• No results found

Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d"

Copied!
7
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Mötesplats Varberg

I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d

(2)

Jag heter Jörgen Warborn och är kommun- styrelsens ordförande här i Varberg. Jag vill hälsa dig hjärtligt välkommen till din nya kommun. Du är en av de cirka 2 000 som väljer att flytta hit varje år.

Inom kommunen ska vi hjälpa till att fören- kla din vardag. Vi vill också inspirera dig att förverkliga dina drömmar. Har du idéer eller förslag på hur Varberg bör utvecklas så tveka inte att ta kontakt. Eller om du har frågor om din nya stad.

Jag hoppas du ska trivas här

Jörgen Warborn (M), kommunstyrelsens ordförande Telefon: 0340 - 881 01

Mobiltelefon: 070 - 655 55 59 e-post: jorgen.warborn@varberg.se

Jana nilsson (s),

kommunstyrelsens vice ordförande Telefon: 0340 - 881 18

Mobiltelefon: 070 - 542 81 18 e-post: jana.nilsson@varberg.se Jörgen Warborn

KoMMunen har enlIgt lag ansVar för:

Vård och omsorg av äldre, personer med funktionsnedsättning, individer och familjer, barnomsorg och skola, plan- och byggfrågor, hälso- och miljöskydd, renhållning och av- fallshantering, vatten och avlopp, ordning, säkerhet, räddningstjänst och bibliotek.

all annan verksaMheT är frivillig.

Till exeMpel: Fritidsverksamhet, kultur, bostäder, energi och näringsliv.

VI VIll gärna berätta oM en del aV den serVIce soM KoMMunen har att erbJuda dIg.

kontakta oss gärna!

VI VIll höra dIna åsIKter

korT oM varbergs ko MMun

Varberg är en tillväxtkommun. Idag är vi över 58 000 invånare och vi blir runt 500 fler varje år. Avstånden har krympt med moderna kommunikationer och på runt en timme tar du dig till Göteborg, Halmstad eller Borås med tåg eller bil.

Kommunen har idag runt 4 500 anställda som ska ge service till dig. Framöver kommer nya anställda inom cirka 140 olika yrken att behövas.

Fullmäktige som har en borgerlig major itet har möte en gång i månaden och fat- tar besluten om verksamheten i kommunen. - Och de politiskt tillsatta kommunalråden har yttersta ansvaret för att kommunen fungerar

.

Välkommen till Varberg

(3)

sMå och stora I sKolan

Barn- och utbildningsförvaltningen i Varbergs kommun har hand om verk- samhet för barn, elever och stud- erande i alla åldrar. Här ingår förskolor, pedagogisk omsorg, fritidshem, grund- skolor, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbild- ning. Verksamheterna omfattar cirka 11 000 barn och studerande.

I Varberg har vi höga förväntningar på barn, elever och pedagoger. Ditt barn möts av personal med hög pedagogisk kompetens och med en övertygelse om att alla barn och elever kan och vill göra sitt bästa. Tillsammans med dig och ditt barn arbetar vi för att skapa en trygg miljö där hållbarhet, kreativitet och lärande är i fokus.

Du kan läsa om målen för skolan på www.varberg.se under Barn- och utbildning / Barn- och utbildningsför- valtningen / Så här arbetar vi.

barn- och

uTbildningsförvalTningen Telefon: 0340 - 882 85

e-post: bun@varberg.se

lära för lIVet

På Campus Varberg kan du läsa hög- skoleprogram eller en yrkeshögsko- leutbildning. Flera utbildningar har tagits fram i samarbete med närings- livet och högskolorna i Borås och Halmstad. På Campus Varberg finns bland annat en studentförening, ett mentorprogram och ett studentdrivet affärsprojekt. Bibliotek och restaurang finns också i huset. På Alexanderson- institutet bedrivs tillämpad forskning.

caMpus varberg Telefon: 0340 - 69 74 00 e-post: info@campus.varberg.se Webb: www.campus.varberg.se

studera när det passar dIg

Kanske vill du arbeta och läsa samti- digt? I Varberg ger vuxenutbildningen distansundervisning via dator på gym- nasienivå. Du kan också välja flexi- bla studier med viss handledning av lärare. Vänd dig till Centrum för Livs- långt Lärande (CLL) om du vill veta

mer om vuxenutbildning. Här får du också information om grundläggande, gymnasial vuxenutbildning, svenska för invandrare (sfi) samt studie- och yrkesvägledning.

vuxenuTbildningen Telefon: 0340 - 69 74 00

e-post: info@vuxenutbildningen.varberg.se Webb: www.vuxenutbildningen.varberg.se

träffa folK

I Varberg finns stora möjligheter att hitta nya vänner och ha en aktiv fritid.

Här finns cirka 460 föreningar som sysslar med allt från fotboll, gymnastik och cykling till film, konst och föreläs- ningar.

På Kulturskolan kan du som är mellan 5 och 20 år gå en kurs i konst, teater, dans eller musik. Och i Ungdomens Hus händer något nästan varje dag.

Här ordnas konserter, sminkkvällar och rollspel. För dig som tycker om att träna finns simhallar, skridskobanor och idrottshallar. Alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid. Därför arbetar vi ex-

tra med att skapa möjligheter för dig med funktionsnedsättning.

Kom gärna in till Kulturhuset Kome- dianten, Varbergs nybyggda kultur- centrum. Här hittar du ett toppmod- ernt bibliotek där du också kan låna dator. Här finns en barnteaterscen och Varbergs Konsthall. Vägg i vägg ligger anrika Varbergs Teater.

Året runt ordnas stora kulturevene- mang med musik, konst och teater.

kulTur- och

friTidsförvalTningen Telefon: 0340 - 880 00 (växel) e-post: kfn@varberg.se

ba rn och F amil J

(4)

hJ älp och stöd

när lIVet trasslar

Socialförvaltningen vill förebygga sociala problem. Du kan vända dig hit om du har problem med alkohol eller droger eller behöver råd och stöd när det gäller din ekonomi.

Vid problem med relationerna i familjen kan du kontakta socialför- valtningens familjerådgivning. Blir du utsatt för fysisk eller psykisk miss- handel i din relation kan du också kontakta förvaltningen.

Vi har också en ungdomsrådgivning för dig som vill ha hjälp med alkohol- och narkotikafrågor. Alla samtal med socialförvaltningen sker under sträng sekretess.

socialförvalTningens kundcenTer

Telefon: 0340 - 883 61

e-post: kundcentersoc@varberg.se

budgeT- och skuldrådgivning Telefon: 0340 - 888 22

e-post: budgetradgivare@varberg.se

ungdoMsrådgivning

Telefon: 0340 - 884 98, 0340 - 883 78 e-post: ungdomsradgivningen@varberg.se

goda råd behöVer Inte Vara dyra

Behöver du råd inför ett köp eller hjälp med reklamationer? Du kanske vill ha hjälp med energisparande lösningar i ditt hem.

I Varberg finns både konsumentråd- givning och energirådgivning.

konsuMenTrådgivning Telefon: 0340 - 884 12

e-post: konsumentradgivning@varberg.se

energi- och kliMaTrådgivning Telefon: 0340 - 69 70 98 e-post: energiradgivare@varberg.se

ett tryggare Varberg

Räddningstjänstens huvuduppgift är att skapa trygghet genom skydd mot oönskade händelser. Om du vill gå en utbildning i brandskydd eller livrädd- ning kan du vända dig till oss. Vi ger dig också gärna råd om hur du kan förebygga olyckor.

När du ska ut och segla, paddla eller fiska kan du gratis låna flytväst av räddningstjänsten. Även om du kan simma är risken stor att du grips av panik om vattnet är kallt eller om det är långt till land.

räddningsTJänsTen Telefon: 0340 - 69 72 00 e-post: rtj@varberg.se

Kommunen hjälper dig som av olika skäl behöver stöd i din vardag. Även du som är anhörig kan behöva hjälp. Det är socialtjänstens ansvar att du som är äldre och inte får dina behov tillgodosedda får stöd och service i ditt dagliga liv. Vi försöker i så stor utsträckning som möjligt hjälpa dig i ditt eget hem. De flesta insatser som ges föregås av en behovsbedömning.

Socialtjänsten ger också stöd till dig med funktionsned- sättning så att du får möjlighet att leva som andra och

aktivt delta i samhällslivet.

(5)

MIlJön oMKrIng dIg

Till miljö- och hälsoskyddsförvaltnin- gen kan du höra av dig med frågor som rör miljön och människors hälsa. Det kan röra sig om buller, miljön på en skola eller bostaden du hyr. Vår hu- vuduppgift är att se till att miljöbalk- en och livsmedelslagen följs. Har du kanske sett en skrotbil i naturen eller undrar vilka regler som gäller för kom- postering? Eller vill du kanske veta vad som gäller om du vill starta en server- ing, installera en värmepump eller fixa ditt avlopp? Välkommen att vända dig till oss för att få reda på mer.

MilJö- och hälsoskydds- förvalTningen

Telefon: 0340 - 882 66 e-post: mrn@varberg.se

I trafIKen

Har du synpunkter på gator och trafik eller idéer om offentliga platser och parker? Kanske vill du bara höra av dig och tacka för fina blomsterarrange- mang? Hamn- och gatuförvaltningen satsar på att kommunen ska få en god miljö där alla invånare trivs. Vi sköter också om badplatser, Varbergs inner- hamn, Träslövsläges fiskehamn och motionsslingor i kommunen.

haMn och

gaTuförvalTningen Telefon: 0340 - 881 39 e-post: hgn@varberg.se

rIVa eller bygga nytt

Hos stadsbyggnadskontoret kan du bland annat ansöka om bygglov och startbesked. Efter att en komplett bygg- lovsansökan lämnats in ska du ha fått svar inom tio veckor, med even- tuell förlängning på tio veckor. Stads- byggnadskontoret arbetar också med fysisk planering och framställer kartor över kommunen.

Du hittar också den kommunala lant- mäterimyndigheten här.

sTadsbyggnadskonToreT Telefon: 0340 - 881 80

e-post: bn@varberg.se

rent hus

VIVAB har hand om renhållning, dricks- vatten och rening av avloppsvatten.

Dina sopor hämtas i kärl på en viss dag. De vägs sedan och du betalar taxa efter vikt. Därför kan det löna sig att kompostera.

Miljöfarligt avfall och sådant som tar stor plats får du lämna på återvinnings- centralerna där du kan få hjälp med hur du sorterar. Varbergs kommun har fem återvinningscentraler varav den på Östra Hamnvägen har öppet flest dagar.

rent Vatten

Varje dygn distribueras i medeltal 15 miljoner liter vatten till kunder i Varberg. Vattnet kommer till största delen från ytvatten som bereds i Kvar- nagårdens vattenverk. Avloppsvattnet tas om hand på VIVAB:s avlopps- reningsverk. Förutom det största, Getteröverket, finns även ett antal mindre reningsverk i kommunen.

Om du behöver göra en felanmälan på kommunalt vatten och avlopp, så ska du ringa till VIVAB.

vivab

Telefon: 075 - 727 40 00 e-post: vivab@vivab.info

mil Jö och boende

(6)

År 2025 ska Varberg vara Västkustens kreativa mittpunkt.

Varberg har unika möjligheter med sitt läge, havet och naturen. För att utnyttja den fulla potentialen ska Varberg utvecklas till ”Västkustens kreativa mittpunkt”. För att lyckas krävs nytänkande, framåtanda, kunskap och mod.

Visionen skapar förutsättningar för tillväxt i hela kommunen och en fantastisk livsmiljö.

verksaMheTsidé

Vi ska förenkla människors vardag och inspirera dem att uppnå sina drömmar.

läs Mer oM VIsIonen på: WWW.Varberg2025.se

på rätt spår I företaget

Du som är företagare har stora möj- ligheter att få hjälp av oss på Marknad Varberg. Vår roll är framförallt att lotsa dig rätt och hjälpa till med kontakter, både inom kommunen och utanför.

Företagslotsen är en särskild tjänst för att förenkla dina kontakter med kom- munens olika verksamheter.

Vi hjälper dig också att hitta samarbets- partners eller lokaler. Kom gärna på någon av de träffar och seminarier som vi ordnar för att stimulera näringslivet.

Marknad varberg Telefon: 0340 - 868 15

e-post: naringsliv@marknadvarberg.se

turIst I dIn egen stad

Du har säkert redan hunnit njuta av kusten, det salta vattnet och Varbergs fästning. Men här finns så mycket mer.

Öster om Varbergs kust- och slättland- skap höjer sig landet och skogen tar vid. Här hittar du flera av Varbergs 27 naturreservat och även sagolika Åkul- la Bokskogar med unika besöksmål, sevärdheter och vandringsleder. Glöm inte heller Varbergs stora utbud av musik och teater. Kom in till Marknad Varberg så hjälper vi dig med tips på utflykter och evenemang!

Marknad varberg Telefon: 0340 - 868 00 e-post: turist@varberg.se

Upple V och Verka

tyck om Varberg

om du som nyinflyttad har nya lösningar, eller förslag, vill ge oss beröm, eller kanske klaga kan du gå in på vår webbplats och lämna synpunkter.

gå In på WWW.Varberg.se och leta

efter en IKon soM ser ut så här

(7)

besöksadress: EngElbrEktsgatan 15. Östra Vallgatan 12. postadress: 432 80 VarbErg.

teleFon Växel: 0340 - 880 00. e-post: ks@VarbErg.sE Webbplats: www.VarbErg.sE

References

Related documents

Ett start foder till slaktgrisar eller ett slutfoder för smågrisar inför försäljning eller flytt till slaktsvinsstall... Vi tillverkar dessutom kon- centrat

I e-post kolumnen (längst till höger) kan ni nu kryssa för i rutan på alla de som har e-post och sedan sortera ut dem genom att klickar på under e-post kolumnen, välj Alla,

Förvaltningschef Cissi Hammer redogör för hur protokoll och andra handlingar bland annat delges alla medarbetare via intranätet och att de fackliga företrädarna även delges

Det nya navet produceras fr o m september 2007 för samtliga ECO Plus2 axlar i 19,5”- och 22,5”-utföranden upp till 9 tons axel- tryck (trum- och skivbromsade stela

Monter B02:70 Mellan den 7 och 10 september väntar vi många besökare till vår monter B0:70 på Husvagnsmässan på Elmia i Jönköping, årets absoluta höjd- punkt för alla som

»över mittrum- met lyfte sig», säger beskrivaren i Sveriges kyrkor, >en på fyra pelare vilande 'rundel' till 15 alnars höjd från golvet.» Åtminstone indirekt buro dessa

Låt din tjänare, vår biskop N., som du har gjort till herde för ditt folk, i Kristi namn leda alla dem som står i hans vård.. Låt honom troget

Förhållandet mellan en rektangel och en cirkel, i hvilken diametern är lm, är lika stort med produkten af basens och höjdens metertal samt förhållandet mellan 4 och n... Tiden