• No results found

Styrelsen P R O T O K O L L

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Share "Styrelsen P R O T O K O L L"

Copied!
17
0
0

Loading.... (view fulltext now)

Full text

(1)

Styrelsen 07 2015 P R O T O K O L L

07.10.2015

(2)

Styrelsen 07.10.2015 s.2

FÖREDRAGNINGSLISTA 07/2015

Tid: 07.10.2015 kl. 16:30 Plats: Inveon, Lundagatan 8 ÄRENDEN SOM SKALL BEHANDLAS

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT 4 § MEDDELANDE AV TAIKA SAHLSTEN

5 § FÖRSÄLJNING AV SAMKOMMUNENS AKTIER I FASTIGHETSAB LUNDAGATAN 8 6 § ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR, PENSIONERINGAR

7 § ÖVRIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR 8 § OFFERT FÖR UTHYRNING AV LOKALITETER I NIMBUS 9 § TILLSÄTTANDE AV YRKESTEAM FÖR INVEON

10 § STADSSTYRELSENS BEGÄRAN OM FÖRBINDELSE

11 § BUDGETEN FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018 12 § ÄNDRING AV YRKESINSTITUTET INVEONS INSTRUKTION

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE, ÄNDRINGSSÖKANDE OCH BESVÄRSANVISNING

MAGNUS BJÖRKLUND Magnus Björklund Ordförande

(3)
(4)

Styrelsen 07.10.2015 s.4

1 § LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Förslag: Ordförande konstaterar sammanträdet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Beslut: Förslaget godkänns.

2 § VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE Förvaltningsstadgan (16 §) säger:

”Protokollet upprättas av en protokollförare under ledning av ordföranden. Det skall undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av protokollföraren. Proto- kollet skall justeras på det sätt som organet beslutar.

Protokollet skall hållas offentligt framlagt. Tid och plats bestäms av organet och kungörs minst en dag i förväg.”

JS Förslag: Juha Elo och Kjell Grönqvist utses till protokolljusterare.

Det justerade protokollet för mötet är framlagt till påseende 13.10.2015 på samkommunens officiella anslagstavla vid Östra Nylands yrkesinstitut Inveons kansli vilket kungörs 9.10.2015 på samma tavla.

Beslut: Förslaget godkänns.

3 § TJÄNSTEINNEHAVARBESLUT

Beslut har fattats av tjänsteinnehavare enligt förteckning i bilaga och sänts till styrelsen.

JS Förslag: Samkommunens styrelse antecknar besluten för kännedom och meddelar beslutsfattarna att styrelsen inte använder sin upptagningsrätt med stöd av 51 § i kommunallagen. Besluten kan därmed verkställas.

Beslut: Förslaget godkänns.

(5)

Styrelsen 07.10.2015 s.5

4 § MEDDELANDE AV TAIKA SAHLSTEN

Taika Sahlsten, medlem i samkommunens revisionsnämnd, har meddelat att hon flyttat till Lojo och inte längre kan fungera som förtroendevald inom samkommunen.

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Taika Sahlsten beviljas befrielse från upp- draget som medlem i samkommunens revisionsnämnd.

Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny medlem i revisionsnämnden väljs för återsto- den av mandatperioden.

Beslut: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att Taika Sahlsten beviljas befrielse från upp- draget som medlem i samkommunens revisionsnämnd.

Styrelsen föreslår för samkommunstämman att en ny medlem i revisionsnämnden väljs för återsto- den av mandatperioden.

(6)

Styrelsen 07.10.2015 s.6

5 § FÖRSÄLJNING AV SAMKOMMUNENS AKTIER I FASTIGHETSAB LUNDAGATAN 8

Samkommunen äger 2 593 aktier i Fastighetsaktiebolaget Lundagatan 8 vars aktiekapital är

8 624,60 € fördelat på 5 963 aktier. Aktierna är i samkommunens bokslut upptagna till anskaffnings- priset 2 000 000 €. I balansen ingår också posten Utgifter med lång verkningstid uppgående till 1 064 358,02. Innehavet är därmed totalt i balansen värt 3 064 358,02 € och belastar samkommu- nens resultatet med 131 473,42 per år i form av planenlig avskrivning för samkommunens reparat- ionsutgifter.

Verksamhetsbidraget och resultat påverkas av bolagsvederlaget uppskattningsvis ca 110 000 € år 2016.

Enligt bolagsordningen har Konsve Oy, den andra delägaren, inlösningsrätt till akterna som sam- kommunen eventuellt kan hitta en köpare för. Försäljning försvåras av den allmänna ekonomiska si- tuationen, oklarhet om på vilket sätt kvarterets detaljplan kommer att utvecklas och bristen på kö- pare.

Om aktierna säljs till ett pris som understiger balansvärdet kommer skillnaden att belasta försälj- ningsårets resultat i samkommu8nens räkenskaper.

Det är inte uteslutet att den nya aktören i kvarteret har planer som också inbegriper de lokaliteter som samkommunen disponerar, likaså är det sannolikt att en ny stor aktör har helt andra möjlig- heter att påverka och påskynda detaljplaneringen av kvarteret än vad samkommunen och Konsve har tillsammans eller var för sig. Det verkar sannolikt att aktierna värde i alla fall inte kommer att minska från det värde en forcerad försäljning skulle leda till.

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon har förlagt ICT-utbildningen och utbildningen av artesaner (in- redning- och design samt visuell framställning/grafisk planering). Utbildningarna har sammanlagt 34 studerande som fortsätter sina studier hösten 2016. I gemensam ansökan erbjuds en grupp för ICT- montörer och en grupp för visuell framställning. Om samkommunen avstår från lokaliteterna i Nimbus bör i utbudet av nya studieplatser konstateras att utbildningen sker i Haiko. Med de stu- derande som har inlett studierna i Lundagatan 8 bör diskuteras om de har möjlighet att slutföra sina studier om de erbjuds i Haiko.

Att flytta utbildningen till Haiko utan att ha av alla parter godkända planer för användningen av Lundagan 8 leder inte till någon som helst inbesparing.

JS Förslag: Styrelsen konstaterar att aktiva åtgärder för försäljning av aktierna i snabb takt inte är i samkommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga helhetsintresse i den nu rådande ekono- miska situationen i regionen.

Beslut: Förslaget godkänns.

(7)

Styrelsen 07.10.2015 s.7

6 § ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR, PENSIONERINGAR

Vad gäller utgiftsminskande personallösningar med hjälp av tilläggspension har det visat sig svårt att få anbud för sådana pensionspaket. Orsaker är att paketet är för heterogent till sitt innehåll, gruppen är för liten och pensionsåldern inte är densamma. Eftersom premietiden är under två år blir det också utmaningar med beskattaren enligt uppgifter från olika försäkringsbolag.

För att få pensionsofferter skall personalgruppen vara större, ha samma pensionsålder och samma (tilläggs-)pensionsbelopp och försäkringstiden skall vara över två år. Enligt föredragandes bedöm- ning finns det inga möjligheter för detta i vår organisation.

Andra möjligheter kan beredas men behöver grönt ljus av styrelsen och bör naturligtvis godkännas av berörda personer och av styrelse/samkommunstämma i sinom tid. Ett alternativ är att vi skapar en paketlösning för personer som har fyllt 62 år och är beredda att avgå då ett pensionspaket är godkänt. Som villkor för tilläggspension uppställas att personens uppgifter kan handhas utan an- ställning av ny personal vid avslutning av anställningsförhållandet. Dessutom kan personen ifråga inte redan ha nått sin personliga pensionsålder. I praktiken skulle det vara fråga om en tilläggspens- ion vars belopp fastställs som skillnaden mellan den pension personen skulle få vid pensionering vid sin personliga pensionsålder och den Keva-pension personen får vid en tidigare avgång. Avtalet för samkommunens del binder också den utbildningsaktör som eventuellt tar över samkommunens verksamhet tills ifråga varande pensionsobjekt har passiverats. En helt annan sak är om de perso- ner som är berättigade till avtalet kan fås att lita på avtalets hållbarhet och ändamålsenlighet.

På Kommunarbetsgivarna (Suvi Kämäri) kommenteras ärendet:

"Lag om kommunala pensioner 9 § (30.7.2004/713) Tilläggspensionsskydd som ordnas någon annanstans

Utöver vad som bestäms i 8 § kan ett medlemssamfund utöver pensionsskyddet enligt denna lag teckna en icke-formbunden pensionsförsäkring för sina anställda eller i enskilda fall bevilja dem en extra pension.

Ur pensionslagstiftningens synvinkel är det alltså lagligt. Man kan däremot tvivla dess ändamålsenlighet, det kostar, och dessutom kan man fråga sig om personalen skulle bli lika behandlad i denna bemärkelse."

I de fall som hittills har varit diskuterats är det fråga om tilläggspensioner uppgående till drygt 1 000

€ per månad, det vill säga 12 000 € i året exklusive personalbikostnader. Då pensionsobjekten läm- nar samkommunens tjänst minskar löneutbetalningen med ca 11 000 / månad och således ca 135 000 € / år exklusive personalbikostnader.

JS Förslag: I ekonomiplanen beaktas tidigare avgång med full pension enligt modellen med tilläggs- pension från samkommunen.

Styrelsen behandlar senare de praktiska frågor som hör ihop med att samkommunen blir utbetalare av pensioner.

Beslut: Utredningen av pensionsalternativen i beredningen antecknas för kännedom.

Styrelsen konstaterar att förutsättningar för att förverkliga denna form av utgiftsminskande perso- nallösning inte föreligger.

(8)

Styrelsen 07.10.2015 s.8

7 § ÖVRIGA ANPASSNINGSÅTGÄRDER / PERSONALFRÅGOR

I förslaget till ekonomiplan som styrelsen behandlar senare i ärende 11 ingår ej effekter av sådana personalåtgärder som förutsätter behandling i samarbetsorganet innan styrelsen avger sitt förslag till samkommunstämman. Beredningens slutsats av diskussionen vid senaste styrelsemöte är att styrelsen inte vill vidta dessa åtgärder.

Om anslaget för personalkostnader av sådana orsaker justeras från det som fanns i det preliminära budgetförslaget bör ärendet ånyo behandlas i samkommunens samarbetsorgan innan styrelsen av- ger sitt budgetförslag.

Kommunarbetsgivarna konstaterar:

"Samarbetsförfarande (ekonomiska orsaker och produktionsorsaker)

Om det i kommunens budgetförslag förutsätts åtgärder som sannolikt leder till flera uppsägningar (permitteringar eller ombildningar till deltidsanställning), ska åtgärderna behandlas genom samarbetsförfarande innan kommunstyrelsen ger sitt slutliga budgetförslag till fullmäktige.

Innan arbetsgivaren beslutar om uppsägning av ekonomiska orsaker eller produktionsorsaker ska arbetsgivaren i samarbetsanda för- handla om grunderna för, effekterna av och alternativen till åtgärden åtminstone med den personal som ärendet berör och sträva efter samförstånd.

Ett ärende som gäller en enskild tjänsteinnehavare eller arbetstagare behandlas i första hand mellan arbetsgivaren och den anställde. På den anställdes begäran kan också förtroendemannen eller arbetarskyddsfullmäktigen eller någon annan personalrepresentant delta i behandlingen av ärendet.

Om en uppsägning, ombildning till deltidsanställning eller permittering gäller minst tre anställda eller om arbetsgivaren, en anställd eller förtroendemannen begär det, ska också en företrädare för personalen delta i samarbetsförhandlingarna."

Beredningen har beredskap att föredra en budget och ekonomiplan som innehåller åtgärder som kräver samarbetsförhandlingar och förankra den i samarbetsorganet om styrelsen så önskar.

De styrelsemedlemmar som önskar ett sådant budgetförslag torde meddela beredningen.

JS Förslag: Styrelsen konstaterar att personalkostnaderna dimensioneras enligt en nivå som inte förut- sätter samarbetsförhandlingar.

Beslut: Beredningen ges i uppdrag att i samförstånd med personal med beaktande av bestämmel- serna om samarbetsförfarande uppnå inbesparingar uppgående till 150 000 € i jämförelse med det förslag till budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 som behandlas vid detta sam- manträde.

(9)

Styrelsen 07.10.2015 s.9

8 § OFFERT FÖR UTHYRNING AV LOKALITETER I NIMBUS

Inledande diskussioner har förts med representanter för Porvoo International College Ab att hyra lokaliteterna i Lundagatan 8 för bolagets utbildningsverksamhet. Enligt bifogat pressmeddelande strävar PIC Ab efter att minska antalet verksamhetspunkter i Borgå. PIC Ab:s representanter har granskat lokaliteterna och preliminärt ansett att de kan lämpa sig för bolagets behov. Eftersom samkommunen på sikt kan och bör fungera i en enda verksamhetspunkt utreds när och hur detta kunde vara möjligt och rationellt.

Då lokalitetslösningen fortfarande dröjer bör samkommunens utbildning under ett övergångsskede koncentreras till en verksamhetspunkt, Haiko. Ett första steg kunde vara att hyra ut våning 2 vid Lundagatan 8 från 1.1.2016 eller från 1.8.2016. Hyrestiden kan vara två (2 ½) år och en gängse hy- resnivå för motsvarande lokaliteter i Borgå kan tillämpas.

Eftersom det är möjligt att inplacera Östra Nylands yrkesinstitut Inveons utbildning, i alla fall den som redan påbörjats, i våning 3 och 4 kan våning 2 hyras ut till verksamhet som enligt detaljplanen är tillåten, undervisning.

I följande skede, då Haiko-enheten inventerats och anpassats för att inrymma all utbildning från centrumenheten hyrs resten av Lundagatan ut till 1.8.2018. På så sätt är det möjligt att förbättra samkommunens verksamhetsbidrag och invänta att aktierna i Lundagatan 8 stiger i värde.

JS Förslag: Styrelsen godkänner att lokaliteterna vid Lundagatan 8 (våning 2) om möjligt hyrs ut från 1.1.2016 och att den förväntade hyresinkomsten beaktas i ekonomiplanen.

Styrelsen återkommer till uthyrning av våning 3 och 4 eller försäljning av aktierna.

Beslut: Förslaget godkänns.

(10)

Styrelsen 07.10.2015 s.10

9 § TILLSÄTTANDE AV YRKESTEAM FÖR INVEON

Östra Nylands yrkesinstitut Inveon har traditionellt haft fyra yrkesteam, ett för varje resultatenhet.

Yrkesteamens mandatperiod följer ungefär mandatperioden för samkommunens styrelse. Nya yr- kesteam skall alltså utses för tiden 1.10.2015–30.9.2017.

Yrkesteamens sammansättning skall uppfylla kommunallagens krav på jämställd fördelning mellan män och kvinnor, och ha representanter för arbetsgivare, arbetstagare, utbildningsarrangör, lä- rarkår och studerande. Yrkesteamen sammanställs i samarbete med lärarna inom respektive resul- tatenhet, med utnyttjande av de arbetslivskontakter lärarna skapat under inlärning i arbete- perioderna.

SM Förslag: Fyra yrkesteam tillsätts enligt det förslag som delas ut vid styrelsens sammanträde.

Beslut: Ärendet bordläggs för kompletteringar och behandling vid nästa styrelsemöte.

______

Styrelsen 07.10.2015

SM Förslag: Yrkesteam tillsätts inte.

Beslut: Förslaget godkänns.

(11)

Styrelsen 07.10.2015 s.11

10 § STADSSTYRELSENS BEGÄRAN OM FÖRBINDELSE

Stadsstyrelsen begär med protokollsutdrag från sitt möte 14.9.2015 att utbildningsanordnarna (Itä- Uudenmaan koulutuskuntayhtymä, Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland, Oy Porvoon International College Ab och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab ) och dessas ägar- sammanslutningar senast 12.10.2015 ger en förbindelse att omedelbart inleda en konkret planering av en gemensam funktionell campushelhet på området vid Styrmansvägen i Borgå så, att planen kan lämnas in för godkännande under mars 2016.

Point College Ab:s och Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab:s svar bifogas.

Styrelsen för Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland konstaterar med anledning av stadsstyrelsens i Borgå förfrågan följande:

• samkommunen har redan länge målmedvetet arbetat för att kunna lösa sina utmaningar i fråga om sina lokaliteter

• vid samkommunstämmor har samkommunens ägare tillsvidare inte kunnat enas i fråga om strategiska avsikter i lokalitetsfrågan då organisationsfrågan ansetts ha högre prioritet

• med hänvisning till den senaste utvecklingen i samkommunens ekonomiska situation har en utredning om finansieringsalternativen för lokalitetslösningen hög prioritet

• externt och internt spartryck försvårar i fortsättningen samkommunens möjligheter att göra nödvändiga investeringar i lokaliteter och utrustning vilket för sin del allvarligt äventy- rar den svenskspråkiga östnyländska yrkesutbildningens utvecklingsmöjligheter och ex- istensberättigande

• regeringens avsikt är att sammanslå grundläggande yrkes- och tilläggsutbildning, läroav- talsutbildning samt arbetskraftspolitisk utbildning att regleras genom en enda verksamhets- lag och ett anordningstillstånd talar för ett gemensamt funktionellt campus. Då finansie- ringslagen ses över så att finansieringen i högre grad än idag blir beroende av utbildningsak- törens prestationer förväntas samkommunen höra till de utbildningsanordnare som förlo- rar minst.

Med anledning av Borgå stads förfrågan förbinder sig Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland för sin del att omedelbart medverka i en konkret planering av en gemensam funktionell campushelhet på området vid Styrmansvägen i Borgå så, att planen kan lämnas in för godkännande under mars 2016. Samkommunen hoppas att samkommunernas medlemskommuner för sin del gör liknande beslut.

En grundförutsättning för en lyckad planeringsprocess är att man gör klart för samtliga medver- kande aktörer att det är fråga om ett gemensamt funktionellt campus där finskspråkig och svensk- språkig yrkesutbildning samlokaliseras med garanterade möjligheter att använda lokaler gemen- samt på enahanda grunder med övriga aktörer i Campuset. Enligt samkommunens uppfattning är detta möjligt enbart i ett planeringsarbete administrerat av Borgå stad. Ansvaret för närmare orga- nisering, verksamhetsmässig planering, resursering och själva helhetsplanen bör således vara Borgå stads.

Styrelsen konstaterar också att samkommunens medverkan i skapande av ett gemensamt Campus på inget sätt utgör samkommunens styrelses ställningstagande till strukturella förändringar i an- ordnarnätverket. Styrelsen konstaterar också att yrkesutbildningen i regionen inte i längden är möj-

(12)

Styrelsen 07.10.2015 s.12

lig utan kommunernas (ekonomiska) engagemang och att Borgå stads fortsatta medverkan i ägar- strukturerna är en grundförutsättning för yrkesutbildningens överlevnad och utveckling i regionen.

JS Förslag: Styrelsen avger ovanstående som samkommunens förbindelse att medverka i processen som strävar efter att skapa ett gemensamt funktionellt campus.

Magnus Björklund understödd av Petra Paakkanen föreslog att samkommunens styrelse med an- ledning av Borgå stads förfrågan skall konstatera:

Inför budgetarbetet för år 2016 har styrelsen ställts inför ett fortsatt, vikande elevunderlag som på ett dramatiskt sätt försämrat samkommunens verksamhetsförutsättningar och ekonomi, samtidigt som behovet av nya, ändamålsenliga utrymmen kvarstår. Tyvärr försvårar den senaste tidens eko- nomiska utveckling samkommunens fortsatta möjligheter att göra nödvändiga investeringar i lokali- teter och utrustning. I en situation där finansieringen av yrkesutbildningen dessutom berörs av sta- tens sparkrav är det även skäl att sträva till att minska lokalitetskostnaderna till förmån för under- visningen.

Samkommunen är villig att delta i planeringen av nya utrymmen för sin verksamhet men anser, att ett beslut om att förena den svenskspråkiga yrkesutbildningen i en enspråkigt svensk organisation är en förutsättning för att kunna genomföra en ändamålsenlig planering och förverkligande av nya, funktionella utrymmen för den svenska yrkesutbildningen vid Styrmansvägen eller på någon annan därtill anvisad, lämplig plats.

Med anledning av ett understött ändringsförslag avger styrelseordförande följande omröstnings- proposition som godkänns: De som stöder förslaget i föredragningslistan röstar ja, de som stöder Björklunds förslag röstar nej.

Vid omröstningen gavs en ja-röst (Spring) och sex nej-röster (Björklund, Paakkanen, Elo, Grönqvist, Sandström och Melamies).

Beslut: Styrelsen avger utlåtande enligt Björklunds förslag.

(13)

Styrelsen 07.10.2015 s.13

11 § BUDGETEN FÖR ÅR 2016 OCH EKONOMIPLANEN 2016-2018

Styrelsen har vid sitt senaste möte tagit ställning till grunderna för budgeten 2016 och till ekonomi- planen för åren 2016-2018. Styrelsen har gett beredningen i uppgift att fördomsfritt utreda olika lösningar som förbättrar samkommunens ekonomiska resultat utan att äventyra Inveons höga kva- litativa inlärningsresultat (enligt resultatbaserade finansieringens parametrar).

Det är ingen överraskning att den ekonomiska ekvationen är svårlöst med stödfunktioner och för- valtning dimensionerade enligt de inkomster över fyrahundra studerande har gett till de inkomster som nästa år kan beräknas på basen av 250 studerande. I princip är inga åtgärder uteslutna i försö- ken att i alla fall få planeperiodens sammanlagda resultat till en acceptabel nivå.

Undervisningens resurser följer ganska snabbt utvecklingen i antalet studerande och grupper varför den arbetsfördelning som senast diskuterades har fastställts av styrelsen. För budgeten har antalet grupper och deras storlek avgörande betydelse, varför utbudet 2016 är en relevant faktor. Det är också klart att det behövs mer än enbart läraren för att åstadkomma meningsfull undervisning som omsätts i kompetens hos våra studerande.

Enligt den nuvarande arbetsversionen av budgeten riskerar samkommunens verksamhetsbidrag 2016 bli ca 500 000 negativt och årets resultat bli en dryg miljon euro negativt. Trots god balans är siffrorna skrämmande, ett företag med en omsättning kring tre miljoner som gör 1 miljons förlust årligen är inte särdeles livskraftigt.

Åtgärder som styrelsen önskat få utredda till sitt möte är bland annat lokalitetsfrågan och personal- frågan. Lokalitetsfrågan i den meningen att vi nu har 250 studerande och lokaliteter som dimens- ionerats för 450 studerande. Det naturliaste sättet skulle vara att bygga nya lokaliteter vid Styr- mansvägen för hela andra stadiet där Inveon skulle bli hyresgäst i lokaliteter för ca 300 studerande.

Eftersom detta av allt att dömas inte är aktuellt eller sannolikt just nu återstår att koncentrera In- veons utbildning till någondera av nuvarande verksamhetspunkter och använda eventuell inkomst från försäljning av den andra till sanering och/eller liten tillbyggnad.

Vad gäller personalfrågan granskas samtliga funktioner för att hitta mjuka lösningar som minskar samkommunens kostnader utan allvarligt äventyra verksamheten. I praktiken gäller genomgången alla funktioner utom den direkta undervisningen i klassrum.

Undervisningens utgifter kan relativt enkelt anpassas till de resurser som kan anvisas genom di- mensioneringen av inlärning i arbete, ytterligare sammanslagningar, klasslös undervisning med flera lösningar. Minskningsbehovet har dock blivit sådant att också ordinarie besatta tjänster inte kan anvisas tillräckliga undervisningsuppgifter även om tillsvidare lärarna i tidsbestämda anställ- ningsförhållanden har minskat anpassningsbehovet. Administration, förvaltning och övriga stöd- funktioner skall genomgås noggrant innan det slutliga budgetförslaget föreläggs styrelsen och sam- kommunstämman.

Av personalen har begärts uppgifter för nästa års budget, initiativ som sänker kostnaderna kommer att ges hög prioritet.

Som bilaga prognos gällande antalet studerande och en råkopia av ekonomiplanen som i detta skede har ett negativt årsbidrag uppgående till 718 972 € år 2016. Styrelsens målsättningar förut- sätter minst ett neutralt +/-0 verksamhetsbidrag 2016-2018 över ekonomiplaneperioden.

JS Förslag: Styrelsen diskuterar budgetsituationen och ger vägledning för den fortsatta beredningen.

Beslut: Styrelsen konstaterar att den fortsatta beredningen i huvudsak bör fokusera på fastighets- kostnaderna och personalkostnaderna med målsättning att uppnå ett så gott verksamhetsbidrag som möjligt.

______

Styrelsen 7.10.2015 ./..

(14)

Styrelsen 07.10.2015 s.14

_____

Styrelsen 7.10.2015

I det preliminära budgetförslaget har gjorts justeringar på basen av den diskussion som fördes vid senaste sammanträde. På grund av att diskussionen gav beredningen uppfattningen att ensidiga åt- gärder inte finns på styrelsens agenda har för samarbetsorganet (28.9.2015) presenterats ett bud- getförslag utan personalåtgärder som kräver samarbetsförhandlingar.

Vad gäller samkommunens fastighetskostnader kan de påverkas i snabb takt endast genom en ut- hyrning av lokaliteterna i Lundagatan 8 helt eller delvis och en samtidig flyttning av undervisningen från Lundgatan 8 helt eller delvis till Haiko. En försäljning av aktierna till underpris leder till en ned- skrivningsutgift i bokslutet vilken ytterligare försämrar samkommunens resultat. En flyttning från Lundagatan 8 till (renoverade) lokaliteter i Haiko utan att ha vettig användning för lokaliteterna i centrum förbättrar inte verksamhetsbidraget. Om uthyrning enligt styrelsens uppfattning inte är möjlig utan det enda alternativet är en tömning av Lundagatan 8 i väntan på en snabb försäljning till underpris eller en avlägsen försäljning till ett högre pris är det svårt att snabbt sänka samkommu- nens nettokostnader för fastighetsskötseln.

Gällande lokalitetslösningen har samkommunen försatts i en omöjlig situation genom att organisat- ionslösning och lokalitetslösning konsekvent kopplats ihop. Det är sannolikt att ett funktionellt ge- mensamt campus för yrkesutbildningen inte kommer att kunna förverkligas vid Styrmansvägen 5, i varje fall inte utan kommunalt ekonomiskt engagemang. Detta engagemang går inte att åstad- komma i främsta hand av orsak som relaterades ovan. Den process som staden initierat bringar småningom klarhet i både organisations- och lokalitetsfrågan.

Regeringens avsikt att minska semesterpenningen 30 % har beaktats i förslaget trots att det fortfa- rande enbart är en avsikt. De ekonomiska effekterna av regeringens övriga avsikter har i detta skede inte beaktats.

JS Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2016-2018 fastställs enligt bilaga.

Som en del av den ekonomiska uppföljningen i samkommunstämman meddelar styrelsen att det är sannolikt att det ekonomiska resultatet, i första hand verksamhetsbidraget, kommer att motsvara det budgeterade trots de stora utmaningar samkommunen har haft och kommer att ha.

Beslut: Styrelsen återremitterar ärendet för ny beredning.

(15)

Styrelsen 07.10.2015 s.15

§ 12 ÄNDRING AV YRKESINSTITUTET INVEONS INSTRUKTION

Lagen om grundläggande yrkesutbildning 630/1998 § 24a stadgar att ”för planeringen och genom- förandet av yrkesprov skall utbildningsanordnaren tillsätta ett eller flera organ, där medlemmarna företräder utbildningsanordnaren, lärarna och de studerande samt arbets- och näringslivet inom respektive bransch eller branscher. Två eller flera utbildningsanordnare kan också ha ett gemen- samt organ.”

Enligt den i kraft varande instruktionen har Inveon fyra yrkesteam, ett för varje resultatenhet som verksamheten är uppdelad i. Då verksamhetsrutinerna i Inveon utvecklas är det ändamålsenligt att övergå till att Inveon har bara ett yrkesteam vars medlemmar skall representera de olika enheter- na.

SM Förslag: Styrelsen föreslår för samkommunstämman att § 6 i Yrkesinstitutet Inveons instruktion ändras till att lyda som följer:

§ 6 LÄROANSTALTENS YRKESTEAM

Läroanstalten har ett yrkesteam. Till yrkesteamen utser styrelsen, för sin mandatperiod, 6‐10 med- lemmar och utser bland dem ordförande och vice ordförande. Yrkesteamen ansvarar för de uppgif- ter som nämns i lagen om yrkesutbildning 630/1998 § 25a‐c. Yrkesteamen gör framställningar och initiativ till styrelsen i fråga om utvecklandet av utbildning och undervisning och följer med föränd- ringar som påverkar utbildningsbehovet inom läroanstaltens verksamhetsområde.

Ändringen träder i kraft 1.1.2016.

Beslut: Förslaget godkänns.

(16)

Styrelsen 07.10.2015 s.16

Anvisning för rättelseyrkande, ändringssökande och besvärs anvisning

Datum för sammanträdet 7.10.2015 Styrelsen

BESVÄRSFÖRBUD Vad förbudet grundar sig på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.

Paragraferna 1- 8,

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyr- kande enligt 89 § i mom. kommunallagen kan framställas över beslutet.

Paragraferna 9- 12

Enligt 5 § förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.

Anvisning för RÄTTELSEYRKANDE

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelse- yrkande.

Paragraferna 9- 12

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, adress och postadress:

Styrelsen för samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland c/o Östra Nylands yrkesinstitut Inveon, Edelfeltsstigen 1, 06400 Borgå Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING Besvärsmyndighet och besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rät- telseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.

Besvärsmyndighet, adress och postadress

Helsingfors förvaltningsdomstol, Bangårdsvägen 9, 00521 Helsingfors

Kommunalbesvär, Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Förvaltningsbesvär Besvärstid

Paragraf - 30 dagar

Besvär över beslut som gäller skriftlig varning Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

(17)

Styrelsen 07.10.2015 s.17

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress - vilket beslut som överklagas

- vilka ändringar som yrkas i beslutet - motiveringarna till att beslutet bör ändras

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för- fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas.

Inlämnande av bes- värshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.

Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Tilläggsuppgifter Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndig- heters prestationer (701/93) uppbärs en rättegångsavgift på 90 euro av en ändrings- sökande i förvaltningsdomstolen.

References

Related documents

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras

JS 

Beslut: Styrelsen förelägger samkommunstämman bifogat förslag till budget för år 2017 och eko- nomiplan för åren 2017-2019 och konstaterar, att budgetförslaget för år 2017

Beslutet torde kunna tolkas så att ärendet sätts upp på kommande stämmors föredragningslistor utan ny beredning inom samkommunen i väntan på att ägarkommunerna skall komma

Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland har för sin del varken medverkat till eller under- tecknat ett intentionsavtal i ärendet eftersom det upprepade gånger

[r]

Bland dessa noteras största ökningen i andelarna för egen finansiering inom de olika projekt som 

Samkommunens bokslut och verksamhetsberättelse för år 2010 bifogas föredragningslistan. Under