Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och Omsorgscollege Västmanland

Full text

(1)

Minnesanteckningar regional styrgrupp Vård- och Omsorgscollege Västmanland

Digitalt möte

Fredagen den 12 juni 2020, kl. 09.00-11.30

Närvarande:

Lillemor Quist, Socialchef Hallstahammars kommun.

Birgitta Hofvander, Verksamhetschef Administrativt stöd Vård & Omsorg, Sala Kommun.

Richard Aspholm, Rektor Vuxnas lärande, Sala Kommun.

Masoud Zadeh, Utbildningschef Institute af lärande, Västerås.

Mattias Pålsson, Rektor Norra Västmanlands utbildningsförbund Lena Bergman, Områdeschef Äldreomsorgen, Norbergs kommun.

Anneli Nyström, Arbetsförmedlingen Västerås

Jenny Twana, Rektor/Enhetschef Vuxenutbildningscentrum, Västerås stad.

Susanne Olsson, Facklig företrädare Kommunal Bergslagen

Anneli Sköld, Akademin för Hälsa, Vård och Omsorg, Mälardalens Högskola.

Christian Törnqvist HR-strateg Västmanlands sjukhus.

Anna Björk, Studierektor för VFU, Region Västmanland.

Eva Saaw, Utvecklare/ Socialt ansvarig samordnare Vård & Omsorg, Köpings Kommun.

Maria Zakariasson, Enhetschef Bemanningsenheten Vård och Omsorg, Sala kommun.

Tobias Åsell, Direktör Vård- och omsorgsförvaltningen, Västerås stad.

Johanna Hyltberg , Regional processledare Vård- och omsorgscollege Västmanland.

Närvarade ej:

Sven-Erik Gustavsson, Programrektor Ullvigymnasiet, Köpings Kommun.

1. Presentations runda och omvärldsbevakning/Lokala college

Rickard informerar om att till augustistarten till USK/vårdbiträde är det 43 sökande vilket är fler än de senaste 3 åren. Man ser fler sökande till USK utbildningen med annat modersmål än svenska. I sala har man också haft uppstartsmöte mellan arbetsgivare och utbildare för att planera och inventera inför ”Äldreomsorgslyftet” de kommer att ses igen efter sommaren.

Birgitta meddelar att hon senare i veckan får besked om det blir aktuellt med återstart av gymnasial Vård- och omsorgsutbildning med start Hösten 2021. Birgitta informerar också om ett nytt ESF projekt i Sala för att starta kompetenscentrum för att kompetensutveckla personal med stående utbildningsblock. Språkombudsutbildning kommer att genomföras i Sala med

(2)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 medel från omställningsfonden till hösten. Birgitta kommer att gå vidare till nytt uppdrag i höst

och ersätts i regional styrgrupp av Maria Zakariasson som också deltar på mötet.

Maria lyfter den hjälp och stöttning man fått från olika håll under våren. En utmaning att medarbetare både fastanställda och timvikarier ska känna trygghet. Specifik utbildning har givits till timanställda.

Mattias berättar att övergången till distansundervisning fungerat över förväntan. Planerar för start av utbildning till serviceassisent. Lena flikar in att deras behov är undersköterskor och om serviceassistent startas bör den vara påbyggnadsbar. Baskurser: Service, bemötande,

städservice och hygien. Olika utgångar. APL-platser är den stora frågan inför hösten.

Anna informerar om att också i Västerås har distansundervisningen gått över förväntan och de elever som skulle ut på APL har kommit ut på APL. Hösten innebär utmaningar med det fortsatt höga trycket på IVA och Covidavd.

Masoud håller med om att APL-hanteringen och handledarskapet i Västerås har fungerat utmärkt trots rådande läge. Mycket arbete har lagts på stöd till elever och handledning av elever och medarbetare. Ställt om till flexibel distans, kunnat genomföra vissa fysiska träffar som provskrivning och praktiska moment med reducerat antal elever.

Jenny informerar om att det är 266 sökande till start i augusti. Ser en ökning i alla

yrkesutbildningar. Jenny slutar sin tjänst på VUC i augusti, rekrytering av ersättare pågår. Inte officiellt än vem som tar över Jennys plats i den regionala styrgruppen.

Christian berättar att Covid har inneburit stor omställning för personalen inom Region

Västmanland. Befintlig personal har ställt om till helt nya områden och man har också tagit in ny personal externt som via regionens utbildningsenheten fått verktyg för sina nya uppgifter.

Tror att vi kommer lära mycket av denna vår. Man har också arbetat fram en kompetensmodell för USK och skötare, implementering påbörjas under hösten.

Från kommunals håll har man jobbat mycket med arbetsmiljön relaterat till Covid. Ser fram emot äldreomsorgslyftet. Känner viss oro över utbildningar till serviceassistenter.

Anneli. N informerar om att vårdbiträdesutbildning är i gång och att behov finns av ett till intag.

Man har också tillsammans med SVOK tagit fram en utbildning på 1 vecka för personer som ska in och förstärka i vården, tyvärr fanns inte tillräckligt med intresserade för att starta den.

Serviceassistent jobbspår är genomförd 15 deltagare, alla utom 2 gick till Vardaga med extratjänst och resterande till kommunen. Elever som av SVOK inte bedömdes klara

vårdbiträdesutbildningen pga. språksvaghet. De har nu en anpassad tjänst där de arbetar och samtidigt läser yrkessvenska via SVOK.

Sven-Erik avslutar sin tjänst. Önskemål från Sven-Erik att hans efterträdare i regional styrgrupp ska komma från gymnasieskolan för att även fortsatt få gymnasiesidans syn på frågor i regionalt college.

(3)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 I Hallstahammar har Kivo-projekt dragit igång, start av vårdbiträdesutbildning i egen regi med

start efter sommaren. Tanken är att utbilda de som finns i verksamheterna med titel vårdbiträde men som saknar utbildning. Med önskan om att sedan kunna få titlar och arbetsroller rätt vad gäller exempelvis servicebiträden och outbildade vårdbiträden.

Tobias Åsell blir ny ordförande från hösten då Lillemor slutar sitt uppdrag 30/8. Tobias är förvaltningschef inom vård- och omsorgsförvaltningen i Västerås stad och sitter med i socialchefsnätverket. Han ser fram emot uppdraget.

2. Föregående minnesanteckningar

Minnesanteckningarna godkänns.

3. Mötesdatum för hösten

Fredag 25/9 09.00-11-30 Fredag 13/11 09.00-11.30

4. Återcertifiering

Västmanlands nuvarande certifieringsperiod går ut den 31/12 2021. Det innebär att arbetet med återcertifiering behöver startas till hösten. Önskvärt med en representant från

arbetsgivarsidan och en från utbildarsidan samt ersättare för dessa vid frånvaro. Vi behöver också besluta om vilket lokalt college som är aktuellt för certifieringsbesök.

Representanter från lokala college anmäls till Johanna Hyltberg senast 26/6.

Se bifogat bildspel om återcertifiering.

5. Kompetens och Validering

Regeringen vill att undersköterskor ska få sin titel reglerad och skyddad. Det föreslås träda i kraft 1 januari 2025. Förslaget kring övergångsregler har nu skickats på remiss.

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/06/overgangsregler-gallande-skyddad- yrkestitel-for-underskoterskor-

remitteras/?fbclid=IwAR0W5uyjRy70YH4u_l0uHz91MBLGbm8XVCw5JnzRlHQv7O2- JfIWHX_aEXM

Regeringen har tillsatt en nationell samordnare med uppdraget ”hållbar kompetensförsörjning i kommunalt finansierad vård och omsorg för äldre”. Syftet är att främja en god arbetsmiljö och en hållbar kompetensförsörjning. Det handlar om att fler ska vilja välja arbete inom vård och omsorg, att personalen vill stanna och att man ska orka arbeta fram till pensionen.

Man har därför bjudit in till dialogseminarier. Där finns möjlighet att delge er kunskap och era erfarenheter. Slutsatserna blir sedan grunden för de bedömningar och rekommendationer som

(4)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 utredningen ska lämna till regeringen i juni 2021. Instruktion för anmälan, program och aktuella

datum finns som bilaga.

I mars startade det nya nationella ESF-finansierade projektet Validering vård och omsorg.

Under hösten kommer frågor ställas direkt till yrkesverksamma inom validering (yrkeslärare och studie- och yrkesvägledare framför allt) Man vill ta reda på Vilka eventuella utmaningar och behov av kompetensutveckling som finns kopplat till VO-College valideringsmodell. Planering av aktiviteter kommer att göras utifrån resultatet av inventeringen.

Mer info om projektet Validering vård och omsorg hittar ni här:

https://www.vo-college.se/esf?section=home

6. Uppsamlingsverktyg VO-College Västmanland

Enligt beslut i regional styrgrupp 24/1 fick Johanna i uppdrag att utforma 2 enkäter utifrån tidigare använt insamlingsverktyg, en till utbildare och en till arbetsgivare. Det beslutades också att insamlingen skulle ske 1 gång/år istället för 4 och att enkäten mestadels skulle innehålla siffror och inte löpande text. Johanna presenterar de enkäter som utformats. Nu står vi inför återcertifiering där vi ska sätta nya mål för de kommande åren. Johanna ställer frågan om relevansen och möjligheterna att utföra detta arbete samtidigt som återcertifieringsarbetet.

Beslut tas om att enkäter ska skickas ut för uppföljning av målen även detta år.

Enkäterna skickas nu ut för synpunkter. Inkom med synpunkter och förslag till ändringar innan 19/6. Önskade ändringarna görs av Johanna under nästa vecka (v 26) och den färdiga enkäten skickas ut innan v. 28. Resultatet av enkäten presenteras under regional styrgrupp i november.

Länk till enkät för arbetsgivare:

https://ltv.luvit.se/LuvitPortal/np/survey.aspx?token=02E264BC-61A2-4075-A108- F3690ADE1CC4

Länk till enkät för utbildare:

https://ltv.luvit.se/LuvitPortal/np/survey.aspx?token=975507B3-5F35-46CC-830B- CE3AA90F7BDC

7. Rekrytering/ Marknadsföring.

Årets handledare. Pga Covid och svårigheter att samlas i grupp beslutas under mötet att vi avstår från att nominera detta år.

VO-College veckan, vecka 42.

Ny VO-college logga presenteras 17 augusti.

(5)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 8. Information från Processledare.

Främjandemedel har beviljats VO-College för att fortsätta att stötta arbetsgivare i deras arbete med utveckling av språklig kompetens. Under året kommer man att bygga en digital plattform.

En fråga har inkommit från Katarina Lindgren Stoor Utvecklingsledare, Vård och

Omsorgsförvaltningen Västerås stad. Hon driver ett uppdrag om "Praktisk språkträning i svenska språket” och har varit i kontakt med Olga Orrit, angående att eventuellt anordna en språkombudsutbildar utbildning lokalt i Västerås och att också fler kommuner kan delta.

Tänkbart är att utbildningen sker vid 3-4 tillfällen under okt-dec. Finns intresse så ta så snart som möjligt kontakt med Katarina: Telefon 021-390764. katarina.lindgren.stoor@vasteras.se

Det har skett Förändringar i inriktningar, programfördjupningar och ämnesplaner i Vård- och omsorgsprogrammet och Barn- och fritidsprogrammet som träder i kraft den 1 juli 2021.

Undantaget är Kursen vård- och omsorgsspecialisering 100 poäng som ersätter

gymnasiearbetet i vuxenutbildningen redan från 1 juli 2020. Kursen blir obligatorisk i det nationella yrkespaketet och för att få diplom från Vård- och Omsorgscollege. Läs mer om innehåll och övergångsregler på hemsidan. https://www.vo-college.se/node/47993

Riksdagen har beslutat om förändringar i skollagen för den kommunala vuxenutbildningen. Det övergripande målet ändras liksom prioriteringsordningen för antagning. Samt att särvux blir en del av Komvux. Läs mer: https://www.vo-college.se/node/50993

Vård- och Omsorgscollege medverkar i Skolverkets försöksverksamhet med yrkesprov.

Provet planeras innehålla in praktisk- och en teoretiskdel. Läs mer på länk nedan.

https://www.vo-college.se/nyhet/2020/03/30/arbete-med-forslag-till-yrkesprov

Folkhögskolor är från i år välkomna att ansluta sig till VO-College om de erbjuder VO-College och Skolverkets gemensamma yrkespaket till undersköterska eller vårdbiträde.

Socialstyrelsen har publicerat en webbutbildning kring att hindra smittspridning och använda skyddsutrustning som riktar sig till verksamma inom äldre- och funktionshindersomsorg.

https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/utbildning-och-material-covid-19/

Socialstyrelsen har också tagit fram ett introduktionspaket för ny personal inom äldre- och funktionshinderomsorgen.

https://www.socialstyrelsen.se/aktuellt/introduktionspaket-for-ny-personal/

(6)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 9. Övriga frågor

Äldreomsorgslyftet

Många frågor återstår fortfarande. Svårigheten för arbetsgivare att släppa iväg sina anställda på utbildning tas upp då verksamheterna redan nu är belastade. Diskussion kring behörigheter och hur många som faktiskt kan vara aktuella. Även urvalsprocessen kan ställa till svårigheter.

Saknas direktiv för utbildarsidan kring äldreomsorgslyftet. Vissa av de lokala college har haft träffar för att inventera inför äldreomsorglyftet.

Den 17 juni har Johanna ett digitalt möte med kansliet och där kommer frågan att tas upp.

Johanna återkommer om ny information presenteras.

Maila gärna frågor till Johanna som ni vill ha svar på kring äldreomsorgslyftet inför mötet.

Information från högskolan

Anneli.S berättar att ssk. utbildningen i Södertälje inte längre genomförs vilket gör att fler studenter tas emot i Eskilstuna och Västerås. Antalet examinationer kommer från och med höstterminen att begränsas till max 6 st. tidigare obegränsat antal. Vissa studenter har satt i system att bryta sin VFU om de riskerar att inte bli godkända. Pga av avbrottet får de då chans att göra om VFU. Bedömning av VFU kommer därför nu också kunna göras trots att placeringen inte är helt avslutad. Undervisning har genomförts helt på distans under våren och vissa

moment har fått göras om från praktiska till teoretiska elelr skjutits fram. Till hösten kommer både digital och undervisning på plats genomföras, prioritering av termin 1 och 2 studenter samt praktiska moment och examinationer. Från 1/9 kommer ny programansvarig denna person kommer eventuellt att ta över platsen som deltagare i regional styrgrupp.

Övrigt

Önskan från utbildarna i Västerås om att undersöka vad arbetsgivarna skulle vilja se i den nya programfördjupningen. Ingen av de andra college har diskuterat frågan.

APL för elever under 18-år under allmänfarlig smitta. Hur har det hanterats? Hallstahammar och Sala har inte tagit in personer under 18 år. Gymnasieskolan får bekymmer med sina elever i åk 1 och 2.

Diskussion om 15% APL som ej får valideras bort. Finns en skrivning om yrkes Vux och

statsbidraget. Även om man validerar en kurs så måste det ändå vara 15% APL, dock inget nytt.

Finns tolkningsutrymme i vad 15% innebär, kan räknas på flera olika sätt. Direktiv saknas.

Bifogat finns ett vägledande underlag som Jenny har delgett.

Åk 3 elever på Carlforska gör 3 veckors utlandspraktik. Räknas inte in i APL-tid. Får man räkna in den tiden i APL i programfördjupningen? Tidigare sagt att APL måste ha utbildade handledare.

Elevernas lärare är med som handledare på APL-platsen. Johanna tar frågan till kansliet.

(7)

K : \ J o h a n n a \ V å r d - o c h o m s o r g s c o l l e g e \ R e g i o n a l S t y r g r u p p \ 1 2 j u n i 2 0 2 0 \ M i n n e s a n t e c k n i n g 2 0 2 0 - 0 6 - 1 2 R e g i o n a l s t y r g r u p p . d o c x 2 0 2 0 - 0 6 - 1 5 1 4 : 5 7 Nästa möte för regional styrgrupp Västmanland 25 september 2020, digitalt eller fysiskt

återstår att se när det närmar sig.

Mötet avslutas

Minnesanteckningarna skrevs av Johanna Hyltberg

Kontakt/Information rörande regionala styrgruppen

Lillemor Quist

Avgående Regional ordförande VO-College Västmanland lillemor.quist@hallstahammar.se

Tobias Åsell

Ny Regional ordförande VO-College Västmanland tobias.asell@vasteras.se

Johanna Hyltberg

Regional processledare VO-college Västmanland johanna.hyltberg@regionvastmanland.se

Figur

Updating...

Relaterade ämnen :