• No results found

Geta kommun, beslutsprotokoll

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Geta kommun, beslutsprotokoll"

Copied!
16
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

PROTOKOLL

Tid och plats Måndagen den 5 mars 2012 kl. 19:00-20:40 Kommunkansliet i Vestergeta, Geta

Närv.

Beslutande Ingvar Björling, KST-ordförande X

Kjell Berndtsson, KST-viceordförande X

Camilla Andersson X

Gerd Bergman -

Gunnel Nordlund-White X

Tommy Ahonen, ers G.B. X

Övriga Dan-Johan Dahlblom, KFGE-ordförande -

Gun-Britt Lyngander, KFGE-viceordförande -

Erik Brunström, kommundirektör X

Paragrafer §§ 50-61

Underskrifter Geta 05.03.2012

_______________________ ___________________

Ingvar Björling Erik Brunström Mötesordf, KST-ordf Mötessekr, k.dir Protokolljustering Geta 05.03.2012

__________________________ __________________________

Kjell Berndtsson Tommy Ahonen

(2)

KALLELSE

Tid och plats: Måndag 5 mars 2012, kl 19:00, kommunkansliet i Vestergeta

§ 50 SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

§ 51 TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN § 52 VAL AV CENTRALNÄMND 2012-2014

§ 53 VAL AV VALBESTYRELSE 2012-2014

§ 54 PLANÄRENDE: NY DETALJPLAN OCH PLANEÄNDRING VID HAVSVIDDEN

§ 55 GRUNDAVTAL OCH FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND § 56 UTLÅTANDE ÖVER ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FRAMTID

§ 57 UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND § 58 UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG FÖR PRODUCENTANSVAR § 59 UTLÅTANDE: FILIALAPOTEK I JOMALA

§ 60 UPPHÖRANDE AV VALBARHET

§ 6X MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Geta den 29.02.2012 Ingvar Björling, KST-ordf Enligt uppdrag:

______________________

Erik Brunström, k.dir

Denna möteskallelse har anslagits på Geta kommuns anslagstavla vid kommunkansliet 01.03.2012.

Protokollet justeras direkt efter mötet och framläggs till påseende på kommunkansliet 06.03.2012

(3)

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

Kst § 50 Sammanträdets öppnande

Kommunstyrelsens ordförande Ingvar Björling hälsar de närvarande välkomna och förklarar mötet lagligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande beslutfört.

Protokolljustering

Beslut: Till protokolljusterare utses Kjell Berndtsson och Tommy Ahonen.

Protokolljustering sker 30 minuter efter sammanträdets avslutande, måndagen den 5 mars, på kommunkansliet i Vestergeta.

Föredragningslistan

Beslut: Föredragningslistan fastställs utan korrigeringar eller tillägg.

TILLKÄNNAGIVANDEN OCH INFORMATIONSÄRENDEN

Kst § 51 Förslag: Tillkännagivanden enligt bilaga antecknas till kännedom.

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 50 05.03.2012

Kommunstyrelsen § 51, bilaga 05.03.2012

(4)

VAL AV CENTRALNÄMND 2012-2014

Kst § 11 Enligt 5 § landskapslagen om lagtings- och kommunalval tillsätter fullmäktige en kommunal centralnämnd bestående av fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande.

Fullmäktige utser fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

I landskapet Åland fungerar i varje kommun som kommunal

centralvalnämnd vid riksdagsval, presidentval och Europaparlaments- val den nämnd som tillsatts för kommunalval i landskapet och för vilken i tillämpliga delar gäller vad som i finländska vallagen bestäms om kommunal centralvalnämnd.

Mandatperioden för centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse varar till dess ny nämnd eller bestyrelse är vald.

Enligt kommunfullmäktige (§ 33/2011) förlängdes sittande central- nämndens mandat till dess att en ny nämnd utses, dock minst januari månad ut år 2012.

I januari 2012 förrättas presidentval, med en eventuell andra valom- gång i februari 2012. Det kunde därför vara praktiskt att eventuellt nyvald nämnd formellt tillträder efter det att presidentvalet 2012 är avklarat, lämpligtvis i mars månad år 2012, varpå ny centralnämnd enligt landskapslagen om lagtings- och kommunalval bör tillsättas inom januari månad det år det hålls lagtings- och kommunalval (2015).

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige till kommunala centralnämnden för perioden 2012-2014 utser fem ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande, samt fem ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, enligt följande:

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Kst § 37 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Kst § 52 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avföra ärendet från agendan, då det ej hålls fler val i år, för att ta frågan till ny behandling under hösten 2012.

______

Kommunstyrelsen § 52 Kommunstyrelsen § 37 Kommunstyrelsen § 11

05.03.2012 20.02.2012

16.01.2012

(5)

VAL AV VALBESTYRELSE 2012-2014

Kst § 12 Enligt 6 § landskapslagen om lagtings- och kommunalval tillsätter fullmäktige en valbestyrelse bestående av tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande. Fullmäktige utser minst tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna.

Mandatperioden för centralnämnd, valnämnd och valbestyrelse varar till dess ny nämnd eller bestyrelse är vald.

I januari 2012 förrättas presidentval, med en eventuell andra valom- gång i februari 2012. Det kunde därför vara praktiskt att eventuellt nyvald valbestyrelse formellt tillträder efter det att presidentvalet 2012 är avklarat, lämpligtvis i mars månad år 2012, varpå ny valbestyrelse enligt landskapslagen om lagtings- och kommunalval bör tillsättas ”i god tid före valen” det år det hålls lagtings- och kommunalval (2015).

Förslag: Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige till valbestyrelse för åren 2012-2014 utser tre ledamöter, av vilka en utses till ordförande och en till viceordförande, samt tre ersättare som uppställs i den ordning de avses träda in i stället för de ordinarie ledamöterna, enligt följande:

Beslut: Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Kst § 38 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar bordlägga ärendet.

Kst § 53 Beslut: Kommunstyrelsen beslutar att avföra ärendet från agendan, då det ej hålls fler val i år, för att ta frågan till ny behandling under hösten 2012.

______

Kommunstyrelsen § 53 Kommunstyrelsen § 38 Kommunstyrelsen § 12

05.03.2012 20.02.2012

16.01.2012

(6)

PLANÄRENDE: NY DETALJPLAN OCH PLANEÄNDRING VID HAVSVIDDEN

Kst § 54 Havsvidden Ab anhåller om att få uppgöra ny detaljplan över fastig- heten 2:123 och planändring över fastigheten 2:124 i Dånö by enligt bilaga.

Enligt plan- och bygglagen gäller beträffande detaljplan bl a att:

Regleringen av markens användning och av bebyggelsen inom kommunen sker genom general- och detaljplaner. Generalplanen anger huvuddragen för markanvändningen i hela kommunen eller en del av den. Detaljplanen anger närmare hur ett begränsat markområde i kommunen ska användas och bebyggas.

5 §. Konsekvensutredning vid planläggning

När en plan utarbetas ska, om inte en miljökonsekvensbedömning ska upprättas enligt landskapslagen om miljökonsekvensbedömning, planens påverkan på miljön och landskapsbilden, inklusive dess samhällsekonomiska, sociala och kulturella aspekter, redovisas som en del av planen.

6 §. Markanvändningsavtal

Kommunen kan ingå avtal med markägare om planläggning och genom- förande av detaljplan.

Avtal som kommunen ingått om planläggningen och genomförandet av planer får inte åsidosätta de mål för planläggningen eller de krav på planläggningens innehåll som uppställs i denna lag.

Den som utarbetar en plan ska ha lämplig kompetens för uppdraget.

Närmare bestämmelser om behörigheten utfärdas genom landskapsförord- ning.

33 §. Markägares rätt att låta upprätta detaljplan

En markägare har rätt att utarbeta ett förslag till detaljplan för sin egen mark. Innan planeringen påbörjas ska kommunen kontaktas. Kommunen ska fastställa målsättningar för planen, godkänna planläggaren och se till att planområdet utgör en tillräckligt stor och ändamålsenlig helhet. Ett planförs- lag som utarbetas på markägarens försorg handläggs efter vederbörlig beredning i kommunen på samma sätt som en av kommunen utarbetad plan.

Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens handläggningskostnader. En detaljplan som en eller flera mark- ägare låtit upprätta ska genomföras av de berörda markägarna i samråd med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som anges i planen.

Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om planläggning av fast egendom är avsikten att planera området reglerad och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare.

Avtalet behöver dock kompletteras för att omfatta även fastigheten 2:123 i Dånö by enligt liggande planförslag.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastigheterna 2:123 och 2:124 i Dånö by på ägarnas initiativ får detaljplaneras respektive upprättas förslag till planändring för, med målsättning att möjliggöra hotellets behov av att bygga mer fritidshus och bevara naturmiljöns särdrag, samt att Ursula Koponen konstateras godkänd som

planerare.

Kommunstyrelsen beslutar även att för en period om 30 dagar till allmänt påseende ställa ut förslag till ny detaljplan för fastigheten 2:123 och förslag till ändrad detaljplan för fastigheten 2:124 vid Havsvidden enligt bilaga, samt att begära byggnadsnämndens utlåtande över detsamma förslaget.

Fortsättning  Kommunstyrelsen § 54 05.03.2012

(7)

Fortsättning KST § 54/2012

Skyldigheter och villkor för förverkligande av ännu icke fastställd plan skall regleras i avtal om planläggning av fast egendom.

Markägaren ska svara för kostnaderna för upprättandet av planen samt för kommunens handläggningskostnader.

Detaljplanens genomförande ska ske i samråd mellan berörda markägare och kommunen.

Beslut: Enligt förslag.

______

(8)

GRUNDAVTAL OCH FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR ÅLANDS OMSORGSFÖRBUND Kst § 27 Förbundsstyrelsen för Ålands omsorgsförbund tillställer medlems-

kommunerna förslag till reviderat grundavtal, för beslut i kommu- nernas fullmäktigen, jämte reviderad förvaltningsstadga, för utlåtande inför beslut i förbundsfullmäktige i maj 2012.

Nu gällande grundavtal från 01.01.2001 har av förbundsdirektören (2010) upplevts vara bristfälligt, främst avseende:

- medlemskommunernas betalningsandelar och fakturering - grunderna för fakturering enligt faktisk närvaro på olika enheter Förbundsstyrelsen tillsatte år 2010 en arbetsgrupp med uppgift att se över grundavtalet, och arbetsgruppen kom då fram till att även organisationsupplägg och förvaltningsstadga behövde ses över.

Den reviderade förvaltningsstadgan har godkänts av förbunds- styrelsen, medan förslaget till grundavtal tas till behandling i förbundsfullmäktige i maj 2012.

Enligt Geta kommuns förvaltningsstadga § 48 hör det till kommun- styrelsens uppgifter att ingå avtal och andra förbindelser för

kommunen, såvida det inte är delegerat till nämnd eller tjänsteman genom instruktion eller särskilt beslut.

Enligt 84 § 4 mom kommunallagen skall dock grundavtal för kommunalförbund godkännas av respektive medlemskommuns fullmäktige.

Omsorgsförbundet önskar kommunernas beslut senast 29.02.2012.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att inbegära socialnämndens utlåtande över förslag till reviderat grundavtal jämte reviderad förvaltnings- stadga för Ålands omsorgsförbund Kf, samt att inför kommunfull- mäktige föreslå att kommunstyrelsen befullmäktigas behandla och avgöra frågan om reviderat grundavtal.

Beslut: Enligt förslag.

Kfge § 28 Diskussion: Ledamot Anders J Jansson föreslår att ärendet återremitteras kommunstyrelsen för slutligt avgörande i kommunfullmäktige.

Konstateras: Förslaget vinner understöd.

Beslut: Kommunfullmäktige beslutar enhälligt enligt Anders J Janssons förslag, att ärendet återremitteras kommunstyrelsen för slutligt avgörande i kommunfullmäktige.

Fortsättning  Kommunstyrelsen § 55

Socialnämnden § 20 Kommunfullmäktige § 28 Kommunstyrelsen § 27

05.03.2012 01.03.2012 25.01.2012 16.01.2012

(9)

Fortsättning Kst § 55/2012

SocN § 20 * Bilaga 15: Kst § 27, Begäran om utlåtande

• Bilaga 16: Utredning gällande förslag till nytt grundavtal

• Bilaga 17: Utlåtande gällande förslag till reviderad förvaltningsstadga

• Bilaga 18: Ålands Omsorgsförbund, Grundavtal, förvaltningsstadga

Ålands Omsorgsförbund önskar beslut från sina medlemskommuners fullmäktigen gällande förslaget till nytt grundavtal samt ett utlåtande gällande förslaget till reviderad förvaltningsstadga inför

förbundsfullmäktige i maj 2012.

Behovet av ett förnyat grundavtal är klarlagt och relaterat till ny lagstiftning samt till nya verksamhetsformer.

Den reviderade förvaltningsstadgan ändrar grunderna för kostnads- fördelningen och omsorgsbyråverksamheten har synliggjorts som en skild verksamhet, för övrigt utgår förslaget i stort sett från den nuvarande stadgan.

Förslag: Socialnämnden föreslår inför styrelsen att Geta kommun fattar beslut om att omfatta det nya grundavtalet samt ger ett positivt utlåtande om förvaltningsstadgan.

Beslut: [nämndens beslut per 1.3 ges till kännedom inför sittande möte]

Kst § 55 Konstateras: Kommunfullmäktige har att avgöra frågan om grundavtal, och remisstiden är förlängd till 30 mars. Frågan skulle kunna återremitteras eller bordläggas till nästa styrelsemöte, men kommundirektören upplever att det kunde vara fördel att öppna ärendet redan nu för diskussion och eventuellt beslut jämte förslag inför fullmäktige, alternativt för en andra remissrunda.

Socialnämndens beslut från sammanträde 1 mars är ej ännu justerat.

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att omfatta förslag till reviderad förvaltningsstadga för Ålands omsorgsförbund, i enlighet med och med hänvisning till socialarbetare Britt Branérs förslag till utlåtande (bilaga § 55 A).

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslag till nytt grundavtal för Ålands omsorgsförbund, i enlighet med och med hänvisning till socialarbetare Britt Branérs utredning gällande förslaget (bilaga § 55 B).

Beslut: Enligt förslag.

______

(10)

UTLÅTANDE ÖVER ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS FRAMTID

Kst § 56 Med anledning av Mariehamns stads förestående utträde ur Ålands kommunförbund har en arbetsgrupp utrett förbundets framtida uppgift, funktion och organisation. Arbetsgruppen har tagit fram en slutrapport kring vilken förbundet önskar medlemskommunernas utlåtanden senast 30 mars 2012.

I slutrapporten presenteras två olika alternativ för framtiden; Alt 1A resp Alt 1B. Alt 1A innebär att huvudansvaret för såväl intressebe- vakningen som avtalsområdet läggs på förbundsdirektören, och att man därutöver anställer en avtalssekreterare på heltid och en handläggare på deltid (tot 2,7 heltidstjänster, varav 1,35 intressebevakning/utveckling och 1,35 avtalsområdet). Alt 1B innebär fortsättningsvis en förbundsdirektör och en avtalschef på heltid samt en handläggare/utredare på deltid (2,3-2,4 årsarbetare).

Kostnadskalkylerna för Alt 1A och Alt 1B är snarlika, men ger olika resurstilldelning mätt i personal. Båda alternativen innebär en minskning av förbundets sammanlagda kostnader jämfört mot innevarande år, delvis till följd av ny lokalisering med lägre hyra etc.

Vid kommundirektörsmöte i Mariehamn 15 december gavs direktö- rerna för de fyra största kommunerna i uppdrag att skriva ett remissvar. Där presenteras ett tredje alternativ till organisation för förbundet; Alt 1C. Det förslaget ger uttalat stöd för förbundets idé rörande samrådsdelegation och lagstadgat samrådsförfarande, och bygger därutöver på en utökning av personalstyrkan till minst tre heltidstjänster (1,6 instressebevakning/utveckling, 1,4 avtalsom- rådet). Förslaget skulle enligt kalkyl öka medlemskommunernas sammanlagda kostnader med ca 37 procent (Geta från 5.194 till 7.077 E), förutom Mariehamn som bara skulle betala för avtals- delegationen.

Mariehamns stad har bordlagt ärendet till 15 mars, men enligt stadsdirektörens förslag presenteras ytterligare ett alternativ. Detta alternativ bygger i korthet på utökat samarbete med Finlands

kommunförbund, som skulle upprätthålla en filial på Åland med minst två anställda.

Med anledning av situationen bjuder kommunförbundet in represen- tanter för kommunernas presidier till en gemensam diskussion om hur framtidens kommunala samverkan ska vara organiserad.

Sammankomsten ordnas 6 mars, dagen efter sittande möte med Geta kommunstyrelse.

Konstateras: Av de förslag som presenterats rörande Ålands kommunförbunds framtid, i förbundets egen slutrapport jämte kommundirektörernas arbetsgrupp samt stadsdirektörens liggande förslag, anser Geta kommundirektör att alternativ 1C är att föredra, följt av Alt 1B.

Att ha förbundsdirektörstjänsten delad 50/50 mellan intressebevak- ning/utveckling och avtalsområdet enligt Alt 1A upplevs som splittrande, då dessa roller och funktioner med fördel hålls isär och fördelas på olika personer, bl a för att kunna upprätthålla speciali- serad kompetens på de respektive områdena.

Fortsättning  Kommunstyrelsen § 56 05.03.2012

(11)

Fortsättning Kst § 56/2012

Det viktigaste enligt kommundirektören är att Ålands kommunför- bund blir kvar som en egen självständig takorganisation för de åländska kommunernas intressen, med eller utan Mariehamns stads delaktighet och/eller samarbete med Finlands kommunförbund, samt att förbundet tilldelas ett utökat mandat att föra kommunernas talan.

Kommunförbundet kunde med fördel få mer befogenheter och utökade och tydligare roller och funktioner. Samrådsfunktion och lagstadgat –förfarande upplevs som angeläget att få till stånd, liksom en lagstadgad finansieringsprincip.

Förslag: Kommunstyrelsen tar ärendet till diskussion och ger kommunens representanter eventuella direktiv som riktlinjer inför diskussions- tillfället 6 mars, och ger kommundirektören i uppdrag att med beaktande av dessa riktlinjer till nästa styrelsemöte ta fram förslag till utlåtande i frågan om Ålands kommunförbunds framtid.

Beslut: Enligt förslag, enligt diskussion men utan uttryckliga direktiv.

______

(12)

UTLÅTANDE: ANSÖKAN OM JORDFÖRVÄRVSTILLSTÅND

Kst § 57 Ålands landskapsregering begär (Dnr ÅLR 2012/1105), Geta kommuns utlåtande över ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.

Den sökande utgörs av fysiska personer bosatta i Finland och finländska medborgare, där den ena parten är ålandsbördig med ursprung i Geta kommun. De sökande innehar inte fast egendom på Åland sedan tidigare. Förvärvet utgörs av gåva från mor till son och sonhustru, men ska enligt gåvobrev ej betraktas som förskott på arv.

Avsikten med förvärvet anges enligt ansökan till fritidsbruk.

Ansökan avser fastigheten Solstrand 2:43 i Skinnarböle, om drygt 3.700 m2. Lägenheten är obebyggd och gränsar till hav med egen strandlinje, men har ingen andel i samfällda.

I enlighet med Geta kommuns förvaltningsstadga 48 § 1 mom hör det till kommunstyrelsens uppgifter att avge kommunens utlåtanden, förutom utlåtanden över betydande lagframställningar.

Ansökningshandlingarna jämte bilagor finns under den tid ärendet behandlas hos kommunen till påseende på Geta kommunkansli, och delges i sin helhet vid sittande sammanträde.

Förslag: Geta kommunstyrelse ser utifrån lokala förutsättningar och aspekter, beaktat den angivna avsikten med förvärvet, inga hinder för

ansökans beviljande och förordar därmed inför Ålands landskaps- regering att jordförvärvstillstånd beviljas enligt ansökan (LR Dnr ÅLR 2012/1105).

Beslut: Enligt förslag.

______

Kommunstyrelsen § 57 05.03.2012

(13)

UTLÅTANDE: LAGFÖRSLAG FÖR PRODUCENTANSVAR

Kst § 58 Ålands landskapsregering begär Geta kommuns utlåtande över förslag till ändring av renhållningslagen 23 b § Produkter och producenter med producentansvar (Dnr ÅLR 2012/719, bil).

Landskapsregeringen föreslår att det införs en nedre gräns för produ- centansvaret för förpackningar, så att en producent ska ha en

omsättning om minst 1.000.000 euro för att producentansvar ska gälla.

Enligt landskapsregeringens konsekvensbedömning innebär förslaget

”minskade kostnader och administration för de producenter som har en omsättning under en miljon euro [… och] även viss minskad

administration för landskapsregeringen och även för kommunerna i egenskap av tillsynsmyndighet”. Och vidare: ”Förslaget innebär att kostnaderna för förpackningsavfallet från produkter som släppts ut på marknaden av producenter som har en omsättning under en miljon euro skulle falla i första hand på kommunerna”.

Nedan följer av kommundirektören utvalda utdrag ur upplevt relevanta formuleringar i direktiv och lag (egen kursivering):

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall:

[...] Det är nödvändigt att alla som deltar i produktionen,

användningen, importen och distributionen av förpackningar och förpackade produkter blir mer medvetna om i vilken utsträckning förpackningar blir avfall, och att de i enlighet med principen

"förorenaren betalar" tar på sig ansvaret för sådant avfall.

Landskapslag (1981:3) om renhållning 3 § (Definitioner)

Med producent avses den som tillverkar eller yrkesmässigt impor- terar produkter eller som yrkesmässigt för in och förmedlar en produkt i landskapet. (2005/18)

Med producentansvar avses en producents ansvar för åtgärder och kostnader att ordna återanvändning, återvinning och annan

avfallshantering av produkter som en producent släppt ut på marknaden inräknat kostnaderna för detta. (2005/18)

4b § 2 mom: Syftet med producentansvar skall vara att förmå producenterna till att mer effektivt uppfylla bestämmelserna i 4 och 4a §§ samt 4b § 1 mom. [förebyggande av avfall]

6 § Den högsta ledningen och övervakningen av renhållningsverk- samheten ankommer på landskapsregeringen. Varje kommun skall Kommunstyrelsen § 58 05.03.2012

(14)

Fortsättning KST § 58/2012

Renhållningsmyndigheten utövar den närmaste tillsynen över fullgörandet av de uppgifter som enligt denna lag ankommer på enskilda.

16 §. Kommunen skall besörja att avfall kan mottas, lagras och oskadliggöras eller på annat sätt behandlas ändamålsenligt.

Kommunen skall se till att det för sådan verksamhet finns ett tillräckligt antal ändamålsenliga anläggningar.

16b § Utan särskild kostnad för den siste innehavaren eller ägaren skall en producent insamla och omhänderta avfall för vilket produ- centen har producentansvar. Producenten skall anvisa en eller flera lämpliga platser dit sådant avfall kan föras samt lämna uppgift om dessa platser till landskapsregeringen. [...] En producent med producentansvar skall ordna och finansiera system så att produk- terna eller delar av dem, vilka kasserats såsom avfall, insamlas för återanvändning, återvinning eller annan avfallshantering.

Enligt LR:s avfallsplan gäller vidare bl a att ”förpackningsinsamling ska finnas vid de större butikerna och minst en i varje kommun”.

Följande utgör citat från Proans hemsida:

Producentansvar Åland Ab (Proans) bildades hösten 2009 för att hjälpa förpackningsproducenter att uppfylla det producentansvar som alla förpackningsproducenter på Åland enligt lag måste uppfylla.

Proans är Ålands lösning på producentansvaret för förpackningar av metall, aluminium, plast, trä, papper/kartong och wellpapp.

Kommundirektören tolkar gällande lag som att förpackningsavfall är producenternas angelägenhet. Kommunerna bör som ansvarig renhållningsmyndighet upplåta plats för producenternas insamlings- punkter, men det är producenterna som har ansvaret för (även insamlingens) kostnader och för materialets vidare behandling.

Förutsatt att producenter uppfyller sitt producentansvar, torde det finnas möjlighet att i enlighet med LR:s avfallsplan förverkliga målsättningen om förpackningsinsamling vid de större butikerna och minst en i varje kommun – och att detta sker i regi av och på

bekostnad av producenterna och inte kommunerna.

Geta kommun har (nov 2011) ebjudit Proans avgiftsfri tillgång till plats för förpackningskärl vid Getas bemannade återvinningscentral, men inte ännu fått något svar från producentorganisationen.

Förslag: Kommunstyrelsen i Geta utlåter sig rörande förslag till ändring av renhållningslagen 23b § Produkter och producenter med producent- ansvar (Dnr ÅLR 2012/719, bil), enligt bilaga (KST § 58b).

Beslut: Enligt förslag.

______

(15)

UTLÅTANDE: FILIALAPOTEK I JOMALA

Kst § 59 Geta kommun på norra Åland har blivit varse ansökan om grundande av filialapotek i Sparcenter i Jomala kommun på Åland.

Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet (Fimea) begär före 3 mars utlåtande från Ålands landskapsregering, Jomala kommun samt av befintliga apotekare rörande ansökan om grun- dande av filialapotek i Jomala kommun, 3,3 km från 2:a apoteket i Mariehamn.

Inom landskapet Åland finns tre apotek och ett filialapotek. Två av apoteken ligger inne i Mariehamn och ett i Godby, och filialapoteket finns i Kumlinge. I Mariehamn och i Godby finns hälsocentral, och i Mariehamn finns Ålands centralsjukhus.

Enligt 41 § läkemedelslagen ska bedömning göras av hur apoteks- tjänsterna i området fungerar och är lokaliserade. Enligt 52 § samma lag kan filialapotek inrättas där det finns behov av apotekstjänster men inte tillräckliga förutsättningar för ett självständigt apotek.

Fimea fattar beslut om lokalisering.

Lokaliseringen av apoteksverksamheter följer alltså inte principerna om den i övrigt öppna marknadens fria rörlighet och konkurrens, utan förutsätter att hänsyn tas till behoven i den berörda regionen.

Ett filialapotek i Jomala skulle innebära en fjärde apoteksservice längs en axel om 20 km, med 18.000 invånare, och kan enligt

kommundirektörens bedömning antas negativt påverka verksamhets- förutsättningarna för framförallt det längs axeln mest avlägsna självständiga apoteket, och därmed apoteksservicen i norra Åland.

Kommundirektören upplever att det eventuellt kan finnas intresse även för andra norråländska kommuner att få framfört synpunkter kring förslaget, som hypotetiskt sett kan komma att få betydelse för utveckling av och tillgång till apoteksservice i regionen i övrigt. Inga andra kommuner i regionen har tillfrågats om remissutlåtande, men på direkt förfrågan från kommundirektören, per e-post till Fimea, kring ”huruvida Fimea skulle vara intresserade av och eventuellt kunna tänkas ta i beaktande utlåtanden även från andra kommuner, och ifall det i så fall kan inlämnas så sent som tisdag 6 mars”, svarar Fimea 16.2 att: ”Det går bra att skicka utlåtande ännu den 6 mars”.

Förslag: Kommunstyrelsen i Geta ber att gentemot Fimea med anledning av liggande ansökan om lokalisering av filialapotek i Jomala få framföra ståndpunkten att det, med hänvisning till hur apotekstjänsterna på Åland är lokaliserade, inte självklart kan anses finnas behov av ett filialapotek i Jomala, få kilometrar från Mariehamns båda apotek. En dylik lokalisering innebär snarare en ytterligare koncentrering av Kommunstyrelsen § 59 05.03.2012

(16)

UPPHÖRANDE AV VALBARHET

Kst § 60 Susanne Sundqvist är invald som ersättare i kommunfullmäktige för Liberalerna, men meddelar per e-brev 20 februari 2012 (bil) att hon har flyttat bort från Geta kommun.

Enligt kommunallagen 36 §. Valbarhet till fullmäktige gäller att:

”Valbar till ledamot i fullmäktige är den som har kommunen som sin hemkommun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet”.

Enligt kommunallagen 16 § Förlust av valbarhet gäller vidare att:

”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag”.

Förslag: Kommunstyrelsen konstaterar att Susanne Sundqvist, ersättare i kommunfullmäktige, förlorat sin valbarhet till följd av flytt bort från Geta kommun, och föreslår att kommunfullmäktige därmed

konstaterar att förtroendeuppdraget som ersättare i kommunfull- mäktige förfallit.

Beslut: Enligt förslag.

______

MÖTETS AVSLUTANDE, BESVÄRSANVISNING

Kst § 61 Mötet förklaras avslutat kl 20:40.

Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning bifogas protokollet.

______

Kommunstyrelsen § 60 05.03.2012

Kommunstyrelsen § 61 05.03.2012

References

Related documents

Förslag: Kommunstyrelsen remitterar till byggnadsnämnden för utlåtande ärendet rörande förslag till detaljplaneändring för kvarteren 1 och 3 samt parkområde inom

Kst § 66 Konstateras: Enligt budgetuppföljning för år 2011 per 14 mars 2012 (bilaga) är det preliminära överskottet inom uppgiftsområdet allmän social verksamhet 3.665 euro,

reglerad, och Ursula Koponen sedan tidigare godkänd som planerare. Kst § 9 a) Förslag: Kommunstyrelsen beslutar godkänna att fastställd detaljplan för fastigheten 2:109

Förslag: Kommunstyrelsen beslutar att på basen av vad som framkommit i samband med jämförelse mellan inkomna anbud avseende nytt avloppsreningsverk för Geta kommun till

markägarna i samråd med kommunen eller enligt en särskild överenskommelse som anges i planen. Konstateras: Enligt befintligt avtal mellan Geta kommun och Havsvidden Ab om

SkolN § 26 Skolföreståndare Marianne Häggblom har anhållit om tilläggsanslag för en gruppassistent i åk 1-2 för tiden 14.8-31.12.2014. Skolpsykolog Jan Grajewski har i en

SocN § 26 Socialarbetarna vid socialkansliet journalför i dataprogram inte anpassade för journalföring. Egna datamallar används för tex beslut. Abilita har

Beslut: Kommunfullmäktige besluter enligt Anders Janssons förslag, att föreslagen ändring av grundavtal för De Gamlas Hem i Jomala enligt bilaga ej godkänns, och att ärendet