Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Full text

(1)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 1 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Metsäliitto är en internationell skogsindustrikoncern som har verksamhet i cirka 30 länder. Dess produkter och tjänster bygger på ansvarsfullt skogsbruk och innovativ teknik. Metsäliitto producerar förstklassiga produkter av förnybar nordisk träråvara på ett hållbart sätt. Koncernens fem affärsområden är virkesanskaffning, träprodukter, massa, kartong och papper samt mjuk- och matlagningspapper. Metsäliittokoncernen har en omsättning på 5 miljarder euro och sysselsätter 14 000 personer.

Metsäliittokoncernens rörelseresultat för hela året 2009 exklusive poster av engångskaraktär -75 miljoner euro

Positivt rörelseresultat oktober–december exklusive poster av engångskaraktär 44 miljoner euro

Resultat för år 2009

• Omsättningen uppgick till 4 837 miljoner euro (2008: 6 434 miljoner euro)

• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -75 miljoner euro (45).

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -169 miljoner euro (2).

• Resultatet före skatt och exklusive engångsposter var -224 miljoner euro (-192).

Resultatet före skatt och inklusive engångsposter var -329 miljoner euro (-233).

Resultat för oktober–december

• Omsättningen uppgick till 1 190 miljoner euro (10–12/2008: 1 453 miljoner euro)

• Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var 44 miljoner euro (-75).

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var 18 miljoner euro (-206).

• Resultatet före skatt och exklusive poster av engångskaraktär var 8 miljoner euro (-148). Resultatet före skatt inklusive engångsposter var -18 miljoner euro (-277).

Händelser under sista kvartalet 2009

• Avtalet om Metsä-Botnias nya ägarstruktur och försäljningen av verksamhet i Uruguay till UPM-Kymmene Abp undertecknades den 22 oktober 2009.

Arrangemanget genomfördes den 8 december 2009.

• Marknadsdomstolen ålade Metsäliitto Osuuskunta en påföljdsavgift på 21 miljoner euro på grund av ett förfarande 1997–2004 som är i strid med lagen om

konkurrensbegränsningar.

• M-real meddelade om nya resultatförbättringsåtgärder som omfattar bl.a. en slutlig nedläggning av massafabriken i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid fabriken i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro. Därtill meddelade M-real om väsentliga effektiviseringsåtgärder vid Zanders specialpappersbruk i Tyskland.

”Utvecklingen av massapriset, brukens högre driftsgrad samt de interna

resultatförbättringsåtgärderna hade en positiv inverkan på rörelseresultatet under det sista kvartalet 2009. Under perioden fortsatte vi att fokusera på våra kärnverksamheter och slutförde betydande strukturförändringar. Koncernens affärsstruktur motsvarar nu i det närmaste det mål som vi ställde upp år 2005. Vi fortsätter med den strategiska granskningen av pappersaffärsverksamheterna. Också andra industriella

arrangemang är möjliga, om de med tanke på ägarvärdet är motiverade.”

Koncernchef Kari Jordan, Metsäliittokoncernen

(2)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 2 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Metsäliittokoncernen

Resultaträkning

(Kvarvarande verksamhet)

2009 1-12

2008 1-12

2009 Q4

2008 Q4

2007 1-12

Omsättning 4 837 6 434 1 190 1 453 6 797

Övriga rörelseintäkter 353 239 237 23 92

Rörelsekostnader -4 858 -6 189 -1 185 -1 487 -6 256 Avskrivningar och nedskrivningar -501 -482 -224 -195 -589

Rörelseresultat -169 2 18 -206 44

Resultatandelar i intressebolag -16 6 -4 -5 12

Kursdifferenser 2 19 2 18 5

Övriga finansintäkter & -kostnader -147 -260 -34 -84 -220

Resultat före skatt -329 -233 -18 -277 -160

Inkomstskatt 10 60 -9 66 -24

Resultat från kvarvarande verksamhet -318 -172 -27 -211 -183

Metsäliittokoncernen Lönsamhet

(Kvarvarande verksamhet)

2009 1-12

2008 1-12

2009 Q4

2008 Q4

2007 1-12

Rörelseresultat, milj. euro -169 2 18 -206 44

- ” -, exklusive engångsposter -75 45 44 -75 301

Avkastning på sysselsatt kapital, % -3,3 0,5 1,2 -16,1 1,4 - ” -, exklusive engångsposter -1,4 1,3 3,7 -6,1 6,4 Avkastning på eget kapital, % -20,0 -8,4 -8,0 -43,6 -7,5 - ” -, exklusive engångsposter -13,4 -6,4 -0,3 -17,0 2,7

Finansiell position 2009

31.12.

2008 31.12.

2009 30.9.

2008 30.9.

2007 31.12.

Soliditet, % 24,5 26,0 23,9 27,5 28,8

Nettoskuldsättningsgrad, % 157 149 180 162 142

Räntebärande nettoskuld, milj. euro 2 203 2 666 2 363 3 373 3 271 Affärsområden

Omsättning och

rörelseresultat 1-12/2009 (milj. euro)

Virkes- anskaffning

Träprodukt- industri

Massa

Kartong och papper

Mjuk- och matlagnings-

papper

Omsättning 1 101 806 1 195 2 432 890

Övriga rörelseintäkter 10 6 344 252 8

Rörelsekostnader -1 116 -814 -1 173 -2 595 -763

Avskrivningar & nedskrivningar -4 -45 -173 -356 -42

Rörelseresultat -9 -47 193 -267 93

Engångsposter 21 6 -236 117 0

Rörelseresultat efter

engångsposter 12 -41 -43 -150 93

(3)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 3 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Siffrorna i bokslutet är oreviderade METSÄLIITTOKONCERNEN

BOKSLUT 2009

Omsättning och resultat

Metsäliittokoncernens omsättning 2009 uppgick till 4 837 miljoner euro (6 434) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär till -75 miljoner euro (45).

Posterna av engångskaraktär var -94 miljoner netto (-43) av vilka 67 miljoner euro registrerades i januari–september. Av kostnaderna av engångskaraktär hänförde sig 40 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö och 29 miljoner till nedläggningen av M-reals pappersbruk i Hallein. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 6 miljoner euro. I juni registrerades en försäljningsvinst på 8 miljoner euro av försäljningen av aktierna i Vapo.

Under årets sista kvartal registrerade Metsäliittokoncernen intäkter av

engångskaraktär på 195 miljoner euro och kostnader av engångskaraktär på 222 miljoner euro. Intäkterna av engångskaraktär hänför sig i sin helhet till Metsä-Botnias ägararrangemang.

De största kostnadsposterna omfattade den av M-real registrerade nedskrivningsförlusten på 113 miljoner euro samt nedskrivningarna och

kostnadsavsättningarna på 73 miljoner euro i åtgärdsplanerna som publicerades i december. Den påföljdsavgift på 21 miljoner euro som ålades av

marknadsdomstolen till följd av ett förfarande 1997–2004 som var i strid med lagen om konkurrensbegränsningar registrerades av Metsäliitto Osuuskunta som en kostnad, och Träproduktindustrin gjorde en nedskrivning på 6 miljoner euro av anläggningstillgångarna vid Kyrofors sågverk. De övriga kostnadsavsättningarna uppgick till 9 miljoner euro.

Under årets sista kvartal uppgick rörelseresultatet exklusive poster av

engångskaraktär till 44 miljoner euro (Q4/08:-75 milj. euro). Jämfört med föregående kvartal förbättrades rörelseresultatet med 35 miljoner euro. Resultatet förbättrades av bland annat en gynnsammare utveckling av massapriset än förväntat, brukens

förbättrade driftsgrad och de interna resultatförbättringsåtgärderna.

Affärsverksamheten Mjukpapper uppvisade ett gott resultat under hela året.

Konsolideringen av Metsä-Botnia ändrades från intresseföretag till dotterföretag den 8 december 2009. Inverkan av ändringen på rörelseresultatet var cirka 5 miljoner euro.

År 2009 var Metsäliittokoncernens rörelseresultat inklusive poster av

engångskaraktär -169 miljoner euro (2). De finansiella intäkterna var 26 miljoner euro (17), resultatandelarna i intresseföretag -16 miljoner euro (6) och de finansiella

kostnaderna 173 miljoner euro (277).

(4)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 4 (26) 4.2.2010 kl 12.00

De finansiella kursdifferenserna var 2 miljoner euro (19). Under året stärktes den amerikanska dollarn med i genomsnitt 5 %, det brittiska pundet försvagades med 12

% och den svenska kronan försvagades med 10 % jämfört med år 2008.

I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som hänför sig till försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper. Under första kvartalet köpte M-real en andel av sitt eget masskuldebrevslån på 400 miljoner euro på marknaden till ett nominellt värde av cirka 60 miljoner euro. Lånet förfaller i december 2010. För köpet redovisades en finansiell intäkt på cirka 31 miljoner euro.

Under tredje kvartalet redovisades i finansieringsposterna en förlust på cirka 30 miljoner euro sedan Sappi Ltd återbetalat sin fyraåriga skuld på 220 miljoner euro i förtid till M-real. Återbetalningspriset för skulden var 86,5 % av skuldebrevets nominella värde, dvs. cirka 190 miljoner euro.

Resultatet före skatt var -329 miljoner euro (-233) och skatterna, inklusive förändringen av uppskjutna skatteskulder, uppgick till 10 miljoner euro (60).

Resultatet för kvarvarande verksamheter var -318 miljoner euro (-172), resultatet för avvecklade verksamheter -23 miljoner euro (-338) och periodens resultat -342 miljoner euro (-511).

Den andel av räkenskapsperiodens resultat som är hänförlig till moderföretagets ägare utgör -116 miljoner euro (-213). Minoritetens andel av resultatet utgör -226 miljoner euro (-297).

Avkastningen på sysselsatt kapital för koncernens kvarvarande verksamheter var -3,3 % (0,5) och avkastningen på eget kapital -20,0 % (-8,4). Avkastningen på sysselsatt kapital exklusive poster av engångskaraktär var -1,4 % (1,3) och avkastningen på eget kapital -13,4 % (-6,4).

Balans och finansiering

Vid utgången av december var Metsäliittokoncernen totala likviditet 1,4 miljarder euro (1,8). Likviditeten bestod av 0,6 miljarder euro (0,6) i likvida medel och placeringar och 0,8 miljarder euro (1,2) i bindande kreditfaciliteter redovisade utanför

balansräkningen. För de kortfristiga finansieringsbehoven hade koncernen dessutom tillgång till icke-bindande finländska och utländska företagscertifikatprogram och kreditlimiter på cirka 0,5 miljarder euro.

Vid utgången av året var koncernens soliditet 24,5 % och nettoskuldsättningsgrad 157 % (26,0 % och 149 %). Den räntebärande nettoskulden uppgick till 2 203 miljoner euro (2 666). Vid utgången av december var soliditeten för moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 57,2 % och nettoskuldsättningsgraden 50 % (54,6 % och 45

%).

(5)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 5 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Under året minskade medlemmarnas insatser med 56,6 miljoner euro. Det ordinarie andelskapitalet minskade med 1,5 miljoner euro och A-tilläggsandelskapitalet med 57,3 miljoner euro. B-tilläggsandelskapitalet ökade med 2,1 miljoner euro. Enligt de meddelanden som mottagits fram till utgången av år 2009 förfaller 58,2 miljoner euro (102,6) av tilläggsandelskapitalet till återbetalning den 1 juli 2010. I slutet av

december hade Metsäliitto Osuuskunta 127 158 medlemmar (129 267).

År 2009 var förändringen i det verkliga värdet av de placeringar som kan säljas -103 miljoner euro, främst beroende på att det verkliga värdet på aktierna i Pohjolan Voima Oy minskade. Förändringen i det verkliga värdet beror på det lägre

medelvärdet för futurnoteringarna för rullande 12 månader på elbörsen Nord Pool, som används vid värderingen.

I samband med förändringen av Metsä-Botnias ägarstruktur uppstod en goodwill på 359 miljoner euro i Metsäliittokoncernens balansräkning. Ägaravtalet omfattar dessutom en skyldighet att lösa in aktier i Metsä-Botnia som upphör när UPMs ägarandel sjunkit under 11 %. Den skuld som inlösningsskyldigheten ger upphov till och den motsvarande ökningen av ägarandelen har beaktats i koncernbokslutet.

I december 2009 beslöt M-real att utnyttja sin rätt att i förtid lösa in en del av masskuldebrevslånet som förfaller till betalning den 15 december 2010 och vars nominella belopp före inlösningen är cirka 340 miljoner euro. Den andel som

återinlöses har ett nominellt värde på 250 miljoner euro. Den förtida återinlösningen ägde rum den 25 januari 2010, och i enlighet med lånevillkoren uppgår

inlösningspriset till 100 % av det nominella värdet med tillägg av de kumulerade och obetalda räntorna fram till inlösningsdagen.

En central orsak till den förtida återinlösningen är M-reals starka likviditet.

Återinlösningen minskar bolagets finansiella nettokostnader med cirka 11 miljoner euro år 2010.

Personal

År 2009 sysselsatte koncernen i genomsnitt 15 230 personer (17 538). I slutet av december var antalet koncernanställda 14 242 (16 729). Till följd av försäljningen av Vapo och verksamheten i Uruguay minskade antalet anställda med cirka 1 100 personer. Å andra sidan ledde förändringen av Metsä-Botnias konsolideringsprincip till att antalet koncernanställda ökade med cirka 520 personer. I slutet av december sysselsatte moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta 2 871 personer (3 217).

Investeringar

År 2009 uppgick Metsäliittokoncernens investeringar i anläggningstillgångar till 152 miljoner euro (268). I företagsförvärv investerades 497 miljoner euro (4), vilka till största delen är hänförliga till arrangemanget av Metsä-Botnias nya ägarstruktur.

(6)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 6 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Försäljningen av Vapo Oy

Den 5 maj 2009 avtalade Metsäliittokoncernen om att sälja hela sitt innehav (49,9 %) i Vapo Oy till ett inhemskt konsortium som leds av EPV Energia Oy. Affären

genomfördes den 24 juni 2009. Köpeskillingen uppgick till 165 miljoner euro, varav moderföretaget Metsäliitto Osuuskunta redovisade en försäljningsvinst på 27,3 miljoner euro. Försäljningsvinsten för Metsäliittokoncernen uppgick till 8,0 miljoner euro.

Strukturförändringar 2009

Metsä-Botnia

Den 15 juli 2009 slöt Metsä-Botnia och dess ägare ett intentionsavtal om Metsä- Botnias nya ägarstruktur och försäljning av verksamheten i Uruguay till UPM- Kymmene Abp. Avtalet undertecknades den 22 oktober 2009, och arrangemanget genomfördes den 8 december 2009.

I och med företagsaffären ökade Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel i Metsä-Botnia från 23 % till 53 %, M-reals ägarandel på 30 % förblev oförändrad och UPMs innehav minskade från 47 % till 17 %.

Som en del av företagsaffären delade Metsä-Botnia ut återbetalningar på kapitalet och dividender på 999 miljoner euro till sina delägare och köpte egna aktier av UPM för 168 miljoner euro. Betalningarna gjordes huvudsakligen med de medel som försäljningen av verksamheten i Uruguay inbringade. Därtill sålde Metsä-Botnia 77 % av sina aktier i Pohjolan Voima Oy och redovisade en försäljningsvinst på cirka 60 miljoner av försäljningen.

Samarbetsavtalen förblev till väsentliga delar oförändrade och är i kraft även efter företagsaffären. Metsä-Botnia fungerar också i fortsättningen som försäljningskanal för avsalumassa för både UPM och M-real.

Metsä-Botnia har i M-reals koncernbokslut behandlats som ett intresseföretag och i Metsäliittos koncernbokslut som ett dotterföretag från och med den 8 december 2009.

Metsäliitto bedömde de ekonomiska konsekvenserna av arrangemanget i sitt meddelande den 22 oktober 2009. De ekonomiska konsekvenser som har registrerats i bokslutet 2009 avviker en aning från det som förutspåddes i meddelandet. Arrangemanget ledde till att Metsäliitto Osuuskuntas eget kapital ökade med cirka 185 miljoner euro och Metsäliittokoncernens eget kapital med cirka 250 miljoner euro. Arrangemanget har en svag positiv inverkan på moderföretaget Metsäliitto Osuuskuntas soliditet och en svag negativ inverkan på

nettoskuldsättningsgraden. Arrangemanget har en positiv inverkan på Metsäliittokoncernens soliditet och nettoskuldsättning.

(7)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 7 (26) 4.2.2010 kl 12.00 M-real

M-real startade i februari 2009 ett nytt program som syftar till att förbättra det årliga resultatet med 80 miljoner euro. Åtgärderna riktades till affärsområdena samt till en anpassning av stödfunktionerna så att de motsvarar den förändrade

företagsstrukturen. Den fullständiga resultateffekten uppnås från och med år 2011.

I februari inleddes dessutom ett separat program för år 2009 i syfte att öka kassaflödet med cirka 60 miljoner euro. Åtgärderna omfattade bland annat en minskning av nettokapitalet och en gallring av investeringarna.

Båda programmen framskred bättre än förväntat, och i oktober 2009 höjdes målet för resultatförbättringsprogrammet från 80 miljoner till 90 miljoner euro och målet för programmet för förbättring av kassaflödet från 60 miljoner till 80 miljoner euro.

År 2008 meddelade M-real att företaget utifrån de tidigare granskade strategiska alternativen planerar att lägga ner produktionen av bestruket standardfinpapper vid bruken i Hallein och Gohrsmühle. Verksamheten vid båda bruken har sedan länge varit förlustbringande. Pappersproduktionen vid Halleinbruket i Österrike lades ned i slutet av april 2009 liksom också produktionen av standardfinpapper i Gohrsmühle, Tyskland. Produktionen av specialpapper samt obestrukna finpappersrullar och folieark har utvidgats i Gohrsmühle. Granskningen av de framtida alternativen för massabruket i Hallein fortsätter.

I december 2009 meddelade M-real om omorganiseringen av M-reals Zandersbruk i Gohrsmühle och Reflex samt om planerna att lägga ned två av de fyra

pappersmaskinerna vid bruket i Reflex. Nedläggningen skulle innebära en minskning av den årliga produktionskapaciteten med cirka 80 000 ton. Dessutom finns det planer på att flytta produktionen av självkopierande papper till bruket i Gohrsmühle.

Förhandlingarna inleddes i januari 2010, och man bedömer att åtgärderna genomförs under första halvåret. Man uppskattar att åtgärderna förbättrar resultatet med cirka 18 miljoner euro per år.

M-real informerade dessutom om de planerade resultatförbättringsåtgärderna, av vilka de viktigaste är en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, Frankrike, en investering på 22 miljoner euro för förbättring av energieffektiviteten vid bruket i Husum, Sverige, och ett internt resultatförbättringsprogram vars värde är 20 miljoner euro.

Massabruket i Alizay har länge varit olönsamt, och massakvaliteten uppfyller inte helt marknadskraven. Sedan mars 2009 har massabruket varit tillfälligt stängt. Till följd av en eventuell nedläggning av bruket har poster av engångskaraktär på 48 miljoner euro registrerats som kostnadsavsättningar och nedskrivningar i resultatet.

Man bedömer att de åtgärdsplaner som publicerades i december kommer att

förbättra M-reals årliga rörelseresultat med 80 miljoner euro och slår fullt ut från och med år 2011. Man bedömer att resultateffekten år 2010 är 40 miljoner euro.

(8)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 8 (26) 4.2.2010 kl 12.00

M-reals strukturförändring från ett pappersbolag till en aktör som allt tydligare koncentrerar sig på förpackningsmaterial har framskridit enligt planerna.

Strategigranskningen i fråga om pappersaffärsverksamheterna fortsätter.

Affärsområden

Virkesanskaffning

År 2009 redovisade Virkesanskaffning en omsättning på 1 101 miljoner euro (1 734) och ett rörelseresultat på -9 miljoner euro (30). Den finländska virkesanskaffningens andel var 828 miljoner euro (1 188) av omsättningen och -14 miljoner euro (25) av rörelseresultatet. I rörelseresultatet har Marknadsdomstolens påföljdsavgift om 21 miljoner euro upptagits såsom en kostnad av engångskaraktär (+2).

Den största orsaken till att omsättningen och rörelseresultatet minskade är att leveransvolymerna ligger klart under nivån år 2008. Metsäliittos Virkesanskaffning levererade 24 miljoner kubikmeter (32) virkesråvara till sina kunder. Cirka 70 % anskaffades från Finland, i huvudsak av Metsäliitto Osuuskuntas medlemmar.

Under första halvåret begränsades produktionen vid både bruken och sågverken, med andra ord var behovet av virke mindre. Också virkesutbudet blev litet.

Virkespriset sjönk i början av året, men utjämnades från och med maj. Timmerpriset visade en svag uppgång mot slutet av året. Under de sista månaderna av året blev virkeshandeln livligare, i synnerhet för att skogsägarna utnyttjade den skatteförmån på 50 % på intäkterna av virkeshandeln som staten erbjöd.

På grund av de kraftiga produktionsbegränsningarna i början av året var man tvungen att begränsa inköpen och avverkningen av massaved. På våren och sommaren anpassades den inhemska virkesanskaffningen till marknadssituationen genom permitteringar av personalen och andra åtgärder. Organisationen för Norra Finlands virkesanskaffning ändrades så att den bättre motsvarar de minskade leveransvolymerna inom området.

Volymen av Metsäliittos inköp från privatskogarna, inklusive virke för energibruk, uppgick till drygt 9 miljoner kubikmeter. Tyngdpunkten i inköpen låg på tallstock och skogsenergi. Mot slutet av året blev också efterfrågan på massaved livligare, i synnerhet i fråga om björkmassa. I syfte att stimulera timmerhandeln betalades dubbel bonus till ägarmedlemmar för genomförda virkesaffärer med

förnyelsestämpelposter både i början av året och i början av hösten. Skogshygget inom skogsenergi, som syftade till en effektivare anskaffning av skogsenergi,

inleddes i rask takt och var resultatbringande speciellt när det gällde energiklenvirke.

Under översiktsåret slöt Metsäliitto betydande avtal om leverans av skogsflis, stubbar och biprodukter från skogsindustrin till stora energianläggningar.

(9)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 9 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Virkeshandeln med de privata skogsägarna i Baltikum stannade upp nästan helt och hållet. Merparten av virket köptes från statens skogar. Trots bristen på timmer kunde man i Ryssland trygga virkesförsörjningen vid Metsä-Botnias såg Svir Timber.

Importen från båda områdena till Finland och Sverige minskade väsentligt. Från Ryssland importerades främst massaved och flis som kumulerats under

Metsäliittobolagens avverkningar, totalt 0,9 miljoner kubikmeter. Effektiviseringen av virkeshandelsorganisationernas verksamhet fortsatte i både Baltikum och Ryssland.

I Sverige och Mellaneuropa var det lugnt under första halvåret till följd av den höga lagernivån och produktionsbegränsningarna. Under andra halvåret ökade behovet av virke och priset på både timmer och massaved visade en uppgång.

Under de senaste åren har Metsäliitto kraftigt utvecklat tjänsterna för alla skeden inom skogsägandet. I början av översiktsåret introducerades ett förnyat

bonussystem, och i slutet av året presenterades Skogskorgen för ägarmedlemmarna.

Korgen tillhandahåller alla Metsäliittos tjänster. Generationsväxlingsservicen och momskontot är nya medlemstjänster.

Man fattade beslut om att från och med början av år 2010 organisera

Virkesanskaffningen i fyra olika affärslinjer: Finlands virkesanskaffning, Internationell virkesanskaffning, Träenergi och Skogsvårdstjänster.

Träproduktindustri

Metsäliittos Träproduktindustri redovisade en omsättning på 806 miljoner euro (1 162) och ett rörelseresultat på -47 miljoner euro (-74). I rörelseresultatet ingår kostnader av engångskaraktär på 6 miljoner euro (21).

Resultatet belastas i synnerhet av den svaga efterfrågesituationen, de låga sågvarupriserna och de dyra råvarorna som anskaffades förra året. Vid sidan av produktionen av sågvara var man tvungen att begränsa även tillverkningen av förädlad sågvara, faner och ingenjörsträprodukter. Tack vare

kostnadsbesparingsåtgärderna kunde förlusten ändå reduceras avsevärt.

I början av året var efterfrågan svag, vilket ledde till att situationen med överutbud fortsatte och att produkternas prisnivå sjönk. Samtidigt var råvarukostnaderna för höga i relation till slutprodukternas prisnivå. Under det andra halvåret syntes begränsningarna i produktionen och kundernas lägre lagernivåer som en smärre återhämtning i efterfrågan och en uppgång i prisnivån.

Produktionen anpassades till den försvagade efterfrågan genom att man lade ner verksamheten vid sågverket i Östermark och tillsvidare avbröt produktionen vid sågverken i Kyrofors och Karihaara. Förädlingsverksamheten i Kaskö skars ned på grund av att kontraktstillverkningen av konsumentprodukter som var avsedda för gör- det-själv-marknaden i Storbritannien överförs till Storbritannien. Under andra halvåret begränsades produktionen vid alla sågverk i drift på grund av den dåliga tillgången på prismässigt konkurrenskraftig råvara.

(10)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 10 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Affärslinjen Byggandets lösningar satsade på utveckling av energieffektivt byggande och deltog bland annat i utvecklingen av nya passiva takelement med stomme av kertoträ samt av ett höghussystem som består av färdiga delar i trä. Dessutom lanserades underlagsskivan Kerto-Kate, och i Storbritannien inleddes försäljningen av konceptet Green Store som baserar sig på Kerto- och limträ och är avsett för ekologiskt effektivt byggande av affärs- och kontorslokaler.

Det industriella kundsegmentets verksamhetsmiljö stämplades av de kraftiga nedskärningarna i produktionen. Med stöd av nya specialprodukter och skräddarsydda komponenter kunde man upprätthålla lönsamheten och öka marknadsandelen. Efterfrågan och prisnivån på i synnerhet de produkter som produceras vid plywoodindustrins nya förädlingsfabrik i Suolahti har utvecklats i positiv riktning.

Försäljningen inom konsument- och detaljhandelssegmentet låg fortfarande på samma nivå som föregående år och lönsamheten förbättrades en aning jämfört med föregående år. Inom affärslinjen Förädling och distribution fortsatte utvecklingen av gårds- och inredningsprodukter och anknytande tjänster i Storbritannien och

Frankrike.

Inom Träproduktindustrin fortsatte koncentreringen av affärsverksamheten genom försäljningen av lamellträfabriken i Comanesti, Rumänien, till det österrikiska

Holzindustrie Schweighofers rumänska dotterbolag. Affären kräver ett godkännande av konkurrensmyndigheterna i Rumänien.

Massa

Omsättningen för Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till 886 miljoner euro (1 184) och rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär till -107 miljoner euro (36). Resultatet belastades av det låga massapriset och det fortsatt höga priset på virkesråvara under räkenskapsperioden. Nedläggningen av Kaskö bruk gav upphov till kostnader av engångskaraktär på 75 miljoner euro. Under

räkenskapsperioden registrerades dessutom andra kostnader av engångskaraktär på 2 miljoner euro.

Dollarpriset på massa förblev lågt i början av översiktsperioden. Under andra halvåret steg priserna i fråga om alla produkter med i genomsnitt 25–40 % jämfört med första halvåret.

Under året sjönk produktionskapaciteten på marknaden med cirka 2,4 miljoner ton. I Kina, Nordamerika och Europa har produktionsanläggningar lagts ned. I slutet av året togs ändå redan nedlagda produktionsanläggningar i drift i Kanada och USA.

Produktionsvolymen inom Metsä-Botnias kvarvarande verksamheter uppgick till 1 959 000 ton (2 363 000) massa.

(11)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 11 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Metsä-Botnias finansiella ställning och likviditet var alltjämt goda. I slutet av året hade bolaget sammanlagt 175 miljoner euro (304) i likvida medel och krediter som kan lyftas. I slutet av översiktsperioden var soliditetsgraden 46 % (64) och

nettoskuldsättningsgraden 72 % (35).

Massaindustrin (Metsä-Botnia) har sedan den 8 december 2009 integrerats som ett dotterföretag i Metsäliittokoncernens bokslut. Före det integrerades 53 % av Metsä- Botnia proportionerligt (M-real 30 % och Metsäliitto 23 %).

Metsä-Botnia har behandlat verksamheten i Uruguay som avvecklad verksamhet enligt standarden IFRS 5. Verksamheten i Uruguay ingår således inte i

resultatsiffrorna ovan. För Metsäliittokoncernens del har verksamheten i Uruguay inte bildat något separat segment. På grund av detta har affärsverksamheten i

Uruguay i fråga om dessa koncerner behandlats i de kvarvarande verksamheterna.

Kartong och papper

Kartong- och pappersindustrin redovisade en omsättning på 2 432 miljoner euro (3 236) och rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär var -150 miljoner euro (-35).

Rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär försvagades jämfört med föregående år på grund av att leveransvolymerna minskade till följd av den allmänna försvagade efterfrågan och de i genomsnitt lägre försäljningspriserna på

kontorspapper. Resultatet förbättrades till följd av höjningarna av kartongpriserna och kostnadsbesparingarna.

M-reals poster av engångskaraktär i januari–december var -117 miljoner euro netto (-26). Av engångsposterna registrerades 58 miljoner euro i januari–september, och av detta belopp hänförde sig 22 miljoner euro till nedläggningen av Metsä-Botnias bruk i Kaskö, 28 miljoner euro till nedläggningen av pappersbruket i Hallein och 8 miljoner euro till olika typer av resultatförbättringsåtgärder och kostnadsavsättningar.

Under sista kvartalet av året bokförde M-real poster av engångskaraktär på

-59 miljoner euro netto. Som poster av engångskaraktär registrerades 113 miljoner euro nedskrivningsförluster, 48 miljoner euro nedskrivningar och

kostnadsavsättningar som hänför sig till planerna om en slutlig nedläggning av massabruket i Alizay, 13 miljoner euro kostnadsavsättningar som hänför sig till olika typer av resultatförbättringsprogram och 19 miljoner euro övriga kostnader av

engångskaraktär. Intäkterna av engångskaraktär uppgick till 134 miljoner euro, och dessa hänförde sig till Metsä-Botnias ägararrangemang.

Rörelseresultatet inklusive poster av engångskaraktär var -267 miljoner euro (-61).

Nettoräntorna och de övriga finansiella kostnaderna var 80 miljoner euro (155), andelarna av intresseföretagens resultat -16 miljoner euro (-1) och de bokförda finansiella kursdifferenserna 5 miljoner euro (13).

(12)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 12 (26) 4.2.2010 kl 12.00 De finansiella intäkterna under översiktsperioden omfattar en vinst om cirka 31 miljoner euro på återköpen av masskuldebrevslånet på 400 miljoner euro som förfaller till betalning i december 2010. Bland de finansiella kostnaderna finns en förlust på cirka 30 miljoner euro som uppkom då Sappi återbetalade sitt skuldebrev i förtid. I intresseföretagens resultat ingår en kostnad av engångskaraktär på 11 miljoner euro som avser försäljningen av Sunila-aktierna i Myllykoski Paper.

Resultatet före skatt var -358 miljoner euro (-204), resultatet per aktie för de kvarvarande verksamheterna -1,02 euro (-0,55) och avkastningen på sysselsatt kapital -8,9 % (-1,3). Resultatet exklusive poster av engångskaraktär före skatt var - 230 miljoner euro (-178), resultatet per aktie -0,66 euro (-0,48) och avkastningen på sysselsatt kapital -4,5 % (-0,5).

I slutet av december var M-reals soliditet 29,6 % och nettoskuldsättningsgrad 84 % (30,8 % och 90 %). I vissa av M-reals låneavtal har bolagets nettoskuldsättningsgrad begränsats till 120 % och bolagets soliditet till 30 %. En beräkning enligt

definitionerna i låneavtalen visar en nettoskuldsättningsgrad på cirka 63 % i slutet av året och en soliditet på cirka 35 %.

Mjuk- och matlagningspapper

Omsättningen för mjuk- och matlagningspapperstillverkaren Metsä Tissue uppgick till 890 miljoner euro (930) och rörelseresultatet till 93 miljoner euro (42). Omsättningen minskade med cirka fyra % jämfört med föregående år till följd av

valutakursförändringarna och lägre försäljningsvolymer. Försäljningsvolymerna för de egna varumärkena, i synnerhet Lambi och Serla, ökade. Under andra halvåret ökade försäljningen inom affärsområdet Storkonsumenter efter den svagare

efterfrågesituationen i början av året. Till detta bidrog bland annat den ökade efterfrågan på hygienprodukter till följd av spridningen av H1N1-viruset.

Massakostnaderna ökade under andra halvåret och var i slutet av året 25 % högre än i slutet av våren. Priserna på returfiber har varit stabilare, men tillgången har försvagats.

Under året lanserade Metsä Tissue flera nya produkter och produktlösningar, bland annat det designmönstrade produktkonceptet Lambi Limited Collection för

konsumenterna och specialpappershanddukar och dispensrar inom

handvårdsprogrammet Katrin för storkonsumenter. På hösten lanserades dessutom varumärket SAGA, under vilket produkter för matlagning och bakning i fortsättningen säljs och marknadsförs för såväl hushåll, matlagningsproffs som förädlare.

Utvecklingen av varumärkena Serla, Mola och Tento fortsatte också.

Man beslöt att förnya pappersmaskin 10 vid Mänttä bruk. Investeringen genomförs under första halvåret 2010.

(13)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 13 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Under översiktsåret fortsatte Metsä Tissue med förbättringen av energieffektiviteten Energieffektiviteten i verksamheten i Finland och Tyskland reviderades, och bolagen i båda länderna fick energieffektivitetscertikat.

I september trimmade Metsä Tissue sin affärsverksamhet och organisation genom att övergå från fem till tre affärslinjer. Efter förändringarna utgörs affärslinjerna av

Consumer (konsumentprodukter), Away-from-Home (storkonsumentprodukter) och Baking & Cooking (baknings- och matlagningsprodukter). Produktkategorin Servetter utvecklas och förstärks ytterligare inom affärsverksamheterna Consumer och Away- from-Home. Under översiktsperioden investerade bolaget i tre nya servettmaskiner samt i dess tryck- och förpackningslinjer.

Händelser efter räkenskapsperioden

Den 18 januari 2010 meddelade Metsäliitto om inledningen av ett kapitalprogram, vars syfte är att förstärka det egna kapitalet så att det motsvarar den aktuella och framtida affärsstrukturen. De medel som samlas in ska i huvudsak användas för finansiering av nya affärsverksamheter.

Enligt kapitalprogrammet som riktar sig till ägarmedlemmarna har medlemmarna möjlighet att teckna A- och B-tilläggsandelar. I programmet ingår också att slopa den nuvarande övre gränsen för obligationsandelar. Utöver detta har Metsäliitto för avsikt att emittera en ny C-tilläggsandel. Utifrån den nya C-tilläggsandelen har ägarna möjlighet att utöver andelsränta få tilläggsavkastning i kontant betalning, vars belopp beror på kursutvecklingen för M-real Corporations B-aktie på Helsingfors Börs. De medlemmar i Metsäliitto som äger eller under programmet tecknar nuvarande A- eller B-tilläggsandelar är berättigade att teckna C-tilläggsandelar. Till sina villkor motsvarar C-tilläggsandelarna i övrigt de nuvarande B-tilläggsandelarna, och för C-

tilläggsandelarna betalas samma årliga ränta som för B-tilläggsandelarna.

Vid sitt möte den 18 januari 2010 godkände förvaltningsrådet de stadgeändringar som krävs för genomförandet av kapitalprogrammet, och framlade dem för

godkännande av fullmäktige. Styrelsen beslutar om inledandet av kapitalprogrammet, den exakta tidpunkten för inledandet samt om teckningstiderna och -villkoren under första kvartalet 2010 efter att ärendet har behandlats av fullmäktige.

Risker och osäkerhetsfaktorer

De bedömningar och ställningstaganden om framtiden som presenteras i denna bokslutskommuniké bygger på aktuella planer och bedömningar. De innehåller risker och andra osäkerhetsfaktorer som kan leda till att resultaten avviker från de

ställningstaganden som nu gjorts. På kort sikt påverkas Metsäliittokoncernens

resultat i synnerhet av priset och efterfrågan på slutprodukterna, råvarukostnaderna, energipriset och eurons kursutveckling.

Riskerna i anslutning till företagets verksamhet beskrivs närmare i Metsäliittokoncernens årsredovisning för år 2008.

(14)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 14 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Utsikter för den närmaste framtiden

År 2010 ligger virkesbeställningarna från Virkesanskaffningens kunder på närmast normal nivå, vilket innebär att betydligt större virkesvolymer anskaffas än år 2009. I Finland får virkesköpen stöd av den skatteförmån på 25 % som ges på intäkterna av virkeshandeln och som gäller för affärer som har gjorts före utgången av år 2010.

Träproduktindustrin fortsätter att tillämpa sin affärsstrategi med syfte att höja förädlingsvärdet och satsar på kundorienterad produkt- och serviceutveckling. I år förväntas en återhämtning på byggnadsmarknaden, men efterfrågan torde ändå stanna på en lägre nivå än normalt. Volymerna inom gör-det-själv-handeln antas också öka.

I januari steg massapriset ytterligare, och massamarknaden torde förbli stark åtminstone under de närmaste månaderna. Uppgången i världsmarknadspriserna har lett till en situation, där redan nedlagda massabruk åter tagits i drift. Detta har lett till ett ökat utbud och kan ha en negativ inverkan på hur massapriserna utvecklas.

En fortsatt god efterfrågan på både kartong och obestruket finpapper förväntas under första kvartalet. Efterfrågan på specialpapper ligger fortfarande under normal nivå, men en uppgång i efterfrågan förväntas under början av året. Snittpriserna på falskartong och täckpapper visar en smärre uppgång till följd av

prishöjningsåtgärderna. M-real har dessutom meddelat om 8 %s prishöjningar i fråga om finpapper på alla huvudmarknader. Prishöjningarna träder i kraft i mars. Prisnivån på specialpapper har varit fortsatt stabil och inga väsentliga ändringar i snittpriset förväntas.

Under första kvartalet förväntas rörelseresultatet exklusive poster av engångskaraktär för M-real bli bättre än sista kvartalet 2009.

Efterfrågan på mjuk- och matlagningspapper bedöms förbli relativt stabil också under år 2010. En fortsatt uppgång i råvarupriserna och transportkostnaderna förväntas ändå. Efter de omfattande effektiviseringsåtgärderna söker Metsä Tissue nu tillväxt.

Metsäliittokoncernens rörelseresultat exklusive poster av engångskaraktär blev positivt under tredje kvartalet. Under sista kvartalet blev rörelseresultatet bättre än förväntat. Under början av innevarande år har det heller inte skett några sådana förändringar på marknaden som kunde försvaga lönsamheten. Metsäliitto bedömer att den positiva utvecklingen fortsätter under första kvartalet och att rörelseresultatet exklusive engångsposter blir bättre än under föregående kvartal.

(15)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 15 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Förslag till andelsränta

Styrelsen i Metsäliitto Osuuskunta har beslutat att för förvaltningsrådet föreslå att räntan på medlemmarnas stadgeenliga insatser i andelskapitalet ska utgå med 5,5 % för år 2009 (5,5 % för år 2008). På A-insatserna i tilläggskapital har styrelsen

föreslagit en ränta på 5,0 % (5,0) och på B-insatserna en ränta på 4,5 % (4,5).

Styrelsens förslag behandlas i mars av förvaltningsrådet i Metsäliitto Osuuskunta som i sin tur gör en framställan om beloppet av andelsräntan till fullmäktige för beslut i maj.

Esbo den 4 februari 2010 Metsäliittokoncernen Styrelsen

Mer information:

Tf. ekonomidirektör Hannu Anttila, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 5111

Kommunikationsdirektör Anne-Mari Achrén, Metsäliittokoncernen, tfn 010 465 4541

(16)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 16 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Oreviderad

METSÄLIITTOKONCERNEN

Förkortad rapport över totalresultat (milj. euro)

2009 1-12

2008 1-12

För- ändring

2009 Q4

2008 Q4

2007 1-12 Kvarvarande verksamhet

Omsättning 4 837 6 434 -1 597 1 190 1 453 6 797

Övriga rörelseintäkter 353 239 114 237 23 92

Rörelsekostnader -4 858 -6 189 1 331 -1 185 -1 487 -6 256 Avskrivningar och nedskrivningar -501 -482 -19 -224 -195 -589

Rörelseresultat -169 2 -171 18 -206 44

Resultatandelar i intresseföretag -16 6 -22 -4 -5 12

Kursdifferenser 2 19 -16 2 18 5

Övriga finansintäkter och -kostnader -147 -260 113 -34 -84 -220 Periodens resultat före skatt -329 -233 -96 -18 -277 -160

Inkomstskatt 10 60 -50 -9 66 -24

Periodens resultat från kvarvarande

verksamhet -318 -172 -146 -27 -211 -183

Avvecklad verksamhet

Periodens resultat från avvecklad

verksamhet -23 -338 315 -9 -62 -27

Periodens resultat -342 -511 169 -36 -273 -211

Övrigt totalresultat

Kassaflödessäkringar 35 -55 90 11 -44 7

Finansiella tillgångar som kan säljas -103 97 -200 -2 21 8

Omräkningsdifferenser -15 13 -28 10 -6 -11

Övriga poster 0 -1 1 0 0 -5

Skatt hänförlig till poster i övrigt totalresultat 23 -16 39 0 0 -13 Övrigt totalresultat, netto efter skatt -60 39 -99 18 -29 -14 Periodens totalresultat -402 -472 70 -18 -302 -225

Periodens resultat hänförligt till:

Moderföretagets medlemmar -116 -213 97 24 -140 -9

Minoritetsintresse -226 -297 71 -60 -133 -202

-342 -511 169 -36 -273 -211

Periodens totalresultat hänförligt till:

Moderföretagets medlemmar -150 -199 50 28 -160 -18

Minoritetsintresse -252 -272 20 -46 -142 -207

-402 -472 70 -18 -302 -225

(17)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 17 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Oreviderad

Rapport över finansiell ställning

2009 31.12.

2008 31.12.

2007 31.12.

TILLGÅNGAR Långfristiga

Goodwill 493 176 319

Övriga immateriella tillgångar 245 88 70

Materiella tillgångar 2 428 2 958 4 021

Biologiska tillgångar 7 103 83

Andelar i intresseföretag 98 139 133

Placeringar 356 493 373

Övriga finansiella tillgångar 11 234 44

Uppskjuten skattefordran 58 61 46

3 696 4 252 5 090 Kortfristiga

Omsättningstillgångar 669 943 1 132

Kundfordringar och övriga fordringar 799 1 085 1 385

Kassa och banktillgodohavande 558 619 428

2 026 2 647 2 945

Tillgångar som innehas för försäljning 9 - -

Tillgångar totalt 5 730 6 899 8 035

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Eget kapital 927 1 104 1 328

Minoritetsandel 471 682 978

1 399 1 786 2 306 Långfristiga skulder

Uppskjuten skatteskuld 382 328 404

Pensionsåtaganden 122 131 195

Avsättningar 128 111 83

Finansieringsskulder 1 976 2 854 3 011

Övriga skulder 115 26 50

2 722 3 449 3 742 Kortfristiga skulder

Kortfristiga finansieringsskulder 798 690 747

Leverantörsskulder och övriga skulder 806 974 1 240 1 604 1 664 1 987 Skulder som hänför sig till tillgångar

som innehas för försäljning 6 - -

Skulder totalt 4 331 5 113 5 729

Eget kapital och skulder totalt 5 730 6 899 8 035

(18)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 18 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Oreviderad

Eget kapital hänförligt till moderföretagets ägare Rapport över förändring i eget kapital

Milj. euro

Andels- kapital

Över- kurs- fond

Om- räknings- differens

Fond för verkligt värde &

övriga

Balan- serade vinst-

medel Totalt

Minori- tets- andel Totalt

Eget kapital 1.1.2008 574 30 -7 148 583 1 328 978 2 306

Betalda andelsräntor och dividender -35 -35 -13 -48

Förändring i andelskapital 11 11 11

Förändring i överkursfond 0 0

Förändring i fond för verkligt värde 0 0

Överfört från fritt eget kapital till bundet 6 -6 0 0

Affärsstruktureringar 0 -10 -10

Periodens totalresultat 3 12 -214 -199 -272 -472

Eget kapital 31.12.2008 585 30 -5 165 329 1 104 682 1 786

Eget kapital 1.1.2009 585 30 -5 165 329 1 104 682 1 786

Betalda andelsräntor och dividender -29 -29 -1 -30

Förändring i andelskapital -101 -101 -101

Förändring i överkursfond 0 0

Förändring i fond för verkligt värde 0 0

Överfört från fritt eget kapital till bundet 0 0

Affärsstruktureringar 20 82 102 44 146

Periodens totalresultat -7 -27 -116 -150 -252 -402

Eget kapital 31.12.2009 484 30 9 221 184 927 471 1 399

(19)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 19 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Oreviderad

Rapport över kassaflöden

2009 1-12

2008 1-12

2007 1-12

Periodens resultat -342 -511 -211

Summa korrektivposter 469 832 857

Förändring av rörelsekapital 231 88 -34

Summa kassaflöde från rörelsen 359 410 612

Finansiella kostnader, netto -84 -239 -265

Betalda skatter 0 -58 -78

Nettokassaflöde från rörelsen 275 113 270

Företagsförvärv -497 -4 -45

Investeringar i immateriella och materiella

anläggningstillgångar -152 -268 -447

Avyttringar och andra poster 940 511 447

Nettokassaflöde från investeringar 209 239 -45

Förändring av eget kapital -57 -1 29

Förändring av långfristiga lån och

övriga finansiella poster -529 -101 -19

Betalda andelsräntor och dividender -40 -55 -51

Nettokassaflöde från finansiering -544 -157 -41

Förändring av likvida medel -60 195 184

Ingående likvida medel 619 428 246

Omräkningsdifferens -1 -4 -3

Förändring av likvida medel -60 195 184

Likvida medel i tillgångar

som innehas för försäljning -1 - -

Utgående likvida medel 558 619 428

(20)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 20 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Oreviderad SEGMENT

Virkesanskaffning 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 1 101 1 734 292 362

EBITDA -5 35 -16 5

- ” -, exkl. engångsposter 16 33 5 4

Avskrivningar och nedskrivningar -4 -5 -1 -1

Rörelseresultat -9 30 -17 4

- ” -, exkl. engångsposter 12 28 4 3

Investeringar 2 4 1 0

Personal i slutet av perioden 945 1 140 945 1 140

Träproduktindustri 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 806 1 162 193 239

EBITDA -2 -18 7 -30

- ” -, exkl. engångsposter -2 -11 7 -23

Avskrivningar och nedskrivningar -45 -57 -16 -25

Rörelseresultat -47 -74 -9 -55

- ” -, exkl. engångsposter -41 -53 -3 -34

Investeringar 10 36 3 7

Personal i slutet av perioden 3 758 4 199 3 758 4 199

Massaindustri 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 1195 1 591 297 359

EBITDA 366 347 378 23

- ” -, exkl. engångsposter 71 347 67 23

Avskrivningar och nedskrivningar -173 -138 -23 -36

Rörelseresultat 193 209 355 -13

- ” -, exkl. engångsposter -43 209 44 -13

Investeringar 53 99 7 21

Personal i slutet av perioden 1 106 1 815 1 106 1 815 Kartong- och pappersindustri 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 2 432 3 236 606 722

EBITDA 88 254 132 -18

- ” -, exkl. engångsposter 44 192 51 4

Avskrivningar och nedskrivningar -356 -315 -185 -143

Rörelseresultat -267 -61 -52 -161

- ” -, exkl. engångsposter -150 -35 7 -51

Investeringar 73 128 18 39

Personal i slutet av perioden 4 903 6 546 4 903 6 546

(21)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 21 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Oreviderad

Mjuk- och matlagningspapper 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 890 930 229 234

EBITDA 135 98 31 24

- ” -, exkl. engångsposter 135 99 31 24

Avskrivningar och nedskrivningar -42 -56 -11 -14

Rörelseresultat 93 42 21 10

- ” -, exkl. engångsposter 93 43 21 10

Investeringar 35 33 17 16

Personal i slutet av perioden 3 152 3 222 3 152 3 222 Övrig verksamhet 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 170 328 4 90

EBITDA 69 29 21 5

- ” -, exkl. engångsposter 21 24 0 5

Avskrivningar och nedskrivningar -11 -20 0 -5

Rörelseresultat 59 9 20 -1

- ” -, exkl. engångsposter 11 4 -1 -1

Investeringar 20 44 0 11

Personal i slutet av perioden 378 1 204 378 1 204

I övrig verksamhet ingår bl.a. Vapo-koncernen (49,9 %) t.o.m. 24.6.2009 samt Metsäliittos koncern- och holdingfunktioner.

Intern försäljning och

elimineringar 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning -1 758 -2 547 -431 -553

EBITDA -319 -261 -313 -18

- ” -, exkl. engångsposter -40 -259 -40 -18

Avskrivningar och nedskrivningar 129 109 12 28

Rörelseresultat -190 -152 -300 10

- ” -, exkl. engångsposter 45 -150 -27 10

Metsäliittokoncernen 1-12/09 1-12/08 Q4/09 Q4/08

Omsättning 4 837 6 434 1 190 1 453

EBITDA 332 484 242 -10

- ” -, exkl. engångsposter 246 425 121 18

Avskrivningar och nedskrivningar -501 -482 -224 -195

Rörelseresultat -169 2 18 -206

- ” -, exkl. engångsposter -75 45 44 -75

Investeringar 152 268 40 78

Personal i slutet av perioden 14 242 16 729 14 242 16 729

EBITDA = Rörelseresultat före avskrivningar och nedskrivningar

(22)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 22 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Oreviderad

Kvartalsuppgifter

2009 Q4

2009 Q3

2009 Q2

2009 Q1

2008 Q4

2008 Q3

2008 Q2

2008 Q1

Omsättning

Virkesanskaffning 292 232 251 327 362 412 474 487

Träproduktindustri 193 188 224 202 239 279 329 315

Massaindustri 297 313 282 303 359 421 413 398

Kartong- och pappersindustri 606 618 585 623 722 826 829 859 Mjuk- och matlagningspapper 229 226 217 218 234 235 231 230

Övrig verksamhet 4 3 72 92 90 62 83 92

Intern försäljning och

elimineringar -431 -425 -418 -487 -553 -640 -683 -671

Omsättning totalt 1 190 1 155 1 213 1 278 1 453 1 595 1 676 1 710

Rörelseresultat

Virkesanskaffning -17 -1 4 5 4 4 12 10

Träproduktindustri -9 -3 -10 -25 -55 -16 -1 -2

Massaindustri 355 2 -42 -122 -13 102 44 75

Kartong- och pappersindustri -52 -24 -73 -117 -161 -8 71 37

Mjuk- och matlagningspapper 21 31 22 19 10 13 11 9

Övrig verksamhet 20 2 27 10 -1 3 1 6

Elimineringar -300 0 16 94 10 -78 -32 -52

Rörelseresultat totalt 18 7 -56 -137 -206 19 105 84

- % av omsättningen 1,5 0,6 -4,6 -10,7 -14,2 1,2 6,3 4,9 Resultatandelar i intresse-

företag -4 -1 -8 -2 -6 8 2 2

Kurssdifferenser 2 4 -1 -2 18 0 -2 2

Övriga finansintäkter och

kostnader -34 -63 -30 -20 -84 -63 -51 -62

Periodens resultat före skatt -18 -53 -95 -163 -277 -35 54 26

Inkomstskatt -9 -6 7 19 66 2 -1 -7

Periodens resultat från

kvarvarande verksamhet -27 -59 -88 -144 -211 -33 53 19

Periodens resultat från

avvecklad verksamhet -9 -2 -3 -10 -62 -212 -45 -19

Periodens resultat -36 -61 -91 -153 -273 -245 8 0

(23)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 23 (26) 4.2.2010 kl 12.00 Förvärvade affärsverksamheter

Samriskföretaget Oy Metsä-Botnia Ab som hör till segmentet Massaindustri inom koncernen hade ett massabruk och skogstillgångar i Uruguay. Metsä-Botnias ägare M-real Corporation, UPM-Kymmene Abp och Metsäliitto Osuuskunta undertecknade den 22 oktober 2009 ett avtal om försäljning av affärsverksamheten i Uruguay till UPM. Affären slutfördes den 8 december 2009. I samband med detta sålde Metsäliitto Osuuskunta sin andel på 5,5 % i företaget Botnia South America S.A. till UPM.

Samtidigt omorganiserades Metsä-Botnias ägarandelar. Metsä-Botnia löste in 9,2 % av sina egna aktier, vilket ledde till att Metsäliitto Osuuskuntas direkta innehav ökade från 23,0 % till 25,3 % och M-reals innehav från 30,0 % till 33,0 %. Av UPM köpte Metsäliitto Osuuskunta en andel på 24,7 % i Metsä-Botnia. Genom en intern transaktion köpte Metsäliitto Osuuskunta dessutom en andel på 3,0 % i Metsä-Botnia av M-real.

Efter arrangemangen äger Metsäliitto Osuuskunta 53,01 %, M-real 30,03 % och UPM 16,96

% av Metsä-Botnia. Metsä-Botnias ägaravtal omfattar en skyldighet att lösa in aktier i Metsä- Botnia som upphör när UPMs ägarandel sjunkit under 11 %. Skulden som orsakas av inlösningsskyldigheten har upptagits till verkligt värde. Den ökning av innehavet på 5,96 % som beror på Metsäliitto Osuuskuntas inlösningsskyldighet har beaktats i koncernbokslut.

Enligt den preliminära förvärvskalkylen skapade anskaffningarna en goodwill på 358,8 milj.

euro som omfattar följande poster: (i) Synergier, 80 % av goodwillen. Synergierna representerar den potential för kostnadsbesparingar och effektivitetsförbättringar som förenhetligandet av verksamheterna ger upphov till samt fördelarna av användningen av Metsä-Botnias massaved vid optimeringen av affärsverksamheten inom Virkesanskaffning och Träproduktindustri. (ii) Personal, 20 % av goodwillen. Personalens kompetens i fråga om massatillverkning och slutanvändningen av fiber gagnar koncernens andra

affärsverksamheter, bland annat i tillverkningen av massa, papper och kartong. Personalens kännedom om massamarknaden stöder de övriga koncernföretagens verksamhet på

massamarknaden som både säljare och köpare. Kalkylen för anskaffningskostnaden är såtillvida preliminär att den enligt IFRS-bestämmelserna kan justeras med senare tilläggs- information som preciserar uppgifterna vid förvärvstidpunkten inom ett år efter förvärvet.

Koncernens övriga rörelsekostnader omfattar kostnader på 2,5 milj. euro som hänför sig till detta företagsarrangemang.

Metsä-Botniakoncernens resultat har sedan den 7 december 2009 integrerats i

Metsäliittokoncernen som ett samriskföretag rad för rad (Metsäliitto Osuuskuntas ägarandel 23 % och M-reals 30 %). Till följd av företagsarrangemangen i slutet av år 2009 blev Metsä- Botnia Metsäliitto Osuuskuntas dotterbolag den 8 december 2009. Minoritetens andel är 29,43 %. Från och med den 8 december 2009 ingår Metsä-Botniakoncernens resultat för räkenskapsperioden, 3,0 milj. euro, i koncernresultatet 2009.

År 2009 skulle Metsäliittokoncernens omsättning ha varit 4 644,2 milj. euro och

räkenskapsperiodens resultat före minoritetsandelen -616,9 milj. euro, om förvärvet av affärsverksamheter som genomfördes under räkenskapsperioden hade integrerats i koncernbokslutet från och med början av räkenskapsperioden 2009, med hänsyn till alla poster inom detta företagsarrangemang. Dessa siffror grundar sig på de principer för upprättande av bokslut som iakttas av koncernen samt på en justering av dotterbolagets resultat med hänsyn till de tilläggsavskrivningar som skulle ha gjorts om de immateriella

(24)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 24 (26) 4.2.2010 kl 12.00 tillgångarna och de materiella anläggningstillgångarna hade värderats till verkligt värde från och med den 1 januari 2009 samt på skatteffekterna av dessa avskrivningar.

Oy Metsä-Botnia Ab:s förvärv totalt Milj. euro

Gängse värden bokförda vid sammanslagningen

Bokvärden före samman- slagningen Varumärke (ingår i immateriella tillgångar) 135

Kundrelationer (ingår i immateriella tillgångar) 42

Övriga immateriella tillgångar 16 16

Byggnader och konstruktioner 247 206

Maskiner och inventarier 516 365

Övriga materiella anläggningstillgångar 22 22

Biologiska tillgångar 6 6

Långfristiga finansiella tillgångar 22 22

Omsättningstillgångar 125 123

Kundfordringar och övriga fordringar 126 126

Likvida medel 9 9

Tillgångar totalt 1 266 895

Latent skatteskuld 164 68

Pensionsåtaganden 3 3

Avsättningar 18 18

Finansieringsskulder 332 332

Leverantörsskulder och övriga skulder 87 87

Skulder totalt 604 507

Nettotillgångar 662 388

Tidigare ägd andel av nettotillgångarna 229

Minoritetens andel av nettotillgångarna 195

Anskaffad andel av nettotillgångarna 238

Anskaffningskostnad 405

Direkta kostnader av förvärvet 4

Inlösning av Oy Metsä-Botnia Ab:s aktier 89

Inlösningsskyldighet 99

Anskaffningskostnad totalt 597

Goodwill 359

Kontant betald köpeskilling 498

Det förvärvade dotterföretagets likvida medel -9

Inverkan på kassaflödet -489

Vid sammanslagningen fastställdes det verkliga värdet av det identifierade varumärket utifrån uppskattade diskonterade tilläggskassaflöden. Det verkliga värdet av kundrelationerna har fastställts utifrån den uppskattade varaktigheten och de diskonterade nettokassaflöden som de befintliga kundrelationerna skapar.De materiella anläggningstillgångar värderades till verkligt värde utifrån marknadspriserna med hänsyn till de förvärvade tillgångarnas ålder, slitage och andra motsvarande faktorer. Omsättningstillgångarna har uppskattats till verkligt värde. De övriga posternas bokvärden överensstämmer till stor del med de verkliga värdena.

(25)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 25 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Oreviderad Förändring i

materiella anläggningstillgångar 1-12/09 1-12/08 1-12/07 Bokvärde i början av perioden 2 958 4 021 4 197

Företagsförvärv 472 4 22

Investeringar 143 255 430

Minskningar -772 -686 -72

Tillgångar som innehas för försäljning -3 - -

Avskrivningar och nedskrivningar -449 -438 -362 Avskrivningar och nedvärderingar för

avvecklad verksamhet - -149 -118

Omräkningsdifferens och andra förändringar 78 -49 -76 Bokvärde i slutet av perioden 2 428 2 958 4 021

”Tillgångar som innehas för försäljning” innehåller de materiella

anläggningstillgångarna i Träproduktindustrins fabrik som tillverkar lamellskivor i Rumänien.

Graphic Papers avskrivningar och nedvärderingar för år 2008 och Map- verksamhetens avskrivningar för år 2007 ingår i raden ”Avskrivningar och nedvärderingar för avvecklad verksamhet”.

Ansvarsförbindelser Q4/09 Q4/08 Q4/07

För egen skuld (inkl. leasingansvar) 456 318 347

För intresseföretag 6 3 3

För övriga 4 4 4

Totalt 466 325 355

Investeringsåtaganden i

anläggningstillgångar Q4/09 Q4/08 Q4/07

Betalningar under 1 år 0 0 38

Senare års betalningar 1 1 7

Öppna derivatkontrakt Q4/09 Q4/08 Q4/07

Räntederivat 831 1 158 1 693

Valutaderivat 1 766 2 346 3 268

Övriga derivat 254 232 160

Totalt 2 850 3 735 5 121

Marknadsvärdet av de öppna derivatkontrakten var vid periodens slut -28 miljoner euro (12/08: 33 milj. euro). Bruttovärdet av de öppna derivatkontrakten innehåller också slutna kontrakt till ett värde om 537 miljoner euro (12/08: 787 milj. euro).

(26)

Metsäliittokoncernens bokslutskommuniké 2009 Pressmeddelande 26 (26) 4.2.2010 kl 12.00

Redovisningsprinciper

Bokslutskommunikén är upprättad enligt IAS 34 Delårsrapportering samt enligt de redovisningsprinciper som presenteras i Metsäliittokoncernens årsredovisning 2008.

Koncernen har börjat tillämpa följande standarder från början av 2009:

IAS 1 (reviderad), ”Utformning av finansiella rapporter”. Avsikten med den reviderade standarden är att förbättra möjligheterna att analysera och jämföra uppgifterna i bokslutet bl.a genom att avskilja förändringar i eget kapital från förändringar i eget kapital som avser transaktioner med aktieägare. Koncernen redovisar förändringar i eget kapital som inte avser ägare i en totalresultaträkning.

IFRS 8, ”Rörelsesegment”. Standarden ersätter IAS 14-standarden. Den nya standarden kräver, att segmentinformationen presenteras utifrån ledningens perspektiv, vilket innebär att den presenteras på det sätt som används i den interna rapporteringen. Koncernens rapporterande segment fr.o.m 1.1.2009 är Virkesanskaffning, Träproduktindustri, Massaindustri, Kartong- och pappersindustri, Mjuk- och matlagningspapper samt Övrig verksamhet. Jämförelsetalen har justerats att motsvara de nya segmenten.

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :