Styrelsen P R O T O K O L L

Full text

(1)

Styrelsen 04 2011   

 

P R O T O K O L L      12.4.2011   

(2)

FÖREDRAGNINGSLISTA  4/2011 

 

Tid: 12.4.2011 kl.  15.00   

Plats:  Inveon, Edelfeltsstigen 1   

 

ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET  2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE  3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT  4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR 

5 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS 

6 §  PERSONALEN INOM INVEONS PROJEKTVERKSAMHET 

7 §  RESULTAT AV ANNONSERING A LEDIGA TJÄNSTER OCH TIMLÄRARUPPDRAG  8 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 1 

9 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 2  10 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 3  11 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 4  12 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTSEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 5  13 §  VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 6 

14 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 7  15 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTSEN LEKTOR I YKESÄMNEN, 8  16 §  BESÄTTANDE AV TÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 9  17 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTSEN BILSKOLFÖRESTÅNDARE, 10  18 §  VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 11 

19 §  VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 12  20 §  VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 13  21 §  VAL AV TIMLÄRARE I ENGELSKA, 14 

22 §  TILLDELANDE AV DISCIPLINÄRT STRAFF TILL MINDERÅRIG (S.N.)  23 §  TILLDELANDE AV DISCIPLINÄRT STRAFF TILL MINDERÅRIG (T.K.)   

           

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING   

             

(3)

   

PROTOKOLL    4 / 2011   

Tid:    12.4.2011 kl.  15.00 – 15.50   

Plats:    Inveon,  Edelfeltsstigen 1   

Medlemmar:  Magnus Björklund 

      Torolf Bergström 

      Kari Hagfors       Ritva Suomalainen 

      Nancy Lökfors 

Petra Paakkanen      Gunnel Laukas      Stefan Sandström 

Gunilla Träskelin   

       

Övriga:    Solveig Mickels 

      Johan Söderberg 

   

Underskrifter: 

 

       _________________         _________________ 

Magnus Björklund      Johan Söderberg 

Ordförande        Sekreterare 

      Protokoll‐ 

justering:    Protokollet har granskats och godkänts 12  / 04   2011. 

   

_________________        _________________ 

      Gunilla Träskelin      Stefan Sandström        

    

Protokollet har varit framlagt till påseende 14  / 04   2011 i samkommunens kansli. 

   

Intygar: 

_____________________ 

   

Protokollsutdragets riktighet bestyrks      /    2011    _____________________ 

       

   

(4)

   

1 §  LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET   

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

             

2 §  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE   

 

Förvaltningsstadgan (16 §) säger: 

 

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall  undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Protokollet  skall justeras på det sätt som organet beslutar. 

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kun‐

görs minst en dag i förväg.” 

   

Förslag: Gunilla Träskelin och Stefan Sandström utses till protokolljusterare. 

 

 Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 21.4.2011 på samkommunens of‐

ficiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 20.4.2011 på  samma tavla. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(5)

 

3 §  TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT   

      Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen. 

Beslutsförteckningen flyttas till en separat bilaga vilket gör det lättare att publicera nätversionen  av styrelsens protokoll då eventuella konfidentiella ärenden inte härefter syns ens som rubriker i  internet. 

   

JS  Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att  styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed  verkställas. 

 

   

Beslut: Förslaget godkänns.

(6)

4 §  FASTSTÄLLANDE AV SEMESTRAR   

  Följande semesterönskemål har lämnats till styrelsen för fastställande. 

 

  Alf Björkstrand    25.3.2011 och 8.4.2011    Johan Söderberg    13. – 15.4.2011   

JS  Förslag: Styrelsen fastställer semester enligt önskemålen ovan. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

                 

   

(7)

5 §  ANHÅLLAN OM RÄTT ATT RESA UTOMLANDS   

Följande lärare ansöker om rätt att resa utomlands tillsammans med studerande:  

Gina von Schoultz      till Stockholm 14‐16.4.2011  med FR08 

Ulf Nikander        till Stockholm 12‐14.5.2011  med ES08a och ES08b  Cristian Söderberg      som ovan 

Gunnar Bomberg      som ovan 

Eero Hankalahti       till Stockholm 5‐7.5.2011  med VVS08 

Gustav Åström        som ovan 

 

Studieresornas program motsvarar innehållet i Inveons läroplan. Lärarnas resor medför inga extra  kostnader för yrkesinstitutet. 

 

SM   Förslag: Lärarna i beredningen beviljas rätt att resa till Stockholm med respektive avgående klasser. 

Resorna får inte medföra yrkesinstitutet tilläggskostnader. Från resorna skall lämnas en rapport till  styrelsen före vårterminens slut. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

 

   

(8)

6 §  PERSONALEN INOM INVEONS PROJEKTVERKSAMHET   

Vid sitt sammanträde 3.11.2010 beslutade styrelsen om att förlänga utbildningsplanerarens Hanna  Kerman anställning till 31.5.2012 samt att en projektkoordinator anställs så att anställningsförhållan‐

det upphör 31.12.2011. 

Med ett brev 21.3.2011 meddelar Hanna Kerman att hon säger upp sin anställning som utbildnings‐

planerare. Med yrkesinstitutets rektor har avtalats att Kermans sista arbetsdag är 6.4.2011. 

Majvor Tillander anställdes med rektors beslut som projektkoordinator. Tillander har givit sitt sam‐

tycke till att överta utbildningsplanerarens arbetsuppgifter omedelbart då Kermans arbetsförhål‐

lande avslutas och till slutet av innevarande år. 

 

SM   Förslag   Hanna Kerman beviljas avsked från sitt anställningsförhållande som utbildningsplanerare  från och med 7.4.2011. Majvor Tillander överförs till uppdraget som utbildningsplanerare så att an‐

ställningstiden är 7.4‐31.12.2011. Lön och övriga anställningsvillkor är de samma som tidigare fast‐

ställts för utbildningsplaneraren.  Rektor anställer nödvändig personal för att handha projektkoordi‐

natorns arbetsuppgifter t.o.m. 31.12.2011. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns.   

(9)

7 §  RESULTAT AV ANNONSERING AV LEDIGA TJÄNSTER OCH TIMLÄRARUPPDRAG   

Inveon annonserade 19 och 20.3.2011 14 tjänster och timläraruppdrag att sökas före 8.4.2011 kl. 

16.00. Per utsatt tid har följande ansökningar inkommit: 

 

1. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  2. Lektor i yrkesämnen    ingen sökande  3. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  4. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  5. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  6. Timlärare i huvudsyssla  1 sökande  7. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  8. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  9. Lektor i yrkesämnen    1 sökande  10. Bilskolföreståndare    1 sökande  11. Timlärare i huvudsyssla  ingen sökande  12. Timlärare i huvudsyssla  2 sökande  13. Timlärare i huvudsyssla  2 sökande  14. Timlärare i engelska   2 sökande   

Annonsen, enligt bilaga, publicerades i Borgåbladet, Östra Nyland, Hufvudstadsbladet och på  www.jobben.fi .  Den specificerade förteckningen över läraruppdragen inklusive information om be‐

hörighetskrav publicerades på www.inveon.fi .   

SM   Förslag: Antecknas för kännedom. 

 

Beslut:  Förslaget godkänns. 

                                                 

(10)

8 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 1   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 1) med undervisning inom el‐ och automation och med  krav på installationsrättigheter minst 2:a klass har sökts av följande personer: 

 

Björk, Krister   elmontör  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Krister Björk anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden  1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 ‐12 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

  

   

(11)

9 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 2   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 2) med undervisning inom installation har sökts av föl‐

jande personer: 

Ingen sökande   

SM   Förslag: Antecknas för kännedom. Rektor anställer nödvändig undervisningspersonal för läsåret  2011‐2012. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(12)

 

10 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 3   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 3) med undervisning inom el‐ och automation har sökts  av följande personer: 

 

Sandvik, Peter    elingenjör (svensk examen)  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Peter Sandvik anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden  1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 2 – 6 %. 

 

Beslut: Förslaget godkänns. 

               

   

(13)

11 §   BESÄTTANDE AV TÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 4   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 4) med undervisning inom husteknik, VVS har sökts av  följande personer: 

 

Hankalahti, Eero  tekniker  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

 

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Eero Hankalahti anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för ti‐

den 1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 – 12 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

           

   

(14)

 

12 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 5   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons 5) med undervisning för grundexamen inom byggnads‐

branschen har sökts av följande personer: 

 

Grönqvist, Jan    murare   ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Jan Grönqvist anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden  1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 – 12 %. 

 

Beslut:  Förslaget godkänns. 

       

   

(15)

13 §   VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 6   

Uppgiften som timlärare i huvudsyssla inom byggnadsbranschen (annons 6) med undervisning för  grundexamen inom husbyggnad har sökts av följande personer: 

 

Nyholm, Jerker  trätekniker  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM  Förslag: Jerker Nyholm anställs som timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt  UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 – 12 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

           

   

(16)

 

14 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 7   

 

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons 7) med undervisning för grundexamen inom maskin‐ och  metall har sökts av följande personer: 

 

Imjack, John    3‐årig yrkesutbildning  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. John Imjack anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för tiden  1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 – 12 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

           

   

(17)

 

15 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 8   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 8) med undervisning för grundexamen inom bilbran‐

schen har sökts av följande personer: 

 

Gustavsson, Tage    biltekniker  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM   Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Tage Gustavsson anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för  tiden 1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 4 – 6 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(18)

 

16 §   BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN LEKTOR I YRKESÄMNEN, 9   

Tjänsten som lektor i yrkesämnen (annons nr 9) med undervisning för grundexamen inom logistik har  sökts av följande personer: 

 

Gustafsson, Christian  trafiklärare  ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM  Förslag: Tjänsten besätts inte ordinarie. Christian Gustafsson anställs som t.f. lektor i yrkesämnen för  tiden 1.8.2011–31.7.2012. Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 3 – 9 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(19)

 

17 §  BESÄTTANDE AV TJÄNSTEN BILSKOLFÖRESTÅNDARE, 10   

Tjänsten som bilskolföreståndare (annons nr 10) har sökts av följande personer: 

 

Eklund, Tom    trafiklärare  behörig   

 

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde.  

Samkommunens för yrkesutbildning i östra Nyland tillstånd att hålla bilskola har utfärdats av Länssty‐

relsen i Södra Finlands län och nummer 335166 LNH2434A. Tillståndet som är utställt på Eklund Tom  Håkan Allan gäller för tiden 2.12.2009–1.12.2014.  

 

SM   Förslag: Tom Eklund väljs till ordinarie innehavare av tjänsten som bilskolföreståndare fr.o.m. 

1.8.2011. För anställningen tillämpas AKTA. Arbetstiden är allmän arbetstid. I uppgiften ingår under‐

visning inom den grundläggande yrkesutbildningen enligt beslut av styrelsen läsårsvis. Undervis‐

ningsskyldigheten läsåret 2011‐2012 är 28 h/vecka.  

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

       

   

(20)

 

18 §   VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 11   

Uppgiften som timlärare i huvudsyssla (annons nr 11) med undervisning inom hotell‐, restaurang‐ 

och cateringbranschen har sökts av följande personer: 

 

Inga sökande   

 

SM   Förslag: Antecknas för kännedom. Rektor anställer nödvändig personal för undervisningen inom ho‐

tell‐ , restaurang‐ och cateringbranschen. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

               

   

(21)

 

19 §   VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 12   

Uppdraget som timlärare i huvudsyssla (annons 12) med undervisning för grundexamen inom visuell  framställning har sökts av följande personer: 

 

Danielsen, Jannike  kandidat i konst     ej behörig   

Kaario, Kim    grundexamen; grafisk planering ej behörig   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

   

SM   Förslag: Jannike Danielsen anställs som timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2011–31.7.2012. Lön  enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 1 – 6 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

         

   

(22)

 

20 §   VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA, 13   

Uppdraget som timlärare i huvudsyssla (annons 13) med undervisning för grundexamen inom visuell  framställning har sökts av följande personer: 

 

Talvitie, Herman    medianom (YH)     ej behörig   

Kaario, Kim      grundexamen; grafisk planering ej behörig   

 

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

I sin ansökan anhåller Talvitie också om att hans arbetserfarenhet som frilans under 14 år skall er‐

kännas som sådan arbetserfarenhet som förordningen om undervisningspersonalens behörighet krä‐

ver.  

 

SM   Förslag: Herman Talvitie anställs som timlärare i huvudsyssla för tiden 1.8.2011–31.7.2012. Doku‐

mentationen av arbetserfarenhet i enligt med F986/1998 är inte tillräcklig och anhållan om dess er‐

kännande förkastas.  Lön enligt UKTA, lönekod 4 09 04 00 2 – 12 %. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

   

   

(23)

 

21 §   VAL AV TIMLÄRARE I ENGELSKA, 14   

Uppdraget som timlärare i bisyssla i engelska (annons 14) under höstterminen har sökts av följande  personer: 

 

de la Cruz, Cesar  behörig lärare i engelska (utbildningsstyrelsens beslut om motsvarighet)   

Sjöström, Helena  FM med engelska som huvudämne, ej lärarbehörighet   

Ansökningshandlingarna finns till påseende vid styrelsens sammanträde. 

 

Timläraruppdraget är ett arrangemang för att sköta undervisningen i engelska under höstterminen  medan ordinarie lektors vårdledighet fortsätter (till 16.12.2011). För vårterminen finna reserverat  det antal undervisningstimmar som motsvarar lektors undervisningsskyldighet. 

Då styrelsen sammanträder har arbetet med periodiseringen av undervisningen för nästa läsår inte  ännu kunnat slutföras och fördelningen av undervisningstimmarna i engelska över höstterminens pe‐

rioder är ännu osäker.  

   

SM   Förslag: Timlärare i engelska väljs inte. Rektor anställer behövlig personal. 

 

  Beslut: Förslaget godkänns. 

       

   

(24)

22 §   TILLDELANDE AV DISCIPLINÄRT STRAFF TILL MINDERÅRIG (Ej offentligt)   

           

   

(25)

 

23 §   TILLDELANDE AV DICIPLINÄRT STRAFF TILL MINDERÅRIG (Ej offentligt)   

 

   

(26)

 

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning   

Datum för sammanträdet 12.4.2011    Styrelsen   

   

BESVÄRSFÖRBUD   Vad förbudet grundar  sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt  91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras  över beslutet. 

Paragraferna  1,2 och 7   

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr‐

kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet. 

Paragraferna 3‐6 och 8‐21   

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över  nedan nämnda beslut.  

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet. 

Paragraferna 22‐23, enligt delgivning   

Anvisning för  RÄTTELSEYRKANDE      

     

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyr‐

kande.  

Paragraferna 3‐6 och 8‐21   

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress: 

 

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland  c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå  Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall  undertecknas av den som framställer det. 

   

BESVÄRSANVISNING  Besvärsmyndighet och  besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut  med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den  som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyr‐

kandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part  eller av en kommunmedlem. 

Besvärsmyndighet, adress  och postadress 

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors   

Kommunalbesvär,  Besvärstid     

Paragraf ‐    30 dagar    

 

Förvaltningsbesvär  Besvärstid     Paragraf ‐    30 dagar 

 

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning   

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet  Besvärsskrift  I besvärsskriften skall uppges

(27)

‐ ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

‐ vilket beslut som överklagas 

‐ vilka ändringar som yrkas i beslutet 

‐ motiveringarna till att beslutet bör ändras   

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat  skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också  hans yrke, boningsort och postadress anges. 

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt  bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

  Inlämnande av bes‐

värshandlingarna 

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på av‐

sändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer  fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter  Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndighet‐

ers prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 80 euro av en ändringssö‐

kande i förvaltningsdomstolen.

   

   

Figur

Updating...

Referenser

Updating...

Relaterade ämnen :