• No results found

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagarservice LSS i Upplands-Bro kommun"

Copied!
13
0
0

Full text

(1)

LOV inom Hemtjänst SoL samt Avlösar- och ledsagar- service LSS i Upplands-Bro kommun

Manual för process och rutin; VEM, VAD, HUR och på viket sätt?

Information

Upplands-Bro kommun ansvarar för att informera den enskilde om vilka leverantörer som godkänts som utförare. Kommunen kommer att informera om leverantörens verksamhet på kommunens hemsida www.upplands-bro.se samt i tryckt format.

1. I samband med att utförare blir godkänd och avtal upprättas, lämnas underlag och mall för informationsblad, till utföraren.

2. Utförare tar ansvar för att underlag till information lämnas till beställaren, samt ansvarar för att informationen löpande revideras.

3. Beställaren trycker upp informationen samt lägger upp information om utföraren på kommunens hemsida.

Information till nattpatrull

Om utförare har sent inkommen information/rapport rörande någon gemensam brukare, det kan vara akut sjukdom, frånvaro mm. Meddela avvikelsen till kommunens nattpatrull via ett sms på tel. 070-204 07 46.

Ansökan, utredning, beslut, val av utförare

Kommunens biståndshandläggare utreder och fattar beslut om den enskildes ansökan avseende hemtjänst (SoL), anhörigavlösning- ledsagarservice (LSS) se definition i slutet av detta dokument.

Beslutsmeddelande

Den enskilde får ett skriftligt beslutsmeddelande om det fattade beslutet.

Val av utförare

En brukare har alltid rätt men ingen skyldighet, att välja och byta utförare. Om brukaren inte kan eller avstår från att välja utförare går uppdraget till kommunens egenregi.

Efter beviljat bistånd/insatser ska handläggare ta reda på brukares val av utförare.

Utförare kan inte tacka nej till en brukare, t.ex. p.g.a. den enskildes individuella behov, bostadsort eller att uppdraget understiger ett visst antal timmar. Utföraren har ingen möjlighet att ange kapacitetstak.

I Upplands-Bro kommun har den enskilde möjligheten att byta leverantör upp till fyra gånger per år.

(2)

Beställning

När brukaren valt utförare kontaktar ansvarig biståndshandläggare, under kontorstid, den utförare som brukaren valt och gör en formell beställning. Formell beställning av insatser sker via verksamhetssystemet Procapita.

(3)

Beställningen ska innehålla sådana uppgifter som möjliggör att uppdraget utförs på ett säkert sätt och med hög kvalitet. Beställningen ska innehålla följande:

 Brukarens personuppgifter, adress telefon, namn

 Namn och telefon till brukarens närstående/kontaktperson

 Biståndsbeslut med beskrivning av uppdrag och omfattning

 När uppdraget ska startas

 Beställningens giltighetstid.

 Andra uppgifter som är viktiga för utföraren att veta för att kunna utföra uppdraget på säkert sätt

Rutin för byte av utförare

En brukare har alltid rätt att välja och byta utförare. Byte av utförare kan ske fyra gånger per år och ska verkställas fem vardagar från begäran. Vid byte ska utföraren samverka med kommunen och den nya utföraren. Utföraren ansvarar för att byte till ny utförare sker med minsta möjliga negativa påverkan för den enskilde och andra berörda.

1. Vid byte av utförare gör biståndshandläggare en beställning till den nya utföraren 2. Byte av utförare dokumenteras i journalanteckning.

3. Biståndshandläggaren informerar den befintliga utföraren i ”Mina meddelanden” i Procapita, att brukaren valt en annan utförare samt när deras uppdrag slutar.

4. Om brukaren har insatsen trygghetslarm ska nycklar lämnas tillbaka mot kvittering till brukaren och larmcentralen ska informeras om bytet så att kontaktuppgifterna till aktuell utförare för brukaren kan uppdateras.

Akuta insatser

Beställningar av akuta insatser, vardagar under kontorstid, görs av ansvarig biståndshandläggare. Vad som är akut insats beslutas i samråd med brukaren.

Biståndshandläggaren skickar en tillfällig beställning via Procapita. En ordinarie beställning ska skickas inom tre dagar.

Tillfällig beställning ska innehålla:

 Brukarens personuppgifter, adress telefon, namn

 Namn och telefon till brukarens närstående/kontaktperson

 Biståndsbeslut med beskrivning av uppdrag och omfattning

 Andra uppgifter som är viktiga för utföraren att veta för att kunna utföra uppdraget på säkert sätt

 När uppdraget ska startas

(4)

1. Chefsberedskapen i kommunen eller den privata utföraren kan besluta om akut/tillfällig insats hos brukare under icke kontorstid.

2. Insatser sker i samråd med brukare.

3. Den tillfälliga akuta insatsen dokumenteras i ett ärendeblad/journalblad hos utföraren.

4. Följande vardag skickar utföraren dokumenterad akut/tillfällig beställning till biståndshandläggare via gruppmail ”Mina meddelanden” i Procapita

5. En skriftlig tillfällig beställning skickar biståndshandläggare till utförare via Procapita

6. Samråd mellan utförare och beställare

7. Biståndshandläggare beslutar om insatsen ska fortgå eller inte

8. Ordinarie utredning och beställning ska skickas senast inom tre dagar av ansvarig biståndshandläggare via Procapita.

Bekräfta mottagen av beställning samt preliminär start Utförare ska till beställaren bekräfta mottagen beställning.

1. Beställningarna som lämnats före klockan 16.00 på vardagar bekräftas samma dag. Beställningar som lämnats efter klockan 16.00 ska bekräftas dagen efter.

2. Bekräftelsen av mottagen beställning ska innehålla preliminärt startdatum och vid behov även klockslag.

3. Bekräftelse ska ske genom ”Mina meddelanden” i Procapita.

Start av uppdraget hos utföraren

Hemtjänst SOL

Uppdrag ska kunna påbörjas inom ett dygn efter det att utförare mottagit beställning av biståndshandläggaren. Akuta insatser ska genomföras omgående.

1. Biståndshandläggare skickar beställning om hemtjänst till vald utförare.

2. Utförare bekräftar mottagen beställning enligt rutin ”Bekräfta mottagning av beställning”

3. När utförare faktiskt startar genomförandet av insatsen ska utförare registrera detta i Procapita genom att registrera beställningen i verkställigheten.

4. Avgiftshandläggaren får samtidigt en indikation i Procapita om att insatsen startats.

5. Biståndshandläggare kan se bekräftelse via Procapita när en insats faktiskt är verkställd genom att i beställningen ändras status - från skickad till bekräftad.

(5)

Avlösar-/ledsagarservice LSS

Uppdrag ska initieras snarast efter det att utföraren mottagit beställning av

biståndshandläggaren. Utföraren bestämmer vem som ska anställas, men den enskilde har rätt att påverka rekryteringen.

1. Biståndshandläggare skickar beställning om avlösar-/ledsagarservice till vald utförare.

2. Utförare bekräftar mottagen beställning enligt rutin ”Bekräfta mottagning av beställning”

3. Verkställighet ska ske skyndsamt och inom tre månader.

4. När utföraren faktiskt startar genomförandet av insatsen ska utföraren registrera detta i Procapita genom att registrera beställningen i verkställigheten.

5. Biståndshandläggare kan se bekräftelse via Procapita när en insats faktiskt är verkställd genom att i beställningen ändras status - från skickad till bekräftad.

Egenvård

Utförare ska genomföra egenvårdsinsatser enligt biståndsbeslut. Läkare ska besluta om en medicinsk insats betraktas som egenvård

Vid egenvård (SOSFS 2009:6) har hälso- och sjukvårdspersonal tagit ställning till att brukaren själv kan ansvara för uppgiften, men kan behöva viss praktisk hjälp med

utförandet ex att öppna medicinburk. Hälso- och sjukvården upprättar då en skriftlig plan för egenvården.

 Brukaren ansöker själv om bistånd med praktisk hjälp hos kommunens biståndshandläggare och bifogar egenvårdsintyg som underlag.

 Rutin för egenvård ska finnas hos utföraren och vara känd av personalen.

Då utföraren uppmärksammat att en brukare, som har beslut om egenvård, inte klarar av egenvård, ska biståndshandläggaren snarast informeras, samt även den hälso- och sjukvårdsverksamhet som finns angiven på egenvårdsintyget. Informationen lämnas i samråd med brukaren eller dennes företrädare. Om brukaren inte vill att information lämnas och det finns risk att missförhållanden kan uppstå, ska rutin för Lex Sarah följas.

Beslut och åtgärder ska dokumenteras.

Till dess att ett nytt beslut fattas ansvarar utförare för att bistå med egenvårdsinsats.

Delegering

Delegerad hälso- sjukvårdsinsatser ingår inte i uppdraget.

(6)

Dokumentation

Utföraren ska dokumentera genomförandet av insatserna samt de bedömningar som legat till grund för insatserna enligt gällande och eventuellt tillkommande lagstiftning samt enligt Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer. SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS”. (från 2015-01-05 ersätts föreskriften med SOSFS 2014:5)

Dokumentationen ska visa vilka åtgärder som vidtagits samt faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Dokumentationen ska utformas med respekt för den enskildes integritet. Händelser av vikt och händelser som avviker från uppgjord planering i genomförandeplanen ska fortlöpande dokumenteras.

All dokumentation som rör den enskilde ska förvaras skyddad mot obehörig åtkomst, brand och fukt. Sekretessbelagda uppgifter får inte skickas med e-post.

Utföraren ansvarar för att all dokumentation som rör den enskilde överlämnas till kommunen utan kostnad när insatsen avslutas eller när kommunen så begär. För att överlämna den enskildes journalhandlingar till kommunen ska ett skriftligt samtycke inhämtas.

Utföraren ansvarar för att all dokumentation och gallring sker i enlighet med gällande lagar, förordningar och Socialstyrelsens föreskrifter och riktlinjer.

Genomförandeplan

Utföraren ska tillsammans med den enskilde upprätta en genomförandeplan utifrån biståndshandläggarens beställning inom 15 dagar efter det att insatsen påbörjats.

Genomförandeplan för beslut om avlösar- ledsagarservice ska upprättas efter verkställighet.

Den enskilde ska ha inflytande över och möjlighet att påverka innehållet i genomförandeplanen. Planen ska godkännas av den enskilde eller dennes legale företrädare. Den ska följas upp och revideras minst en gång per år eller vid förändrade behov. I genomförandeplanen ska en beskrivning göras av hur och när insatsen ska genomföras samt insatsens målsättning.

Genomförandeplanen ska delges ansvarig biståndshandläggare efter den enskildes samtycke.

Installation av trygghetslarm, beställning, verkställighet och start av uppdrag

Biståndshandläggaren utreder och fattar beslut om den enskildes ansökan avseende trygghetslarm.

Nycklar måste förvaras i låsta säkerhetsskåp och ändamålsenligt så att en inställningstid för larmutryckning på trygghetslarm under 30 minuter kan säkerställas. Utryckning vid

(7)

trygghetslarm kan ske av två olika utförare. Installation och service av larm ingår ej i uppdraget.

Som utförare ingår larminsatser för trygghetslarm dagtid till den enskilde i uppdraget.

Tjänsten omfattar även larminsatser till enskilda som enbart har beviljats trygghetslarm och inga ytterligare hemtjänstinsatser men har valt utförare för denna insats. Larm ska besvaras inom 30 minuter från det att utföraren får samtal från trygghetsjouren.

Från 2015-01-01 ska larmutryckningen bekräftas hos kund vilket sker genom att ”larma”

ytterligare en gång på brukarens larmdosa. Därmed informeras trygghetsjouren att personal är på plats.

Tjänsten avser beviljade insatser dagtid (06:30-23:00), alla veckans dagar. Larm nattetid ingår inte i uppdraget utan utförs av kommunen.

1. Biståndshandläggaren skickar beställningen till utföraren.

2. Utföraren bekräftar mottagen beställning via ”Mina meddelanden” i Procapita

3. Utföraren kontaktar kommunens hemtjänst, som är larminstallatör, för beställning av larmkod och installation av larmenhet.

4. Larminstallatören kvitterar ut en nyckel i samband med installationen av larmet.

Vald utförare kvittera ut egen nyckel hos brukaren.

5. Med brukarens tillåtelse, skickar utföraren information om brukaren till aktuell larmcentral.

6. Utföraren ska lämna kontaktuppgifter till Tunstall, tfn. 019-17 95 90, om vart larmcentralen ska vända sig vid en begäran om larmutryckning.

7. Larmcentralen ska bekräfta mottagen information enligt ovan.

8. Kommunens larminstallatör meddelar utföraren när larmet är installerad hos brukaren.

9. Utföraren verkställer att insats är påbörjad i Procapita genom att utföraren registrerar verkställd beställning. Därmed bekräftas faktisk start av

trygghetslarmet.

10. Larmansvarig i kommunen kontrollerar kontinuerligt svars- och inställelsetider, för att säkerställa insatsen för den enskilde. Vid eventuella avvikelser kommer utföraren att kontaktas för att skyndsamt åtgärda avvikelsen.

Fr.o.m. årsskiftet 2015-01-01 kommer trygghetslarmet att varar helt separerad från brukarens privata telefoni och all samtalstrafik ingår i brukarens avgift för

trygghetslarm.

Teknisk manual

Se egen bilaga.

(8)

Frånvaro

Senast den 3:e vardagen ska alla frånvaro från föregående månad vara registrerad och rapporterad till handläggare. All frånvaro som överstiger en dag ska rapporteras till handläggare på blankett ”Frånvarorapport – LOV- Utförare”.

Skriv födelsedag, namn, tid för frånvaro heldag, samt orsak till frånvaron t.ex. sjukhus, bortrest eller avsagt sig besök av annan anledning.

Frånvarorapporten ska användas vid avstämning mellan biståndsenheten och utförare, samt vid uppföljning av insatsen mellan brukare och handläggare. Frånvarorapporten skickas eller mailas till enhetschef för biståndsenheten.

Registrering och redovisning av tid

Tidsregistrering av hemtjänst

Processen med att registrera tid hos brukaren, rapportera in den utförda tiden och sedan få ersättning/generera avgifter. Utförare ska använda ett digitalt inrapporteringssystem för att registrera den utförda tiden hos brukaren. Systemet ska vara godkänt av Tieto för integration mot Procapita Vård och Omsorg (VoO). Utförare ska ha god internkontroll så att all registrering sker korrekt av personal.

1. Den registrerade utförda tiden lagras i utförares IT-stöd.

2. All utförd tid ska registreras kontinuerligt hos brukaren i dennes hem. Varje personal registrerar den utförda tiden i IT-stödet och anger vilken typ av insats som utförts. Den utförda tiden signeras/godkänns av medarbetarna.

3. Utförare skickar den utförda tiden digitalt från sitt IT-stöd till Procapita. Detta ska ske kontinuerligt under perioden.

4. Utförare har tre vardagar på sig i varje ny månad att godkänna allt från föregående månad. Det ligger en spärr som gör att registrering i Phoniro Care är omöjlig efter att de tre vardagarna i nya månaden har gått. Om det undantagsvis finns skäl att lägga in besök i efterhand, kan utföraren kontakta biståndsenheten för de specifika brukarna.

5. Beställaren/biståndshandläggaren genomför månatliga avstämningar med utförare avseende beställda, genomförda och inte genomförda insatser.

6. Biståndshandläggare kontrollerar den utförda tiden mot beställd tid. Om

felaktigheter upptäcks sker korrigeringar via en dialog med utföraren. Se särskild rutin för ekonomisk uppföljning.

7. Ersättning utbetalas och avgifter genereras.

8. För att erhålla ersättning för trygghetslarm ska utföraren registrera larmet som ett vanligt besök med start och stopp tid.

(9)

I vissa situationer måste utföraren efterrapportera manuellt utförda insatser i Procapita då det inte är möjligt att registrera dem hos den enskilde. T ex vid tvätt och inköp där det finns en schablontid.

Tidsregistrering av Avlösar- och ledsagarservice LSS 1. Registrering sker genom att tidrapporter förs.

2. Rapporterna ska skriva på, attesteras av brukare.

3. Utföraren lägger in registreringen i Procapita i modulen

”månadsrapportering”, senast den 15:e/månad

Registrering vid uttryckning p.g.a. trygghetslarm

 Alla fysiska larm ska dokumenteras under anteckningar i Phoniro Care.

 Alla fysiska besök för trygghetslarm genererar ersättning 90 kr vilket motsvarar utförd tid 15 minuter. En schablontid. Larm registreras som antal i Phoniro Care, men även besökets totala tid syns.

 Om larmbesöket tar längre tid än 15 minuter, ska utföraren ta ut dokumentationen av larmbesöket från Phoniro. Utföraren skickar in underlaget till Biståndsenheten för godkännande. Ersättning för tid utöver schablontid fås via faktura (utförd tid).

 Trygghetslarm kan inte registreras tillsammans med andra insatser på samma besök.

 Är det en ordinarie insats som larmet gäller för så ska den utförda tiden registreras på brukarens ordinarie insatser. Ingen registrering för trygghetslarm ska då göras.

Matlådor

Matdistribution ingår i uppdraget. Kommunens produktionskök kommer att leverera mat till enskilda leverantörer inom kommunens geografiska område ifall dessa har fler än tio kunder med beviljad matdistribution. Har inte den enskilda leverantören en lokal med lämplig förvaringsmöjlighet i Upplands-Bro eller färre än tio kunder med beviljad matdistribution ska leverantören hämta maten på överenskommen plats.

Leverantören ska säkerställa att mathanteringen sker enligt gällande lagstiftning och att kylkedjan inte bryts samt följa kommunens riktlinjer för livsmedelshantering.

 Matlådor beställs av kommunens produktionskök i Bro telefon 08-581 694 80.

E-post magdalena.andersson@upplands-bro.se

 Beställningsformulär för matlådor finns på kommunens hemsida.

 Utförare redovisar antal levererade matlådor på faktura till

beställaren/biståndsenheten. Ersättning utgår till utförare med 35 kr/leverans och ska redovisas separat på faktura.

 Beställaren betalar kostenheten för matlådan. Avgiften som debiteras brukaren går till beställaren.

(10)

Avgift, utbetalning och avslut

Avgift till enskild

 Utförd tid registreras och godkänns av utförarna i tidsredovisningssystemet, senast 3:e vardagen i månaden.

 Tiden skickas över till Procapita

 Avgiftshandläggaren kontrollerar att alla brukare är upplagda i Procapitas avgiftsmodul.

 Alla rapporter läses in eller läggs in manuellt och debitering utförs.

 Räkning skickas till den enskilde av beställaren.

 Om den enskilde har noterat en avvikelse skall denna kontakta utföraren för ev.

rättelse.

 Utföraren underrättar därefter kommuns avgiftshandläggare Maj Ahlvik, Maj.Ahlvik@upplands-bro.se, så att korrigering kan ske på nästkommande räkning.

Uppföljning och utvärdering

Utföraren ansvarar för att verksamheten har upprättat ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Ledningssystemet ska användas för att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra verksamhetens kvalitet. (SOSFS 2011:9)

Utförare ska kostnadsfritt biträda kommunen och tillsynsmyndigheter vid granskning och uppföljning och utan dröjsmål lämna de uppgifter som efterfrågas. Socialnämnden har rätt att ta del av material och uppgifter hos utförare som socialnämnden bedömer vara relevant för uppföljning av verksamheten, såsom personallistor, tjänstgöringsscheman, rutiner etc.

Beställarens uppföljning av den utförda tjänsten I socialtjänstens uppföljning ingår:

 Socialstyrelsen brukarundersökning

 Besök i verksamheten

 Årlig kvalitetsuppföljning

 Uppföljning av synpunkter och klagomål

 Uppföljning av att beställda och fakturerade tjänster utförs

 Kontroll hos Skatteverket att externa utförare fullgör sina skyldigheter när det gäller socialförsäkringsavgifter och skatt

Vid det årliga besöket i verksamheten, i samband med kvalitetsuppföljningen, ingår bl.a.

granskning av rutiner, dokumentation och genomförandeplaner, samt kontroll av personalens kompetens, brukardelaktighet samt verksamhetens förbättringsarbete.

(11)

Resultaten av uppföljningen kan redovisas på kommunens hemsida och i

kundsvalskataloger. Utföraren ska insamla och registrera statistik till öppna jämförelser enligt RKA och Socialstyrelsens anvisningar.

Avslut av ärende Hemtjänst SoL, Avlösar- och ledsagarservice LSS

1. Biståndshandläggaren skickar skriftligt information om avslut till utförare via funktion ”mina meddelanden” i Procapita

2. Utförare avslutar verkställigheten.

3. Utförare skickar skriftlig information på samma sätt gällande större förändringar eller avslut av insatser, ex då brukare avsäger sig de insatser som finns på

beställning.

Rutiner som endast gäller servicehusen (egenregins verksamheter)

Delegering

Utförare med hemtjänstinsatser för brukare i servicehuslägenhet, ska utföra hälso- och sjukvårdsinsatser efter delegering från den kommunala hälso- och sjukvården

(sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast).

1. Utförare ansvarar för att personalplanering sker så att delegerad personal finns i tjänst. Samråd med ansvarig sjuksköterska vid servicehus och planera för delegering avseende nyanställd personal

2. För de kunder som har behov av en delegerad HSL insats, ska sjuksköterskan meddela biståndshandläggare och utförare vilken/vilka uppgifter som överlämnats och beräknad tidsomfattning/uppgift via ”Mina meddelanden” i Procapita.

Utföraren fakturera utförd tid HSL för brukare i servicehuslägenhet. Beställar- och myndighets avdelning kontrollerar den utförda tiden. Vid eventuella oklarheter sker korrigering via en dialog med utföraren.

3. Utförare ansvarar för att ha rutiner hur kontakt tas med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd

4. Den som delegerar och utföraren har ett gemensamt ansvar för bevakning av när delegeringsbeslut upphör, för att förnyelse ska kunna göras i god tid.

5. Utföraren ska ha rutin och översikt över vilka av dess personal som har aktuella delegeringar samt hur kontakt tas med kommunens hälso- och sjukvårdspersonal, vid förändringar i den enskildes hälsotillstånd.

6. All legitimerad och delegerad personal är skyldig att rapportera avvikelse i samband med hälso- och sjukvård. Områdena läkemedelshantering, fall, tekniska

(12)

7. En gång om året ska personalens delegering förnyas

Anmälan enligt Lex Maria

All legitimerad och delegerad personal är skyldig att rapportera avvikelse i samband med hälso- och sjukvård. Kommunen ska utreda och bedöma inkomna anmälningar enligt 3 kap 5§ patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659)

Om Socialstyrelsen inleder undersökning angående den verksamhet, för vilken utföraren ansvarar för driften, ska denne på eget initiativ informera MAS om detta.

Utförare ska ha en av personal väl känd rutin för denna avvikelsehantering.

(SOSFS 2010:659, SOSFS 2011:9)

1. För brukare med servicehuslägenhet ska sjuksköterska kontaktas i det akuta skedet för bedömning och ställningstagande till åtgärd.

2. Den som upptäckte avvikelsen alternativt var inblandad, dokumenterar händelsen på avsedd avvikelse blankett som finns hos den kommunala hälso- och sjukvården och blanketten lämnar till patientansvarig sjuksköterska.

3. Patientansvarig sjuksköterska kompletterar avvikelserapporten med hälso- och sjukvårdens åtgärder och eventuella konsekvenser, dokumenterar i journal samt för in avvikelsen i Procapita avvikelseprogram.

4. Avvikelsen returneras till Utförare som är skyldig att analysera

avvikelserapporterna och vidta åtgärder för att förhindra en upprepning.

Slutsatserna ska rapporteras tillbaka till berörd personal.

5. Vid allvarlig händelse ska MAS omgående informeras.

(13)

Definitioner

Utförare Kommunens utförarverksamhet eller enskilt företag som av Upplands-Bro kommun är auktoriserad för att genomföra hemtjänst, ledsagarservice avlösarservice och larmuttryckningar enligt avtal och utifrån en beställning.

Hemtjänst Samlingsbegrepp för hemtjänst/omsorg, anhörigavlösning,

ledsagarservice och trygghetslarm enligt SoL i ordinärt boende på servicehus inom hela Upplands-Bro kommun

Avlösar- ledsagarservice Ledsagning är en LSS insats i form av följeslagare utanför hemmet.

Avlösarservice innebär att tillfälligt ta över omvårdnaden av en individ med funktionsnedsättning

Beställare Socialnämnden/myndighets- och beställaravdelningen i Upplands- Bro kommun.

Chefsberedskap Enhetschefer inom socialkontorets utförarenheter ingår i en s.k.

chefsberedskap efter kontorstid. Enhetscheferna i chefsberedskapen har mandat att fatta beslut om akut bistånd/insatser efter kontorstid.

Brukare En person som har beviljats bistånd/insatser från Upplands-Bro kommun.

Ärendeblad/journalblad Där utföraren/beställaren ska dokumentera händelser av betydelseavseende en brukare.

References

Related documents

(ekonomi, personal, kommunikation) (Intern service & administration) Syfte: Tillgodose behovsanpassad vård och omsorg. Syfte: Tillgodose behovet av en effektiv och

En central problematik som kan uppkomma med ett sådant tillvägagångsätt är dock att nivåskattning är av stipulativ karaktär på så vis att forskaren själv

Jag kommer att genomföra en fallstudie av Varbergs kommun, där utgångspunkten är att undersöka på vilket sätt Varberg arbetar med marknadsföring av staden, alltså city

Det har visat sig att statens arbetsmarknadspolitik försvårar kommunens arbete med biståndstagare, då handläggarna på Arbetsförmedlingen tolkar definitionen av att stå till

In the Hong Kong classroom the pupils were about three years younger than their counterparts in Sweden and yet a space of learning consisting of many simultaneous dimensions

För äldreomsorg och funktionshinder ska avslutade ärenden inte sparas på enheterna utan lämnas in kontinuerligt, inriktningen är att detta ska ske inom tio arbetsdagar från det

Policyn samt dess bilagor gäller för samtliga anställda inom kommunen samt anställda på av kommunen helägda bolag som omfattas av överenskommelsen om kollektivavtalad pension

Fullmäktige har vid sitl budgetsammanträde i november 2011 beslutat att kommunstyrelsen får i uppdrag alt se över behovet av.. fritidsgårdsverksamhet i kommunen då skolorna

Med hänsyn till befintlig och planerad uppfyllnad inom lerområden kommer sannolikt markförstärkningar erfordras i början av väg 113 i anslutningen mot Stenkaksvägen fram till

Följande riktlinjer för handikappanpassning i utemijön bygger på handi- kapporganisationernas kunskap om vilka lösningar och metoder som ger en fungerande utemiljö för Människor

Utföraren ska tillhandahålla den skyddsutrustning och säkerhetsutrustning som behövs för att skydda den enskilde, personal och andra som vistas i verksamheten, samt hantera

LSS, (1993:387) fastställer i 5 § att verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de personer som omfattas av

Trots en ökning av antalet utförda timmar de senaste åren är utförandegraden i genomsnitt 64 % för hela staden vilket får till konsekvens att den enskilde inte får den

 Om brukaren har insatsen trygghetslarm ska nycklar lämnas tillbaka mot kvittering till brukaren och larmansvarig i kommunen ska informeras om bytet så att kontaktuppgifterna

Barn som av fysiska, psykiska eller andra skäl har behov av särskilt stöd i sin utveckling i form av förskola eller pedagogisk omsorg ska skyndsamt erbjudas plats i

I de fall utföraren har mer än en kontorslokal inom Stockholms stad med en eller flera enhetschefer ansvariga för den dagliga driften kopplad till

Om utföraren under avtalstiden byter ut den person som ansvarar för den dagliga driften ska detta anmälas till Tyresö kommun.. 4.3 P

Med rutiner avses dokumenterade beskrivningar av arbetssätt eller metod enligt gällande lagar och Socialstyrelsens föreskrifter som är tillgängliga och kända av all personal,

Leverantören ska tillhandahålla den personal som är nödvändig för att bedriva verksamheten enligt

Kommunen har rätt att säga upp detta avtal med tre månaders varsel om kommunfullmäktige beslutar att valfrihet enigt lag om valfrihet (LOV) avseende avlösarservice i hemmet

Kompletterande beräkningar för bedömning av fördröjningsvolymer som behövs för att reducera flödet från området till flöden som motsvarar dagens situation redovisas i kapitel

Inom socialtjänsten gäller sekretess för uppgift om en enskilds personliga förhållande, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon

I den första diskurs som ska presenteras – Kommunen som resultatansvarig – centreras konstruktionen av kommunen som part i utbildningspolitiken kring ett ansvar för