområdet är mer kuperat och nivån varierar där från ca +3 till +9,2. I norr finns en sedimentationsbassäng, vid vilken områ- dets lägsta partier finns.

5.2 Ytbeskaffenhet

De mellersta och södra delarna av Lager D utgörs dels av asfalterade ytor och dels av grusytor, vilka fungerar som upplagsytor för massor av kol- och järnpel- lets. Under delar av området har även en ytligt liggande grön betongplatta på- träffats. I norra delen av undersökningsområdet finns dels områden med grus- material och dels områden med sly och mindre träd.

5.3 Befintliga konstruktioner

Inom aktuellt undersökningsområde finns i dess norra del en tältbyggnad som är ca 100 m lång, 40 m bred och uppskattningsvis ca 12 m hög. Tältbyggnaden utgörs av en stålkonstruktion klädd i gummiduk. Byggnadens väggar utgörs del- vis av betong-element, som sannolikt fungerar som stödmurar då massor lagras i byggnaden. Det har inte klargjorts i denna utredning hur byggnaden grund- lagts. Troligen är murarna uppställda på marken utan särskild grundläggning.

Inom aktuellt område finns även ledningar förlagda i marken tillhörande den befintliga verksamheten, så som elledningar till belysningsstolpar mm. Öster om aktuellt område löper en enkelspårig järnväg, vilken förser hamnområdet och SSAB med godstransporter. I öster löper även en ledning mellan järnvägen och aktuellt område. I undersökningsområdets norra del finns en sedimentat- ionsbassäng, till vilket vatten från upplagsytan leds.

(11)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 11

6 Utsättning och inmätning

Inmätning av undersökningspunkterna har utförts den 2017-11-27 och 2018- 08-29 med GPS och totalstation av John Bucher från COWI AB. Koordinatsystem är Sweref 99 16 30 och höjdsystem är RH 2000.

7 Geotekniska undersökningar

7.1 Utförda fältundersökningar

Den geotekniska undersökningen har utförts i november och december 2017, samt kompletterats med nya undersökningar i slutet av augusti 2018. De ut- förda undersökningarna omfattas av viktsondering i 1 punkt, sticksondering i 1 punkt, jordbergsondering i 18 punkter och störd jordprovtagning (skruv) i 12 punkter.

De geotekniska undersökningarna är utförda i enlighet med SGF Fälthandbok.

7.1.1 Utförda provtagningar

Störd jordprovtagning med skruvprovtagare är utförd i 12 punkter.

7.1.2 Undersökningsperiod

Den geotekniska fältundersökningen är utförd 2017-11-27 till 2017-12-01 och 2018-08-29 till 2018-08-30.

7.1.3 Fältingenjör

Robert Halvarsson och Annelie Karlsson vid undersökningen 2017, och Anneli Karlsson vid undersökningen 2018.

(12)

12 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN

7.1.4 Kalibrering och certifiering

Borrbandvagn Geotech 604DD (nr 16518) (ANKN) är kalibrerad 2017-08-09 och 2018-03-17. Viktsondering är utförd med 22 mm stål och vridsondspets. Skruv- provtagningen är utförd med 44/80 mm skruv med 1,0 m provtagningslängd.

Jord-bergsondering är utförd med 44 mm stål, 54 mm stiftkrona med vattens- polning och med luftspolning.

7.1.5 Provhantering

Provtagning är utförda i kategori C (störda prover, Skr), enligt SGF Notat 3:2007 ”LABORATORIEPROVNING FÖR GEOTEKNISKA UTREDNINGAR”, En väg- ledning, daterad 2007-12-20.

7.2 Geotekniska laboratorieundersökningar

7.2.1 Utförda undersökningar

Okulär jordartsklassificering av störda prover enligt SGF 1981 är utfört på sam- manlagt 13 prover i 7 punkter.

Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.

Resultatet av laboratorieundersökningarna redovisas i bilaga B3.1 och på sekt- ionsritningar. Jordartsförkortning enligt SGF/BGS Beteckningssystem 2001:2.

7.2.2 Undersökningsperiod

Jordproverna lämnades till laboratorium 2017-12-11 och 2018-09-05.

Jordprovsanalys utfördes 2017-12-15 och 2018-09-08.

7.2.3 Laboratorieingenjörer

Laboratorieundersökningarna är utförda av MRM Konsult AB, Stockholm.

7.2.4 Kalibrering och certifiering

MRM Geolab är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 respektive ISO 14001 samt ackrediterade av SWEDAC.

7.2.5 Provförvaring

Proverna sparas vid laboratoriet i tre månader (från inlämningsdagen 2018-09-05).

(13)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 13

8 Härledda värden

8.1 Jordartsbeskrivning

Enligt den nu utförda undersökningen utgörs jorden huvudsakligen av

fyllningsjord på berg och fyllningsjord ovan friktionsjord på berg i de mellersta och södra delarna av undersökningsområdet.

I de norra delarna utgörs jorden av fyllningsjord på torrskorpelera ovan frikt- ionsjord på berg, av fyllningsjord på friktionsjord på berg och av fyllningsjord på berg.

Fyllningsjordens mäktighet varierar från ca 0,5 till 3,6 meter. Fyllningen utgörs av svart och brunt sandigt grus och grusig siltig sand med delvis krossat materi- al, samt med inslag av slaggrester och delvis asfaltrester. I undersökningspunkt 17CW15, lokaliserad nära sedimentationsbassängen i den norr, utgörs fyllningen av grå sandig gyttjig lera med gruskorn och delvis krossat material, samt brun grusig lerig sand. I punkt 17CW06F utgörs fyllningen av grå betong i grusfrakt- ion. Fyllningen utgörs av materialtyp 2, 3B, 5B och 7, samt tjälfarlighetsklass 1 till 4.

Den underliggande leran utgörs av lera med torrskorpekaraktär och i mindre omfattning av lös lera. Lerans mäktighet varierar från 0 till ca 1,5 m. Lera har påträffats i undersökningspunkt 17CW03, i den nordöstra delen av Lager D.

Leran är gråbrun och rostfläckig med torrskorpekaraktär, samt brungrå grusig och sandig. Leran tillhör materialtyp 4B och tjälfarlighetsklass 3.

Den underliggande friktionsjordens mäktighet varierar från ca 0 till 0,5 m.

Baserat på den nu utförda undersökningen varierar djupet till berg från 0 till ca 5,5 m. Djupet till berg är som störst i den nordöstra delen av Lager D. Områden med berg i dagen finns i anslutning till sedimentationsbassängen i norr, samt även norr om denna mot Gamla Oxelösundsvägen till.

I de mellersta och södra delarna av Lager D varierar djupet till berg från ca 0,5 till 1,5 m under befintlig marknivå. På sektionsritningarna kan djupet till berg framstå som djupare, då sondering har utförts ovanpå de massahögar med kol-

(14)

14 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN

8.2 Hållfasthetsegenskaper

Den lera som påträffats utgörs till största delen av torrskorpelera och bedöms med klassificering enligt Eurokod ha en låg till medelhög skjuvhållfasthet. Endast en mindre mängd lera har påträffats i ett begränsat område, i den norra delen av Lager D, vid de nu utförda undersökningarna.

Fyllnings- och friktionsjordens hållfasthet har inte kontrollerats på annat sätt än genom sondering och sonderingsresultaten visar att såväl löst som hårt lagrade partier förekommer.

8.3 Deformationsegenskaper

Vid de nu utförda undersökningarna har endast en mindre mäktighet, om ca 1,5 m, med lera inom ett begränsat område påträffats. Leran utgörs till största de- len av torrskorpelera. Lerans deformationsegenskaper har därför inte undersökts i samband med de nu utförda undersökningarna.

8.4 Hydrogeologiska egenskaper

I samband med de utförda geotekniska och miljötekniska undersökningarna har ett grundvattenrör och ett miljörör (PEH 63 mm) installerats och nivåer pejlats.

De uppmätta nivåerna i respektive rör listas i tabellen nedan. Rören finns place- rade i den norra delen av Lager D.

Rör nr

Marknivå vid röret 2017-11-29 2017-11-30 2017-12-05

17CW03G +7,4 +4,2 +4,25

17CW03R +7,4 +4,4

Med utgångspunkt från de uppmätta nivåerna varierar grundvattennivån från ca +4,2 till +4,4 inom den norra delen av aktuellt område. Inom de södra och mel- lersta delarna av Lager D ligger bergytan enligt de nu utförda undersökningarna högre än rådande grundvattennivå, därav finns inget grundvatten i detta om- råde, dock kan lokalt stillastående vatten finnas i svackor i bergytan.

8.5 Miljötekniska egenskaper

Miljötekniska undersökningar har utförts i samband med de utförda geotekniska undersökningarna i form av provtagning av jord och grundvatten. Resultaten från de utförda miljötekniska undersökningarna sammanställs och redovisas i rapport PM Markmiljö (Bilaga B5) utarbetad av COWI.

(15)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK FÖR LNG-TERMINAL I OXELÖSUNDS HAMN 15

9 Värdering av undersökning

9.1 Generellt

Vid sammanställning av de utförda geotekniska undersökningarna erhålls en viss spridning och i vissa fall enstaka avvikande värden. Den nu utförda undersök- ningen har gjorts i ett detaljplaneskede i syfte att få en översiktlig bild av rådande geotekniska förhållanden och avståndet mellan vissa av undersöknings- punkterna är därför relativt långt. Verkliga förhållanden kan därför avvika något från de i rapporten beskrivna förhållandena.

Solna 2018-09-14

COWI AB Geoteknik

Christian Thylén

Christian Thylén

(16)

BILAGA B3.1, A101729

(17)

BILAGA B3.1, A101729

(18)

BILAGA B3.1, A101729

(19)

BILAGA B3.2 A101729

(20)

BILAGA B3.2 A101729

(21)

BILAGA B3.2 A101729

(22)

BILAGA B3.2 A101729

(23)

BILAGA B3.2 A101729

(24)

BILAGA B3.2 A101729

(25)

³

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

(26)

³

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

(27)

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

(28)

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

(29)

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

(30)

OXELÖSUNDS HAMN

PLANERAD NY LNG TERMINAL

UNDERLAG TILL DETALJPLAN

References

Related documents

Allmänt Undersökningsområdet är beläget i centrala Landskrona. Fastigheten är till ytan ca 65 ×120 m och begränsas av Regeringsgatan i öster, Österleden i

Geoteknik Dimensioneringsparametrar för jordens egenskaper har utvärderats från värden härledda från utförda undersökningar, med hjälp av hävdvunna

Ur bild 3.3 går det att utläsa att förväntat djup till berg uppgår till ca 5 – 10 m med en lokal ravin i den södra delen av området där djupet till berg skall förväntas

Tyréns AB har på uppdrag av Helsingborgs Stad utfört geotekniska undersökningar som underlag för planerad projektering av nya byggnader i anslutning till befintlig

Markytan utgörs till stor del av sly, träd och berg i dagen, i placeringen för planerad byggnad.. 3 Blivande

Utsättning och Inmätning av geotekniska undersökningar har utförts av Magnus Wiklander, Tyréns AB i mätklass B enligt SGF Rapport 1:2013. 7.4

Utförda undersökningar redovisas tillsammans med styrande dokument i Tabell 5 nedan. Antal

Gräsmatta, löpande yttre underhåll på byggnad, underhåll fast invändiga anläggning som ventilation, fjärrvärme.. Fastigheten är inte föremål